Databáze českého amatérského divadla

Texty: Návrh organizačního řádu JH

N Á V R H

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
JIRÁSKOVA HRONOVA


I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Organizační řád v souladu se statutem přehlídky upravuje základní vztahy mezi subjekty zabezpečujícími její přípravu a organizaci.
2. Stanovuje povinnosti jednotlivých orgánů přehlídky a jejich jednací řád.
3. Zabývá se způsobem výběru účastníků, definuje jednotlivé části programu přehlídky, pojednává o její organizaci a způsobu financování.

II.
FESTIVALOVÝ VÝBOR
1. Festivalový výbor (dále jen FV) je nejvyšším orgánem Jiráskova Hronova (dále jen JH). Tuto funkci plní zejména tím, že stanovuje koncepci přehlídky, sleduje a hodnotí průběh přípravy a realizace přehlídky. Návrh koncepce připravuje útvar ARTAMA Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu v Praze (dále jen IPOS-ARTAMA).
2. FV je složen ze zástupců Ministerstva kultury České republiky (dále jen MK ČR), IPOS-ARTAMA, pořadatele z místa konání přehlídky, nevládních organizací zabývajících se amatérským divadlem, zájmových organizací – občanských sdružení celorepublikově působících v oblasti amatérského divadla a dramatické výchovy v České republice a dalších institucí. Tyto subjekty delegují do festivalového výboru zpravidla po jednom zástupci.
3. Členové FV volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda vede jednání FV a svolává jeho zasedání nejméně 2x ročně. V nepřítomnosti předsedy se ujímá jeho povinností místopředseda. Funkci tajemníka vykonává pracovník IPOS-ARTAMA, který také jednotlivá zasedání organizačně zabezpečuje a vede zápis.
4. Svá rozhodnutí přijímá FV veřejným hlasováním. Každý subjekt (organizace či instituce), zastoupený ve FV má jeden hlas. Platnosti nabývají rozhodnutí, pro která hlasovala nadpoloviční většina členů. V případě shody hlasů platí hlas předsedy za dva hlasy. FV je usnášení schopný, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jeho členů.
5. Rozhodnutí FV jsou závazná pro organizační štáb a všechny participienty na přípravě a realizaci přehlídky.
6. K zabezpečení odborné úrovně základní programové části JH jmenuje FV odbornou programovou radu, složenou z odborníků pro amatérské divadlo a dramatickou výchovu. FV může jmenování těchto odborníků delegovat na IPOS-ARTAMA. K jednání a rozhodování o konečném programu JH přizvává předsedu FV a zástupce institucí a občanských sdružení, která jsou zastoupeny ve FV JH.
7. Věcné náklady spojené se zabezpečením činnosti FV jsou hrazeny z rozpočtu přehlídky. Každá organizace a instituce zastoupená ve FV má právo na úhradu nákladů na jednoho svého zástupce. Toto omezení se netýká MK ČR a IPOS-ARTAMA.

III.
PROGRAMOVÁ RADA
1. Programová rada provádí výběr inscenací pro základní programovou část JH a odpovídá FV za její odbornou úroveň.
2. Ze svého středu si volí předsedu, který také rozhoduje o formě činnosti programové rady. Tajemníkem programové rady je pracovník IPOS-ARTAMA, který zabezpečuje její agendu .
3. Členové programové rady, složené z odborníků pro amatérské divadlo a dramatickou výchovu, předsedy FV a ze zástupců institucí a občanských sdružení zastoupených ve FV, rozhodují o programu JH hlasováním. Platnosti nabývají rozhodnutí, pro která hlasovala nadpoloviční většina členů. V případě shody hlasů platí hlas předsedy programové rady za dva hlasy. Programová rada je usnášení schopná, je-li přítomno nejméně dvanáct jejich členů.
4. Programová rada o svém rozhodnutí o výběru inscenací, případně o dalších programových doporučeních informuje písemnou formou vyhlašovatele a pořadatele JH. Její rozhodnutí je konečné.
5. Programovou radu svolává předseda FV prostřednictvím IPOS-ARTAMA.
6. Náklady spojené se zabezpečením programové rady jsou hrazeny z rozpočtu JH.

IV.
ORGANIZAČNÍ ŠTÁB

1. Organizační štáb řídí organizační přípravu a vlastní průběh přehlídky. Ustavuje jej Rada Města Hronova, která také rozhoduje o počtu členů. Členem organizačního štábu je minimálně jeden zástupce IPOS-ARTAMA. Zastoupení dalších pořadatelů přehlídky v organizačním štábu je věcí vzájemné dohody.
2. Práci organizačního štábu řídí předseda, jmenovaný Radou Města Hronova. Jednání organizačního štábu svolává jeho předseda.
3. Organizační štáb ustavuje pro zajištění jednotlivých oblastí organizace přehlídky komise. Za jejich činnost odpovídají předsedové, jmenovaní předsedou organizačního štábu.
4. Organizační štáb pracuje podle předem stanoveného plánu, ve dnech konání JH se schází každodenně.
5. Organizační štáb projednává a schvaluje konečný rozpočet přehlídky dle návrhu zpracovaného občanským sdružením KRUH v Hronově na základě stanoveného programu JH, podílí se na zpracování časového harmonogramu JH a na zpracování závěrečného hodnocení přehlídky.
6. Organizační štáb je zastoupen ve FV a jeho zástupce se účastní jednání programové rady o konečném programu JH.
7. Věcné náklady spojené s činností organizačního štábu jsou hrazeny z rozpočtu přehlídky.

V.
LEKTORSKÝ SBOR

1. Lektorský sbor jmenuje IPOS-ARTAMA na základě doporučení svého odborného aktivu a členů FV.
2. Lektorský sbor pracuje v průběhu JH a podílí se na pracovním programu přehlídky. Za členy tohoto lektorského sboru jsou pro účely tohoto organizačního řádu považováni ti lektoři, kteří byli jmenováni IPOS-ARTAMA. Tím není dotčena možnost realizace pracovního programu zajišťovaného jinými organizacemi či občanskými sdruženími a na jejich náklady.
3. Členové lektorského sboru plní úkoly zpravidla na základě dohod o provedení práce. Specifikací těchto úkolů a určením výše odměny je pověřen IPOS-ARTAMA.
4. Členům lektorského sboru jsou z rozpočtu přehlídky hrazeny cestovní výlohy, včetně ubytování a vstupenek.

VI.
REDAKCE ZPRAVODAJE JH

1. Redakce zabezpečuje vydávání Zpravodaje JH v době konání přehlídky.
2. Odborné redaktory a vedoucího redaktora jmenuje IPOS-ARTAMA po projednání s předsedou FV; technické redaktory jmenuje organizační štáb.
3. Členům redakce jsou z rozpočtu přehlídky hrazeny cestovní výlohy, včetně ubytování a vstupenek. Úkoly plní na základě dohod o provedení práce. Specifikací úkolů včetně stanovení výše odměny je pověřen IPOS-ARTAMA po dohodě s organizačním štábem ve věcech technických redaktorů.

VII.
VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ PŘEHLÍDKY

1. Zdroje a způsob výběru inscenací do základní programové části vymezí, v souladu se statutem JH a v rámci koncepce toho kterého ročníku přehlídky, festivalový výbor propozicemi JH.
2. Zpracováním propozic a přihlášek, jejich zveřejněním, distribucí a evidencí je pověřen IPOS-ARTAMA.
3. Výběr účastníků přehlídky (souborů a jejich inscenací) do základní programové části provede v souladu se statutem a propozicemi přehlídky programová rada JH.
4. Výběrem zahraničních souborů a jejich inscenací může FV pověřit České středisko AITA/IATA.
5. Každé doporučení inscenace musí být doloženo odborným hodnocením a výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu, opravňující případné zařazení inscenace do programu JH.
6. V souladu se statutem přehlídky může být výběr prováděn také prostřednictvím veřejného konkurzu. Konkurz vyhlašuje FV a jeho realizací je pověřen IPOS-ARTAMA. Přihláška souboru do konkurzu musí být doložena videozáznamem inscenace, textovou předlohou inscenace a faktografickými údaji o inscenaci.
7. Se soubory zařazenými do základní programové části přehlídky uzavře pořadatel, pověřený vedením ekonomické agendy JH, smlouvu, vymezující podmínky účasti souboru na JH a práva a povinnosti obou smluvních stran.
8. Výběr účastníků přehlídky mimo základní programovou část je v kompetenci organizačního štábu JH.

VIII.
PROGRAM PŘEHLÍDKY

a) Přehlídka se skládá ze základní programové části, pracovní části a dalšího – doplňkového programu. Jejich vymezení stanovuje statut přehlídky.
b) Pracovní program přehlídky připravuje IPOS-ARTAMA ve spolupráci se zájmovými organizacemi a občanskými sdruženími působícími v oblasti amatérského divadla a dramatické výchovy. Je vymezen koncepcí přehlídky.
c) Postup při přípravě základní programové části JH stanoví články III a VII tohoto organizačního řádu.
d) Mimo základní programovou část a pracovní program jsou organizována další divadelní i mimodivadelní vystoupení, filmová představení, výstavy, přednáška, besedy a další doplňkové akce společenského charakteru. O jejich zařazení rozhoduje organizační štáb.
e) Souborům, zařazeným do základní programové části JH, jsou hrazeny věcné náklady ve smluvně domluvené výši z rozpočtu JH. Ze stejných prostředků jsou hrazeny náklady spojené s pracovním programem přehlídky. Finanční náklady na realizaci dalších - doplňkových programů JH jsou hrazeny z prostředků jednotlivých souborů, případně organizací a institucí, podílejících se na realizaci přehlídky.

IX.
FINANCOVÁNÍ PŘEHLÍDKY

1. Ekonomickou agendu přehlídky vede občanské sdružení KRUH v Hronově.
2. Financování přehlídky je provedeno z těchto finančních zdrojů:
a) z účelového příspěvku MK ČR;
b) z příspěvků participujících institucí a občanských sdružení poskytnutých občanskému sdružení KRUH v Hronově nebo z přímých úhrad dohodnutých nákladů z rozpočtu participujících institucí a občanských sdružení;
c) z výnosů účastnických poplatků, výnosů za prodej vstupenek, zpravodaje, programové brožury aj. tiskovin, propagačních materiálů;
d) z dalších zdrojů.
3. Jedním z prostředků finančního zabezpečení je bezplatné poskytnutí prostor a obsluhy Jiráskova divadla a jeho přístavby (sál Josefa Čapka a prostory související s jeho provozem) městem Hronov a občanským sdružením KRUH v Hronově.
4. MK ČR poskytne občanskému sdružení KRUH v Hronově finanční prostředky na základě v stanoveném termínu uplatněné žádosti o grantový příspěvek, podložené projektem, rozpočtem přehlídky a dalšími požadovanými náležitostmi. Občanské sdružení KRUH v Hronově je povinno tento příspěvek vyúčtovat v stanoveném termínu podle zásad vlády ČR pro poskytování dotací.
5. Není-li organizačním štábem se souhlasem IPOS-ARTAMA důvodně rozhodnuto jinak, hradí se z finančních prostředků MK ČR:
a) náklady na propagaci přehlídky, včetně nákladů na tisk přehlídkového zpravodaje;
b) cestovní a dopravní náklady, včetně ubytování, souborům zařazeným do základní programové části JH (popřípadě příspěvek na tyto výdaje);
c) cestovní náklady, včetně ubytování, lektorskému sboru a členům redakce Zpravodaje JH;
d) cestovní náklady členům festivalového výboru a programové rady spojené s výkonem funkce s přihlédnutím k článku II., odstavci 7. tohoto organizačního řádu;
e) odměny členům lektorského sboru a členům redakce Zpravodaje JH;
f) ostatní osobní náklady na provedení prací potřebných k uskutečnění přehlídky, zajišťovaných osobami, které nejsou pracovníky pořadatelských institucí;
g) náklady na pronájem místností u institucí a organizací, které nejsou pořadateli JH.
Podle potřeby a možností a po projednání v organizačním štábu lze se souhlasem IPOS-ARTAMA hradit z rozpočtu JH i některé náklady uvedené v odstavci 7. tohoto článku.
6. Není-li organizačním štábem se souhlasem Městského úřadu v Hronově a občanského sdružení KRUH v Hronově stanoveno jinak, hradí se z finančních prostředků města Hronov či občanského sdružení KRUH v Hronově:
a) náklady spojené s úpravou, výzdobou a vybavením místa konání přehlídky;
b) náklady spojené s doplňkovými programy JH zařazenými z iniciativy města Hronov či občanského sdružení KRUH v Hronově;
c) náklady na práce výrobní povahy, nutné k zabezpečení přehlídky;
d) poplatky ochranným autorským organizacím.

7. Občanské sdružení KRUH v Hronově odpovídá za nepřekročení té části rozpočtu přehlídky, která je vymezena účelovým příspěvkem MK ČR a příspěvky participujících institucí a občanských sdružení, respektive dohodnutými výšemi úhrad nákladů z jejich rozpočtů (viz článek IX., odstavec 2., části a. a b.). Případný schodek a jeho úhrada musí být projednány FV. Pokud ten nerozhodne jinak, hradí schodek občanské sdružení KRUH v Hronově, popřípadě město Hronov.
8. Občanské sdružení KRUH v Hronově provede celkové vyúčtování nákladů a příjmů JH a předloží je k projednání a ke schválení všem subjektům, podílejícím se na přípravě a realizaci přehlídky.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento organizační řád vydává festivalový výbor Jiráskova Hronova v souladu se statutem přehlídky.
2. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 2.1.2002 a je závazný pro instituce a občanská sdružení, které k němu níže připojily podpis svého oprávněného zástupce, jakož pro všechny účastníky JH.
3. Zrušuje se organizační řád ze dne 15.4.1992.
4. O zrušení, doplňcích a změnách rozhoduje FV JH s přihlédnutím k článku II., odstavci 4. tohoto organizačního řádu.

PODPISY ZÁSTUPCŮ PARTICIPUJÍCÍCH INSTITUCÍ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
NA ZABEZPEČENÍ JH, STVRZUJÍCÍCH USTANOVENÍ TOHOTO ORGANIZAČNÍHO ŘÁDUMinisterstvo kultury České republiky

České středisko AITA/IATA


IPOS-ARTAMA Praha

Česká sekce UNIMA


Město Hronov

Klub přátel umění v České republice


Občanské sdružení KRUH v Hronově

Sdružení pro tvořivou dramatiku


Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Společnost Amatérské divadlo a svět


Okresní úřad Náchod

Svaz Českých divadelních ochotníků


Amatérská divadelní asociace

Volné sdružení východočeských divadelníků

Související Přehlídky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':