Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Praha-Vinohrady

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Část
Nadřazený celek: Praha 2
První zpráva: 185x
V 50. letech 19. stol v sále hostince Kravín hráli ochotničtí divadelníci, vedl je Al. Sedláček, jejich představení velmi oblíbená. 1868 zde postavena div. aréna, v níž hrály divadlo profesionální společnosti.

Na Vinohradech sídlila dílna malíře dekorací Romualda Skály, která typovými dekoracemi v 2. pololvině 19. století vybavovaly typovými dekoracemi (les, vězení, gotický sál apod.) též mimopražská divadla a ochotnické spolky.

Od 1951 působil jako Vavřín, DrKr SPB.
1954 oslavy 75. výročí činnosti.

1886-1922 Literárně zábavní spolek Kroužek Klicperův.

V 90. letech 19. stol. v sále Ústřední síně vinohradské v nynější Anglické třídě po několik let vystupovali vedle profesionálních společností i ochotníci.

1893-1911 Ochotnicko-zábavní spolek Dobromil na Královských Vinohradech, od
1896 součástí spolku baráčníků, hráli divadlo též jako ochotníci sdružení v Dobročinném spolku Starousedlí baráčníci, který
od 1906 působil jako Vlastenecko-dobročinný spolek Starousedlých baráčníků.
1879-1923 Vavřín, první ochotnický a zábavní spolek na Král. Vinohradech, znovu zal. 1925, hrál až do 1951.
1898 působil a hrál divadlo také Soukromý kroužek Máj, nejprve jako Komitét pro založerní dramatického kroužku Máj.
1895 byla zahájena div. představení na jevišti U bílého beránka, 1896 přestavěno velké jeviště, zřízeno letní div. Orfeum.

1894-1900 DrKr Bodlák.

1894 založen Dramatický odbor (DrO) Měšťanské besedy, hrál v Nd. Patrně činný i na přelomu 20. a 30. let 20. století.

Koncem 19. stol. Prvé divadlo národně sociálního dělnictva, hráli v Nd.

1897-1900 Ochotnicko-zábavní spolek Neruda.

Od 1898 ČOJ Dalibor, hráli v restauraci na Pěkné vyhlídce, další zmínky o Daliboru 1921-1925.

1898 zal. DrO Česko-židovského kroužku, hrál v Nd. Patrně činný i na přelomu 20. a 30. let 20. století.

Po 1900
1901-1904 DrKr Radost ku podporování místních chudých na Král. Vinohradech.
1903-1911 Literárně DrKr mladých přátel Slavín.
1903-1949 Zábavní kroužek mládenců Rozkoš, od 1911 Dělnický dramatický klub Rozkoš na Královských Vinohradech.
1904-1949 Beseda Frankovský.
1904 zal. Beseda Chvalovský.
1904 zal. DrO při mládeži nár. soc., který sehrál dvě představení a dal podnět k zal. besedy.
1907 Družstvo pro vystavění tělocvičny Sokola na Král. Vinohradech, též ODi.

1907-1950 ČOJ Vlast, 1915- 1918 patrně jako ČOB Vlast při Měšťanské besedě, počátkem 30. let hrála v hostinci P. Horáčka U Velké Prahy, Francouzská 28.

Od 1907 ČOB Kollár, 1909-1958 jako Dramatická beseda Jan Kollár.

1909-1912 Loutkové divadlo na Královských Vinohradech, snahou o spojení výchovného a estetického působení přímo předcházelo založení LD Umělecké výchovy.

1910 DrO spolku Akademikové vinohradští. Navázalo 1911 Lyrické divadlo (viz Smíchov), 1912 Divadlo umění (viz Praha-obecně). Společné úsilí být vyhraněnými scénami modernistického symbolického zaměření. Částečně i personální propojení.

1910-1914 Dramatická družina Lier na Královských Vinohradech.

1910-1921 Studentské akademické kabaretní sdružení Skeč, hrálo v Jungmannově ulici, v Nd na Vinohradech.
1910-1923 Dramatické sdružení na Král. Vinohradech.
1911 zahájilo činnost Loutkové divadlo Sokola Král. Vinohrady na letním cvičišti U vodárny. Nepravidelně hrálo do 1914.

1921 postaveno LD v nové tělocvičně ve Slovenské ulici. 1925 přeneseno sem divadlo z letního tábora Sokola v Jarošově nad Nežárkou.
1921 spolek Meteor, dramatický odbor.
1925 zazn. činnost Nové scény (Arcybašev: Žárlivost).
1927 loutkářský odbor Družstva pro postavení sokolovny na Vinohradech.
1927 LD Sokola zahájilo působení v Národním domě.

1937 Legionáři, mládež.

1946 v nově otevřené sokolovně v Riegrových sadech vybudováno nové loutkové divadlo,
1949 sokolovna přešla pod Sokol ČKD Stalingrad, maňáskové divadlo.

1961-1962 navázalo Maňáskové divadlo TJ ČKD.

1993 vznikl loutkářský soubor Bubeníček jako LD Sokola. Vybudoval LD v 2. patře sokolovny, h. dodnes.

1912-1917 DrS Julius Zeyer.
1912-1921 Beseda Vojta Slukov.

1913-1916, 1921-1953 Loutkové divadlo Umělecké výchovy. Programově směřovalo k modernímu divadlu, distancovalo se od tvorby lidových marionetářů.

Po 1918
1918-1922 DrKr Smetana.
1920-1924 DrKr Rozkvět, činný též za 2. svět. v.
Též DS Dívčího reálného gymnázia, autorka a r. J. Popelová.
V téže době Divadélko v Korunní třídě.
20. léta Vzdělávací a dramatická beseda Jirásek.
1920-1921 Studentský dramatický klub pro Král. Vinohrady a okolí, pak Smíchovský dramatický klub pro Smíchov a okolí.

Od 1920(?) DO Sokola vinohradského,
1937 účast v 1. soutěži ochotnického divadla k IX. sletu.
1921 zal. Vzdělávací beseda nár. socialistů, než si zařídili vlastní jeviště, hráli v Hajnovce na Vinohradech.
1921-1923 DrKr Tyl.
1921-1924 ČOB pro Prahu Eduard Vojan (zanikl sloučením s 1. ochotnickým a zábavním spolkem Vavřín na Vinohradech).

1921 založen Dramatický spolek ochotníků a rodáků z Povltaví Proudy, 1928-1939 pokračoval jako Dram. sdružení Proudy, hrál U Špirků, U kuřího oka, stálé sídlo v restauraci s div. sálem U Velké Prahy.

1921-1939 T. S. K. Racek Praha-Vinohrady, DrO zal. 1928, působil v Nd při Ústředním klubu hostinských zaměstnanců, hrál na Žofíně, v Lucerně, v Nd na Vinohradech až do až do vybombardování domu v únoru 1944.

1922 zal. Vzdělávací a dramatický kroužek Shakespeare.
1922-1928 Vinohradský dramaticko-hudební spolek.

1922 zal. Dram. a pěvecká družina Karel Havlíček Borovský. Postupně hrála v div. sálech na Heinovce, v Nd, Praga, Koruna na Vinohradech. Vesměs hry domácích autorů. Člen ÚMDOČ.
1932 oslava desetileté činnosti, v této době umělecky nejvýznamnější vinohradská ochotnická scéna.
Od 1942 součástí klub hereckého budování Vinohradská scéna. Existoval do 1958.

1922-1928 Vinohradský dramaticko-hudební spolek.
1923-1939 DrKr Sdružení dorostu živnostensko-obchodnické strany středostavovské.
1923- 1939 DrO Čs. strany lidové farnosti sv. Aloise.
1924 zal. Studentský dramatický klub Klicpera.
1924-1927 Lidová scéna.
1924-1939 Thespis, „účelem je pěstovati dramatické umění, buditi zájem o divadlo a film”.
1924-1939 Dram. a vzdělávací spolek Ludmil.

1924-1932 (1948?) Studentská scéna, sdružení ochotnictva (studentů a absolventů) vinohradského Benešova gymnázia v Londýnské ul. Ještě před vznikem Studentské scény od 1921 několik gymnaziálních představení v režii ředitele gymnázia O. Smrčky. Zaměření na tři drg. cykly, zapomenuté hry českých autorů, světové komedie, hry nejmladších českých autorů, moderní insc. postupy.

1925-1939 Mládí, Vzdělávací a ochotnický kroužek, předtím od 1921 Praha. Později jako Mládí, DS ÚKDDS, činné ještě v 60. letech 20. století.

1926 založen ochotnický spolek Pražská družina.
1927-1948 Studentské dramatické sdružení, od 1937 jako Společenské dramatické sdružení v Praze XII.
1928 zal. Družstvo pro vybudování samostatného nacionálního divadla Národní scéna.
1928-1930 SDO Jindřich Mošna.
1928-1939 Tylova scéna.
1928 založen divadelní kroužek Krőssing, aktivní i za 2. svět. války, pokračoval do 1949.
1928-1953 Družstevní scéna Praga, 1953 se včlenila se do Divadelního klubu při Státním zdravotním ústavu v Praze 12.

Ve 20. letech 20. století na Vinohradech působily i další soubory, které byly členy ÚMDOČ: DrO ČOB, DrO Besedy Komenský, DrO Řemeslnické Besedy, DO Ženského spolku Chaloupka, Společenský klub.

1929 v div. sále FDTJ na Vinohradech sehrál soubor Pražského kraje (Vinohrady sídlem IX. obvodu) Služebník svého pána (F. V. Jeřábek).

30. léta
1931 v div. sále FDTJ sehrál žižkovský DS Jiří Wolker C. k. polního maršálka (E. A. Longen), dále Gogolova Revizora.

30. léta Občanská beseda na Král. Vinohradech.

Studentský soubor I. reálného gymnázia ve Slovenské ul., scéna v sále deskriptivy již poč. 20. let. Významná 30. léta, ved. prof. Al. Kulhánek, desítky inscenací, vychovala řadu osobností kulturního života (např. odtud herec Václav Voska, 1918-1982). Gymnáziu půjčovalo scénu k odpoledním představením Vinohradské divadlo. K premiérám vydávány programové sešity.

1932-1939 Vinohradská zpěvohra.
1932-1939 Dramatická beseda ochotnická Rieger.
1932-1939 Okrasný umělecko-dram. kroužek Národní ligy.
932-1939 DrO poštovních a telegrafních zaměstnanců Veselá Praha.
1933-1939 Humoristický klub Ferenc Futurista.
1934-1937 Odbočka Ústředí ochotnické besedy poštovních a telegrafních zaměstnanců Velké Prahy. 1934-1939 Mošnova scéna.

Od 1935 Dismanův rozhlasový dětský sbor (DRDS), existuje dodnes, zakladatel a dlouholetý vedoucí Miloslav Disman (1904-1981).

1935-1949 Ochotnická beseda Státních a veřejných zaměstnanců, od 1941 (... státních, vládních a veřejných).

1936 měla ve vinohradské Hajnovce (Vinohradská 25) českou premiéru reportážní hra o stávkujících šoférech z New Yorku Kde je Lefty (C. Odets), jedna z nejúspěšnějších her dělnických divadel ve Spojených státech. S členy děnických souborů z Nuslí a Libně ji režíroval Ant. Kurš, scénická hudba Vít Nejedlý.

Od 1936 Dram. klub Vinohradská scéna, též 1940.
1936-1939 Dram. kolektiv V. B. Třebízský.
1936-1952 Dram. kolektiv Vinohradští, “syntetické divadlo”.
1936-1958 Dram. skupina spisovatelky Marie Malé.
1937 Česká opereta.
1937 DrS při Čs. straně národních socialistů.
1939 ODi v Nd na Vinohradech Sportovní odbor zaměstnanců Politiky.
Koncem 30. let činné i LD Orla.

40. léta
1940 Sdružení div. ochotníků, též Vinohradský spolek div. ochotníků.
1940-1941 Mladé divadlo.
1942-1943 mladá recitační skupina Kruh, vystupovala na malé scéně v kavárně Hajnovka.
1944 DrO pokrývačů a asfaltérů.

Za 2. světové války v Městské osvětové síni na Vinohradech vystupovala Scéna dobrých autorů, uvádějící pod vedením K. Vraného původní české dramatické novinky.

1945-1946 Klub Rozmarného divadla.
1945-1948 Studánka, dramatické a literární studium.
Po 1945 maňáskový a div. soubor ČSM Papíráčci, vedl mladý člen Nd Miloš Nesvadba, 1949 hl. cena STM.
1946 LS DTJ.
1946-1948 Divadélko naší ulice, maňásková scéna hadrových umělců.

1948 Společensko dramatické sdružení.

Od 50. let kontinuálně velká aktivita souborů dětských, pro děti a mládež i dospělých (včetně loutkářských, viz níže) v rámci Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka (ÚDPMJF, tzv. Grébovka). Mj.
Klub zajímavých setkání, divadlo poezie.
Dále především od 1954 DLS vedené H. Budínskou (viz LD).
1950 vznik DS ZK ROH nakladatelství Orbis, základem bývalý žižkovský DS Náš klub.
DS ZK Zdravotní ústavy a DS ZK Vinohradský průmysl masný 1953-1954 seriál Shakespearových her.

Od 1951 do zač. 90. let (?) LKr ČSM Pedagogického gymnázia Praha 12, Korunní. Vedoucím O. Rödl, který tu před založením souboru pořádal loutkářský kurz. 1951 50 členů, O domečku na kopečku (Maršak), účast na 1. LCH.

50. léta DS Scénička ZK Spojařů na Vinohradech s podtitulem “mírně pokroková v mezích zákona”.

50. léta DS Státního zemědělského nakladatelství, hrál v Divadle Koruna na Vinohradech.

1956 zal. DS Máj Svazu zaměstnanců železnic v Ústředním kulturním domě dopravy a spojů (ÚKDDS, později železničářů - ÚKDŽ), navázal na činnost souboru Koruna a později pod názvem KOR na půdě odborů.. Také působil v sále Korunní ulici. Od 1992 jako právní subjekt DS Máj, o. s., od 1998 v rámci DDM-Spektrum v Praze-Karlíně, existence i po 2000, soustředění na dětského diváka.

60. léta
Od zač. 60. let (?) Komická opera ÚKDŽ, činná i 1984.

Divadlo poezie ÚKDDS/ÚKDŽ. Vystupovali v malém sále a ve Smetanově síni ÚKDDS už koncem 50. let, zač. 60. let v Radiopaláci na Vinohradské tř., kde tzv. Divadélko Radio. Též pod názvem Divadélko ÚKDDS.

Divadélko do kapsy založeno 1963, hrálo v Divadélku Rádio.

1966 při ÚDPMJF Pantomimická skupina A. Jarryho, zal. Ctibor Turba a Boris Hybner, zah. scénkou Nezabiješ úplně bližního svého, úspěch na Litvínovské soutěži amatérské pantomimy, 1968 profesionalizace, existence do 1972.

1966 při ÚDPMJF Pantomimická skupina A. Jarryho, zal. Ctibor Turba a Boris Hybner, 1968 profesionalizace, existence do 1972.

Název Divadélko Radio podle sálku později používalo navazující DP z předních pražských recitátorů v 70. a 80. letech 20. stol.

70. léta DLS Cedníček ZDŠ Slezská, hrál s maňásky.

DLS ÚDPM JF
Hana Budínská (*1933), 1954-1992 ved. mnoha DLS v ÚDPMJF (ÚDDM, poté Loutkářský úsek oddělení estetické výchovy DPM, IDM). Jedna ze zakladatelských osobností dramatické výchovy v Čechách, měla rozhodující vliv na vývoj oboru, zejména na dětské LD (pod ved. H. Budínské zde působili např. J. Vyšohlíd, M. Matějů, J. Trnka, L. Richter, J. Provazník ad.), autorka řady loutkových her, věnovala se publikační činnosti. Od 1961 v průběhu 28 let např. insc. 5 jejích dětských a mládežnických skupin v její režii 12x na LCH. V 60. letech rovněž účast na ŠP, od poč. 70. let častá účast na NP DDS. Kromě dětských souborů pracovala i se soubory středoškolskými a dospělými.

1971 nejstarší skupina přijala název Blažejíček.
1972 přejmenován na Paraple, koncem 70. a v 80. letech jedno z nejvýraznějších autorských, netradičních loutkových divadel, „divadlo s loutkami“.
1978 se z Paraplete vydělila Skupina P. S., orientace na stínohru.

80. léta
Od 1982 DS Esence při ZK ROH Tesla Strašnice (předtím jako DS Maryša, viz Smíchov), hrál v sále ZK v Čáslavské ulici na Vinohradech. Po 1990 viz Karlín.

Cca 1982(3?)-1984 Aeskulap, při SSM lékařské fakulty, sídlo Kolej 5. května ve Slavíkově ulici.

80. léta Divadelní studio Gymnázia W. Piecka.

1995 DS Egemani ZUŠ I. Hurníka v Praze 2, ved. Jar. Vlach.

DS gymnázia Přípotoční 2000 Ze života hmyzu (soubor se zúčastnil všech tří ročníků přehlídky středoškolských DS).
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 11, 112, 196, 197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 64, 160.

DĚJINY českého divadla IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1983, s. 327-328.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 315-323.

VALTROVÁ, Marie - ORNEST, Ota: Hraje váš tatínek ještě na housle? Praha, Primus 1993. 388 s.

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích, II.díl. Praha,Divadlení ústředna 1949, s.40

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 191, 192, 193, 194, 241, 242, 243, 243, 248, 252Thalie 1898-9, č. 8, s. 63. THalie 1898-9, č. 21, s. 168.

Jeviště 1921, č. 7, s. 111.

Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. ob.

Související Soubory

Související Obrázky

Hostinec Kravín roku 1820. V polovině 19. století tu hrávali ochotníci divadlo. V 60. letech vedle postavena divadelní aréna.
Loutkové divadlo Umělecké výchovy, Lad. Šaloun, 1914, nekvalitní foto pro knihu upravil MT
Praha,  Divadlo na Vinohradech, Wenig, Šibalství Scapinova, pro knihu upravil MT
Praha, DS Máj, Jiří Cinkeis-David Bouška: První setkání iniciativy blbejch, 1992
Praha, Nové české divadlo na Vinohradech, roh Anglocké a Škrétovy ulice, 1876 - 1885
Praha, Umělecká výchova, opona, 1913, Lad. Šaloun
Praha-Vinohrady, Divadlo na Královských Vinohradech, návrh opony, Múza se snáší mezi umělce, Vladimír Županský, 1905, nezvěstná
Praha-Vinohrady, Divadlo na Vinohradech, budova
Praha-Vinohrady, Divadlo na Vinohradech, Cid (Corneill), A. V. Hrska, 1919, návrh opony
Praha-Vinohrady, Divadlo na Vinohradech, kresba návrhu budovy (Balšánek)
Praha-Vinohrady, Máj, Líčení před představením, 1977
Praha-Vinohrady, Máj, Zapomeňte na Herostrata, JH 1977
Praha-Vinohrady,Máj, Paroháči, 1977
Praha-Vinohrady,Máj, Popelka, 1977
Špillar, Karel, návrh na oponu Divadla na Královských Vinohradech, 1905


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hostinec Kravín roku 1820. V polovině 19. století tu hrávali ochotníci divadlo. V 60. letech vedle postavena divadelní aréna.
Praha, Nové české divadlo na Vinohradech, roh Anglocké a Škrétovy ulice, 1876 - 1885
Praha-Vinohrady, Divadlo na Vinohradech, budova


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.