Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jaroměř

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1819
1819 ochotníci sehráli první české divadlo.


1824 studenti domácí div. představení,
neměli povolení a přijímali dobrovolné vstupné. Byli vyšetřováni, ale pokutován magistrát, protože představení nezakázal.

ODi v české řeči pak ne zvlášť intenzivně po celé národní obrození.

Jistou specialitou 40. a 50. let hry pro děti hrané dětmi, např. Láska dětí (Rettigová).

Ve 40. letech se hrálo U zlatého beránka, čp. 13, U zlatého anděla, čp. 17, U bílého lva, čp. 31. Od 1851 se hrálo i U bílé labutě (zbořeno 1930).

V 50. letech i několik představení ve prospěch rozbíhající se akce za vybudování ND. (Jaroměř mezi městy, která na ND nejvíce přispěla.)

1861-1894 spolek Ochotnické divadlo.
Hl. iniciátory notář J. K. Exner (první ředitel spolku), a r. a h. rukavičkář V. Langer.
1862-1892 dobře vybavené stálé jeviště U bílé labutě.
Pořízena malovaná opona, nové dekorace (malíř Prozatímního divadla J. Macourek). Prostředky získány hl. akciemi. 60. léta velká aktivita spolku,
1885-1894 podíl i na velkoryse koncipovaných maškarních průvodech a na programech šibřinek a silvestrů.

Od 1889 jako SDO Vrchlický,
významnou osobností r. a h. hoteliér V. Hejna.
1893-1901 se hrálo v Grandhotelu.
Od 1901 jako DrO Sokola Vrchlický,
od 1902 na dobře zařízeném velkém jevišti v Sokolském domě (později Fügnerova sokolovna, dnes Divadlo).
Na poč. 20. stol. r. zejména uč. J. Štěrba a prof. F. Vostárek.
V souboru vynikali Fr. Černý (1865-1925), V. Duben, B. Filipová, J. Štaffa, A. Šroněk, A. Štěchová, T. Vítková.

Od 70. let 19. stol. ODi i dělníci.

1873-1878, 1889 podpůrný dělnický spolek Ruka,

1897-1910 též DrO Vzdělávacího spolku Barák,

někteří herci postupně přešli do Vrchlického,

obdobně z Klubu mladé generace.

1899-1905(1906?) Věda,

1903-1904 odborový spolek Dřevodělník a

1906-1907 DS Sdružených spolků odborových. Snahy o dělnické divadlo vyústily

1907 v ustavení DrO Máj, Jan Výrava (1951 jako DS ZK KONOPA n. p. a zanikl 1959 na protest proti slučování OS).

Po vzniku KSČ 1921 občas představení Dělnický divadelní soubor (později člen SDDOČ jako DrO KSČ Jiskra), až do zákazu KSČ 1938, kdy členové přešli do jiných DS.
Dělníci dlouho hrávali na improvizovaných jevištích v hostincích, zejména v Grandhotelu,
stálé jeviště až v DD otevřeném 1924.
Vůdčími osobnostmi dělnických souborů Jos. Šubert (Ruka), A. Říha (Máj), Fr. Krist (Máj) a Jar. Tomeš (Máj).

1904 Navždy (Rydel), jh. Hana Kvapilová.
1908 opereta Symfonie čili Kouzelná hlína (A. Valenta-Mělnický).
Poč. 20. stol. např. 1902 Exulanti (Vrchlický),
1903 Jedenácté přikázání, Její pastorkyňa,
1904 Radúz a Mahulena,
1905 Lucerna,
1906 Marie Stuartovna (Schiller), Kutnohorští havíři,
1907 Princezna Pampeliška,
1909 Zlý duch Lumpacivagabundus, Potopený zvon (Hauptmann), Pan Johanes,
1910 Posel (Dyk),
1912 Nad naši sílu (Björnson), Ekvinokce (Vojnovič), Opory společnosti (Ibsen), Tkalci (Hauptmann), 1913 Sen noci svatojanské.
Od poč. těžiště v uvádění činoher.
V 1. pol. 20. stol. velký ohlas i operety.
Umělecký vrchol práce v prvních dvou desetiletích a v 30. letech 20. stol.

1912 Klub mladé generace Hugo Kapka.

1913 Občanský pokrokový klub.

Ve 20. letech repertoár hl. veselohry.
Ve 30. letech předsedou knihvazač Al. Burdych, ved. r. činohry Fr. Černý (1896-1968) a operety J. Wagenknecht.
V DS vynikali, spolu s oběma r., J. Čuchal, V. Duben, J. Dvořák, E. Karlová, M. Kostelecká, E. Mikešová, V. Nejedlý, J. Šváb, a J. Tonar.
Modernizaci výpravy a jeviště, světelný park řídil B. Krčmář.
Repertoár např.
1921 RUR, Naše garda - velkolepě pojatý projekt, hra z historie Jaroměře, hrálo se na náměstí pod širým nebem, vystupovalo na 350 účinkujících, velký úspěch, ovace..
1923 Madame Sans-Gęne (Sardou), jh. R. Nasková,
1925 Emigrant,
1927 Jak nás poznamenala (Kolman-Cassius),
1928 Hra o lásce a smrti, 1928 Periferie,
1932 Andělé mezi námi (Langer), jh. Zd. Štěpánek,
1935 Smrt matky Jugovičů (Vojnović), jh. R. Nasková,
1936 Jízdní hlídka,
1938 Bílá nemoc, 1938 Revoluční trilogie (Dyk), 1938 Dvaasedmdesátka. Dále jh. Z. Baldová, E. Kohout, O. Scheinpflugová, J. Vojta.
Hrány též současné domácí operety uváděné pražskými divadly.
K mimořádným počinům v 1. pol. 20. stol. patřila inscenace hry Naše garda (J. S. Polický), uskutečněná 1921 všemi DS (více než 350 herců) na jaroměřském náměstí.

Příležitostně i školní soubory, Jarboj,
Spolek studujících,
Ústřední matice školská atd.

1926-1938 i SDO,
blízký programu nár. soc. strany, v Nd (postaven 1925-1926), většinou bulvární repertoár, často jh. přední pražští herci.
DS řízený až do 1937 Maxem Ledererem, významnou osobností ÚMDOČ, se 1938 sloučil s Vrchlickým.

Ve svazku se Sokolem Vrchlický, člen ÚMDOČ, až do počátku německé okupace,
1939 se osamostatnil z obavy, že při očekávaném jeho zákazu by mohl být také zlikvidován.

Také DS Orla čas od času hrál.

1939 oslavy 120 let českého divadla v Jaroměři.

Za okupace 1939 zde přehlídka DS Jaroměřský divadelní týden (JDT) - pořádala divadelní jednota Vrchlický; měla podpůrný národní charakter.
1939 účast 11 DS, opět
1940, 3. JDT až 1945. (Další do 1949. 1950 JDT již festival LUT, ale nedosáhl drg. úrovně div. týdnů.)

Od 1950 Vrchlický jako DS ZK Juta.

1950 na festivalu LUT v místě dále DS Máj,
Pěvecká a hudební jednota Jaromír,
Div. ochotníci Jaroměřska,
DS ČSM,
DS ZK ZAZ.

195x Divadelní klub ROH.

1951 jeden z vrcholů ODi ve městě Jan Hus, pro XXI. JH připravený opět všemi OS.
1954 Vrchlický ZK Juta čs. premiéra Křivoklátské nokturno (J. Bartl), r. B. Vrbský z MDP,
1954 Matka.
1954 DS ZK Závodů Ant. Zápotockého Přelom (Lavreněv).
1954 převzal majetek sokolovny ZK Juta, rozsáhlejší vnitřní úpravy.
1956 DS ZK Juta Inteligenti (Jariš), na NP,
1957 Ovečka chudého.
Častá účast všech DS v soutěžích a festivalech.

1959 nařízené sloučení ODi v DS Vrchlický ZK Mír (od 1985 SKP Jaroměř).

1959 ukončena nákladná rekonstrukce sokolovny (za pracovní spoluúčasti ochotníků) v divadlo, zah. Lucerna.
1960 Kolébka, v roli Aleny Naďa Urbánková (*1939, později zpěvačka a h. divadla Semafor).

1960 - DS.

1960 Div. festival polabských krajů;
1961 Div. festival českých krajů jako semifinále pro JH.
1963 zde div. přehlídka Východočeského kraje. Na festivalech celkem 110 DS při 120 představeních. 1964 DS Vrchlický zorganizoval a podílel se na Shakespearovském cyklu.

1945-1969 Vrchlický 244 her v 929 představeních, účast na festivalech, jh. např. Vojta, Joran, Jára Pospíšil, Chramostová, Bek, Hegerlíková. Spolupracovali Otto Budín, Milan Pásek, Evžen Drmola. Ve 20. stol. výrazně převládal český repertoár. Ruský, německý, francouzský, anglický a italský asi 50% českého.
Ostatní (15 národních kultur) jednotlivě.
Operetní repertoár od 50. let ustoupil.
Po 2. svět. v. vůdčími r. činohry A. Pekárek a později N. Doležalová.
V souboru uzavírali svoji činnost talentovaní h. z let 1918-1945, z mladších vynikli zejména J. Bimanová, Z. Hovorka, J. Hrudka, Z. Jarolímek, J. Wagenknecht (jako komik po desítky let oblíben v celém regionu).
Vrchlickému se podařilo udržet kontinuitu činnosti až do současnosti.

1965 Mim.

1983 v Roce českého divadla uspořádalo Městské muzeum výstavu o div. tradici v místě.

DS Vrchlický vlastní archiv (archiválie od 1872), knihovna přes 5000 svazků a kronika (soustavné záznamy od 1902).
Od poč. 90. let Vrchlický opět samostatný.

1993 Studio BLD.

1999 oslavy 180 let ODi, výstava,

DS Vrchlický pod MěKS.

2000 ničivá povodeň zasáhla archiv, škody v kulisárně, skladu nábytku, rekvizit a kostýmů, které Vrchlický sbíral téměř sto let. Díky pomoci občanů, kteří si kostýmy rozebrali, se většinu podařilo zachránit. Archiv zachráněn za pomoci SOkA Náchod. Budovu Divadla (býv. Sokolský dům, Fügnerova sokolovna) restituoval po 1989 Sokol.
2000 přešel objekt, v podzemí silně poškozený povodní, do majetku města.
DS Vrchlický MKS 2000 Mirandolina,
2001 Tři Alberti a slečna Matylda (Horníček).

DS gymnázia 2000 Pygmalion.

200x Čtyři spolu, Spolu, ale každý sám, ZUŠ.

200x Flash.

200x ZUŠ F. A. Šporka

2005 Někdo, ZUŠ

2006 v Jaroměři se ve dnech 6.-8.10. koná přehlídka činoherního ochotnického divadla.

xxxxx
Loutkové divadlo

Od 1900 řada skupin veřejně hrála LD pro děti,
už před 1. svět. v. vynikla LS Ústřední matice školské a sokolští loutkáři.

Po 1918 LD Sokola zah. 1921, hráli 1x za 14 dní.
Repertoár uvážlivě vybírán, i hry lidových loutkářů.
1924 poblíž Fügnerovy sokolovny otevřeli provizorní dřevěné LD (domeček).
Jako důkaz vzestupu společenského významu LD po 1918 vedle Loun (1920) a Liberce (1927) otevřeno 1928 nové loutkové divadlo v podobě perníkové chaloupky.
Autorem budovy a její výzdoby uč. Rud. Bouček autor rozsáhlého souboru velkých marionet, dekorací a rekvizit.
1936 odešel Bouček z Jaroměře, divadélko po něm pojmenováno.
Principálem poté Jar. Hojný.
Za německé okupace 1943 loutky, dekorace, rekvizity i světelné zařízení odvezeny do Německa, odkud se již nevrátily.

V divadle 1944 obnovili zařízení i činnost mladší loutkáři, většinou studenti, ved. St. Rykr.
Hrálo se až do konce války, mj. Vrchlického zpracování loutkářského Fausta, Oldřich a Božena, Jak Jaromil k štěstí přišel, Pohádka se vrací (Malík), Šuki a Muki (Driml) aj.

1950 renovace divadla, Boučkův návrat.

Od 1953 LS při ZK n. p. Juta.
Na repertoáru starší hry i současná produkce (Cinybulk, Svatoň, Hirsch, Tittelbachová, Skořepa). V pol. 50. let útlum činnosti. Ved. J. Silvar s novým kolektivem.

195x Lina, ZK, LD.

1955(?)-1958(?) LS 2. osmileté střední školy.

1971-1975 náročná rekonstrukce divadla. Ved. L. Cölba, r. F. Brouk.

LS školních dětí, 20 členů, hrál převážně marionetami.

V 80. letech Studio Boučkova divadla pořadatelem přehlídky Boučkova Jaroměř,

v 90. letech LS BODI, ved. J. Dvořáčková, vlastní tvorba, úspěchy v přehlídkách,
2000 15 členů.

V rekonstruovaném Boučkově loutkovém divadle hrál LS i 2001.

Boučkova Jaroměř 2000 18. ročník, tradiční součástí výtvarná soutěž Malujeme pohádku.

200x Spolu, ale každý sám / ZUŠ, LS.

2005 Maminy, LD.

2006 Moje pětka, ZUŠ, LS.

2007-2008 Loutkářská konzervatoř Hradeckého kraje (viz příloha Texty)

xxxxx

1951 JH - Závodní kluby Jaroměřska, Jirásek: Jan Hus
1956 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Jariš: Inteligenti
1957 JH - ZK ZAZ, Jiří Procházka: Svítání nad vodami, hráno mimo soutěž
1958 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Kohout: Taková láska
1960 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Jirásek: Kolébka
1969 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Kopecký: Komedie o hvězdě
1973 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Olbracht - Pokorný: Bratr Žak

1965 ŠP - VÚ, Matějka: Nekrolog strýčka Bubyho

1998 LCH - BODI, Dvořáčková: Kašpárek a princezna Darla
2000 LCH - BODI, Dvořáčková: Starý příběh jaroměřský
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v české republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 180; 2003, s. 159.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6, Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

BURDYCH, Alois: Dramatický odbor Sokola Vrchlický. In: 75 let Těl. jednoty Sokol v Jaroměři. Jaroměř 1937, s. 7-9.

BURDYCH, Alois: 120 let divadla v Jaroměři. In: Pamětní list, 120 let divadla v Jaroměři. Jaroměř 1939, s. 15-19.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 167.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS -ARTAMA 1998, s. 47, 59, 61, 63, 65, 71, 81, 85, 87, 88, 94, 123, 124, 125, 126, 132, 138, 148, 153, 175, 177, 186, 203, 205, 222, 374, 376, 378, 390, 395, 396; obr. s. 57: Spolek divadelních ochotníků Jaroměř J. K. Tyl: Pražský flamendr, 1862; s. 58: Kačenka (A. Astlová) a Jiřík (A. Šroněk) v Jiřikově vidění J. K. Tyla Spolku divadelních ochotníků z Jaroměře, 1885; s. 116: DrO Sokola Vrchlický Jaroměř, Pašije, scéna B. Krčmář, 1934; s. 123: Max Lederer z Jaroměře, režisér inscenací výběrového souboru ÚMDOČ na Jiráskových Hronovech 30. let, předseda Jiráskova okrsku ÚMDOČ; s. 159: Scéna ze hry Františka Götze Soupeři, Divadelní spolek Vrchlický Jaroměř, režie F. Černý, 1940; s. 170: Hra Viktora Dyka Ondřej a drak v provedení studentů Státního reálného gymnázia Jaroměř, režie M. Krupař, scéna K. Meisner, 1944; s. 204: Alois Jirásek: Kolébka, DS Vrchlický, ZK Mír Jaroměř, Naďa Urbánková v roli Aleny, 1960.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. In: Listy katedry historie a Historického klubu 1995 č. 9, s. 42-74. Hradec Králové, Vysoká škola pedagogická, Fakulta pedagogická 1995. kART.ČERNÝ, František (1896-1968): Šel zahradník do zahrady. Hradec Králové 1971, s. 139-143.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice 1999.

ČERNÝ, František: Divadelní život v Jaroměři 1819-1918. (Rkp. 2000. SA Fr. Černý.) Praha, Academia 2003.

ČERNÝ, František: Dopisy Al. Jiráska ochotníkům v Jaroměři. Inscenace her Al. Jiráska v Jaroměři. Soupis her Al. Jiráska v Jaroměři. In: Lidová tvořivost 1951, č. 8. KK.

ČERNÝ, František: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

ČERNÝ, František: Inscenace Polického hry Naše garda na jaroměřském náměstí v roce 1921. In: Minulostí Jaroměře II, Jaroměř 1971, s. 171-190.

ČERNÝ, František: K počátkům českého ochotnického divadla v Jaroměři. AS 1969, č. 9, s. 1-6. kART

ČERNÝ, František (1896-1968): Pamětní list o třicetiletém působení Dramatického odboru Sokola Vrchlický v Jaroměři. Jaroměř 1932. 65 s. MKd, KK.

ČERNÝ, František (1896-1968): Šel zahradník do zahrady. Hradec Králové 1971, s. 139-143.

ČERNÝ, František (1896-1968): Zahradníci. Hradec Králové 1975, s. 113-115.

ČERNÝ, František: Soupis inscenací her A. Jiráska v Jaroměři. In: A. Jirásek: Jan Hus. Program k představení Závodních klubů Jaroměřska. Jaroměř 1951, s. 6-9.

ČERNÝ, František: Sto osmdesát let ochotnického divadla v Jaroměři. In: Ročenka Knihovny a Muzea v Jaroměři. Jaroměř 2000.

ČERNÝ, František: Tkalci na českém divadle. In: Gerhart Hauptmann: Tkalci. Jaroměř 1958.

DĚJINY českého divadla I. – IV. Díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, díl II, s. 181, 290; díl III, s. 178, 185, 191, 459; obr. s. 183: Skupina účinkujících z ochotnické inscenace hry L. Stroupežnického Paní mincmistrová. Jaroměř 1885; s. 452: Typická kombinace ochotnického jeviště s tělocvičnou. Sokolský dům, Jaroměř 1902; IV, s. 191.

DEJL, Jaroslav: Dětské divadlo v Hradci Králové 15.-17.4.2005. Internet (vuz texty)

DĚTSKÁ scéna - Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.-21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8-10.

DĚTSKÁ SCÉNA 2007, KP Dětská scéna, Divadlo Jesličky, Hradec Králové – 2007. Divadelní HROMADA IL. jaro 2007, s. 45-50.

DIVADELNÍ jednota Vrchlický v Jaroměři. 6. jaroměřský divadelní týden. Jaroměř 1948. KK.

DOLEŽALOVÁ, Naďa: O její práci: Hromada 1997, č. 18, s. 22.

“II. Raisův Bělohrad” – září 1950. Kopie plakátu. kART.

DUBEN, V.: 130 let českého divadla v Jaroměři. Jaroměřsko 1949,č. 5, s. 1-6.

DVOŘÁK, Jiří: Jaroměř a divadlo. AS 1969, č. 9, s. 6.

FENDRYCH, Miroslav: O jeho práci: Hromada 1996, č. 15, s. 460.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Hradec Králové – Divadlo Jesličky . AS 2007, č. 3, s. 63-64.

HARTMAN, Dušan: O jeho práci: Hromada 2000, č. 27, s. 25.

HEJNA, Václav: Dějiny divadelních ochotníků a dramatického odboru Vrchlický v Jaroměři 1819-1926. Jaroměř, 1926(?). SA Fr. Černý.

HEJNA, Václav: Vzpomínky ze staré i nové Jaroměře. Jaroměř s. a. (1936). SA Fr. Černý.

HOVORKA, Z.: Jaroměřský meteorit. Jaroměř 1997, s. 23-38.

HOVORKA Zdeněk: Kde jsme doma aneb Jak se v Jaroměři dělalo divadlo 1951-1993. Vyd. vl. n. 2004.

JAK na nás vzpomínají: Otto Budín, Jaroslav Vojta, Jiří Joran, Jára Pospíšil, Vlasta Chramostová, Milan Pásek, Josef Bek, Antonie Hegerlíková. Amatérská scéna 1969, č. 9.

JAROMĚŘ, 6.-8.10.2006 přehlídka činoherního ochotnického divadla. AS 2006, č. 6, s. 58. Zprávičky Internet

KALINA, A.: Vznik a stavba Sokolského domu. In: Památník Sokola jaroměřského 1862-1903. Jaroměř 1903, s. 45-53.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART

KLAPKA, Miroslav: Závody Antonína Zápotockého Jaroměř. Divadlo 1, 1949/1950, č. 11, srpen 1950, s. 620.

LESÁK, V. - HEŘMANSKÝ, J.: Z historie dělnického spolku Ruka. In: Minulostí Jaroměře (l), Jaroměř 1968, s. 87.

MARTÍNEK, Fr.: 120 let divadla v Jaroměři. In: Národní listy 27. 10. 1939. KK.

MARVÁN, Josef: Vývoj kulturního a společenského života v Jaroměři. In: Jaroměř kulturní a hospodářská. Jaroměř 1947.

MERTLÍK, Pavel: Jaroměř na přelomu tisíciletí. Jaroměř 1999.

MÍSTOPIS čekého amatérského divadla, I. Díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 311-314.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988. 624 s.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Hradecká přehlídka dětského divadla 16. - 18. 4 - tentokrát s řadou otazníků. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

RICHTER, Luděk : Dětská scéna v Hradci Králové...2006. Deník dětské scény 2006/0.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s.a., s. 20.

120 LET divadla v Jaroměři. Pamětní list. 1819-1939, Jaroměř (1939).

140 LET divadla v Jaroměři 1819-1959. Jaroměř, Závodní klub Mír, divadelní soubor Vrchlický 1959.

ŠVECOVÁ, Jana: Ochotníci se těší přízni publika již téměř dvě století. Amatérské divadlo v Jaroměři v příštím roce zaznamená již 180 let od uvedení první české hry. Noviny Náchodska 18. 11. 1998.

TEJKL, Josef: V Kaznějově poosmé. AS 2007, č. 3, s. 50-51.

VALENTA, J.: Zkouška ohněm. Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 4.

VAVŘIČKA, Josef: Báječný kádrový materiál aneb Divadelní poklady paní Stárové v Jaroměři. AS 1969, č. 5.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 190-191, 511, 533.

VONDRÁČEK Jan: Dějiny českého divadla , 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 270.

xxxxx
Loutkové divadlo
“II. Raisův Bělohrad” – září 1950. Kopie plakátu. kART.

ALMANACH Boučkova loutkového divadla v Jaroměři. 1921-2001. Připravil Roman Bauer. Jaroměř, LS BOĎI 2001.

ALMANACH Boučkova divadla v Jaroměři vydaný u příležitosti 80. výročí zal. divadla. Jaroměř 2001.

AMATÉRSKÉ loutkářství v roce 2005 – mírný optimizmus. 19. KPL Louny 5.-6.3. AS 2005, č. 3, s. 53.

BOUČEK, Rudolf: Loutkové divadlo Sokola v Jaroměři. L 1925/26, č. 5, s. 85.

BOUČEK, Rudolf: Samostatné budovy našich loutkových divadel. L 1934/35, č. 3, s. 37.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS -ARTAMA 1998, s. 223, 232, 332, 387, 392, 393, 394; obr. s. 137: Loutkové divadlo Sokola Jaroměř, loutky učitele Rudolfa Boučka, 1926; s. 138: Loutkové divadlo Sokola Jaroměř, scéna Faust čaruje, dekorace Rudolfa Boučka, 2. polovina 20. let.

ČERNÝ, František: Pohroma Boučkova divadla v roce 1943. Jaroměřský a josefovský zpravodaj 2001, č. 3, s. 10.

ČERNÝ, František: Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor. Hradec Králové 1988, s. 47.

DĚTSKÁ scéna - Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.-21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8-10.

DĚTSKÁ SCÉNA 2007, KP Dětská scéna, Divadlo Jesličky, Hradec Králové – 2007. Divadelní HROMADA IL. jaro 2007, s. 45-50.

DVOŘÁČKOVÁ, Jana: Boučkovu divadlu je osmdesát let. Jaroměřský a josefovský zpravodaj 2001, č. 2, s. 13, 15. kART.

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský drahokam po sedmnácté. (internet)

EXNAROVÁ, Alena: Regionální loutkářská přehlídka. Divadelní HROMADA 2005 - jaro.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Krajová přehlídka Louny, Turnovský drahokam 17.-18.3.2007. AS 2007, č. 3, s.59- 60.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Hradec Králové – Divadlo Jesličky . AS 2007, č. 3, s. 63-64.

GALETKOVÁ, Hana: 53. Loutkářská Chrudim aneb divadlo ve DNĚ v DNOci. Loutkář 2004, č. 4.

HRNČÍŘ, Bořek: Festivalová opona se zvedá, ČsL 1953, s. 145.

HRNČÍŘ, Bořivoj: VII. loutkářská Chrudim. Referát o festivalu. Československý loutkář VIII, č. 8

HRNČÍŘ, Bořivoj: Poopavské zamyšlení. Československý loutkář X, 1960, č.11, str. 254.

JOSEPHOVÁ-Luňáková, Blanka : 53. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. AS 2004, č. 4, s. 3–8.

KURÝR. Loutkář 2/95. Loutkář, roč. 45, č. 2, 1995, s. 26. Kratší glosy …o 21. přehlídce amatérských loutkářů v Libčanech.

LHOTSKÁ, Jiřina: Čtyřicátý sedmý ročník Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna, roč. 35 (Ochotnické divadlo 45), č. 4, 27.7.1998, s. 9-11, 3 fot.

LIBČANY, Východní Čechy, 24. loutkářská přehlídka O cenu Matěje Kopeckého. AS 1998, č. 1, s. 27, ZPRÁVIČKY. (Hradecké noviny, 04.11.1997).

LOUTKAŘSKÁ přehlídka 2007 - Program, Výsledky - Divadlo Jesličky, Hradec Králové, 31.3.-1.4.207.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Turnovský drahokam 17.-18.3.2007. AS 2007, č. 3, s. 60.

LOUTKAŘSKÁ přehlídka 2007 - Program, Výsledky - Divadlo Jesličky, Hradec Králové, 31.3.-1.4.207.

MERTA, Jan: 27. loutkářská přehlídka “O cenu Matěje Kopeckého” v Libčanech”, 12.,19. a 26.11.2000. HROMADA, č. XXX/2001, Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, šéfredaktor Alexandr Gregar, 63 s.

MERTA, Jan: 26. přehlídka loutkářských souborů v Libčanech “O cenu Matěje Kopeckého”, X.–XI.1999. HROMADA, č. XXVII/2000, Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, šéfredaktor Alexandr Gregar, 39 s.

MERTA, Jan: 32. Loutkářské Libčany - A jaká byla přehlídka minulá, 31.? Divadelní HROMADA 2005/XLIV, s. 6-7.

MERTA, Jan doplnil Informace pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.

MERTA, Jan: Libčany 2006 - Loutkářská přehlídka "O cenu Matěje Kopeckého" již po 33. Divadelní HROMADA IL. jaro 2007, s. 21-23.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. Díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 314-315.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 32-33.

PROGRAM Theatrum Kuks - internet.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, vyd. AMU 2008, s. 17-18,135.

RICHTER, Luděk: Kronika 49. Loutkářské Chrudimi. Neboli LCH měsíc za měsícem den za dnem, hodinu za hodinou. Loutkář, roč. 2000, č. 4, 29.9.2000, s.162-173.

RICHTER, Luděk: 50 loutkářských Chrudimí. Praha, Dobré divadlo dětem a IPOS 2001, s. 10-11, 54-55; obr. Olomouc, Křídová pohádka, s. 55. kART.

RICHTER, Luděk: Dětská scéna v Hradci Králové...2006. Deník dětské scény 2006/0.

SEMILSKÝ PAROHÁČ - 2006 - Program Internet

ŠPALKOVÁ, Dominika - NOVOTNÁ - Lenka: Dětská scéna 2007. Deník Dětské scény 2007, č. 5, s. 91.

35 LET činnosti loutkového divadla v Jaroměři. ČsL 1957, č. 3.

ZAHÁLKA, J.: Ze zkušenosti jaroměřského festivalu. ČsL 1960, č. 6, s. 126.

Jeviště 1921, č. 35-36.

České divadlo 1940, č. 8, s. 150.

MF Dnes, 06.10.2006
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Nový Bydžov, Jirásek, Štočky, razítka, odznaky, nezpracováno
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1973, Ka 55, i. č. 147

Jaroměř, Muzeum:
Kniha účetní Dělnického spolku Ruka v Jaroměři;
Pamětní kniha ochotnického divadla v Jaroměři.

Náchod, Státní okresní archiv:
Seznam archivních fondů a sbírek okresu Náchod. Max Lederer (1875-1937) vytvořil v Jaroměři sbírku 330 divadelních Pl z období 1925-1937. Fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkaz o činnosti 1943, kn č. 16; dotazník ÚMDOČ 1943, kn č. 15. Po povodni 2000 zde uložen A SDO Vrchlický.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Rieger, dokumentace souboru, ka 6

Praha, Div. odd. Národního muzea:
217/61: Část pozůstalosti Maxe Lederera: přípravy JH, 1.-7. JH a s nimi související korespondence (zvláště s arch. Jindř. Freiwaldem a Leo Richterem), ohlas v tisku atp. Podrobnější soupis viz PC ART a BČAD, č. 1039/30-37. kART.
C 13.278, Pl DO Sokola Vrchlický.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/197/35, JDO Vrchlický 1890.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/154/7/1903, JDO Vrchlický.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/154/4/1902, DO Sokola Vrchlický.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/154/21/1907, Máj, DO sdružených spolků divadelníků, tesařů, textilníků,
železničních zřízenců, všeodborového spolku Voda.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2540/1912, Klub mladé generace Hugo Kapka.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4008/1913, Občanský pokrokový klub.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/10/1928, SDO (dávka).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/5192/1940, SDO Máj.

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 30189/6-4662: Budova divadla, čp. 240.

Praha, Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT

kART:
Evidenční karta ÚKVČ 3x, 1988.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Jaroměř, Boučkovo loutkové divadlo 1928
 Jaroměř, Štít Boučkova loutkového divadla 1928
Budova divadla - sokolovny
Budova Loutkového divadla Sokola otevřená 1928
Černý, F, Divadelní život v Jaroměři, deska knihy
Černý, Frant, Divadelní život v Jaroměři, titulní strana
Černý, Frant, karikatura
Černý, Frant.: Divadlo v Jaroměři, deska knihy 2003
Černý, František, divadelní historik (1926-2010), kresba Jiří Škopek 1995
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Jaroměř, akcie na postavení jeviště, 1862
Jaroměř, div.soutěž venkovských DS - plakát
Jaroměř, Hlavička C.k. Vlastenských  novin, 29.5. 1819
Jaroměř, Naše garda (Polický), na náměstí
Jaroměř, Prokopova společnost, Paličova dcera - plakát
Jaroměř, rekvizitárna
Jaroměř, rekvizitárna, klec
Jaroměř, Sokol, sokolovna, 1903
Jaroměř, Sokol, sokolovna, 1926
Jaroměř, sokolovna, detail portálu Srdcem k vlasti
Jaroměř, sokolovna, divadlo 2006
Jaroměř, sokolovna, portál
Jaroměř, Vrchlický, Pamětní list, 120 let divadla v Jaroměři, 1819 - 1939
Jaroměř, výstava k 80. nar, prof. Černého, 2006
Jaroměř,Josef Myslimír Ludvík o prvním českém ochot. představení v C.k. vlastenských novinách.
Miletín, Muzeum 0/15c, Jaroměř, zbrojírna
Miletín, Muzeum 3/69, Jaroměř, Naše garda, na náměstí, 1921
Miletín, Muzeum 3/74, Lederer Max, Jaroměř, režisér inscenací výběrového souboru ÚMDOČ na Jiráskových Hronovech 30. let, předseda Jiráskova okrsku ÚMDOČ
Miletín, Muzeum 3/74, Lederer, Max,  kresba  z ex libris
Nový Bydžov, Jirásek, Štočky, razítka, odznaky
Obálka Pamětního listu od Karla Štěrby
Obrázek členů ochotnického spolku, který sehrál Její pastorkyňu - z neurčené obce
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rukopisy a publikace, 1912 - 1949
Skupina účinkujících z ochotnické inscenace hry Ladislava Stroupežnického Paní mincmistrová
Třebíč, Jiráskův okrsek, oznámení úmrtí Maxe Lederera, 1937


Mapa - Jaroměř

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Skupina účinkujících z ochotnické inscenace hry Ladislava Stroupežnického Paní mincmistrová
Jaroměř, Vrchlický, Pamětní list, 120 let divadla v Jaroměři, 1819 - 1939


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.