Databáze českého amatérského divadla

Texty: -sb-: Statut ceny festivalu Jiráskův Hronov. AS 25.12.2013-d'ARTAMAn - propozice.

Statut ceny festivalu Jiráskův Hronov

Statut ceny festivalu Jiráskův Hronov za přínos českému amatérskému divadlu.

Činoherní
Experimentální
Hudební
Dětské
Pohybové
Poezie
Soubory
Studentské
Loutkové

I. Preambule
Pořadatelé a spolupořadatelé festivalu Jiráskův Hronov zastoupení v jeho Festivalovém výboru (město Hronov, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Ministerstvo kultury, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Amatérská divadelní asociace, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko UNIMA, Volné sdružení východočeských divadelníků) se dohodli zřídit novou cenu pro české amatérské divadelní soubory jako výraz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti, která je přínosem pro rozvoj oboru. Domnívají se, že právě Jiráskův Hronov jako mezidruhová divadelní přehlídka může být pro tuto cenu vhodnou platformou.

II. Vymezení ceny
1.Cena může být udělena výhradně jednomu amatérskému divadelnímu souboru, který v současné době působí na území ČR a jehož působení je dlouholeté a mezi zainteresovanou veřejností známé a uznávané.
2.Nositelem ceny se může stát dětský, studentský, dospělý soubor bez omezení druhu divadla (činoherní, hudební, pohybové a pantomima, loutkové, divadlo poezie, netradiční divadlo).
3.Cenu tvoří diplom a je provázena finančním oceněním ve výši 5.000 Kč.
III. Věcné a formální náležitosti podávání návrhů
1.Návrhy na ocenění mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do posledního kalendářního dne měsíce února roku, v němž má být ocenění realizováno.
2.Návrh musí obsahovat následující údaje: název souboru, místo působení, jméno, adresa, telefon, případně e-mailová adresa vedoucího souboru, stručný a výstižný popis umělecké a organizátorské činnosti souboru s uvedením délky činnosti, jednoznačnou formulaci, z níž bude patrné, proč navrhovatel považuje soubor za kandidáta na cenu. K historickým údajům je možné využít databázi NIPOS www.amaterskedivadlo.cz. Počet návrhů jednoho navrhovatele je omezen na jeden.
3.Návrhy je možné podávat jako písemný nebo elektronický dokument, a to na adresu: Kulturní a informační středisko Hronov, Nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, e-mail: kis@mestohronov.cz.
4.Uzávěrka přihlášek je poslední kalendářní den února roku, ve kterém má být cena předána.
IV. Vyhodnocení
1.Došlé návrhy (v případě odeslání poštou s razítkem posledního kalendářního dne února) projedná Festivalový výbor JH na svém zasedání v březnu roku, v němž má být cena předána.
2.O nositeli ceny rozhodne hlasováním FV JH, přičemž rozhodující bude prostá většina hlasů. Právo hlasovat mají přítomní členové bez ohledu na to, zda podali nějaký návrh. NIPOS došlé návrhy projedná se svými odbornými divadelními radami (per rolam) s tím, že jejich stanoviska bude prezentovat na FV. Vybraný soubor bude informován sekretariátem FV JH do konce března každého roku.
V. Předání ceny
1.Cena bude předána veřejně v průběhu festivalu Jiráskův Hronov, a to představitelem města Hronov, NIPOS a aktuálním předsedou Festivalového výboru.
2.Vybraný soubor má po dohodě s hlavními pořadateli právo své prezentace v průběhu aktuálního ročníku JH (uvedení inscenace v jedné části programu, výstavu fotografií, kostýmů, scénografie apod., medailonu ve festivalovém zpravodaji apod.). Dva zástupci souboru mají právo hrazeného pobytu v části festivalu (bude upřesněno na smluvním základě s pořadatelem KIS Hronov). Soubor bude rovněž prezentován v odborném tisku Amatérská scéna, na webovém portálu tohoto periodika a v internetovém časopisu Místní kultura.
3.V případě jakýchkoli nejasností při uplatňování návrhů či v jiných otázkách se lze s dotazem obrátit na Simonu Bezouškovou, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 957 begin_of_the_skype_highlighting 221 507 957 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting nebo 603 584 489 begin_of_the_skype_highlighting 603 584 489 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz nebo Marcelu Kollertovou Kulturní a informační středisko Hronov, Nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, tel.: 491 483 314 begin_of_the_skype_highlighting 491 483 314 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting nebo 737 608 373 begin_of_the_skype_highlighting 737 608 373 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: kis@mestohronov.cz.
-sb

Související Přehlídky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':