Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Haná, DS / OB /Sdružený ZK Sandrik

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1863
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 200x, 201x, 202x
DS Haná
Založení českého čtenářského a pěveckého spolku Haná ve Vyškově souvisí s vlnou národního nadšení po vydání Říjnového diplomu v r. 1860. Vyškov měl tehdy německou správu (od 70. let 17. století). Drobní řemeslníci se sdružovali v tzv. "slovanské" straně.

4. září 1863 vyškovští vlastenci v hostinci U zlatého lva zvolili přípravný výbor k založení čtenářského a pěveckého spolku a k vypracování stanov. Předsedou zvolen mlynář Jan Špatinka, místopředsedou Matěj Sedláček, jednatelem nosálovický nadučitel Jan Vlastimil Stejskal.

1864 - 10. ledna - se uskutečnilo první pěvecko-deklamatorní představení v Patrmanově hostinci U zlaté Prahy – tento hostinec se později stal hlavním sídlem spolku.

V březnu 1864 byly schváleny stanovy spolku
1864 - 24. 4. první ustanovující valná hromada. Prvním předsedou Čtenářsko-pěveckého spolku Haná byl zvolen Jan Vavrečka a první výbor. Ten předplatil řadu časopisů, založil spolkovou knihovnu a podporoval pěvecký sbor.
Zapsáno celkem 136 členů, roční příspěvek každého člena spolku činil 2 zlaté a 40 krejcarů.

Sídlo měl spolek od svého založení v Patrmanově hostinci U zlaté Prahy, ale členů neustále přibývalo, tak prostory brzy nestačily. 24. července 1864 se spolek přestěhoval do Šimkova domu U zlatého orla ( zadní část radnice), ve kterém sídlil do června 1866. V den stěhování byl přenesen do nových místností spolkový prapor.
1865 došlo z popudu tehdejšího okr. hejtmana Noska a měšťana Jana Navrátila ke zřízení Družstva přátel ochotnického divadla.

1865 - 17.11. - první představení veseloherní aktovky Návštěva z města, při níž pěveckou vložku Že peníze světem vládnou zapěl Josef Prokš; a veselohra Klobouk. Tehdejší skromné divadelní obecenstvo ho přijalo velmi dobře. Půl hodiny před představením byly místnosti přeplněné a dav lidí stál před domem. Po představení provedena sbírka na nové jeviště.
Následovala Raymanova fraška Vyhrané panství, poté se hrálo ve čtrnáctidenních intervalech,
do 24.3.1866 sehráno 11 kusů.
Výtěžek představení z 2. dubna přispěl na stavbu Národního divadla v Praze. Účast diváků byla tak veliká, že se představení muselo ještě ten samý den opakovat.
Na Velikonoční ponděli 2.4.1866 se konalo představení ve prospěch Národního divadla v Praze: při jednoaktovce Náměsíčník zapěla árii z Čarostřelce slečna Marie Hartmanová, druhou část programu tvořil První den po svatbě od Benedixe.
1869 - div. představení jednoaktové veselohry V. K. Klicpery Kytka a dramatického žertu J. M. Boleslavského České granáty, ve prospěch vánočního stromku pro chudé děti navštěvující českou školu.
1869 - 14. 2. - 25. představení spolku - J. N. Štěpánek: Čech a Němec; 12. 4. - J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku. 23. 11. sehráno div. představení v rámci Kateřinské zábavy

Činnost spolku na čas přerušila epidemie cholery a prusko-rakouská válka.
1870 vznikl samostatný divadelní a hudební odbor Hané.
1870 - 27. 3. - L. Feldmann: Jen zdvořile; březen - G. Pfleger-Moravský: Telegram, Fr. Jaroš: Kdo umře?, dramatický žert; 3. 4. - Husička z Podháje, z franc. volně B. Novotný; Roderich Benedix: Proces; M. Rosier, přel. J. J. Kolár: M. Brute, pusť Césara!; 3. 7. - Fr. Jaroš: Omylové světem vládnou; El. Pešková: Malá úslužnost aneb Který z obou?; 12. 12. - J. J. Staňkovský: Pan regisseur, dobrá režie Lud. Lorek, E. Scribe - přel. Loučovský: Učenec; 27. 12. J. Junghans: Poslední mohykán, fraška ve 2 jednáních, K. P.: Vdovec a vdova.
1872 - Fr. R. Hocke: Nepravý a přece pravý.
1873 - 6. 1. - uvedena báchorka se zpěvy Krakonoš, dále 1873 - Molière: Lakomec, Fr. Schiller: Loupežníci,..
1874 Haná oslavila deset let svého trvání.
Zvolen nový výbor v čele s JUDr. Ctiborem Helceletem (syn známého moravského buditele MUDr. Jana Helceleta, náčelník brněnského Sokola, důvěrný přítel Miroslava Tyrše). Haná v něm získala předsedu se širokým rozhledem, štědrého mecenáše a kvalitního právního obhájce.
Od 1875 v divadelní části spolku Haná už fungovala správní rada, která se starala o výběr a provádění divadelních představení.
1875 - 14. 2. - J. J. Stankovský: Nedejme se!, fraška se zpěvy, režie Jáchymek.
1875 - 28. 2. - dle Grubera volná úprava E. F. Schmiedleicher: Sedlák křivopřísežník, režie V. Lorek. 65. představení.
1875 - 29. 3. - J. N. Štěpánek, úprava J. Hof: Loupežníci na Chlumu.
1875 - 26. 9. - Ch. Birch-Pfefferová: Sedlák Zlatodvorský, poprvé ve Vyškově.
1875 - 23. 12. - (datum posunuto pro onemocnění režiséra V. Lorka) - Krakonoš, úspěšně opakován po 3 letech, dobré herecké výkony.
1876 - 3. 9. - Švédové u Vyškova; 24. 9. Fr. Kaiser: Nepokradeš aneb Cizí zlato neblaží; 29.10. - El. Pešková, volně dle povídky Kopidlanského: Cikánka a děti její, obraz ze života; 10. 12. - Ch. Birch-Pfeifferová: Diblík, šotek z hor, 83. div. představení ve prospěch chudých školních dítek.
1877 J. J. Kolár: Monika ad. Postupně se zvyšovala dramatická úroveň, z českých autorů se hrál Klicpera, Sabina, Frič, Tyl…ze světových Molière, Schiller, Goethe.
1879 - byla oživena hudební scéna prvním uvedením komické zpěvohry Kvas krále Vondry XXIV, rok na to byla hrána první opereta - Suppé: Žádný muž a tolik děvčat. Hudbu k oběma hrám nastudoval a řídil městský kapelník Mořic Slezáček.
1879 - 16. 1. - 94. představení - E. V. Štolovský: Půjčil jsem svou ženu!; 30. 3. - Al. Berla: Čím dál, tím hůř,

1880 - 11. 11. - Haná představila již 100. představení, Kolárovu Magelonu, režie E. Jáchymek. V titulní roli členka Nd v Praze Otylie Sklenářová-Malá a Marie Pešková ( z div. spol. Zöllnerové). V dalších rolích Polachová, Strnad, Krásný, Lork, Holm, Liebner, Barka. Tímto představením získali ochotníci dobrou pověst a již tehdy patřili k nejlepším ochotnickým souborům na Moravě.
1880 - 14. 3. - H. Chivot: Nájemníci pana domácího, velká fraška; 23. 5. - A. H. Sokol: Posestrima, žert, a jednoaktová komická opereta Fr. Suppého Žádný muž a tolik děvčat26. 12. - Jul. Rosen: Přátelé aneb Vzdory na vzdory.
1883 - repertoár - Šamberk: Rodinná vojna, Goethe: Egmont, Stěžerský - hudba F. Mácha: opereta Lucifer; F. F. Šamberk: Sedmašedesátníci, Görner: Manžel bez ženy, Zlatohlávek.
Až 20 představení ročně.
1881 - 23. 1. - 103. představení H. Byron, přel. A. Pulda: Staří-mladí aneb Naši hoši.
1884 - 30. 3. - Otrok aneb Chléb z milosti, veselohra ve 4 jednáních, z Moserova zpracování ruské látky Alexandrova do češtiny převedl Richard Veselý; 23. 11. - 131. představení Doktor Tlučhuba aneb Všecko stůně, fraška ve 3 jedn., dle Mosera přel. E. Pešková. 132. představení ve prospěch vánočního stromku 7. 12. - L´Arronge: Dcery pana Zajíčka.
1885 - 18. 1. - A. Lokay: Dědoušek, 3aktová veselohra. 18. 4. - Th. Hell: Galejní otroci, režie Macal.
1885 nové stanovy mj. zrovnoprávnily členy spolku "ženského pohlaví". Ženy poté (až do 1922) disponovaly všemi členskými právy, kromě účasti na valných hromadách a aktivního a pasivního volebního práva.
1886 - 23. 3. - Moser a Schönthan: Naše ženy.

1886 postaven Besední dům. Divadelní sál vyzdobili po vzoru velkých divadel obrazy Adolfa Liebschera, které znázorňovaly symboly umění, divadelní oponu vytvořil vyškovský rodák Robert Holzer (šéf výpravy ND v Praze). Haná tyto prostory využívá dodnes.

11. dubna 1886 se Haná rozloučila se starým jevištěm Tylovou Paličovou dcerou. Provedení prokázalo, že jsou ochotníci hodni důstojnějšího jeviště.

5. července 1886 velkolepé slavnosti k otevření Besedního domu…V předvečer slavnosti ochotníci sehráli truchlohru Pflegra-Moravského Della rosa. Následující den se sjelo přes 50 různých spolků z celé Moravy. Průvod zahajoval Sokol z Ivanovic na Hané, v jeho středu jely na vyzdobeném hanáckém voze v hanáckých krojích členky ženské vzdělávací jednoty Libuše. V chrámu, kam celý průvod přešel k bohoslužbám celebroval Msgre. Dr. František Xaver Škorpík, nejstarší člen Hané i její spoluzakladatel.
Aby si v nových prostorách Haná zajistila stálý příjem, bylo zavedeno od první zimní sezóny předplatné.

1886 na výborové schůzi přijat Domácí řád Hané, kterým byla upravena pravidla pro návštěvníky čítárny, herny a výborovny. Dne 10. října byl domácí řád přijat pro divadelní ochotníky a divadelní obecenstvo. Každý obor měl svoji správní radu. Správní rady rozhodovaly samostatně o svých
vystoupeních, ale vše podléhalo schválení výboru spolku Haná. Ve správní radě divadelního oboru zasedal ředitel, režisér, dramaturg a hospodář.
Do konce roku 1886 sehráli ochotníci ještě 4 představení, při kterých účinkovalo 52 osob. Mj. F. von Schönthan: veselohra Únos Sabinek, hrála se v předvečer císařových narozenin. 3. 7. - G. Pfleger-Moravský: Della Rosa, truchlohra; 28. 11. - G. Moser: Hypochondr, fraška ve 4 jednáních, přel. a na české poměry upravil Gustav E. m. 8. 12. - 145. představení spolku - Moser a Schönthan: Válka v míru, veselohra v 5 jednáních.

1887 9 představení. Ve 2 hostovala Hana Kubešová, později Kvapilová. Nejprve v únoru sehrála v Majiteli hutí G. Ohnete Klárku s velkým úspěchem, podruhé 27. 11. - ve hře A. J. Palmeho Náš přítel Něklužev, hrála Natašu. Nadšená recenze vyšla v Matici moravské - "V rukou slečny Kubešovy stala se Nataša uměleckým dílem a těžko rozsoudit, v které scéně byla znamenitější... Největší uznání zasluhuje slečna za pravdivé pojímání této úlohy a za péči, s kterou se vyhýbá vší deklamaci a jiným podobným divadelním efektům."
1887 - 27. 3. - Josef Štolba: Vodní družstvo, 24. 4. - Jar. Vrchlický: Noc na Karlštejně," veselohra nejelegantnějšího zrna", "hraje se při úplně nové výpravě poprvé", 16. 10. - Fr. Schönthan: Hloupý kousek, 18.12. - Michal Balucki: Těžké ryby - ve prospěch vánočního spolku pro chudé děti.

1888 7 her. Úroveň divadla rostla, z českých autorů se nově hry L. Stroupežnického, J. Vrchlického…, první operou Blodek: V studni, režie Josef Krásný, kapelník Mořic Slezáček. Zvyšoval se počet členstva spolku, 1887 - 242 osob, 1889 dokonce 253 osob.

V tomto počtu spolek oslavil své pětadvacáté výročí od založení, a to 28. září 1889 Jeřábkovým dramatem Služebník svého pána. U této příležitosti napsal Jan Strnad Dějiny Hané od r. 1864 -1889, které byly vydány na náklady spolku. Do této doby spolek uspořádal 160 divadelních představení, 125 koncertů, zábav a besed, 24 zájezdů, 15 výletů…
1889 - 20. 1. - J. B. Khünl: Manžel v base, 17. 2. - Em. Zítek: Karel Modrava, 17. 3. - Fr. Schönthan: Jaromír Kvítek, 7. 4. - Ad. L´Arronge: Dobročinné paní, veselohra ve 4 jednáních, přel. G. Eim; 20. 10. F. F. Šamberk: Ravuoggiollo, loupežník z Apenin.
Přední ochotník Hané J. Mazal sehrál v představení ve Vyškově dlící prof. Sukovy společnosti v představení frašky Lumpacivagabundus s úspěchem Jehličku.

V sezoně 1890/1891 Haná uvedla na scénu deset nových představení, např. Závěť Josefa Štolby nebo Monika Josefa Jiřího Kolára.
26. listopadu 1893 spolek uvedl 200. představení, Malochovu novinku Princ Bebé. Většinu her v těchto letech řídil Jan Macal. V repertoáru se stále častěji objevoval J. K. Tyl, Stroupežnický, hry bratří Mrštíků, Jirásek…
1896 uv. Tylova Lesní panna.
1897 uv. Člověk bestie, Marie, dcera pluku, Probuzenci, Nevěsta za českou korunu, Archa Noemova, Tvrdohlavci, Fr. Ruth: Olymp, veselohra.
15. října 1898 se na valné hromadě dr. Ctibor Helcelet po 24 letech vzdal předsednictví v Hané.
Na jeho místo nastoupil Alois Souček, 1. náčelník Sokola a první český starosta Vyškova (1902-1910). Ochotníci Hané toho roku sehráli pouze 5 her…
1898 Jiný vzduch; v rámci srpnových oslav 100. výročí Fr. Palackého Stroupežnického Paní mincmistrová; Nevinně odsouzen, Na valdštýnské šachtě, Na letním bytě.
1899 slavnostnímu otevření gymnázia předcházelo v předvečer představení spolku Haná: Štolbova Závěť. Příchodem českých profesorů na gymnázium obohatila Haná činnost častým pořádáním přednášek, velice aktivní byl ochotnický soubor.
1899 uveden Kontrolor spacích vagonů, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, J. Štolba: Závěť, K. Štětka: Ve službě národa, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, Ad. L´Arronge: Dcery pana Zajíčka, Brandon Thomas: Charleyova teta, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník, V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý. 31. 12. uspořádána bohatá silvestrovská zábava, součásti 2 jednoaktovky - Lipovský: Spanilá mlynářka, dále Slib za pecí - titul více autorů; řada komických výstupů apod.

1900 uv. Carlweis: Hrubá košile, J. K. Tyl: Strakonický dudák - 1. uvedení, režie a scéna Mácal, hudbu řídil kapelník Štědroň, na přání diváků po týdne repríza; Sirotek Lowoodský; El. Pešková dle K. Světlé: Kříž u potoka; Ta třetí aneb Divoška; O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka; V. Lipovský: Za otčinu, moravská národní pověst.
1902 - div. odbor spolku členem ÚMDOČ.
1903 Ad. Abrahamowicz: Manžel ze šetrnosti.

Na počátku sezony 1903/04 zemřel starosta Jan Strnad, člen divadla již od 70. let 19. století.
Předsednictvo na jeho místo zvolilo dr. Horu až v říjnu 1904. Tento rok oslavila Haná své čtyřicetileté trvání ( a 300. představení). Ve Vyškovských novinách tehdy vyšla zpráva shrnující dějiny Hané od založení spolku 1864, v níž autor dr. Skřivánek podrobně líčil, jak spolek plnil své úkoly ve směru národním a vzdělávacím.
V sezoně 1903/1904 nastudovali ochotníci deset her. Nejvíce zastoupeny hry domácích autorů, např. Návrat Karla Želenského, Sněhurka Vojtěšky
Baldessari-Plumlovské, Naši furianti Ladislava Stroupežnického, Přítěž Boženy Vikové-Kunětické.

17. října 1904 zemřel JUDr. Ctibor Helcelet, významný politik, právník, náměstek vyškovského Sokola a dlouholetý předseda spolku Haná.

Během roku 1905 začaly spolek tísnit finanční starosti. Návštěvnost poklesla, nové příjmy z akademií, výletů a zábavních večírků nebyly dostačující. Aby byl vzbuzen větší zájem o ochotnické divadlo, byla přijata na valné hromadě 21. října 1905 kromě záměny názvu z "předsednictva" nově na "představenstvo", změna čl. 2 jednacího řádu sboru divadelních ochotníků, podle kterého se valné hromady mohli zúčastniti, na ní rokovat a hlasovat veškeří do sboru ochotníků přijatí ochotníci a ochotnice bez rozdílu, jsou-li členy spolku nebo ne. Na stejné valné hromadě rezignoval starosta Hané dr. Hora a na jeho místo nastoupil dr. Václav Skřivánek.

1905 vedoucí role divadla, která byla stále více zřejmá, byla vyjádřena změnou názvu spolku na Čtenářsko-pěvecký a divadelní spolek Haná.
Koncem roku 1905-1906 do dvorany Hané zavedeno plynové osvětlení.
1906 vzpomněla Haná 50. výročí smrti J. K. Tyla uvedením jeho hry Paličova dcera. Haná zrušila pro všecka následující léta svou neúčastí na průvodu o Božím těle i od let udržovanou tradiční zvyklost své oficiální účasti na církevních slavnostech a bohoslužbách, ponechávajíc při tom svým jednotlivým členům úplnou volnost náboženského projevu. Hrála se dramaturgicky obtížná představení: Kvapilova Princezna Pampeliška, Nuśičova Pustina, Maloměstští diplomati.

1907 se předsedou spolku stal JUDr. Václav Skřivánek a byl jím celých 20 let.
1907 - Jiráskova Lucerna, režie J. P. Macal, nové dekorace maloval Vojta Hlaváček, 325. představení. Šubrtovo Drama čtyř chudých stěn, Fr. Schönthan: Jaromír Kvítek, veselohra v jednáních; v říjnu novinka Kurta Kraatze: Automobilista v překl. Jar. Hurta; J. Balák: Terna; v prosinci Fr. Ad. Šubert: Žně.
V sezoně 1907/1908 mohli diváci na jevišti také veselohru Karla Želenského Tažní ptáci (1907), Deskový statek (1908), obraz ze života Diblík (1908) nebo veselohru Nioba (1908).
1908 - k oslavám 100. výročí narození J. K. Tyla uvedeno Jiříkovo vidění

1908 např. Ibsenova Nora…velký podíl na inscenacích měl Jan Macal. Nadále zůstaly velice populární jour-fixy. Při silvestrovských zábavách Hané pomáhal klub fotografických amatérů Orion, který svými "divadly světelných obrazů" byl prvním průkopníkem kina.
V sezoně 1908/1909 ochotníci nastudovali neuvěřitelných 23 představení, mj. H. Ch. Chivot: Arthurova lest.

1909 nastoupil jako režisér a dramaturg Vilém Vlček (redaktor Vyškovských novin a autor několika úspěšných her),
1909 - 28. 2. - Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři. Též F. F. Šamberk: - Jedenácté přikázání.

1910 -18. 2. - drželi na jevišti Hané požární službu první vyškovští hasiči.
1910 - 11. 9. - L. Stroupežnický: Naši furianti, V. Sardou: Bodří venkované. - 27. 11. - Č. Klier: Živá reklama; 30. 10. - J. J. Kolár: Pražský žid.
1911 - 15. 1. - E. Paileron: Myška. - 5. 2. - O. Blumenthal a G. Kadelburg: Dveře dokořán; P. M. Nevěžin: Druhá mladost, drama.

1911 hudební skladatel Jan Uhlíř ve Vyškově oživil i zájem o hudbu:
1911 - 22. dubna byla po dlouhé době ve Vyškově uvedena opereta - Kopovův Hraběcí pastýř. Později směs Smetanových oper…).
1912 hudební skladatel Jan Uhlíř znovu obnovil pěvecký odbor Hané a
1913 i odbor hudební. Poté byla práce nově rozdělena, Jan Uhlíř se staral spíše o orchestr a Josef Spáčil o sbor.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V místnostech Hané od r. 1912 působilo i loutkové divadélko Vlasty, jediná loutková scéna ve Vyškově.
Po Vilémovi Vlčkovi nastoupil nový dramaturg prof. Josef Soušek. Pod jeho vedením uvedli ochotníci jako 400. slavnostní představení Jiráskovo drama.

1914 oslavil spolek Haná 50 let své existence. K tomuto výročí byl vydán jubilejní památník, oslavy trvaly tři dny. Na druhý den oslav divadelní obor připravil slavnostní představení dramatu Jar. Vrchlického Exulanti.

V době 1. světové války spolek spolek hrál divadlo, zavedl úsporný režim a z výnosů se snažil i pomáhat, pořádal představení ve prospěch Červeného kříže, zapůjčoval stoly do nově zřízeného lazaretu na gymnáziu a propůjčoval spolkovou hernu k očkování.
V průběhu války uvedli ochotníci hry Eleonor (1915), Saša Razov: Červený doktor (1915), Ch. Birch-Pfeifferová: Sirotek Lowoodský (1916), L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek (1917), Ferdinand spí (1917), Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka (1917), Dáma s kaméliemi (1918) a další.

1917 náhle a nečekaně zemřel přední představitel hudebního oboru Josef Spáčil.

1917 silvestrovské představení - Josef Skružný: To byla noc! let od zrušení roboty
1918 - leden - Alexander Dumas: Dáma s kameliemi, režie Vilém Vlček, úspěšné představení, 2 reprízy; 468. představení - Václav Hladík: Závrať - hráno též v Ivanovicích n. H., režie Vilém Vlček; Josef Štolba: Závěť, režie Vilém Vlček.

1919 Čtenářsko-pěvecký a divadelní spolek Haná
1919 Gabriela Preissová: Dvě ukolébavky, režie Josef Horňák; F. J. Čečetka: Učitelka, Angel Guimera: V nížině, režie Josef Horňák; J. F. Karas: Mistr Jan Hus (Kostnické plameny), režie Josef Horňák; 482. představení: Quido Maria Vyskočil: Švadlena, režie Quido Riegl;
1920 Eduard Hegner: Nad jícnem sopky, novinka; Otakar Kendík: Paní plukovníková, režie Quido Riegl;
1921 Karel Scheinpflug: Mrak, režie O. Skopal, 495. předst. Pavel Čermák: Povstání, z historie řeckého povstání na počátku 19. století, režie Quido Riegl a O. Skopal;

Divadlo Hané, hrálo v Domě První kontribučenské spořitelny ve Vyškově
1932 Vilém Werner: Právo na hřích, režie V. Kaláb
1933 Ivan Stodola: Král Svatopluk, režie Miloš Novák, scéna V. Kaláb;
1936 Fr. Langer: Jízdní hlídka, režie L. Citovecký, scéna Vojt. Hlaváček, 5x
rok neuveden, Šrámek, Motl, Melíšek, hudba Jar. Jankovec: Láska Její Výsosti, režie Fr. Vítek, dirigent F. Sypěna, scéna Fr. Pištělka, balety O. Sokolíčková, zpěvy a sbory J. Zapletal
1938 Fr. Adolf Šubert: Jan Výrava, režie Fr. Vítek, scéna Vojt. Hlaváček, k oslavě 20 let trvání republiky a 90 let od zrušení roboty;
762. a 763. představení - Fr. Šrámek: Léto, režie Rud. Neubauer, scéna Fr. Pištělka
----
Za německé okupace - převážně hry českých autorů povzbuzující národní sebevědomí a operety.
1942 Václav Záruba: Slavnost mládí (České majáles), režie Rud. Neubauer, scéna Vojta Hlaváček, představení na počest čtyřicetileté ochotnické činnosti Quido Riegla, který sehrál přední roli rektora piaristické koleje P. Trnky.
s. a. Viktor Dyk: Zmoudření dona Quijota, režie J. Rozsíval, scéna P. Kraus, hudba J. Křička, Komorní symfonický orchestr Hané řídil M. Havelka
s. a. Večer balad a romancí (Goethe, Neruda, Červinka, Vrchlický, Dyk, Bezruč, Šrámek, Hora, J. Kolman-Cassius)


-----
Osvětové sdružení Haná, hráno ve spořitelně
1948 B. Čurda-Lipovský: Maják, režie Josef Holub, scéna Mirek Paták, 2x
1950 - Osvětové sdružení Haná, Rachmanov: Neklidné stáří. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 24. místo soutěže.
1951 Na dně
1952 Lidé, bděte!
1953 Přelom;
1955 Al. Jirásek: Lucerna, účast na NP v Plzni a ve Svitavách, tvrdá kritika V. Vondra; Frajérečka; Lucerna; Paní Marjánka
1956 Starý dům
1957 Dostigajev; Muži v ofsaidu; Naši furianti
1958 Dr. (Nušič); Jak přišla basa do nebe,
1959 Duchcovský viadukt; Optimistická tragedie; Paličova dcera

1963 DS Sdruženého ZK Sandrik - J. Voskovec, J. Werich. J. Ježek: Kat a blázen, účast na okresní přehlídce v Drnovicích.
-----
V souboru začínal v 60. letech 20. stol. také mim a herec Boris Hybner. U příležitosti udělení Ceny Thalie za celoživotní uměleckou práci
2010 (20. 3. 2010) veřejně (a v přímém televizním přenosu) poděkoval ochotnickému souboru,a svým tamním někdejším kolegům. Taková uznalá prohlášení nebývají u významných hereckých osobností nebývají obvyklá.
------------------
1964 Haná oslavila 100 let činnosti, inscenace Shakespeare: Večer tříkrálový, Gogol: Revizor.

1971 DS Haná MKS Bílá nemoc.
Soubor nastudoval Gogolovu Ženitbu, Gorkého Vassu Železnovovou...
1974 Mar Bajdžijev: Duel, režie Rudolf Neubauer, Nazi - Marie Gregorová, Iskander ing. Svatopluk Dopita, Azis - ing. Karel Frič.

80. léta - soubor měl Mladou scénu, složenou především z gymnazistů.

1985 - Vlastimil Vencík: Šťastná rodina, režisér Ant. Autrata se vzdal celkového metaforického nebo satiricky hyperbolizujícího nadhledu, představení zůstávalo v ryze realistické, popisné rovině. Kostýmy a scéna Václav Mihola. Nejpřirozeněji si z herců vedli Jaroslav Bajaja jako autoritativní otec, Anna Zahradníčková v úloze tolerantní Babičky a František Neveselý jako její starý přítel František.

1988 Haná - činoherní divadelní soubor Místního kulturního střediska Vyškov, 14 členů, vedoucí Karel Richter. Na čas ukončení činnosti v Besedním domě.

1994 - Újezd u Brna, DS, a DS Vyškov, G. Scarnicci a R. Tarabusi: Kaviár nebo čočka, účast na KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou.

2003 - William Saroyan: Tracyho tygr. Doporučení na Divadelní Třebíč na 1. místě.
2004 - František Hrubín, Dagmar Musilová: Romance pro křídlovku, r. Tomáš Dorazil, účast na KP.
12.11. 2004 v Besedním domě premiéra autorské hry S Martou, scénaristka a režisérka Ivana Takáčová (její režijní debut). "Celá hra je postavena na písničkách, které se objevily již v dřívějších představeních Hané, odehrává se v kabaretním a divadelním prostředí." V hlavních rolích Martin Rotrekl, Michaela Škodová, Ondřej Vašíček, Petra Lorencová, František Vlach, Dalibor Dufek a Jan Rotrekl. Choreografie se ujala Petra Šarhanová, hudební režii má Milan Takáč
2004 - Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, režie František Vlach, účast na Budějcká Thálie 2004..
2005 - Josef Řičánek: Blaničtí rytíři.
2005 - Vladimír Nabokov: Lolita. Účast na CP JH 2006.
28.4. 2006 - Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, r. František Vlach.
2008 - Divadlo Haná při MěKS, Miroslav Nyklíček: I.N.R.I., r. Alexandr Novák. Účast KP Hoblík - Mumraj, Hodonín - doporučení na NP Divadelní Třebíč & Divadelní Děčín. Účast na festivalu Kroměříž - Cena divácké poroty.
2008 - Hody divých žen aneb Strakonický dudák. Účast Na prknech, Veverská Bitýška - cena starosty – pana Josefa Mifka hlavnímu představiteli.
V posledním období jsou každoročně nastudovány neméně dvě představení. Zejména jsou úspěšně uváděny zpěvohry a operetky – i díky kvalitnímu orchestru MKS vedeného Milanem Takáčem.
2008 poslední zpěvohrou souboru Oskar Nedbal: Polská krev.
U režie se dosud střídali Oldřich Jelínek, František Vlach a Tomáš Dorazil, režii si také vyzkoušeli Jana Hejčová, Radomil Procházka a Ivana Takáčová. Po odchodu Jiřího Čepána ředitele Městského kulturního střediska Vyškov do důchodu se už nepodařilo další hudební inscenaci zrealizovat.
Milan Takáč - vedoucí souboru.
2009 - 28. 11. - připomenuto 145. výročí vzniku spolku Haná hrou bratří Čapků Ze života hmyzu. Odpoledne se v malém sále Besedního domu konalo setkání bývalých i současných členů Hané s ukázkami videoprojekcí z nedávných divadelních inscenací.
2010 - Ze života hmyzu. Účast Na prknech, Veverská Bitýška.

2012 - Ray Cooney: Jeden a jedna jsou tři, premiéra na domovské scéně ve vyškovském Besedním domě.

2013 - DS Haná při MKS, Federico Garcia Lorca: PLÁŇKA, r. Tomáš Dorazil ml.. Účast na KP Divadelní Kojetín - doporučení na CP Piknik Volyně - 1. místo v Kojetíně - diplom Tomáši DORAZILOVI ml. za režii a Ondřeji VAŠÍČKOVI za roli Juana. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně.

2016 - C. Goldoni: Sluha dvou pánů. Účast na KP Divadelní Kojetín - čestné uznání Tomáši Bartoníkovi za roli Truffaldina a cena Daliboru Dufkovi za režii, Pavlu Vaculíkovi II. za roli Silvia, Olze Vymazalové za roli Beatrice Rasponi, Davidu Plášilovi za roli Florinda Aretusi a Iloně Dvořáčkové za roli Smeraldiny - doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně.

2016 - Studio Divadla Haná, Tři z Fimfára. Účast na festivalu Na prknech, Veverská Bitýška.

2018 - Studio Divadla Haná, Anna Saavedra: KUŘAČKY A SPASITELKY, r. Tomáš Dorazil ml.. Účast na KP Kojetín. Účast na festivalu Na prknech, Veverská Bitýška - cena diváka.

2022 - Studio Divadla Haná, přeloha Karel Čapek, dramatizace Kamila Hladká: Budeš dělat malé věci (Krakatit). r. Tomáš Dorazil. Premiéra 15.4.2022. Uvedeno v rámci tetralogie Čapek: Vize 21. Účast na KP Kojetín 2023 - cena Tomáši Dorazilovi ml. za režii, Denise Šlesingrové a Michaele Rotreklové za výpravu inscenace, Pavlu Čeňkovi Vaculíkovi za hudbu, Ivetě Adámkové za roli Dívky a Kamile Hladké za dramatizaci.

2023 - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ, r. Iva Hrušková. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín - čestné uznání Milanu Takáčovi za hudební aranžmá, Petře Šarhanové za choreografii a dětskému kolektivu za jevištní souhru, cena MLADÝ TALENT Tereze Kamarádové, Tereze Hochmannové a Barboře Lajdové, cena souboru za inscenaci, cena za úpravu a režii pro Ivu Hruškovou - Doporučení k postupu na Mladou scénu Ústí nad Orlicí.
Bibliografie:
Internet: http://www.prkno.net/blog/index.php?id=20

DIVADLO na Vyškovsku. (Podepsáno –dob-) Rovnost Brno-venkov, r. 1963, 11. 6. (Excerpovala Markéta Čížková, stud. KDS FF MU Brno.)

HOFFMANOVÁ, Judita: Mladá generace vstupuje do hry Hoblík/Mumraj! v Hodoníně. Amatérská scéna 2004, č. 2. s. 29–30.

HRUŠKA, Jaromír: Já chci dítě versus Já chci Lorcu. AS 10. 5. 2013-Recenze. (viz Texty)

KROČA, David: Jihomoravské kolo Wolkrova Prostějova ovládla divadla poezie. AS 2004, č. 2, s. 72.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Nástin dějin českého ochotnického divadla ve Vyškově..
Dějiny čtenářsko-zpěváckého spolku Haná ve Vyškově na pamět 20etého trvání spolku.
Divadelní cedule Perla Savojská čtenářsko-pěveckého spolku
Divadelní cedule Haná ve Vyškově ze dne 31/3 1895.
Fotografie zakladatelů ochotnického odboru čten. pěv. Spolku Haná ve Vyškově.
Fotografie skupiny členů ochotnického odboru čten. pěv. spolku Haná ve Vyškově ve hře Perla Savojská.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

MICHAL, Vladimír: Hodonínská trojice v roce 2008. AS 2008, č. 2.

PINKASOVÁ, Pavla: Jarní divadelní festival v Hodoníně. AS 2008, č. 2.

PITELOVÁ, Pavla: Dějiny kulturního spolku Haná v letech 1864–2012. Bakalářská dipl. práce. Brno, MU, Ústav pomocných věd historických - Archivnictví, 2012.


ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VYŠKOV. Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 14.

WALLETZKÝ, L.: Vyškovský Duel. Amatérská scéna 1974, č. 6, s. 17.

Z HRONOVSKÝCH recenzí a reflexí představení. Výběr z recenzí uveřejněných ve Zpravodajích JH 2006 připravila Marie Poesová. AS 2006, č. 5, s. 20-29.

ZÁVODSKÝ, Vít: Hobblík 2008 - Tematická i žánrová všehochuť. AS 2008, č. 2.

Vyškovské noviny 12.11.2004.Moravská orlice 17. 2., 16. 3., 14. 4., 16. 12. 1869.
Moravská orlice březen, 25. 3., 2. 4., 1. 7., 8. 9., 15. 12., 24. 12. 1870.
Moravská orlice 14. 2., 27. 3., 23. 12. 1875.
Moravská orlice 17. 9., 20. 9., 25. 10., 29. 10., 17. 12. 1876.
Moravská orlice 9. 3., 17. 3., 18. 3., 20. 7.,18. 10., 27. 10., 30. 11. 1877
Moravská orlice 30. 3., 7. 12. 1979.
Moravská orlice 5, 5., 22. 5., 14. 3., 18. 9., 29. 10., 26. 12. 1980.
Moravská orlice 23. 1. 1881.
Moravská orlice 28. 3., 22. 11., 6. 12. 1884.
Moravská orlice 18. 1., 12. 4. 1885.
Moravská orlice 16. 1., 10. 4., 18. 4., 1. 7., 9. 7., 2. 10., 28. 11., 8. 12. 1886.
Moravská orlice 9. 2., 10. 2., 25. 3., 23. 4., 24. 4., 14. 10., 4. 11., 1. 12., 16. 12. 1887.
Moravská orlice 18. 1., 16. 2., 6. 4., 26. 6., 26. 9., 18. 10. 1889.

Divadelní listy 1881, č. 1, s. 12.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29, č. 7, s. 61, č. 11, s. 103, č. 18, s. 158, č. 22, s. 191, č. 23, s. 197, č. 31, s. 262.
Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 17-18, s. 219.
Thalie 1897-8, č. 2, s. 14, č. 3, s. 22, č. 14-15, s. 119, č. 19-20, s. 159, č. 19-20, s. 160, č. 22, s. 175.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 13-14, s. 111, č. 18, s. 144, č. 19, s. 151, č. 20, s. 159.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 32, č. 5, s. 43, č. 13-14, s. 114-115, č. 15-16, s. 131, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 148-9, č. 22, s. 174, č. 23, s. 183.
Divadelní listy 1902-3, č. 18, s. 326.

Lidové noviny 15.1., 29. 1., 26. 2., 18. 3., 21. 4., 17. 9., 7. 10., 29. 10., 26. 11. 1899
Lidové noviny 27. 1., 10. 2., 17. 2., 13. 3., 30. 3., 6. 10., 1. 11., 23. 12. 1900.
Lidové noviny 15. 2., 22. 2., 23. 2., 23. 10., 30. 10., 27. 12. 1907.

Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 5, s. 137.
Divadlo roč. 7, 1908-09, č. 10, s 264.
Divadlo 1909, č. 14, s. 362.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 1, s. 30, č. 3, s. 25; č. 4, s 114.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 10, s. 271.


ČT1, 20. 3. 2010, přímý přenos udělování cen Thalie.
Archivy:
Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna:
Název fondu (sbírky): Osvětové sdružení Haná Vyškov
Časový rozsah: (1863)1864-1952(1964)
Metráž: 3,40 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): v roce 1863 vznikl v hostinci U zlatého lva přípravný výbor k založení Čtenářského a zpěváckého spolku Haná. Ustavující valná hromada se konala 24. dubna 1864. V roce 1905 změna názvu na Čtenářsko-pěvecký a divadelní spolek Haná. V roce 1919 vzniklo při Hané Volné pěvecké sdružení vedené Janem Šoupalem, které se později osamostatnilo, v roce 1930 z iniciativy bratří Štědronů Symfonické sdružení. V roce 1948 se spolek mění na Osvětové sdružení Haná, které sdružovalo spolky Dělnická scéna, Divadelní odbor Katolické jednoty, Volné pěvecké sdružení, Klub přátel umění a vlastní spolek Haná. K 31. květnu 1952 přestalo Osvětové sdružení Haná existovat jako samostatný spolek a stalo se součástí závodního výboru ROH při Okresní spořitelně a záložně ve Vyškově. V roce 1954 vznikl Sdružený závodní klub Místního hospodářství, který existoval do roku 1958. Zde se soustředila i menší část ochotníků z Hané. Většina členů zůstala při Besedním domu (později Okresní dům osvěty). Od roku 1957 ochotníci z bývalé Hané organizováni v Sdruženém závodním klubu Sandrik Vyškov jako divadlo Haná při SZK Sandrik - činnost doložena ještě v roce 1964.
Tematický popis: Protokoly ze schůzí výboru, valných hromad (1870-1952 (1962)), zápisy a protokoly správní rady divadelních ochotníků (1874-1941), knihy přání a stížností (1873-1892), podací deníky (1928-1948, mezer.), stanovy a změny stanov ((1863) 1864-1948), jednací řád valné hromady (1889), zápisy z valných hromad a výborových schůzí (1864-1958, mezer.), jednatelské zprávy (1886-1936), zprávy pokladníka, revizní komise (1948, 1949, (1958)), přejmenování, sloučení, ustavení divadelního odboru (1905, 1948, 1951, (1954, 1958)), nájemní smlouvy (1886-1952 (1953)), úpravy divadelního jeviště, osvětlení (1902-1943, mezer.), personální záležitosti: seznamy členů (1882-1950), ustanovení do funkce (1938-1952 (1958)), vystoupení ze spolku, rezignace na funkci (1878-1952 (1955)), materiály týkající se pořádání různých akcí (např. oslavy 10. výročí vzniku spolku, sbírky vánoční stromek pro chudé děti, zájezdu do Krakova nebo do Prahy, přednášek cestovatelů Holuba a Vráze, svěcení Besedního domu atd., vše 1864-1952 (1955)), činnost knihovny: seznamy knih (1892, 1916, 1928), knihy výpůjček a přehledy výpůjčených knih (1908-1927). Korespondence (1863-1952 (1959)), celoroční účty (1864-1975), knihy účtů, účetní knihy a deníky, hlavní účetní knihy příjmů a vydání (1885-1952 (1958)), výkazy darů spořitelny (1873-1943), knihy členských příspěvků (1869-1938), přehledy příjmů a vydání (1864-1889), cenné papíry, dlužní úpisy, pokladní zprávy, rozpočty, pojištění, doklady k účtům (1872-1948), rukopisy, knihy týkající se spolku Haná, pozvánky, plakáty (1865-1952 (1964)).

Archivní pomůcky
ŠKVÍROVÁ M.: OSVĚTOVÉ SDRUŽENÍ HANÁ VYŠKOV, (1863) 1864 - 1952 (1964). Inventář, 2004, s. 15, ev. č. 605.
-----
Muzeum Vyškovska:
sbírka fotografií a plakátů ochotnického divadla.

Archiv St. Olbrichta - Slavkov, Brno - Moravská orlice 1865, 1869, 1876. Lidové noviny 1900, 1907. Pro DČAD červen 2014. MO 1884 pro DČAD květen 2017.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Videozáznam představení Romance pro křídlovku na DT 2004 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

logo 1864-1989
Pozvání k silvestrovské domácí zábavě.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Výkaz darů, 1885
Vyškov,  Haná MěKS, Lolita, 2006
Vyškov, DS Haná, Pláňka, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Vyškov, DS Haná, Pláňka, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Vyškov, Haná a Divadlo bez střechy, Lolita, 2006
Vyškov, Haná a Divadlo bez střechy, Lolita, 2006
Vyškov, Haná, A jitra jsou zde tichá, 1985
Vyškov, Haná, Blaničtí rytíři, 2004
Vyškov, Haná, Charleyova teta, 2002
Vyškov, Haná, členové spolku 1884-1921
Vyškov, Haná, členové spolku 1884-1921, rub
Vyškov, Haná, členové spolku, 1914
Vyškov, Haná, členové spolku, rub fotografie, 1914
Vyškov, Haná, členové výboru, 1934
Vyškov, Haná, členové, skupina 1864
Vyškov, Haná, Divotvorný hrnec, 2005
Vyškov, Haná, Dostigajev, 1957, Bartoněk
Vyškov, Haná, I.N.R.I., 2007
Vyškov, Haná, Jak je důležité míti Filipa, 2006
Vyškov, Haná, Jízdní hlídka - program, 1936
Vyškov, Haná, Limonádový Joe, zkouška
Vyškov, Haná, Lolita, 2005
Vyškov, Haná, Lolita, 2006
Vyškov, Haná, Lolita, 2006
Vyškov, Haná, Lolita, 2006
Vyškov, Haná, Lolita, 2006
Vyškov, Haná, Olymp, 1897
Vyškov, Haná, Orfeus v podsvětí, 2003
Vyškov, Haná, Polibek Juanity, 1974
Vyškov, Haná, pozvánka na oslavu 70 let trvání spolku, 1934
Vyškov, Haná, pozvánka na oslavu 70 let trvání spolku, 1934
Vyškov, Haná, Romance pro křídlovku, 2004
Vyškov, Haná, Slunce nad řekou, 1977
Vyškov, Haná, Slunce nad řekou, 1978
Vyškov, Haná, Švadlena - plakát, 1919
Vyškov, Haná, zakladatelé spolku, 1865
Vyškov, Haná,V. Vondra – dopis, kritika inscenace Lucerny s. 2, 1955
Vyškov, Haná,V. Vondra – dopis, kritika inscenace Lucerny, s. 1, 1955
Vyškov, Studio mladých Haná, Lhář - program, s.a.


Mapa působení souboru - Haná, DS / OB /Sdružený ZK Sandrik

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vyškov, Haná, členové, skupina 1864
Vyškov, Haná, členové spolku 1884-1921
Vyškov, Haná, členové spolku 1884-1921, rub
Vyškov, Haná, Olymp, 1897
Vyškov, Haná, zakladatelé spolku, 1865
Vyškov, Haná, členové spolku, 1914
Vyškov, Haná, členové spolku, rub fotografie, 1914
Vyškov, Haná, členové výboru, 1934
logo 1864-1989
Vyškov, Haná, Polibek Juanity, 1974
Vyškov, Haná, Slunce nad řekou, 1978
Vyškov, Haná, A jitra jsou zde tichá, 1985
Vyškov, Haná, Romance pro křídlovku, 2004
Vyškov, Haná, Lolita, 2005
Vyškov, Haná, Lolita, 2006
Vyškov, Haná, Divotvorný hrnec, 2005
Vyškov,  Haná MěKS, Lolita, 2006
Vyškov, Haná, Jak je důležité míti Filipa, 2006
Vyškov, Haná, I.N.R.I., 2007
Vyškov, DS Haná, Pláňka, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Vyškov, DS Haná, Pláňka, CP Divadelní Piknik Volyně 2013


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.