Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: ČERNÝ, František Prof., PhDr., DrSc.

Datum narození: 21.2.1926
Místo narození: Jaroměř
Datum úmrtí: 12.6.2010
Místo úmrtí: Praha
ČERNÝ, František, Prof., PhDr., DrSc,
historik českého divadla, vzácný a pečlivý spolupracovník při vzniku publikací Cesty českého amatérského divadla a Místopis českého amatérského divadla I a II.
teatrolog, autor, editor a iniciátor i lektor dlouhé řady publikací o českém divadle,
dlouholetý profesor katedry divadelní vědy FF UK, první polistopadový děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
prezident mezinárodní federace pro výzkum divadla,
předseda Společnosti bratří Čapků.
Čestný občan Jaroměře, Prahy 2 a Senohrab.

Vyrůstal v kulturně podnětném prostředí - jeho otec František Černý patřil k předním divadelním ochotníkům ve východočeské Jaroměři - byl hercem, režisérem a funkcionářem divadelního spolku Vrchlický a patřil k organizátorům kulturního života ve městě. V ochotnické práci se angažovala i podstatná část členů širší rodiny. České amatérské divadlo František Černý také celý svůj život významně podporoval a zdůrazňoval jeho významnou roli v kontextu české kultury.

František Černý po druhé světové válce studoval na FF UK estetiku a slovanskou filologii.
1949 až 1951 pracoval v Ústavu pro českou literaturu a současně externě vyučoval na DAMU.
1956 založil Kabinet pro studium českého divadla při Ústavu české literatury, který do roku 1969 externě vedl.
Podílel se na vytvoření Památníku národního písemnictví v Praze.

Na FF UK vedl v 60. letech oddělení dějin a teorie divadla,
1966 až 1969 byl proděkanem.
1968 byl jmenován profesorem, ale ustaven jím byl až v roce 1989,
1989-1991 byl děkanem školy.
1992 odešel do důchodu a dalších pět let byl předsedou Společnosti bratří Čapků.
1996-2003 byl neocenitelným rádcem, spolupracovníkem i autorem publikací Cesty a Místopis českého amatérského divadla.
od 2004 do posledních dnů života se podílel na vybudování Muzea českého amatérského divadla v Miletíně a stal se významným spolupracovníkem a konzultantem vydání publikace Malované opony divadel českých zemí.

František Černý se dlouhodobě podílel na rozvoji mezinárodních kontaktů české teatrologie, zastával významné funkce v organizaci FIRT (Mezinárodní federace pro divadelní výzkum). Přednášel na zahraničních univerzitách a kongresech.
Věnoval se především dějinám českého činoherního divadla a divadelní kultury 18. až 20. století, době národního obrození a meziválečným létům. Zásadní je jeho podíl na realizaci a vydání čtyřsvazkových "akademických" Dějin českého divadla.

Poslední Černého publikací byly 2009 vydané vzpomínky Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968-1989). Ačkoli se autor netěšil přízni režimu, směl v ovzduší čistek na fakultě setrvat. V knize vysvětluje, co se v 70. a 80. letech ve škole dělo, že z významné společenskovědní instituce muselo odejít téměř 150 odborníků. Připomíná tedy osudy těch, kteří byli přinuceni fakultu opustit, těch, kteří mohli - všelijak omezováni - na fakultě zůstat a všímá si i prorežimně ochotných či shora dosazovaných lidí.
Bibliografie:
ČERNÝ, František: České činoherní divadlo v prvním dvacetiletí Československé socialistické republiky. In: Československá vlastivěda. Díl IX. Umění. Svazek 4, Divadlo, s. 197-240. Viz 41.

ČERNÝ, František: České divadlo v předvečer buržoazně demokratické revoluce a za revoluce (1834-1848). In: DČD II, s. 198-357.

ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla II. Národní obrození. Red. svazku PROCHÁZKA, Vladimír. Praha, Academia 1969. 429 s., fot.

ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla III. Činohra 1848-1918. Red. svazku ČERNÝ, František a KLOSOVÁ, Ljuba. Praha, Academia 1977. 657 s., fot.

ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla IV. Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Red. svazku SCHERL, Adolf. Praha, Academia 1983. 706 s., fot.

ČERNÝ, František: Diváci českého divadla v 19. století. In: Umění a veřejnost v 19. století. Plzeň 1998, s. 27-61.

ČERNÝ, František: Divadelní život v Jaroměři v letech 1819-1918. Praha, Academia 2003, 410 s.

ČERNÝ, František: Divadlo ve službách českého jazyka. In: Jevištní řeč a jazyk dramatu, s. 10-25.

ČERNÝ, František (sest. a red.): Divadlo v Kotcích. Praha, Panorama 1992. 480 s., 10 obr. v textu, 89 v příl.

ČERNÝ, František: Experimentální činoherní scény jako charakteristický fenomén českého divadelního vývoje ve 20. století. Přednášky z XXX. běhu LŠSS, s. 163-179. Praha 1988.

ČERNÝ, František: Experimentální scénka generace romantiků. Kajetánské divadlo. AS 1974, č. 12, s. 2-6.

ČERNÝ, František: Kalendárium dějin českého divadla. Praha, SČDU 1989. 143 s.

ČERNÝ, František: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci. Praha, Mladá fronta 1978. 319 s., rejstříky, fot. příl.

ČERNÝ, František: Místo divadla v životě českých měst v 19. století. In: Město v české kultuře.

ČERNÝ, František: Nástin dějin českého divadla III. Národní obrození. Skripta DAMU. Praha, SPN 1955.

ČERNÝ, František: Několik poznámek k problematice studia českého divadla na Moravě. In: O divadle na Moravě, s. 9.

ČERNÝ, František: Protiromantická reakce na profesionálním divadle v období zápasů o reformu měšťanské společnosti (1887-1895).

ČERNÝ, František: Sedm tisíc cimrmanologických lekcí. Divadelní noviny 1996, č. 12, s. 1, 4. Oprava: DA DA - DA. Divadelní noviny 1996, č. 14, s. 11.

ČERNÝ, František (uspoř.): Theater - Divadlo. Vzpomínky českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku. Praha, Orbis 1965. 442 s.

DĚJINY českého divadla. Soubor zvukových dokumentů k I.-IV. svazku. Hl. red: ČERNÝ, František, red: ŠORMOVÁ, Eva. Textovou přílohu red. DULAVOVÁ, Marie. Praha, Akademia, Supraphon 1971. Deskový komplet č. 0290551-58.

ČERNÝ, František: La signification de ľamateurisme pour la culture théâtrale tchéque. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 5, Theatralia 3, Praha 1973, s. 83-99.

ČERNÝ, František: Ochotnické divadlo českého národního obrození. In: CČAD, s. 43-56.

ČERNÝ, František: Význam divadelního amatérismu pro českou divadelní kulturu. In: Stoletá tradice ochotnického divadla I, s. 3-13.

ČERNÝ, František: Význam divadelního amatérismu pro českou divadelní kulturu. Zájmová umělecká činnost, č. 3 /83. Monotematické číslo k Roku českého divadla. Praha, ÚKVČ 1983.

ČERNÝ, František: Dokumentace ochotnického divadelnictví. AS 1973, č. 8, s. 3-5; č. 9, s. 6-7; č. 12, s. 20-21.

ČERNÝ, František: Rozpaky nad klasiky? OD 1961, č. 4, s. 73-77.

ČERNÝ, František: Otázky divadelní režie. Praha, Melantrich 1988, 237 s.
ČTYŘICET Jiráskových Hronovů. Almanach k 40. JH 1970. Red. ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava. Fot. MINC, Karel - PRAŽÁK, Jiří a archiv. Praha, DÚ 1970. 47 s., fot. In:BENEŠ, Jiří - VAVŘIČKA, Josef: Po válce (charakteristika ročníků 1945-1969).

ČERNÝ, František: Ochotníci. Praha 1986, s. 143-151.

ČERNÝ, František: Co je to Černé divadlo? In: Svět loutkového divadla, s. 225-226.

ČERNÝ, František: Jedenapadesátiletý otec a jeho čtyřiatřicetiletý syn. In: D S H 1972. Praha, Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze 1972, s. 73-78. Též in: Svět loutkového divadla, s. 227-239.

ČERNÝ, František: Jindřich Veselý. Československý loutkář 1985, č. 12, s. 276-277.

ČERNÝ, František: Skupovy loutky Spejbl a Hur-vínek. In: TAX, J. a kol.: Přednášky z 28. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1984.KIRSCHNER, Miloš: Adoptivní otec Spejbla a Hurvínka. Strojopis v pozůstalosti autora. K tisku připravil ČERNÝ, František.

ČERNÝ, František: Divadlo a škola. Český jazyk a literatura 1959, č. 6, s. 264-267.

ČERNÝ, František: České činoherní divadlo v prvním dvacetiletí Československé socialistické republiky. In: Československá vlastivěda. Díl IX. Umění. Svazek 4, Divadlo, s. 197-240.

ČERNÝ, František: České divadlo v předvečer buržoazně demokratické revoluce a za revoluce (1834-1848). In: DČD II, s. 198-357. Viz ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla I. Od počátků do sklonku osmnáctého století. Red. svazku SCHERL, Adolf. Praha, Academia 1968. 425 s., fot.

ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla II. Národní obrození. Red. svazku PROCHÁZKA, Vladimír. Praha, Academia 1969. 429 s., fot.

ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla III. Činohra 1848-1918. Red. svazku ČERNÝ, František a KLOSOVÁ, Ljuba. Praha, Academia 1977. 657 s., fot. ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla IV. Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Red. svazku SCHERL, Adolf. Praha, Academia 1983. 706 s., fot.

ČERNÝ, František: Diváci českého divadla v 19. století. In: Umění a veřejnost v 19. století. Plzeň 1998, s. 27-61.

ČERNÝ, František: Divadlo ve službách českého jazyka. In: Jevištní řeč a jazyk dramatu, s. 10-25. Viz 588.

ČERNÝ, František (sest. a red.): Divadlo v Kotcích. Praha, Panorama 1992. 480 s., 10 obr. v textu, 89 v příl.

ČERNÝ, František: Experimentální činoherní scény jako charakteristický fenomén českého divadelního vývoje ve 20. století. Přednášky z XXX. běhu LŠSS, s. 163-179. Praha 1988.

ČERNÝ, František: Experimentální scénka generace romantiků. Kajetánské divadlo. AS 1974, č. 12, s. 2-6.

ČERNÝ, František: Kalendárium dějin českého divadla. Praha, SČDU 1989. 143 s.

ČERNÝ, František: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci. Praha, Mladá fronta 1978. 319 s., rejstříky, fot. příl.ČERNÝ, František: Místo divadla v životě českých měst v 19. století. In: Město v české kultuře 19.29

ČERNÝ, František: Nástin dějin českého divadla III. Národní obrození. Skripta DAMU. Praha, SPN 1955.

ČERNÝ, František: Několik poznámek k problematice studia českého divadla na Moravě. In: O divadle na Moravě, s. 9.

ČERNÝ, František: Protiromantická reakce na profesionálním divadle v období zápasů o reformu měšťanské společnosti (1887-1895).

ČERNÝ, František: Sedm tisíc cimrmanologických lekcí. Divadelní noviny 1996, č. 12, s. 1, 4.

Oprava: DA DA - DA. Divadelní noviny 1996, č. 14, s. 11.

ČERNÝ, František (uspoř.): Theater - Divadlo. Vzpomínky českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku. Praha, Orbis 1965. 442 s.

DĚJINY českého divadla. Soubor zvukových dokumentů k I.-IV. svazku. Hl. red: ČERNÝ, František, red: ŠORMOVÁ, Eva. Textovou přílohu red. DULAVOVÁ, Marie. Praha, Akademia, Supraphon 1971. Deskový komplet č. 0290551-58.

ČERNÝ, František: La signification de ľamateurisme pour la culture théâtrale tchéque. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 5, Theatralia 3, Praha 1973, s. 83-99. ČERNÝ, František: Ochotnické divadlo českého národního obrození. In: CČAD, s. 43-56.

ČERNÝ, František: Význam divadelního ama-térismu pro českou divadelní kulturu. In: Stoletá tradice ochotnického divadla I, s. 3-13.

ČERNÝ, František: Význam divadelního amaté-rismu pro českou divadelní kulturu. Zájmová umělecká činnost, č. 3 /83. Monotematické číslo k Roku českého divadla. Praha, ÚKVČ 1983.

ČERNÝ, František: Dokumentace ochotnického divadelnictví. AS 1973, č. 8, s. 3-5; č. 9, s. 6-7; č. 12, s. 20-21.

ČERNÝ, František: Rozpaky nad klasiky? OD 1961, č. 4, s. 73-77.

ČERNÝ, František: Otázky divadelní režie. Praha, Melantrich 1988, 237 s.

ČERNÝ, František: Co je to Černé divadlo? In: Svět loutkového divadla, s. 225-226.

ČERNÝ, František: Jedenapadesátiletý otec a jeho čtyřiatřicetiletý syn. In: D S H 1972. Praha, Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze 1972, s. 73-78. Též in: Svět loutkového divadla, s. 227-239.

ČERNÝ, František: Jindřich Veselý. Československý loutkář 1985, č. 12, s. 276-277.

ČERNÝ, František: Skupovy loutky Spejbl a Hur-vínek. In: TAX, J. a kol.: Přednášky z 28. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1984.

KIRSCHNER, Miloš: Adoptivní otec Spejbla a Hurvínka. Strojopis v pozůstalosti autora. K tisku připravil ČERNÝ, František.

ČERNÝ, František: Divadlo a škola. Český jazyk a literatura 1959, č. 6, s. 264-267.

AS 2001/1, s. 20-rozhovor

Kdo je kdo v české teatrologii II. Praha, Teatrologická společnost 199, s. 9-10.

Související Texty

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Černý František, první role 1936
Černý  František na výstavě 100 let Lucerny v Hronově, 2005
Černý ,František, Divadlo v bariérách 1968-1989, vzpomínky, obálka
Černý Frant, dopis Muzeu, 090615
Černý, F, Divadelní život v Jaroměři, deska knihy
Černý, Frant, Divadelní život v Jaroměři, titulní strana
Černý, Frant, karikatura
Černý, Frant.: Divadlo v Jaroměři, deska knihy 2003
ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla IV., přebal knihy
ČERNÝ, František,  2010, životopis
Černý, František, divadelní historik (1926-2010), kresba Jiří Škopek 1995
Černý, František, Hauptmannovi Tkalci, čl. v programu Jaroměř, 1957
Černý, František, Hauptmannovi Tkalci, čl. v programu Jaroměř, 1957, 2. část
ČERNÝ, František, prof. – UHLÍŘ, Jiří: 75. narozeniny prof. Františka Černého, 2001
ČERNÝ, František: K osmdesátinám Jiřího Valenty
Černý, Východočeská duch....kultura, studie1999
František Černý
Jaroměř, Gymnázium, Fr. Černý jako Ondřej, 1944
Jaroměř, Vrchlický, Léto, 1946, r. Fr. Černý - plakát
Jaroměř, Vrchlický, Marie Černá jako Mahulena, 1954
Jaroměř, Vrchlický, Ondřej a drak, 1944 - plakát
Jaroměř, Vrchlický, Radúz a Mahulena, 1954 - plakát
Jaroměř, výstava k 80. nar, prof. Černého, 2006
Jaroměř, výstava k 80. nar. Prof. Černého v Muzeu
KDP 1984, profesor  František Černý s manželkou Marií v publiku
Mapka prof. F. Černého: Česká města, v nichž se v 30. A 49. letech 19. stol. hrálo české divadlo
Mapka soubory v sv. Čechách ve 40. letech 19. stol. (Frant. Černý)
Miletín, Muzeum 2/34, Česká města, v nichž se v 30. a 40. l. 19. století hrálo české ochotnické divadlo
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, přípitek Černý
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, přípitek Černý,Valenta
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, přípitek,Hýbner,Černý
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, Prof. Černý ve skupině návštěvníků
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, projev Prof. Černý
Obálka publikace: František Černý: Kalendárium dějin českého divadla
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 005. Černý
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
 Černý František, první role 1936
Jaroměř, Gymnázium, Fr. Černý jako Ondřej, 1944
KDP 1984, profesor  František Černý s manželkou Marií v publiku
Černý, František, divadelní historik (1926-2010), kresba Jiří Škopek 1995
ČERNÝ, František (hlav. red.): Dějiny českého divadla IV., přebal knihy
Černý, F, Divadelní život v Jaroměři, deska knihy
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Černý  František na výstavě 100 let Lucerny v Hronově, 2005
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, přípitek Černý,Valenta
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, přípitek,Hýbner,Černý
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, projev Prof. Černý


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.