Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 82
Rok: 2012
Začátek: 4.8.2012
Konec: 11.8.2012
Fes­ti­val ama­tér­ského diva­dla.

Pořá­dají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hro­nov z pově­ření a za eko­no­mic­kého při­spění Minis­ter­stva kul­tury a ve spo­lu­práci těchto insti­tucí: Ama­tér­ská diva­delní aso­ci­ace, Česká sekce UNIMA, České stře­disko AITA/IATA, Klub přá­tel umění v ČR, Kul­turní a infor­mační stře­disko Hro­nov, Sdru­žení pro tvo­ři­vou dra­ma­tiku, Spo­leč­nost Ama­tér­ské diva­dlo a svět, Svaz českých diva­del­ních ochot­níků a Volné sdru­žení výcho­do­čes­kých diva­del­níků. Kul­turní a infor­mační stře­disko Hro­nov je míst­ním pořa­da­te­lem a nosi­te­lem grantů. Jirás­kův Hro­nov je zařa­zen mezi stě­žejní akce Krá­lo­vé­hra­dec­kého kraje.

82. Jirás­kův Hro­nov (JH) je kon­ci­po­ván v sou­ladu se sta­tu­tem z roku 1994 jako celo­státní mezi­dru­hová pře­hlídka ama­tér­ského diva­dla s mezi­ná­rodní účastí, jako nesou­těžní pře­hlídka ote­vřená všem diva­del­ním dru­hům, žánrům, nej­růz­něj­ším insce­nač­ním postu­pům, sty­lům a poe­ti­kám. Pro­gram pře­hlídky by měl být obo­ha­cen vystou­pe­ním sou­borů ze zahra­ničí. Základní pre­mi­sou JH je umož­nění vzá­jemné mezi­dru­hové inspi­race a setkání ama­tér­ských diva­del­níků i růz­ných druhů a oblastí diva­dla, včetně pří­buz­ných druhů scé­nic­kého umění.
Účast souborů:
Slovensko, Prie­vi­dza, Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z.., Arto Paasilinna: Chlpatý sluha pána farára, r. Jozef Krasula j. h.

Hradec Krá­lové, Divadlo DNO, Jiří Jelínek: IDOLLS, r. Jiří Jelínek.

Liberec, Poetický soubor Divadla Vydýcháno, Klára Peřinová: Smolíček Pacholíček, r. Michaela Homolová.

Praha, Relikty HMYZu, Faidra běží o život, r. Adam Pospíšil, Šimon Stiburek.

PL, Kraków, Amateurtheaterverband NRW/ D, MDK im. A. Bursy a Chomutov, RENTA o.s., Kinder der Zeit / Pamięć / Ozvĕny minulosti.

Lucie Trmíková, Miloš Orson Štědroň: Lamento / Z tance v prach a opět do tance, r. Jan Nebeský. Host JH.

Praha, Divadlo Kámen, Petr Macháček: Deus ex offo, r. Petr Macháček.

Svitavy, Céčko, K. J. Erben, K. Šefrna: Pták Ohnivák, liška Ryška a my.

Brno, Divadlo KUFR, Adéla Kratochvílová: Židovka aneb Žonglování nad životem. Host JH.

Karlovy Vary, Studio Divadla Dagmar a pedagogické, Zdeněk Šmíd, Hana Franková: Hledání – Suche, r. Hana Franková.

Praha, Divadlo Kámen, Petr Macháček: Ras al Chajma, r. Petr Macháček.

Kuks, Geisslers Hof-Como­edianten, Geisslers Hof-Comoedianten podle české loutkové hry z XVIII. věku: Don Juan aneb Strašlivé hodování (nevhodné pro alergiky na peří), r. Petr Hašek.

Poniklá, Bažantova loutkářská družina DS J. J. Kolár při TJ Sokol, Tomáš Hájek podle kočovných loutkářů: Faust, r. Tomáš Hájek.

Německo, Gut & Edel Rheinfelden, Michael Mackenzie: Die Baronin und die Sau (Baronka a služka), r. Václav Špirit.

Kroměříž, DS, Hadar Garlon: Mikve, r. Miroslava Kolářová.

Choceň, Hana Voříšková a Matěj Pospíšil, Hana Voříšková podle A. S. Puškina: O zlaté rybce, r. Hana Vořísková.

Kurátorky, W. Allen, H. Malaníková, J. Machalíková, M. Sybolová: Drahý Theo (přednáška s ukázkami), r. Kurátorky.

Jihlava, De Facto Mimo, Pierre-Henri Cami: Kleštěněc z pralesa, r. Martin Kolář.

Boskovice, Divadlo NABOSO, Jáchym Topol: Uvařeno, r. Tomáš Trumpeš.

Jaroměř, Mikrle ZUŠ F. A. Šporka, Mikrle a Jarka Holasová: Hotel, r. Jarka Holasová a Mikrle.

Praha, DS Ty-já-tr NAČERNO, Daniel Hrbek, Jiří Janků podle Alexandra Dumase: Tři mušketýři, r. Luděk Horký.

Tanec, tanec… blok choreografií.
Lektoři:
Programová rada Jiráskova Hronova 2012 - Simona Bezoušková, Lenka Huláková, Petr Christov, Radvan Pácl a Milan Schejbal.
Paralelní akce:
V rámci JH usku­teč­něny: tema­tické semi­náře a dílny, Pro­blé­mový club, dis­kuzní klub, odborné reflexe insce­nací a další pří­le­ži­tosti k setkání diva­del­níků ať vzdě­lá­va­cího či spo­le­čen­ského charakteru:

A jako ABECEDA DIVADLA
Lektor: Luděk Horký

DOC jako OD DOKUMENTU K DIVADLU
Lektoři: Jiří Adámek a Jan Matásek

DPP jako DIVADELNÍ PRÁCE S PŘEDMĚTEM
Lektor: Petr Hašek

DR jako DRAMATURGICKO­REŽIJNÍ SEMINÁŘ
Lektor: Petr Michálek

DŠ jako DON ŠAJN VE SCÉNOGRAFICKÉM EXPERIMENTOVÁNÍ
Lektoři: Tomáš Volkmer a Hana Galetková

H jako HUDBA V DIVADELNÍ INSCENACI
Lektor: Matěj Kroupa

HT jako HERECKÁ TVORBA
Lektoři: Hana Franková, Jan Hnilička

I jako IMPROVIZAČNÍ DOVEDNOSTI
Lektroři: Jana Machalíková a Renata Vordová

KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE
Lektoři: Milan Schejbal a Kateřina Fixová

N jako NEVERBÁLNO
Lektoři: Michal Hecht a Štěpánka Elgrová

P jako POKUSY O AUTORSKÉ DIVADLO 45
Lektor: Vladimír Fekar

PIŠ jako DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ — NAPIŠ MI TO!
Lektor: Martin Kolář

R jako REFLEXE DIVADELNÍ INSCENACE A DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
Lektor: Ladislav Vrchovský

SMS jako SLOVA, MYŠLENKY A SYMBOLY… FUNGUJÍ
Lektor: Eva Spoustová-Málková

TP jako TĚLO V POHYBU
Lekor: Jiří Lössl

Ž jako ŽONGLOVÁNÍ (žonglování jako projev temperamentu)
Lektoři: Adéla Kratochvíl a Roman vančura

DĚTSKÝ SEMINÁŘ

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB
Lektoři: Alena Zemančíková, Martina Schlegelová, Aleš Bergman, Petr Christov, Jan Šotkovský

Diskusní klub
Lektor: Roman Černík
Bibliografie:
BEZOUŠKOVÁ, Simona: 82. JIRÁSKŮV HRONOV 2012, propozice. (viz Texty a Přílohy)

Program Jiráskova Hronova 2012 (AS 23.7.2012) - viz www odkazy.

Hlavní program 82. Jiráskova Hronova - viz www odkazy.

Jiráskův Hronov 2012 - stránky festivalu - viz www odkazy.

Jiráskův Hronov 2012 - Reakce na odpověď Simony Bezouškové - viz www odkazy.

PDF Zpravodaj Jiráskova Hronova 2012 č. 1: http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-jiraskova-1208041519-342.pdf
PDF Zpravodaj Jiráskova Hronova 2012 č. 2: http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-82-1208051355-849.pdf
PDF Zpravodaj Jiráskova Hronova 2012 č. 3: http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-82-1208061539-649.pdf
PDF Zpravodaj Jiráskova Hronova 2012 č. 4: http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-82-1208070457-678.pdf
PDF Zpravodaj Jiráskova Hronova 2012 č. 5: http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-82-1208080448-364.pdf
PDF Zpravodaj Jiráskova Hronova 2012 č. 6: http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-82-1208090435-262.pdf
PDF Zpravodaj Jiráskova Hronova 2012 č. 7: http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-jiraskova-1208100508-145.pdf
PDF Zpravodaj Jiráskova Hronova 2012 č. 8: http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-jiraskova-1208110420-535.pdf
Poznámka:
Informace: Budeteli mít jakékoli dotazy, obraťte se na Simonu Bezouškovou – programovou ředitelku JH na tel.: 603 584 489 a 775 508 654 nebo email: bezouskova@nipos-mk.cz
Obor:
činohra
tanec
loutky
poezie
alternativní
pro děti a mládež
Druh přehlídky:
systémová, postupová
Typ přehlídky:
celostátní
s účastí ze zahraničí

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Boskovice, NABOSO, Uvařeno, CP Jiráskův Hronov 2012
Brno, Cyranovy boty, Kavárna, CP Jiráskův Hronov 2012
Brno, Kufr, Židovka, CP Jiráskův Hronov 2012
Choceň, Hana Voříšková a Matěj Pospíšil, O zlaté rybce, CP Jiráskův Hronov 2012
HÁJEK, Tomáš, kap. Nenápadný vítěz, ex Kateřina Lešková-Dolenská, Loutky, kam se podíváš, in Loutkář 4-2012, s.186.jpg
Hradec Králové, DNO a Olomouc, Na cucky, Idolls, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, 82. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2012
Hronov, Cena MK ČR Františku Laurinovi, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Diskusní klub, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Předváděčka dílny Tvůrčího psaní Napiš mi to Martina Koláře, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Předváděčka dílny Žonglování Adély Kratochvílové, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Předváděčka semináře Improvizační dovednosti Jany Machalíkové a Renaty Vordové, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Předváděčka semináře Nonverbálno Michala Hechta, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Předváděčka semináře Od dokumentu k divadlu Jiřího Adámka a Jana Matáska, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Problémový club, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Slavnostní zahájení CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Slavnostní zakončení CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Slavnostní zakončení CP Jiráskův Hronov 2012
Jaroměř, ZUŠ F. A. Šporka, LS Mirkle, Hotel, CP Jiráskův Hronov 2012
Jihlava, De Facto Mimo, Kleštěnec z pralesa, CP Jiráskův Hronov 2012
Karlovy Vary, Studio Div.Dagmar, Hledání-Suche, CP Jiráskův Hronov 2012
Karlovy Vary, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy, Pozdravuj všechny doma, CP Jiráskův Hronov 2012
Kroměříž, DS Kroměříž, Mikve, CP Jiráskův Hronov 2012
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Don Juan, CP Jiráskův Hronov 2012
Liberec, ZUŠ, Vydýcháno, Smolíček Pacholíček, CP Jiráskův Hronov 2012
Náchod, DREJG, Potopa, CP Jiráskův Hronov 2012
Německo, Lörrach, Gut und Edel, Baronka a služka, CP Jiráskův Hronov 2012
Německo-polsko-český div.projekt, Ozvěny minulosti, CP Jiráskův Hronov 2012
Poniklá, Bažantova loutkářská družina, Faust, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, DIVADLO (bez záruky) Praha, Derek, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Kámen, Deus ex offo, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Kámen, Ras Al Chajma, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Kurátorky, Drahý Theo, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Lamento / Z tance v prach a zase do tance, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Long Wehicle Cirkus, Labutí jezero, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Relikty HMYZu D.S., Faidra běží o život, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha-Holešovice, Ty-já-tr/NAČERNO, Tři mušketýři, CP Jiráskův Hronov 2012
Prievidza, Divadla A a Shanti, Chlpatý sluha pána farára, CP Jiráskův Hronov 2012
Svitavy, C (Céčko), Pták Ohnivák, liška Ryška a my, CP Jiráskův Hronov 2012


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Prievidza, Divadla A a Shanti, Chlpatý sluha pána farára, CP Jiráskův Hronov 2012
Liberec, ZUŠ, Vydýcháno, Smolíček Pacholíček, CP Jiráskův Hronov 2012
Hradec Králové, DNO a Olomouc, Na cucky, Idolls, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Relikty HMYZu D.S., Faidra běží o život, CP Jiráskův Hronov 2012
Německo-polsko-český div.projekt, Ozvěny minulosti, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Kámen, Deus ex offo, CP Jiráskův Hronov 2012
Svitavy, C (Céčko), Pták Ohnivák, liška Ryška a my, CP Jiráskův Hronov 2012
Karlovy Vary, Studio Div.Dagmar, Hledání-Suche, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Kámen, Ras Al Chajma, CP Jiráskův Hronov 2012
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Don Juan, CP Jiráskův Hronov 2012
Poniklá, Bažantova loutkářská družina, Faust, CP Jiráskův Hronov 2012
Německo, Lörrach, Gut und Edel, Baronka a služka, CP Jiráskův Hronov 2012
Kroměříž, DS Kroměříž, Mikve, CP Jiráskův Hronov 2012
Choceň, Hana Voříšková a Matěj Pospíšil, O zlaté rybce, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Kurátorky, Drahý Theo, CP Jiráskův Hronov 2012
Jihlava, De Facto Mimo, Kleštěnec z pralesa, CP Jiráskův Hronov 2012
Boskovice, NABOSO, Uvařeno, CP Jiráskův Hronov 2012
Jaroměř, ZUŠ F. A. Šporka, LS Mirkle, Hotel, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha-Holešovice, Ty-já-tr/NAČERNO, Tři mušketýři, CP Jiráskův Hronov 2012
Brno, Cyranovy boty, Kavárna, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Long Wehicle Cirkus, Labutí jezero, CP Jiráskův Hronov 2012
Karlovy Vary, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy, Pozdravuj všechny doma, CP Jiráskův Hronov 2012
Náchod, DREJG, Potopa, CP Jiráskův Hronov 2012
Brno, Kufr, Židovka, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, DIVADLO (bez záruky) Praha, Derek, CP Jiráskův Hronov 2012
Praha, Lamento / Z tance v prach a zase do tance, CP Jiráskův Hronov 2012
HÁJEK, Tomáš, kap. Nenápadný vítěz, ex Kateřina Lešková-Dolenská, Loutky, kam se podíváš, in Loutkář 4-2012, s.186.jpg
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Předváděčka semináře Od dokumentu k divadlu Jiřího Adámka a Jana Matáska, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Předváděčka semináře Improvizační dovednosti Jany Machalíkové a Renaty Vordové, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Předváděčka semináře Nonverbálno Michala Hechta, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Předváděčka dílny Tvůrčího psaní Napiš mi to Martina Koláře, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Předváděčka dílny Žonglování Adély Kratochvílové, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Diskusní klub, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Problémový club, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Slavnostní zahájení CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Cena MK ČR Františku Laurinovi, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Slavnostní zakončení CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Slavnostní zakončení CP Jiráskův Hronov 2012


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.