Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: Jiráskův Hronov 2000-2009 jako vzdělávací instituce. In: Almanach 80. JH, 2010, s. 35-45.

Jiráskův Hronov 2000-2009 jako vzdělávací instituce

Milan Strotzer

Celá osmdesátiletá historie Jiráskova Hronova (JH) není pouze obrazem dosahovaných výsledků práce ochotnických či amatérských divadelních souborů v zhmotnělé podobě divadelních inscenací, ale také dokladem péče o kultivaci těch, kdo je vytvářeli a tvoří. Organickou součástí hronovského festivalu bylo již od prvních ročníků vytváření příležitostí k získávání poznatků a osvojování divadelních dovedností. Od 18. JH v roce 1948 pak i možnost tříbit si názory prostřednictvím veřejných diskuzí o představeních.
Historii vzdělávání jako nedílné součásti JH jsem se snažil postihnout v předchozím almanachu vydaném u příležitosti jubilejního 70. JH. Vrátil jsem se tehdy malým exkurzem i do let, která vzniku JH předcházela, neboť již padesát let před prvním JH bylo vzdělávání ochotníků jednou z priorit tehdejší Ústřední Matice divadelních ochotníků (ÚMDOČ, zal. 1886), která byla ve své době nejvýznamnější organizací, hájící zájmy ochotnictva, byť ne jedinou. Matice na tomto poli vykonala nezměrnou práci. Logicky pak jako organizátorka prvních dvaceti ročníků JH využila prostředí divadelní přehlídky pro realizaci vzdělávacích aktivit. To, co tehdy dala ÚMDOČ nově zrozené hronovské přehlídce do vínku, zůstalo její náplní dodnes, a to navzdory tomu, že se podoba a rozsah vzdělávací části JH v průběhu let obměňovaly. (Více viz Milan Strotzer: Vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931–2000, in: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu, O. s. Kruh, Hronov, 2000.)

Posledních deset ročníků JH navázalo na model vzdělávacích aktivit, který se postupně utvářel v předešlé dekádě. Ten korespondoval s vymezením JH jako mezidruhové přehlídky. Organizátoři hronovských seminářů a dílen se snažili o co nejpestřejší skladbu vzdělávacích příležitostí, a to jak z hlediska disciplinárního, tak druhového. Po celých uplynulých deset let byl základnou vzdělávací části festivalu tzv. Klub (nejen) mladých divadelníků – K(n)MD se svými většinou devítidenními tematicky zaměřenými semináři a dílnami. Dalšími opěrnými pilíři se staly tzv. Problémový club (PC, v roce 2004 Kritický klub – K2) a Rozborový seminář SČDO (v roce 2000 navíc Rozborový seminář pro zahraniční účastníky). K těmto stálicím přibyl v letech 2001–2003 a 2007–2009 Diskuzní klub.
Vedle těchto více méně ustálených příležitostí k získávání poznatků a divadelních dovedností, respektive k tříbení názorů, se nepravidelně uskutečňovaly další semináře, dílny a přednášky organizované samostatně mimo K(n)MD různými subjekty. V letech 2002–2005 tak např. Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové, Volné sdružení východočeských divadelníků a Karla Dörrová pořádaly Dílny Sergeje Fedotova.
K(n)MD včetně PC, Diskuzních klubů, Rozborového semináře pro zahraniční účastníky a několika přednášek organizoval NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s místními pořadateli JH (Kruh, KIS) a některými občanskými sdruženími. K(n)MD v celém minulém desetiletí koncipoval, připravoval a vedl PhDr. Milan Strotzer. Funkci organizačních vedoucích K(n)MD zastávali Jan Strejcovský (2001–2003) a Mgr. Marie Poesová (2000 a 2004–2009). Rolí organizačních asistentů K(n)MD se postupně ujali Jan Strejcovský (2000), Mgr. Marie Poesová (2001–2003), Eva Kodešová (2001–2009), Dana Strejcovská (2002 a 2004–2009) a Alena Mutinská (2007–2009), dílčím způsobem také Jana Pazderníková (2000), Genadij Rumlena (2000), Jitka Karasová (2003) a Mgr. Simona Bezoušková (2004–2009).
Semináře a dílny K(n)MD a další vzdělávací akce se uskutečňovaly zejména v prostorách hronovských škol, zejména v ZŠ v Palackého ul., ve střední podnikatelské škole, v ZUŠ, v hotelové škole, v ZŠ ve Zbečníku, v internátě hotelové školy, ale také v ZŠ ve Velkém Dřevíči a v internátě odborného učiliště ve Velkém Poříčí. Využívány byly prostory Jiráskova divadla (malý sál, baletní sálek), sokolovny, DDM Domino, společenského domu a zimního stadionu.

Jak vyplývá z výše napsaného, vzdělávací část JH byla realizována po celé minulé desetiletí podle ustáleného modelu K(n)MD doplňovaného Problémovým clubem, Diskuzním klubem, Rozborovým seminářem SČDO, respektive dalšími nepravidelnými vzdělávacími projekty a přednáškami. Nuance proměn, zejména Problémového clubu, jsou zachyceny ve stati Ohlédnutí za posledními deseti ročníky JH 2000–2009. V další části se pro přehlednost omezím na soupis seminářů, dílen, příležitostí k reflexi inscenací a přednášek a jejich lektorského obsazení v jednotlivých ročnících JH.


70. Jiráskův Hronov 11.–19. 8. 2000

Klub (nejen) mladých divadelníků
12 seminářů a dílen / 180 seminaristů

A (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla / lektor Václav Špirit

C (jako Cesty) – Cesty k jevištnímu tvaru dětského nebo středoškolského divadla / lektor Mgr. Roman Černík

D (jako Dramatizace) – Dramatizace nedivadelního textu / lektor Jozef Krasula

DNZ (Dílna Na Zkoušku) – Příprava divadelní inscenace / lektoři PaedDr. František Zborník a Jaroslav Kubeš

J (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

KPR (Kurz Praktické Režie) / lektoři Kateřina Fixová, prof. PhDr. František Štěpánek a Vladimír Dědek

N (jako Napětí) – Divadlo jako „situace situací o situaci“ / lektor Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

P (jako Pantomima) – Pantomima a pohybové divadlo / lektor Michal Hecht

R (jako Režie) – Divadelní režie jako schopnost přečíst a vizualizovat / lektor Rudof Felzmann

S (jako Situace) – Jevištní realizace dramatické situace / lektoři Mgr. Milan Schejbal a MgA. Denisa Nová

Z (jako Zjev) – Škaredý zjev (inscenování poezie) / lektor Mgr. Radovan Lipus


PC – Problémový club
Průměrná účast 90 posluchačů (max. počet 125)
• Samostatná práce 9 kmenových účastníků probíhala v dopoledních hodinách za asistence Jany Štefánkové a střídajících se lektorů.
• Odpolední část, na níž měli přístup volně účastníci JH, měla zázemí v tomto lektorském týmu: prof. PhDr. Jan Císař, Csc., Mgr. Michal Dočekal, Mgr. Karol Horváth, Mgr. Jakub Korčák a Mgr. Vladimír Zajíc.

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 20 posluchačů
Lektor Mgr. Jiří Hraše, asistent ing. Dušan Zakopal

Další vzdělávací příležitosti

Rozborový seminář pro zahraniční účastníky s lektory Luďkem Richterem, Vidasem Silunasem (Rusko), Franzem-Josefem Wittingem (Německo) a moderovaný Janou Soprovou navštěvovalo nepravidelně průměrně 20 zájemců.

Dílna divadelní režie a herectví organizovaná Volným sdružením východočeských divadelníků (Karla Dörrová) s ruským lektorem Sergejem Fedotovem – 30 seminaristů.

Seminář pro studenty SPgŠ Beroun, vedený učitelem Romanem Musilem – 15 účastníků.


71. Jiráskův Hronov 4.–11. 8. 2001

Klub (nejen) mladých divadelníků
11 seminářů a dílen / 202 seminaristů

A (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla / lektor Václav Špirit

Č (jako Člověk) – Člověk v situaci – Dramatická situace v dramatu / lektor Mgr. Jakub Korčák a prof. PhDr. Jan Císař Csc.

D (jako Děti) – Režie v divadle hraném dětmi / lektor Mgr. Miroslav Slavík

DNZ – Dílna Na Zkoušku (autorské divadlo a tvorba) / lektoři Pavel Fiala a Jarmila Černíková-Drobná

H (jako Herectví) – Herecká dílna / ruský lektor Sergej Fedotov

J (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

KPR (Kurz praktické režie) / lektoři Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. a Kateřina Fixová

KS (Kurz scénografie) / První soustředění dlouhodobého vzdělávacího projektu / lektoři MgA. David Bazika, Hana Maleníková, ing. arch. David Kraus a Pavel Štourač

P (jako Pohyb) – Pantomima a pohybové divadlo / lektor Michal Hecht

R (jako Režie) – Základy divadelní režie / lektor Rudolf Felzmann

S (jako Situace) – Jevištní realizace dramatické situace / lektoři Mgr. Milan Schejbal a Mgr. Denisa Nová


PC – Problémový club
Průměrná účast 92 posluchačů (max. počet 145)
Vedoucím lektorem PC byl prof. PhDr. Jan Císař, Csc., vedoucí katedry činoherního divadla pražské DAMU, lektory byli Mgr. Karol Horváth, dramaturg Městského divadla ve Zlíně, Mgr. Radovan Lipus, režisér Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, Mgr. Vladimír Zajíc, dramaturg a doc. Mgr. Ján Zavarský, umělecký šéf Trnavského divadla a pedagog VŠMU v Bratislavě a JAMU v Brně

DK – Diskuzní klub
Průměrná účast 15 frekventantů (kolísala mezi 10–15)
Moderátor Josef Brůček, lektorská opora: střídavě prof. PhDr. Jan Císař Csc., Mgr. Karol Horváth, Mgr. Radovan Lipus, Mgr. Vladimír Zajíc a doc. Mgr. Ján Zavarský

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 20 posluchačů
Lektor Mgr. Jiří Hraše, asistent ing. Dušan Zakopal

Další vzdělávací příležitosti

Přednáška ing. arch. Davida Krause Architektonické inspirace
Byla podnětem zejména pro scénografy z hlediska inspirace pro hledání neotřelých scénografických řešení. Uskutečnila se 9. 8. v malém sále Jiráskova divadla za účasti cca 50 zájemců.


72. Jiráskův Hronov 1.−10. 8. 2002

Klub (nejen) mladých divadelníků
11 seminářů a dílen / 208 seminaristů

A (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla / lektor Václav Špirit

D (jako Dramaturgie) – Dramaturgicko-inscenační seminář / lektor prof. MgA. Miloslav Klíma

J (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

K (jako Kompozice) – Otázky kompozice jevištního dění / lektor Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

KPR (Kurz praktické režie) / lektoři Kateřina Fixová a Mgr. Pavlína Morávková

KS (Kurz scénografie) / lektoři MgA. David Bazika, Mgr. Pavel Purkrábek a Marie Rašková

N (jako Nonverbální) / Nonverbální komunikace / belgičtí lektoři Régis Duqué a Cédric Juliens

P (jako Pantomima) – Pantomima / lektor Michal Dufek

R (jako Režie) – Základy divadelní režie / lektor Rudolf Felzmann

S (jako Situace) – Jevištní realizace dramatické situace / Mgr. Milan Schejbal a Mgr. Denisa Nová

T (jako Tvorba) – Tvůrčí ateliér autorské tvorby / Jarmila Černíková-Drobná a Pavel Fiala


PC – Problémový club
Průměrná účast 85 posluchačů (max. počet 150)
Vedoucí lektor: prof. PhDr. Jan Císař, Csc., lektoři: Mgr. Karol Horváth, prof. Mgr. František Laurin, Mgr. Radovan Lipus, Mgr. Vladimír Zajíc a doc. Mgr. Ján Zavarský, asistentka: Eva Kodešová

DK – Diskuzní klub
Průměrná účast 33 frekventantů
Moderátor: Josef Brůček, lektorská opora: střídavě prof. PhDr. Jan Císař Csc., Mgr. Karol Horváth, prof. Mgr. František Laurin, Mgr. Radovan Lipus, Mgr. Vladimír Zajíc a doc. Mgr. Ján Zavarský, asistent: Mgr. Jakub Hulák

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 20 posluchačů
Lektor Mgr. Jiří Hraše, asistent ing. Dušan Zakopal

Další vzdělávací příležitosti

Herecká dílna Sergeje Fedotova
Organizovaly Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků. Dílnu vedl ruský režisér a divadelní pedagog S. Fedotov. Organizačně ji zajišťovala Karla Dörrová v učilišti ve Velkém Poříčí. Zúčastnilo se 30 zájemců.


73. Jiráskův Hronov 31. 7.–9. 8. 2003

Klub (nejen) mladých divadelníků
12 seminářů a dílen / 246 seminaristů

A 1 (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla / lektor prof. Mgr. František Laurin

A 2 (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla / lektor Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

D (jako Dramaturgie) – Praktická dramaturgie / lektor Rudolf Felzmann

I (jako Improvizace) – Divadelní improvizace / německý lektor prof. Andreas Poppe

J (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

K (jako Klíma) – Dramaturgicko-inscenační seminář / lektor prof. MgA. Miloslav Klíma

KS (Kurz scénografie) / lektoři MgA. David Bazika, Marek Epstein, Jan Tobola (a dal.)

N (jako Nonverbální komunikace) – Nonverbální komunikace / lektorky Daniela Fischerová a Mgr. Marie Poesová

O (jako Obraz) – Pantomima a pohybové divadlo / lektoři Michal Hecht a Štěpánka Elgrová

S (jako Situace) – Jevištní realizace dramatické situace / lektoři Mgr. Milan Schejbal a Mgr. Denisa Nová

T (jako Technika) – Divadelní technika – svícení / lektor Pavel Hurych a lektoři specialisté

Ž (jako Žižka) – Site specific – souhra s příběhem prostoru / lektor Tomáš Žižka


PC – Problémový club
Průměrná účast 75 posluchačů (max. počet 130)
Vedoucí lektor: prof. PhDr. Jan Císař, Csc., lektoři: Mgr. Karol Horváth, Mgr. Radovan Lipus, Mgr. Vladimír Zajíc a doc. Mgr. Ján Zavarský, moderátor: Mgr. Roman Černík, asistentka: Miroslava Císařová

DK – Diskuzní klub
Průměrná účast 29 frekventantů
Moderátor: Mgr. Roman Černík, lektorská opora: střídavě lektoři PC, asistent: Mgr. Jakub Hulák, kmenoví frekventanti

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 25 posluchačů
Lektor Mgr. Jiří Hraše, asistent ing. Dušan Zakopal

Další vzdělávací příležitosti

Herecká dílna Sergeje Fedotova
Práce v dílně byla lektorem S. Fedotovem zaměřena na využití hereckých postupů Michaila Čechova. Tématem byla doba kamenná. Dílnu organizačně zajišťovala Karla Dörrová v učilišti ve Velkém Poříčí. Zúčastnila se jí 20 zájemců.


74. Jiráskův Hronov 5.–14. 8. 2004

Klub (nejen) mladých divadelníků
12 seminářů a dílen / 260 seminaristů

A (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla / lektor prof. Mgr. František Laurin

I (jako Inspirace) − Inspirace místem – Slavnost pro Hronov / lektoři MgA. David Bazika a Mgr. Tomáš Jirman

J1 (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

J2 (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektor Mgr. Jaroslav Kodeš

KPR (Kurz praktické režie) – 2. soustředění nově otevřeného dlouhodobého vzdělávacího projektu / lektoři Mgr. Pavlína Morávková a Mgr. Milan Schejbal

L (jako Loutky) – Sny a skutečnost aneb Praktikujícím loutkářem za devět dnů / Mgr. Jan Bílek

M (jako Mimus) – Pantomima a pohybové divadlo / Michal Hecht a asistentka Štěpánka Elgrová

N (jako Nonverbální komunikace) – Nonverbální komunikace / Daniela Fischerová

P (jako Poezie) – Divadlo poezie / Mgr. Silvester Lavrík

R (jako Režie – herectví – dramaturgie) – Od slova k jevištnímu tvaru / Marie Kotisová
a Mgr. Vladimír Zajíc

S (jako Situace) – Dramatická situace a skladba jevištní výpovědi / Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

VZ (jako Východ − Západ) – Dílna „Mezi Východem a Západem“ / Doc. Václav Martinec a Ivana Huspeková s asistenty Marií Hodinářovou, Vladimírem Jopkem, Hanou Mathauserovou, Petrem Pochopem, Martinou Carol Prášilovou a Lukášem Šolcem


K2 (Kritický klub)
Průměrná účast 95 posluchačů (max. počet 140)
Lektoři: prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Jakub Korčák, Mgr. Pavel Purkrábek, doc. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., PhDr. Daria Ulrichová, moderátor: Josef Brůček, asistentka: Miroslava Císařová

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 25 posluchačů
Lektor Rudolf Felzmann, asistent ing. Dušan Zakopal

Další vzdělávací příležitosti

Dílna Sergeje Fedotova
Dílna vedená zkušenými žáky S. Fedotova Janem Hájkem a Michalem Čapkem. Práce v dílně byla zaměřena na využití hereckých postupů Michaila Čechova. Dílnu organizačně zajišťovala Karla Dörrová ve Velkém Poříčí. Zúčastnila se jí dvacítka zájemců.

Dílna V.K. Klicpera a jeho dílo
Dílna byla staronovým projektem, který umožnil setkání zkušených amatérských herců nad hrou V.K. Klicpery Hadrián z Římsů a jejím nastudováním, uvedením v předvečer oficiálního zahájení JH na jevišti Jiráskova divadla a následným rozborem v Rozborovém semináři vedeném režisérem Rudolfem Felzmannem. Vlastní nastudování se uskutečnilo na základě domácí přípravy při týdenním soustředění v Hronově, které bezprostředně předcházelo premiéře. Dramaturgie a režie inscenace se ujal zkušený amatérský herec a režisér František Klaška z Brna. Realizace projektu se ujalo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR občanské sdružení Kruh v Hronově ve spolupráci s KIS Hronov. Projektu se zúčastnila dvacítka amatérských divadelníků za technické podpory techniků Jiráskova divadla v Hronově.


75. Jiráskův Hronov 4.–13. 8. 2005

Klub (nejen) mladých divadelníků
13 seminářů a dílen / 241 seminaristů

A (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla / lektor prof. Mgr. František Laurin

C (jako Cesty) – Cesty do příběhů (pro vedoucí divadelních kolektivů dětí a mládeže) / lektorka doc. Mgr. Irina Ulrychová

H (jako Herecký trénink) – Herecký trénink a osvojení základních prvků „systému“ K.S. Stanislavského a postupů Michaila Čechova / ruská lektorka Taťána Ajzitulovová, tlumočník Mgr. Jiří Klapka

J (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

KPR (Kurz praktické režie) / lektoři Mgr. Pavlína Morávková a Mgr. Milan Schejbal

L (jako Loutky) – Divadlo oživlé hmoty / lektor Štěpán Filcík

M (jako Mimus) – Pantomima a pohybové divadlo / lektor Michal Hecht

N (jako Nonverbální komunikace) – Nonverbální komunikace / lektorka Daniela Fischerová

O (jako Odjinud) – Odjinud nejen o zpěvu a pohybu / lektorka čínského původu Mgr. Feng-jün Song, Ph.D.

P (jako Poezie) – Divadlo poezie / lektorka Mgr. Alena Zemančíková

R (jako Režie – herectví – dramaturgie) – Od slova k jevištnímu tvaru / lektoři Mgr. Vladimír Zajíc a Marie Kotisová

U (jako Učíme se mluvit) – Učíme se mluvit / lektor Mgr. Jaroslav Kodeš

VZ (jako Východ – Západ) – Dílna mezi „Východem a Západem“ / lektoři prof. Mgr. Václav Martinec a Ivana Huspeková s asistenty Vladimírem Jopkem a Petrem Pochopem


PC – Problémový club
Průměrná účast 93 frekventantů (max. počet 120)
Lektoři prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Jakub Korčák, Mgr. Pavel Purkrábek, prof.. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., doc. Mgr. Ján Zavarský, moderátor: Václav Špirit, asistentka: Miroslava Císařová

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 25 posluchačů
Lektor Rudolf Felzmann, asistent JUDr. Jaromír Kejzlar

Další vzdělávací příležitosti

Dílna Sergeje Fedotova
Herecká dílna zaměřená na využití hereckých postupů Michaila Čechova vedená S. Fedotovem. Dílnu organizačně zajišťovala Karla Dörrová ve Velkém Poříčí. Zúčastnilo se jí patnáct zájemců.

Přednáška Současné ruské divadlo a dramatika
Tříhodinová přednáška lektorky PhDr. Ivany Ryčlové, Ph.D. z FF UK v Praze. Dne 6. 8. ve foyeru sálu Josefa Čapka, 50 posluchačů.

Soustředění posluchačů loňského semináře R (jako režie – herectví – dramaturgie)
Soustředění jedenadvacetičlenného kolektivu se uskutečnilo v týdnu před zahájením 75. JH (30. 7.–4. 8.) za účelem zkoušek inscenace Gogolovy Ženitby, kterou posluchači uvedli v tzv. HronOff programu.


76. Jiráskův Hronov 10.–19. 8. 2006

Klub (nejen) mladých divadelníků
14 seminářů a dílen / 271 seminaristů

A (jako Autorské právo) – Autorské právo v amatérském divadle / lektoři Mgr. Petr Christov, Ph.D., Mgr. Lukáš Matásek a MgA. Martina Schlegelová

ABC (jako Abeceda) – Divadelní abeceda / lektor prof. Mgr. František Laurin

C (jako Cesty) – Cesty do příběhů (pro vedoucí divadelních kolektivů dětí a mládeže) / lektorka doc. Mgr. Irina Ulrychová

DRH (jako Dramaturgie – Režie – Herectví) – Od slova k jevištnímu tvaru / lektoři Mgr. Vladimír Zajíc a Marie Kotisová

H (jako Herectví) – Herectví a duše inscenace (Základy herecké práce a „ruská herecká škola“) / lektor Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

HT (jako Herecký trénink) – Herecký trénink (Řeč přírody) / lektor Remco de Vries z Holandska

I (jako Iniciace mluvy) – Iniciace mluvy (Učme se mluvit) / lektor Mgr. Jaroslav Kodeš

J (jako Jevištní řeč) - Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

KPR - Kurz praktické režie (Nonverbální komunikace) / lektorka Daniela Fischerová

M (jako Mýty) – Dílna tvůrčího psaní (Mýty) / lektor Caya Makhélé z Francie, francouzsky píšící dramatik afrického původu

P (jako Prostor) – Site specific (Souhra s příběhem prostoru) / lektor Mgr. Tomáš Žižka

R (jako Rituál) – Rituální divadlo / lektor Michal Hecht s asistenty ing. Miroslavem Elgrem a Štěpánkou Elgrovou

S (jako Situace) – Jevištní realizace dramatické situace / lektor Mgr. Milan Schejbal s asistentkou Mgr. Denisou Novou

T (jako Technika) – Divadelní technika – svícení / lektor Pavel Hurych s asistentem Jaroslavem Vondruškou ml.


PC – Problémový club
Průměrná účast 73 frekventantů (max. počet 95)
Lektoři prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Jakub Korčák, prof.. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., doc. PhDr. Daria Ulrichová, doc. Mgr. Ján Zavarský, moderátor: Václav Špirit, asistentka: Miroslava Císařová

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 17 posluchačů
Lektor Rudolf Felzmann, asistent JUDr. Jaromír Kejzlar


77. Jiráskův Hronov 2.–11. 8. 2007

Klub (nejen) mladých divadelníků
15 seminářů a dílen / 306 seminaristů

A (jako Autorské právo) – Autorské právo v amatérském divadle / lektor Mgr. Lukáš Matásek

ABC (jako Abeceda) – Divadelní abeceda / lektor Václav Špirit

DRH (jako Dramaturgie – Režie – Herectví) – Od slova k jevištnímu tvaru / lektoři Mgr. Vladimír Zajíc a Marie Kotisová

G (jako Genesis) – Genesis (Inspirace a impulzy pro autorskou divadelní tvořivost) / lektorka Mgr. Eva Ochrymčuková

H (jako Herecký trénink) – Od imaginárních stimulací k autentickým reakcím / lektor Filip Krenus z Chorvatska

I (jako Iniciace mluvy) – Iniciace mluvy (Učme se mluvit) / lektor Mgr. Jaroslav Kodeš

J (jako Jevištní řeč) − Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

K (jako Komunikace) – Nonverbální komunikace / lektorka Daniela Fischerová

KPR (Kurz praktické režie) – Práce na inscenaci / lektoři Mgr. Milan Schejbal a Mgr. Pavlína Schejbalová

L (jako Legenda) – Non-werbal workshop / lektor Michal Hecht

M (jako Maska) – Maska – odkrývání skrytého / lektor Mgr. Karel Vostárek

N (jako Nestyďtě se nestydět) – Nestydte se nestydět (hudba, zpěv a poezie na jevišti) / lektorka Jana Koubková

O (jako Odjinud) – Odjinud nejen o zpěvu a pohybu / lektorka čínského původu Mgr. Feng-jün Song, Ph.D.

P (jako Prostor) – Site specific (Souhra s příběhem prostoru) / lektor Mgr. Tomáš Žižka

S (jako Scénografie) – Scénografie prakticky / lektor Mgr. Pavel Purkrábek


PC – Problémový club
Průměrná účast 63 posluchačů (max. počet 85)
Lektoři prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Petr Christov, Ph.D., prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., prof. Mgr. Ján Zavarský a Mgr. Alena Zemančíková, moderátor: PaedDr. František Zborník, asistentka: Miroslava Císařová

DK – Diskuzní klub
Průměrná účast 40 frekventantů (max. počet 75)
Lektoři a moderátoři: MgA. Jan Šotkovský, Jitka Páleníková

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 17 posluchačů
Lektor Rudolf Felzmann, asistent JUDr. Jaromír Kejzlar


78. Jiráskův Hronov 31. 7.–9. 8. 2008

Klub (nejen) mladých divadelníků
16 seminářů a dílen / 278 seminaristů

A (jako Abeceda) – Divadelní abeceda / lektor Václav Špirit

D (jako Dramatická situace) – Jevištní realizace dramatické situace / lektor Mgr. Milan Schejbal, asistentka Mgr. Denisa Nová

DRH – (jako Dramaturgie – Režie – Herectví) – Od slova k jevištnímu tvaru / lektoři Mgr. Vladimír Zajíc a Marie Kotisová

G (jako Genesis) – Genesis (nonverbální divadlo) / lektorka prof. Mgr. Zoja Mikotová

H (jako Hudba) – Hudba v divadelní inscenaci / lektoři Mgr. Karla Štaubertová-Sturm, Jiří Šlupka Svěrák

I (jako Iniciace mluvy) – Iniciace mluvy (Učme se mluvit) / lektor Mgr. Jaroslav Kodeš

J (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektorka Michaela Bendová-Kudrnáčová

K (jako Komunikace) – Nonverbální komunikace / lektorka Daniela Fischerová

M (jako Maska) – Maska – odkrývání skrytého / lektor Mgr. Karel Vostárek

N (jako Neverbálno) – Divadelní dílna Neverbálno / lektor Michal Hecht

P (jako Poezie) – Poezie v divadle / lektorka Mgr. Renata Vordová

S (jako Scénografie) – Úvod do scénografie / lektorka MgA. Kateřina Baranowska

T (jako Tvořivost) – Inspirace a impulzy pro autorskou divadelní tvořivost / lektorka Mgr. Eva Ochrymčuková

TaP (jako Tanec a Pohyb) – Tanec a pohyb na divadelní scéně / lektor Henk Smits z Holandska

Ž (jako Žonglování) – Žonglérský seminář / lektorka Mgr. Adéla Kratochvílová


PC – Problémový club
Průměrná účast 65 posluchačů (max. počet 85)
Lektoři prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Petr Christov, Ph.D., Doc. Mgr. Jakub Korčák, prof. Mgr. Ján Zavarský a Mgr. Alena Zemančíková, moderátor: MgA. Petr Michálek, asistentka: Miroslava Císařová

DK – Diskuzní klub
Průměrná účast 33 frekventantů (max. počet 58)
Lektoři a moderátoři: MgA. Jan Šotkovský, Bc. Jitka Páleníková

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 25 posluchačů
Lektor Rudolf Felzmann, asistent JUDr. Jaromír Kejzlar


79. Jiráskův Hronov 30. 7.–8. 8. 2009

Klub (nejen) mladých divadelníků
15 seminářů a dílen / 282 seminaristů

A (jako Abeceda) – Divadelní abeceda / lektor Václav Špirit

D (jako Dramaturgie) – Dramaturgie / lektor MgA. Jan Šotkovský

H (jako Herectví) – Herec a dialog / lektor Doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

I (jako Iniciace mluvy) – Iniciace mluvy (Učme se mluvit) / lektor Mgr. Jaroslav Kodeš

J (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč / lektorka Mgr. Regina Szymiková

K (jako Komunikace) – Nonverbální komunikace / lektorka Daniela Fischerová

KPR (Kurz praktické režie) – Kurz praktické režie / lektoři Mgr. Milan Schejbal a Kateřina Fixová

O (jako Odjinud) – Odjinud nejen o zpěvu a pohybu – lektorka čínského původu Mgr. Feng-jün Song, Ph.D.

PDT (jako Proces divadelní tvorby) – Od slova k jevištnímu tvaru (Režijně – herecko – dramaturgický seminář) / lektoři MgA. Vladimír Zajíc a Marie Kotisová

R (jako Režie) – Základy divadelní režie / lektor Doc. MgA. Karel Kříž

RA (jako Recovered Alchemy) – Znovunabytá alchymie (dílna pohybového a tanečního divadla) / lektor Guillermo Horta Betancourt z Kuby

S (jako Scénografie) – Úvod do scénografie / lektorka MgA. Kateřina Baranowska

T (jako Technika) – Divadelní technika – svícení / lektor Pavel Hurych s asistentem Jaroslavem Vondruškou ml.

TIP (jako Theatre for Young People) – TIP 2009, dílna neverbálního divadla pro zahraniční účastníky / lektor Michal Hecht

Ž (jako Žonglování) – Žonglérský seminář / lektorka Mgr. Adéla Kratochvílová


PC – Problémový club
Průměrná účast 58 posluchačů (max. počet 86)
Lektoři prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Petr Christov, Ph.D., Doc. Mgr. Jakub Korčák, prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., prof. Mgr. Ján Zavarský a Mgr. Alena Zemančíková, asistentka: Miroslava Císařová

DK – Diskuzní klub
Průměrná účast 31 frekventantů (max. počet 40)
Lektoři a moderátoři: MgA. Petr Michálek a Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská

Rozborový seminář SČDO
Průměrná účast 16 posluchačů
Lektor Rudolf Felzmann, asistent JUDr. Jaromír Kejzlar

Související Osobnosti

Související Přehlídky

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.