Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Přehlídky: Hronov, Jiráskův Hronov, CP

Ročníky přehlídky

souhrnné informace

Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku 1931 v Hronově, rodišti spisovatele Aloise Jiráska, a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Zajímavé je, že se festivaly konaly i za 2. světové války, přestože nebyly německými okupačními úřady povoleny. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční neprofesionální divadla.

Od 1931 festival Jiráskův Hronov, česká přehlídka DS ÚMDOČ. Na 1. JH pouze Jiráskovy hry, rozhodnuto, že na každé přehlídce bude uvedena aspoň jedna (tento model vyvrcholil a uzavřel se 1951 v roce stého výročí narození autora). Často společné inscenace Jiráskových her (do 1946). Za 2. svět. v. pod tlakem okupačních úřadů ÚMDOČ rozhodla od 1942 přerušit tradici JH. Nepovoleny, konaly se v menším zastoupení souborů. Do 1948, kdy organizátorem ÚMDOČ, hl. klasický prvorepublikový reportoár a celotýdenní škola pro režiséry a výtvarníky, hodnocení postupujících souborů pomocí tabulkového systému, měřícího technickou vyspělost a vyhodnocovaného matematicky. Od 1947 i sovětské hry. 1948 poprvé veřejné diskuse o představeních. Po 1948 JH odlišná drgie, především ruské a sovětské hry, zpočátku také tzv. budovatelské hry, některé ročníky zaměřeny tematicky (vesnické prostředí...), krize kvality až do 1955. Kromě diskusí odborné přednášky a škola lidové tvořivosti. 1956 též ústřední přehlídka recitace. 1959 součástí kurs pro režiséry, týdenní soustředění dálkového školení r. a drgie, diskuse k představením podle krajů. 1. pol. 60. let vlna tzv. MJF, na plenárních diskusích JH (do 1963, kdy volná tribuna) i 400-500 účastníků. Od pol. 60. let diskusní kluby, růst kvality inscenací, zahraniční účast na JH a výjezdy na mezinárodní festivaly mezinárodní organizace amatérského divadla AITA/IATA. 1968 zde připraveno a 1969 ustaveno SČDO. 70. léta výrazné ideologické tlaky, 1972 vlivem toho na čas jednoznačný návrat tradičního realistického inscenačního stylu i titulů klasického dědictví. Zároveň vznik Klubu mladých divadelníků (KMD), spontánní zájem o vzdělávání v zájmu vyšší kvality obrazného sdělení, v inscenacích odraz hl. od 2. pol. 70. let. V 80. letech i zde představení tzv. autorského netradičního divadla, nejprve (od 1983) zvána jako studijní. 90. léta 20. stol. JH jako mezioborová přehlídka všech druhů amatérského divadla, 1990 poprvé neudělovány ceny, místo poroty lektorský sbor. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují zahraniční neprofesionální divadla. Počet účastníků v dílnách Klubu (nejen) mladých divadelníků stoupal od 50 do 300 frekventantů. 2000 JH jako mezinárodní festival Středoevropské sekce AITA/IATA, pod záštitou prezidenta ČR.

Cena Jiráskova Hronova
Pořadatelé a spolupořadatelé festivalu Jiráskův Hronov zastoupení v jeho Festivalovém výboru (město Hronov, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Ministerstvo kultury, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Amatérská divadelní asociace, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko UNIMA, Volné sdružení východočeských divadelníků), že od roku 2014 budou udělovat novou cenu pro české amatérské divadelní soubory jako výraz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti, která je přínosem pro rozvoj oboru. Domnívají se, že právě Jiráskův Hronov jako mezidruhová divadelní přehlídka může být pro tuto cenu vhodnou platformou. (viz Texty)

Ročníky
Hronov, Jiráskův Hronov - 2000, ročník 70
Hronov, Jiráskův Hronov - 2010, ročník 80
jsou zařazeny v přehlídce Hronov, Jiráskův Hronov, Festival evropského amatérského divadla a CP ČR - jiná
Bibliografie:
NOVÝ INFORMAČNÍ WEB jiraskuvhronov.info - Recenze, rozhovory, blog a všechna čísla ZPRAVODAJE JH. (viz www odkazy)
https://www.jiraskuvhronov.info/

55 JIRÁSKOVÝCH Hronovů. Praha, ÚKVČ 1986. 103 s., fot.

BENEŠ, Jiří: Dějiny poválečných Jiráskových Hronovů z ptačí perspektivy. AS 1970, č. 1-6, s. 24.

BROUSIL, Antonín Martin: Vývoj a smysl Jiráskových Hronovů. In: XIX. JH 1949. Sborník celostátní soutěže lidové tvořivosti v Hronově 1949, s. 14-20.

CÍSAŘ, Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu.

ČTYŘICET Jiráskových Hronovů. Almanach k 40. JH 1970. Red. ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava. Fot. MINC, Karel - PRAŽÁK, Jiří a archiv. Praha, DÚ 1970. 47 s., fot.

HERMAN, František: Jak vznikly Jiráskovy Hronovy. Národní politika 15.6.1940

HISTORIE dvacetipěti Jiráskových Hronovů. Ochotnické divadlo, roč.1, č.9, září 1955, s.195-197, 7 fot. - Nepodepsáno.

HRAŠE, Jiří - KYŠKA, Milan: Čapkové na Jiráskových Hronovech. Documenta Čapkiana XLIII. Příloha ke Zprávám Společnosti bratří Čapků v Praze, Praha, prosinec 2005, 8 s.

JIRÁSKŮV Hronov. Sborník. Praha, Osvěta 1951. 50 s.

JIRÁSKOVÁ, Petra: Úbytek návštěvníků v Hronově zacelili v devadesátých letech seminaristé. Rozhovor s Milanem Strotzerem. Amatérská scéna 2014, č. 3, str. 31-33.

JUBILEJNÍ 40. Jiráskův Hronov 1931-1970. Hronov, Přípravný výbor 40. JH 1970. 33 s.

NAJMAN, Josef: Počátky Jiráskových Hronovů. Diplomní práce. Strojopis. Praha, DAMU, katedra divadelní vědy a dramaturgie 1960. 224 s., příl.

PRŮŠA, Petr: O tom - co trvá. Hlavní vývojové tendence (1945-1975). In: 45. JIRÁSKŮV Hronov. Hronov, Přípravný výbor 1975. 72 s.

REKTORISOVÁ, Klementina: Historie dvaceti pěti Jiráskových Hronovů. OD 1955, č. 9, s. 195-197.

REKTORISOVÁ, Klementina: Jiráskovy Hronovy (od vzniku do r. 1960). Rkp. kART.

RICHTER, Luděk: Čtyři jubilejní - jak jsem je zažil… Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 43 - 44.

RICHTER, Luděk: Proměny. AS 2011 (pro Zpravodaj 81. Jiráskova Hronova). (viz Texty)

-sb-: Statut ceny festivalu Jiráskův Hronov. AS 25.12.2013-d'ARTAMAn - propozice. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-statut-ceny-festivalu-jiraskuv-hronov-131225043612?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=newsletter

SEMRÁD, Vladimír: Přehlídka umělecké tvořivosti našeho lidu. In: Jiráskův Hronov. Sborník. Praha, Osvěta 1951.

Statut ceny festivalu Jiráskův Hronov za přínos českému amatérskému divadlu. Amatérská scéna 2014, č. 6, str. 31.

STROTZER, MIlan (ed.): AMATÉRSKÉ divadlo posledního desetiletí v souřadnicích mezidruhového festivalu (2000 - 2009). Almanach k 80. Jiráskovu Hronovu. Hronov, KIS 2010, 80 s.

STROTZER, Milan: Vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931 – 2000. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hronov, občanské sdružení Kruh 2000, s. 35 - 57.

VAVŘIČKA, Josef: Od Berounských koláčů k 60. Jiráskovu Hronovu. U nás, Zpravodaj města Hronova 1990. Mimořádné číslo věnované Jiráskovu Hronovu. 12 s.

ZA SOCIALISTICKÉ amatérské divadlo. Jiráskův Hronov 1945-1975. Sborník článků fotografií a příloh o vývoji přehlídky v letech 1945-1975. Usp. VAVROUŠEK, V. Hradec Králové, KKS 1976. 119 s.

Hronov, Jiráskův Hronov, web - http://www.jiraskuvhronov.eu/ (viz www odkazy)
Hronov, Jiráskův Hronov - všechny ročníky - viz www odkazy.
Archivy:
Náchod, Regionální muzeum:
Dokumentace Jiráskových Hronovů
Časový rozsah: 1931-1997
Metráž: 0,96 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ústřední matice divadelního ochotnictva československého (1931 - 1948). Přípravný výbor Jiráskových Hronovů (1949 - 1997).
Tematický popis: Plakáty, programové brožury, denní zpravodaje, tiskopisy, fotodokumentace.
Archivní pomůcky: nejsou

Náchod, Regionální muzeum – teatralia – uložení fotografií – skenované dokumenty
zpracovali 4. a 5. srpna 2010 Jiří Valenta a Tomáš Hájek, 20.-22. září 2010 Jiří Valenta.
Fotografie z Jiráskových Hronovů a plakáty JH jsou ve fondu muzea uloženy v 5 krabicích, které původně byly uloženy v Jiráskově muzeu v Hronově, po spojení s Regionálním muzeem jsou v depozitáři v Náchodě. Sbírku spravuje Mgr. Boris Ekrt, 491 423 248 muzeumna.kustod@seznam.cz.
Sbírka dokumentuje období výstavby Jiráskova divadla a 1. až 59. Jiráskův Hronov. Převážně jsou očíslovány i.č., která vedou k registračním kartám s velmi stručnými neúplnými údaji. V jednotlivých krabicích jsou v obálkách nadepsaných pořadovými čísly Jiráskových Hronovů uloženy fotografie. Převažují však záběry oficiálních aktů s funkcionáři (bez popisek), vítání před JD, výzdoba, akce v parku, záběry z představení nejsou popsány, autoři fotografií jsou uvedeni jen výjimečně. V nejbližší době nemá muzeum v plánu archiv fotografií přehledně uspořádat. Vyhledávání originálů, na které odkazuji, by bylo proto velmi obtížné.
Rozsáhlý neuspořádaný archiv jsem prohlédl, vybíral podle bohatosti materiálu úměrný počet zajímavých fotografií z inscenací (výjimečně dokumentaci účasti významných osobností) tak, aby pokud možno byla zachycena informace o představeních jednotlivých ročníků.
Zpracované obrázky jsou přiřazeny v Databázi
a/ k jednotlivým ročníkům JH,
b/ k hrajícím souborům,
c/ k osobnostem (pokud byly zjištěny),
d/ k soupisu skenovaných obrázků z jednotlivých ročníků JH ve fondu Regionálního muzea v Náchodě.
Fond je uložen
1/ Krabice nadepsaná: 29 Fotografie JH (tříděno dle ročníků JH, pořadí ročníků není v krabici zachováno)
Zpracován soupis obsahu s odkazy na představení, k pozdějšímu možnému výběru dalších obrázků pro naše potřeby.
2/ Krabice bez čísla (malá) nadepsaná: Fotografie Jiráskův Hronov (zcela netříděná, zmatečné pořadí)
Zpracován soupis obrázků, které by nás mohly zajímat. Z nich některé skenovány, soupis viz dále.
3/ Krabice bez čísla (velká) nadepsaná: Fotografie Jiráskův Hronov . Vybrané materiály jsou oskenovány.
4/ Krabice E 11 nadepsaná: Plakáty JH kompletně fotografoval Tomáš Hájek.
5/ Skeny z ostatních fondů M Náchod zpracoval a dal k dispozici Mgr. Boris Ekrt, M Náchod

Náchod, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Náchod
Časový rozsah: 1965-1989
dokumentace Jirásk. Hronovů
Archivní pomůcka:
ČERNOHUBÁ Z.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO NÁCHOD 1965-1989. Prozatímní inventární seznam, 1990, s. 20, ev.č. 209

Pardubice, Státní okresní archiv:
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 65
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Holice, Klicpera, Dodatky, Alois Jirásek

Praha, Divadelní oddělení Národního muzea:
i.č. 217/61: Pozůstalost Maxe Lederera:
Hronov foto: Album fotografií Jaro Frice, postavy z představení Gera, foto Maxe Lederera aj.

Sraré Hrady, Literární archiv Památníku národního písemnictví,zámek Staré Hrady:
Pozůstalost Otakara Hinka, Praha, neuspořádáno.
Výstřižek HERMAN, František: Jak vznikly Jiráskovy Hronovy. Národní politika 15.6.1940
Soubor fotografií z I. – VII. JH. 1931-1937 ( u hrobu, před divadlem, výlety, soubory před divadlem, Freiwaldova foto Dr. F. Hermana, portrét před Jiráskovým divadlem.

Související Texty

Související Geografické celky

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

01-18, JH, Fotoalbum Jiráskových Hronovů 1931-1948 na volných listech, obsah
43.JH, Lhota Lad, 1973,
Beneš Jiří - portrét
CÍSAŘ, Jan, portrét, 1977
Fotoalbum Jiráskových Hronovů 1931-1948 na volných listech,úvodní strana
Houštěk Miroslav, Hronov, portrét
Houštěk, Miroslav - portrét
Hronov, 28. Jiráskův Hronov, 1958
Hronov, 55 Jiráskových Hronovů, almanach, 1986
Hronov, Almanach k 90. Jiráskovu Hronovu 2020, obálka
Hronov, Alois Jirásek, pohřeb v Hronově 19. 3. 1930
Hronov, CP 18. Jiráskův Hronov, ročenka, 1948
Hronov, Čtyřicet Jiráskových Hronovů, almanach, 1970
Hronov, Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám, almanach, 2000
Hronov, Jiráskův Hronov - logo
Hronov, Jiráskův Hronov 1945–1975, almanach, 1976
Hronov, Jiráskův Hronov OSOBNĚ, almanach ročníků 80.–84., 2015
Hronov, Jiráskův Hronov, 1931–1981, bibliografie, 1982
Hronov, Jiráskův Hronov, Fotografie Karel Minc, katalog výstavy, 1975
Hronov, Jiráskův Hronov, kolportér zpravodaje, 60. léta 20. stol.
Hronov, Jiráskův Hronov, publikace, 1951
Hronov, Jiráskův Hronov, publikace, Osvěta Praha 1951, titl. str.
Hronov, Jiráskův Hronov, Setkání s Aloisem Jiráskem, publikace, 1955
Hronov, Jiráskův Hronov, zahájení 60. léta 20. stol.
Hronov, NP 43. Jiráskův Hronov, Almanach, 1974
Hronov, Otevření Jiráskova divadla, publikace, 1930
Hronov, projekt dostavby Jiráskova divadla Ing. arch. F. Milučkého z 50. let 20. stol.
Hronov, rodný dům Aloise Jiráska, 1958
Hronov, zvonice, 1958
JH 1931- plakát
JH 2006, Lenka Lázňovská
JH 2006, Milan Strotzer
JH, stuhy pro čestné hosty
Jiráskovo divadlo, arch. Jindřich Freiwald
Jiráskův Hronov - logo
Kubr, projev na 26.JH
Lhota, Lad, organizátor JH, na schodech JD, s,a,
Milan Strotzer, CP Jiráskův Hronov 2003
Miletín, Muzeum 3/74, Lederer Max, Jaroměř, režisér inscenací výběrového souboru ÚMDOČ na Jiráskových Hronovech 30. let, předseda Jiráskova okrsku ÚMDOČ
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 78b panel, Jiráskův Hronov
MUDr. Rudolf Kudrnáč, předseda SDO Hronov, portrét
Obálka publikace: ČTYŘICET Jiráskových Hronovů
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Strotzer Milan - portrét, 2003
Vavřička, Josef, portrét
VAVŘIČKA, Josef, portrét, asi 1961
Zhibo Jiří, nerealizované plakáty JH 1995 - 2006 a.
Zhibo Jiří, nerealizované plakáty JH 1995 - 2006 b
Zhibo, Hronov, portrét 2005


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
JH 1931- plakát
Jiráskovo divadlo, arch. Jindřich Freiwald
MUDr. Rudolf Kudrnáč, předseda SDO Hronov, portrét
Miletín, Muzeum 3/74, Lederer Max, Jaroměř, režisér inscenací výběrového souboru ÚMDOČ na Jiráskových Hronovech 30. let, předseda Jiráskova okrsku ÚMDOČ
Kubr, projev na 26.JH
43.JH, Lhota Lad, 1973,
Beneš Jiří - portrét
VAVŘIČKA, Josef, portrét, asi 1961
Vavřička, Josef, portrét
CÍSAŘ, Jan, portrét, 1977
Houštěk Miroslav, Hronov, portrét
JH 2006, Lenka Lázňovská
JH 2006, Milan Strotzer


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.