Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hronov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1827
1827 (pravděpodobně) bez vrchnostenského povolení ve škole Berounské koláče, pod vedením hodináře Ant. Knahla
1844 povolení, opět zah. Berounské koláče.
1847 definitivně povolení obnoveno
Hráli v hostinci U modré hvězdy na náměstí
1848 představení přerušena,
1849 se opět hrálo,
asi od 1857 v hostinci U Habrů (na místě dnešního Jiráskova divadla).
sál v čp. 150 (později Městská knihovna), oponu namaloval A. Knahl.
Hráli v hostinci U Habrů na náměstí nebo v Modré hvězdě.

1869 zal. SDO,
1870 v zahradě U Habrů (hotel Sokol) si zřídili Arénu, zde hráli několik let.
1875 nový sál, i opona. Poté v zimní sezoně hráli každé dva týdny.
1896 Ochotnická představení pořádal rovněž Vzdělávací spolek Metuj.
Na přelomu století na kratší čas hráli v novém hotelu U mostu, pro vysoké nájemné přesídlili do Slavie.
1921 v přírodním divadle za Homolkou k 70. Jiráskovým narozeninám Otec (za přítomnosti autora a vládní delegace), součást cyklu jubilantových her. Výnos k zakoupení Jiráskova rodného domu.
1948 SDO převeden do ZK Bavlnářské závody Mistra Aloise Jiráska (dále MAJ).
Výraznou osobností DS tehdy r. Jos. Vavřička (1906-1993).
1986 oslava 160 let ODi v místě, Otec, výstava.
V 90. letech r. Mir. Houštěk (v těchto letech též starosta, vykonal mnoho pro JH a přístavbu Jiráskova divadla), dlouholetý h. a r., výrazná osobnost DS, i když se jeho jméno 1970-1989 z politických důvodů nesmělo veřejně objevit.
Do 1996 jako Divadelní soubor MAJ (Mistra Aloise Jiráska)
Od 1997 jako DS Jiráskova divadla.

Vzdělávací spolek národního dělnictva Barák,
1898-1914 mj. uvedl Tkalce. Zpočátku hráli v hostinci Na Veselce,
1907 Na Prajzku. Hrálo se v pronajatých místnostech.

1906 zal. DrO DTJ Hronov-Velké Poříčí-Zbečník,
1921 sloučení všech dělnických div. spolků pod DrO DTJ Hronov-Velké Poříčí-Zbečník.
1930 po otevření divadla hráli dělničtí ochotníci U mostu.
1932 název Spolek dělnických divadelních ochotníků v Hrnově, viz.
1948 soubor převeden ZK Šmeralových závodů.

Další soubory
Dámský odbor NJS
Spolek Božena Němcová
DrO socialisticky orientovaného Vzdělávacího spolku Metuje
Sociální odbor československé církve
DrO Československé strany lidové.

Družstvo pro postavení Jiráskova divadla
1925 zal.
1928 za účasti A. Jiráska položen základní kámen k div. budově
1929 zah. stavba dle projektu arch. Jindř. Freiwalda (místní rodák, 1890-1945, též projektant div. v Chrudimi a v Kolíně). Podpořily ji dary z celé republiky a z místních spolků Dalibor, DrO DTJ, Studentský spolek, Klub českých turistů.
1931 první JH.
1932 likvidováno Družstvo pro postavení Jiráskova divadla (předseda SDO Rud. Kudrnáč), závazky převzal SDO.

1948 SDO a dělnické DS převedeny do souborů. ZK Bavlnářské závody Mistra Aloise Jiráska (dále MAJ) a v ZK Šmeralových závodů (viz).

1956 DS ZK TOS Léto.

ZDŠ.


2005 oslava 100. výročí dne, kdy byla v pražském Národním divadle poprvé uvedena Jiráskova Lucerna - vernisáž výstavy v Jiráskově divadle a beseda literárních historiků a teatrologů o Lucerně.
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 954 (bibliografie Jiráskových Hronovů 1931-1999).

BRUNA, Otakar - MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 22.

CÍSAŘ, Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Praha, IPOS – Artama 1998, s. 59, 112-123, 126-129, 135, 153, 157-158, 161, 175-222, 244, 248, 265, 285, 301, 304, 308, 311, 317, 320-322, 354-360, 366-370, 377, 380-385, 391-397, 400, 404; obr. s. 80: Plakát Dámského odboru Národní jednoty severočeské v Hronově k uvedení francouzské veselohry Myška, 1907; obr. s. 84: Plakát Ochotnického spolku v Hronově, Alois Jirásek, Pan Johanes, 1910; obr. s. 92: Marie Fuchsová v kostýmu paní Rollerové ze hry A. Jiráska M. D. Rettigová, Ochotnický spolek Hronov, 1908; obr. s. 112: Pozvánka na I. JH v týdnu od 17. do 23. srpna 1931; obr. s. 113: Plakát k otevření Jiráskova divadla v Hronově představením Jiráskovy hry Lucerna 28. září 1930, J. Gabriel, barevná litografie; obr. s. 113 Skupina muzikantů z Jiráskovy Lucerny při zahajovacím představení v Jiráskově divadle v Hronově 28. září 1930; obr. s. 114: Hronovský soubor v Jiráskově Lucerně při slavnostním otevření Jiráskova divadla 28. září 1930; obr. s. 119: Představitelé kmene Stodoranů z inscenace Jiráskova Gera na I. Jiráskově Hronovu, 1931; obr. s. 135: arch. Jindřich Freiwald: původní návrh Jiráskova divadla v Hronově; obr. s. 136: Jiráskovo divadlo v Hronově, otevřeno 1930, postaveno podle projektu Jindřicha Freiwalda; obr. s. 193: Alois Jirásek: Emigrant, soubor MAJ Hronov, Miroslav Houštěk jako Pešek a Jiří Luňáček jako páter Bonaventura,1956.

ČERNÝ, František: Hronovy. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Hronov 2000, s. 7-12. kART.

ČERNÝ, František: Lucerna stále svítící. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 209, též obr. z inscenace Lucerny 1906.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, II.díl, s. 181, 291; III. díl, s. 176; obr. s. 457: Výjev ze hry A. Jiráska Lucerna. Spolek divadelních ochotníků v Hronově, 1906; IV. Díl , s. 270-272; obr. s. 271: Plakát k otevření Jiráskova divadla v Hronově, 1930.

ENGELMŰLLER, Karel: Slavnostní otevření Jiráskova divadla v Hronově. Příloha Národní politiky 30. 9. 1930. DNM: 217/61. Kopie kART.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. s. 119-120, obr. s. 238;

HLADKÝ, Ladislav - FETTERS, Aleš - HOUŠTĚK, Miroslav: 150 let Aloise Jiráska. Divadelní tradice Hronova. Hronov, o. s. Kruh 2001, 16 s. kART.

HLADKÝ, Ladislav: 170 let ochotnického divadla v Hronově (1826-1996). Okresní muzeum v Náchodě a Hronovské kulturní středisko v Hronově. Náchod-Hronov 1996. 16 s. kresby. kART.

HLADKÝ, Ladislav: Výstava 70 Jiráskových Hronovů. Scénář výstavy (srpen-září 2000) v Jiráskově divadle. kART.

HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA). Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART.

HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

HOUŠTĚK, Miroslav: Hronovské ochotnické divadlo, jeho herci a režiséři v letech 1930 – 1948. In: 150 let Aloise Jiráska – divadelní tradice Hronova. Hronov, Občanské sdružení kruh 2001, s. 9 -16.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 64.

JIRÁSEK, Alois: Z mých pamětí. Poslední kapitoly k nové kronice U nás. Praha 1911.

JIRÁSKOVU Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Hronov 2000. kART.

KRATOCHVÍL, Stanislav: Hronov I (Spolek dělnických ochotníků). Rkp. 1966. 7 s. In: 140 let ochotnického divadla v Hronově.

KRTIČKA, František: Dějiny hronovských ochotníků od r. 1826 do r. 1929. Rkp. 85 s. OM Náchod, sbírky Jiráskova muzea, sign. A 503.

KRTIČKA, František: Stručná historie hronovských ochotníků. In: Program Lucerny, Hronov, Jiráskův okrsek ÚMDOČ 1928. 1 s. DNM: T 217/61/Počátky Hronovů.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 127.

LELKOVÁ, Renata: Dějiny ochotnického divadla v Hronově. Diplomová práce. Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1983, s. 178-195, 250 (do 1948).

PROUZA, P.: Dvě století za hronovským divadlem (10 kapitol). U nás - Hronovské listy 1999, č. 6, 7, 8, 10, 11; 2000, č. 1, 2, 3, 4, 5.

PTÁČEK, Oldřich: Vzpomínky hronovských divadelníků. Rkp. 15 s. In: 140 let ochotnického divadla v Hronově.

STEIN, B.: Z dějin ochotnického spolku v Hronově. Nový večerník 1926, č. 217 KK.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982. s. 63, rozmn. kART

140 LET ochotnického divadla v Hronově (připravovaná publikace, která nevyšla). Rkp. 1966. OM Náchod, sbírky Jiráskova muzea v Hronově, sign. A 506.

150 LET Aloise Jiráska. - Divadelní tradice Hronova. Hronov, o. s. KRUH 2001. 16 s.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 229-235, kIPOS, kART.

VAVŘIČKA, Josef: Nepomíjivý je čas ochotnického divadla. AS 1976, č. 9, s. 1. kART.

VAVŘIČKA, Josef: Od Berounských koláčů k šedesátému Jiráskovu Hronovu. (Historie divadla v Hronově.)
1. část Amatérská scéna 1990, č. 8, s 14; 2. část AS 1990, č. 9, s. 11;

VAVŘIČKA, Josef: O jeho práci: Hromada 1991, č. 1, s. 25; 1993, č. VII, s. 201.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. s. 198, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 148.

VOSTRÝ, Jaroslav: Zdeněk Štěpánek. Herec a dějiny. Praha, Achát 1997, s. 55.

Thalie 1896-7, č. 3, s. 45.
Archivy:
Archiv DDS Sluníčko Přibyslav

BLECHA, Oldřich: Odkaz Al. Jiráska. Melodram na slova Vladislava Holečka. Klavírní výtah. Plzeň, vl.n. 1935, 10 s.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141

KRTIČKA, František: Odpovědi na dotazník pro dějiny čsl. ochotnictva. Hronov, 1925, 7 s.

Miletín, archiv NDČP (Zbyšek Středa), Miletín:
KRTIČKA, František: Paměti hronovských ochotníků. Rkp. 1930, 95 s.

Pardubice, Státní okresní archiv, Holice, Klicpera, Dodatky, Alois Jirásek

POZNÁMKY a opravy ke kronice p. Krtičky. Rkp. 15 s.

Náchod, Okresní muzeum:
(Jiráskovo muzeum v Hronově), písemnosti od 1847, korespondence s A. Jiráskem, plakáty, fotografie atd. (zejména z posledních let). Exponáty výstavy U nás v Hronově (1937): Opona - starý Hronov malovaná Ant. Knahlem, rampová stínidla z divadla padolského (dílo Kalinovo), oběžníky, “role divadelní”.

Náchod, Státní okresní archiv:
18 H/21. Rejstřík spolků, fond OkÚ Náchod. Spolek divadelních ochotníků, 1871 (změny stanov 1901, 1922, 1930). Spolek dělnických divadelních ochotníků, 1932. 1913 SDO.

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, event. Č. 16131/6-1615: Budova Jiráskova divadla.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Alois Polák s loutkou Lojzíčka
 Hronov, inscenace Lucerny, výstava 2005
07,JH, prohlášení ÚMDOČ, 1937.
28.JH, výzdoba na čp. 14 (vlevo vedle divadla)
9.JH, námestí s vojáky na zahájení JH, 1939
Antonín Knahl (1801-1883), zakladatel ochotnického divadla v Hronově.
arch. Jindřich Freiwald: původní návrh Jiráskova divadla.
Cihla na stavbu Jiráskova divadla
Daniela Fischerová, dramatička, lektorka JH, 1993
Detail z plakátu  hronovských ochotníků
Ex libris loutkáře Aloise Poláka. (V. Cinybulk)
Freiwald, dopis do Hronova,leden1945
Freiwald, karikatura 1941
Habr, Vratislav, scénograf, Hronov, portrét,
Hana Nedvědová - portrét, 2003
Hana Nedvědová, starostka Hronova, 2004
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, fota z  divadla, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, podpisy herců, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Houštěk, Miroslav - portrét
Hronov,  J, Štelzig a R, Kudrnáč, foto,
Hronov, 150 let Aloise Jiráska / Divadelní tradice Hronova, publikace, 2001
Hronov, AJ při poklepu na základní kámen k JD 1928,
Hronov, Almanach k 90. Jiráskovu Hronovu 2020, obálka
Hronov, Alois Jirásek, pohřeb v Hronově 19. 3. 1930
Hronov, Baštecká, Lydia, Historicky doložené začátky hronovské divadelní tradice, čl, in 	Rodným krajem,2002, s,5
Hronov, Baštecká, Lydia, Historicky doložené začátky hronovské divadelní tradice, čl, in Rodným krajem,2002, s,4.
Hronov, Baštecká, Lydia, Historicky doložené začátky hronovské divadelní tradice, čl, in Rodným krajem,2002, s,6
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2011, ceremoniály a doprovodné akce
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2011, ceremoniály a doprovodné akce
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2017, Slavnostní zakončení
Hronov, CP Jiráskův Hronov, průběh výstavby Sálu Josefa Čapka, 1995
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 1996
Hronov, Družstvo pro postavení JD, pozvánka na otevření JD, 1930
Hronov, Družstvo pro postavení Jiráskova divadla, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Hronov, Foto Fuchs, podle níž namaloval Emil Zeman oponu pro jeviště v hotelu Slávie,
Hronov, hosté na pohřbu A. Jiráska,
Hronov, Hotel Slavie,
Hronov, hotel U mostu,
Hronov, Interiér Jiráskova divadla,
Hronov, Jan Křtitel Knahl, deska na rod. domě
Hronov, JH 1941 cesta k hrobu AJ
Hronov, Jiráskova slavnost 1918,
Hronov, Jiráskovo divadla, otevřeno 1930, postaveno podle projektu Jindřicha Freiwalda.
Hronov, Jiráskovo divadlo
Hronov, Jiráskovo divadlo, JH 2009
Hronov, Jiráskovo divadlo, JH 2009, Nepovolaným vstup zakázán
Hronov, Jiráskovo divadlo, loterie k výstavbě divadla, asi 1926
Hronov, Jiráskovo divadlo, nerealizovaný návrh B. Valouška 1925, orient.foto
Hronov, Jiráskův Hronov, JH 1992
Hronov, Knahlova opona, určení zobrazených míst a objektů, 2010
Hronov, Krajská přehlídka agitačních skupin - plakát, 1961
Hronov, Kudrnáč Rudolf, portrét,
Hronov, město v roce 1914
Hronov, neurčené představení v přírodě
Hronov, novinový článek o přípravě výstavby divadla
Hronov, Ochotníci, Otec, 1923
Hronov, Otec, v přírodě, 1921, k 70. nar. A.Jiráska
Hronov, otevření JH, 1930 - plakát.
Hronov, Otevření Jiráskova divadla, publikace, 1930
Hronov, pohled na město 1920
Hronov, pokladnička 1
Hronov, pokladnička 2
Hronov, projekt dostavby Jiráskova divadla Ing. arch. F. Milučkého z 50. let 20. stol.
Hronov, rodný dům A.Jiráska v r. 1919
Hronov, rodný dům Aloise Jiráska, 1958
Hronov, sál v hotelu u Mostu, tympanon nad jevištěm
Hronov, sbírka hasičů na Jiráskovo divadlo v Hronově, 1935
Hronov, SDO, skupina muzikantů z Jiráskovy Lucerny při zahajovacím představení v Jiráskově divadle 28. září 1930.
Hronov, slavnostní otevření Jiráskova divadla, programový plakát, 1930.
Hronov, Sokol, sokolovna
Hronov, Veduta města, Antonín Knahl, 1847, muzeum Hronov
Hronov, veduta města, Josef Šrůtek, 1875, muzeum Hronov
Hronov, výsek opony 1847, Knahl
Hronov, výsek opony město, 1875, Šrůtek
Hronov, výstava Dílo Aloise Jiráska, 1951 v sále hotelu u Mostu
Hronov, výzva Aloise Jiráska ke sbírce na stavbu Jiráskova divadla.
Hronov, zvonice, 1958
Hronov, zvonice.
Hronov,Jiráskovo divadlo,  1930, Lucerna  zahajovací představení
Hronov: Plakát k otevření Jiráskova divadla představením Jiráskovy hry Lucerna 28. září 1930, J. Gabriel, barevná litografie
Hronov: Původní návrh Jiráskova divadla Jindřich Freiwald, dobová kolorovaná pohlednice
Hronov: Stará škola, kresba ak.mal. Karla Beneše
Jan Císař a  Jiří Beneš, 1976
JH 1999, Lenka Lázňovská
JH 2005, Freiwald - výstava
JH 2005, výstava Freiwald - plakát
Jiráskovo divadlo v noci, JH 1990
Jiráskovo divadlo, arch. Jindřich Freiwald
Josef Vavřička, režisér hronovského souboru a organizátor amatérského divadla ve východních Čechách na snímku ze 70. let.
Marcela Kollertová , ředitelka MKS Hronov
Marcela Kollertová, ředitelka  KS Hronov
Milan Strotzer, CP Jiráskův Hronov 2003
Miletín, Muzeum 0/12, Hronov, Knahlova chalupa, kresba K.Beneše
Miletín, Muzeum 0/12, Hronov, maketa staré školy
Miletín, Muzeum 0/12, Hronov, maketa staré školy, M Náchod, pro Miletín
Miletín, Muzeum 0/18a, Hronov, přístroj na vítr
Miletín, Muzeum 3/62a, Hronov, pokladnička
Miletín, Muzeum 3/78b, Hronov, pokladnička na stavbu Jir divadla, pro Miletín
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 37. panel, Hronov, Nové Město nad Metují, Náchod
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 22a Hronov, Jiráskovo divadlo
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 22a Hronov, výstavba Jiráskova divadla
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 27, obrazy domova 5
Miletín, muzeum, Hronov, stroj na vítr
MUDr. Rudolf Kudrnáč, předseda SDO Hronov, portrét
Nerealizovaný návrh na stavbu  Jiráskova divadla
Obálka publikace: Otevření Jiráskova divadla v Hronově
pamětní legitimace zakládajícího člena Družstva pro postavení Jiráskova divadla v Hrobnově
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Plán Jiráskova divadla v Hronově, 1931
Praha, Dramatické studio ČIN, zájezd souboru na Jiráskův Hronov (Kolébka), 1942
Přírodní divadlo
Rukopis arch. Freiwalda o financování Jiráskova divadla
slavnostní stvrzení zakládajícího člena Družstva - MUDr. Kudrnáče
Strotzer Milan - portrét, 2003
Vavřička Josef, pam. list, 2 str.
Vavřička Josef, pam.list ke 100 výročí, Hronov, 2006
Vavřička, Josef, portrét
VAVŘIČKA, Josef, portrét, asi 1961
Zbyšek Středa dárce mat z Hronova, tč. Rychnov nK.
Známka Jiráskův Hronov 1930-1980


Související Výstavy

Mapa - Hronov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Antonín Knahl (1801-1883), zakladatel ochotnického divadla v Hronově.
Hronov, AJ při poklepu na základní kámen k JD 1928,
Hronov, Alois Jirásek, pohřeb v Hronově 19. 3. 1930
Hronov, hosté na pohřbu A. Jiráska,
Hronov, Jiráskovo divadla, otevřeno 1930, postaveno podle projektu Jindřicha Freiwalda.
Freiwald, karikatura 1941
Hronov, Interiér Jiráskova divadla,
Hronov: Plakát k otevření Jiráskova divadla představením Jiráskovy hry Lucerna 28. září 1930, J. Gabriel, barevná litografie
MUDr. Rudolf Kudrnáč, předseda SDO Hronov, portrét
Hronov,  J, Štelzig a R, Kudrnáč, foto,
Hronov, Hotel Slavie,
Hronov, hotel U mostu,
Hronov, Sokol, sokolovna
Hronov, rodný dům Aloise Jiráska, 1958
Hronov, zvonice, 1958
Přírodní divadlo
VAVŘIČKA, Josef, portrét, asi 1961
Houštěk, Miroslav - portrét
Hronov, CP Jiráskův Hronov, průběh výstavby Sálu Josefa Čapka, 1995
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 1996
Jan Císař a  Jiří Beneš, 1976
JH 1999, Lenka Lázňovská
Milan Strotzer, CP Jiráskův Hronov 2003
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2017, Slavnostní zakončení


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.