Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vamberk

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1803
Na přelomu 18. a 19.st. zde zapsány “vamberecké lidové hry” o křesťanských světcích, Komedie o Josefovi Egyptském, Komedie o umučení Krista Pána, Komedie o sv. panně mučednici Barboře, Komedie o sv. Janu Nepomuckém, Komedie o narození Pána Ježíše Krista, totiž o přijetí sv. Tří králů a o smrti krále Herodesa, O sv. Dorotě.
Náboženské hry postupně vystřídaly náměty světské.
-----------------------------------------

1802 patrně postaveno chudičké, z prken zbité divadlo v chudičkých místnostech příslušných k hotelu Na Milence, které mělo sloužit převážně českým ochotníkům.
1803 zde hrálo Ochotnické sdružení (z něho na konci 19. století vznikl Zdobničan).
Patrně 1812 první “české besedy”, pořádané především studenty (deklamace, písně, hudba, tanec).

1825 se divadlo odstěhovalo do tzv. panských stodol, kde mu přístřeší poskytl soused Šafránek. Jeviště stávalo na patře stodoly. Divadlo se tu hrálo 10 let. (1898 s okolními budovami a kostelm padlo za obět požáru.)

Poté do 1843 divadlo v privátním Karešově domě č. 2 vedle radnice

Koncem 50. let 19. stol. hybnou silou studenti. V průběhu 19. stol. se hrálo Na Milence, v panských stodolách, v domě Karešově čp. 2, vedle radnice, v Panském domě. Na hradě nejprve hospoda, pak i divadlo, např. Žižkova smrt, Jan Hus.

1857-1858 se soustřeďoval společenský ruch včetně divadla v obnovených sálech Na Milence.
Zde byly provedeny hry Kytka, Strejček Hurlivurli, Uhlířka, Tři hodiny před svatbou, Dům u silnice, Pošta na Sebranicích.
1859 se přestěhovalo opět do panského domu, hrávali hlavně studenti o prázdninách.

1862 zařizoval divadlo „Na Hradě“ ? Exner z Rokytnice (Port)

1862 dekorace pro divadlo Na hradě maloval Vilém Novotný, malíř z Rychnova nad Kněžnou, za 235 zl.(Port)

1870 divadlo shořelo, postaveno nové, opona E. Herolda. Téhož roku otevřeno hrou Vlast (Sardou, Vávra).
"Uvedení Vlasti ve čtyřech reprízách bylo na tu dobu opravdu něco zcela výjimečného."
Černý, Kapitoly z českého divadla, s. 127.
1883 zal. SDO Zdobničan,
zahájil dramatem Egmont (Goethe, Kolár), v novém divadle v obecní budově - radnici.

1888 opravoval Heroldovy dekorace malíř R. Maryška z Holic.

1893 Zdobničan členem ÚMDOČ.
1903 oslavy 100 let ODi ve Vamberku Naši furianti, vydání památníku (J. F. Král).

1895 zahájena akce k postavení divadla, ale 1925 postavili pouze jeviště v Kubiasově hotelu na náměstí.

1921 zal. DS Živnostensko-obchodnické strany středostavovské Máj.

1923 v hotelu Kubias ustavující schůze DrO Církve československé, již předtím uskutečnil několik představení Na Hradě, poté hrál v sále hotelu Helgoland. Do 1945.

1926 postaven Lidový dům, zde začal hrát DrO Sdružení katolických spolků - katolická mládež. Do 1945.

Na poč. 30. let i SK.

1930 Vamberk sídlem obvodu SDDOČ.

1939 Zdobničan uvedl v přírodě Štobovu veselohru Na letním bytě, Podskalák, Třetí zvonění.
1940 Oči ze všech nejkrásnější, jh. E. Kohout,
v otevřené nové sokolovně, na kterou spolek Zdobničan poskytl velkou půjčku 100 000 Kč, zahájil Tylovou hrou Strakonický dudák, poté hrán Nezbedný bakalář, jh. Z. Štěpánek.
1941 v sokolovně zakázána činnost , hledání možností, kde by Zdobničan mohl hrát.
Od listopadu 1942 opět hrál v sokolovně.


1945 ustaveno Městské divadlo ze spolku Zdobničan, DrO Církve čs. a Dro Sdružení katolických spolků - katolické mládeže. Zdobničan zpočátku marně usiloval o to, aby Městské divadlo neslo tradiční název Zdobničan.

V té době bylo ve městě 5 divadelních sálů a jevišť v Lidovém domě u nádraží, Na hradě, ve dvoraně hotelu Kubias na náměstí, na Helgolandě a v nové sokolovně.

1946 Městské divadlo Revizor, Matka (Čapek), Filozofská historie, Ruští lidé, Jan Hus, Manon Lescaut.
1947-1949 21 insc.
1950 DS přejmenován na Městské divadlo Zdobničan, 6 insc., Sen noci svatojánské, nejlepší insc. okrsku.
1951-1954 18 insc., včetně pohádek pro děti,

1954 Zuzana Vojířová, jh. Marie Glázrová. Soubor Zdobničan začleněn k ZK ŽAZ.
1955 pohádka F. Kožíka Meluzína, v přírodě Sen noci svatojánské, opereta Záhořanský hon.
1955-1965 součástí Zdobničanu estrádní soubor s kapelou DIXI.
1977-počátek 80. let oprava sokolovny, Zdobničan hrál v renovovaném Helgolandu.

1979-1985 DS Kubélie, sdružení vysokoškolských studentů, autorské adaptace původních textů. Pořádal prázdninová turné s koňským potahem po obcích okresu, 1984 účinkování v pořadu ČSTV Klub madých.

1993-1995 v místě přehlídka netradičního divadla východních Čech, 1996 pod názvem Divadelní Vamberk, kromě mladého a netradiční divadla i div. činoherní.

DS Zdobničan i v 90. letech, 2003 si připomněl 200. výročí svého založení, uspořádána výstava, vydána kniha Vzpomínky zůstanou. Vamberk - Ochotnické divadlo 1803-2003.

***

Loutkové divadlo
1929-1938 LKr Kopecký.

1940 nová stálá scéna LD v novostavbě sokolovny, po 2. svět. v. obnoven LD Sokola.

1954 LS OB a LS ZK Železáren, ved. A. Granát. 1958 ved. Freivald. 1962 11 představení, 1963 Čert na cestách, Vodník Vodomil, Lesní duch, Broučci, všechna představení r. Vlast. Procházka. 1964 Strašidlo s kozou, Ostrov splněných přání, poté ukončena činnost.

LD Zdobničan poč. 90. let 20. stol. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1994 Honza a drak, ved. M. Drtina. 1996 LCH – Zdobničan, Špicnerová: Jak se Honza naučil bát.
Bibliografie:
ALBRECHTOVÁ, Jana: Nekrolog o Václavu Podolském. Hromada 2001, č. XXXII, s. 46.

ALBRECHTOVÁ, Jana: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Rychnov nad Kněžnou. Rkp. pro MČAD 1998-2000. kART.

BARTOŠ, Antonín: Milí přátelé ochotnického divadla. Zpravodaj. Vamberk květen 2002, s. 11-14.

Bibliografie k lidovým hrám viz Texty.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu., s. 28, 29, 47, 85, 205;

ČERNÝ, František: Diváci českého divadla v 19. století. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 127.

ČsL 1954, s. 232; Hromada 1994, č. XI, s. 315.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s. 193,312,315,377.; 1969, II, s. 291.

Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové 1995, č. 9.

DRTINA, Michal: O jeho práci: Hromada 1996, č. 15, s. 462.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 163. kART, KK.

KRÁL, Josef F.: Lístek do památníku Ochotnicko divadelnímu spolku Zdobničan ve Vamberce k otevření nové scény 1926. Vamberk, Ochotnicko divadelní spolek Zdobničan 1926. kART, KK, DNM: T 2624.

KRÁL, J. F.: Památník ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberk, SDO Zdobničan 1903. 236 s.
Obsahuje: Král, J. F.: Dějiny ochotnického divadla ve Vamberku, s. 1-61.
Král, J. F.: František Hajniš. Vzpomínka životopisná, s. 65-66.
Šubert, F. A.: O významu divadla pro výchovu lidu, s. 66-69.
Lašek, G. J.: August Vyskočil. Vzpomínka životopisná, s. 70-74.
Kubias, Ant.: O výběru her divadelních, s. 74-75.
Přehled divadelních her od let čtyřicátých do konce r. 1902
Vzpomínky, s. 97-151, mj. J. R. Vilímek, s. 105-106.

Prostonárodní hry náboženské, provozované ve Vamberku as na rozhraní stol. XVIII. a XIX.:

Divadelní hra lidová o sv. Janu Nepomuckém (původně otištěna Český lid, roč.4, s. 400-406).

Komedie o narození Pána Ježíše Krista, totiž o přijetí sv. tří králův a o smrti krále Herodesa (Český lid, roč. 5, s.131-143)

Komedie o sv. panně mučedlnici Barboře (Český lid, roč. 6, s. 68-70, 154-156)

Lidožrouti na ostrově Fynysteria. (Tištěna z rukopisu opsaného pro herce vamberské r. 1838). Správa ochotnického divadla ve Vamberku.

LAKMAYER, J.: Pokračujeme v dějinách vambereckého divadla, jak nám je připravil p. Václav Podolský. In: Zpravodaj města Vamberka. Č. 1-12/1995. SVK Hradec Králové.

Loutkářský zpravodaj 1958, č. 2, vyd. KDO Hradec Králové.

MERTA, Jan; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2002. PC ART.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 619-620.

Památník ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberk 1903, s.1-61, DNM: T 3495.

PAMÁTNÍK ochotnického divadla ve Vamberku. Na památku stoletého trvání her ochotnických ve Vamberku. Uspořádal Jos.F. Král. Vamberk, Spolek divadelních ochotníků Zdobničan 1905. 235 s., fot. OM Rychnov nad Kněžnou. kSÚA, UK.

PODOLSKÁ, Helena: O její práci. Hromada 1997, č. 19, s. 21.

PODOLSKÝ, Václav: O jeho práci. Hromada 1996, č. 16, s. 511; 2001, č. XXXI, s. 45.

PODOLSKÝ, Václav: Vamberecká Thespidova kára. Zpravodaj města Vamberka 1994, č. 5, č. 10.

PODOLŠTÍ, Václav a Helena: O jejich práci. Hromada 1994, č. X, s. 302.

PROCHÁZKA, Vlastimil; zprac. Informace pro MČAD. Rkp 2002. 11s. kART.

PROCHÁZKA, Vlastimil a kol.: 200 let ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberecký zpravodaj 2002, č. 4-9. kART, PC ART.

PROCHÁZKA, Vlastimil – BARTOŠ, Antonín: Dějiny hraní divadelních her ve Vamberku. Městský zpravodaj Vamberk 2002. Viz Texty.

RICHTER, Luděk: Dospělí dětem. Zdobničan. Princezna Žofinka a drak Dynamit. Hromada 2001, č. XXXI, s. 33-36.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II, s. 118. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982. 151 s., rozmn. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 210-216. kIPOS, kART.

VALENTA, Jiří: Ohlédnutí....Vamberk, jedno z hesel Místopisu. AS 2004 Viz Texty.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 340-341. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VONDRÁČEK, Jan I. s, 181. Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956, s. 486,497, 506.

VZPOMÍNKY zůstanou. Vamberk. Ochotnické divadlo 1803-2003. Vamberk, OS Zdobničan 2003. 104 s.

Zpravodaj. Vamberk květen 2002, s. 11-14. ČERNÝ, František:

Zprávy Loutkářského soustředění 1939, č. 1, s. 2; 1948.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120
Litomyšl, Okresní úřad, policejní záležitosti, Kn 240

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Rychnov nad Kněžnou, Státní okresní archiv :
Městské ochotnické divadlo Zdobničan, Vamberk, 1868-1969. Ev. č. pomůcky 436019/20.

Loutkářský kroužek Kopecký 1929-1938. Ev. č. pomůcky 19/18;

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

A DS, p. Procházka:
Soubor dokumentů 200 let ODi ve Vamberku.

Související Obrázky

Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 46. panel, Rychnov nK, Vamberk, Dobruška, Solnice
Peklo/Vamberk, Kozina před Lomikarem, Jan Grulich z Vamberka 1907, klub Zdobničan Vamberk
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, s. 62
Vamberk , recenze Památníku, Český lid  Ročník XIII, 1904
Vamberk, Členové přípravného výboru pro oslavy 200 let ochotnického divadla ve Vamberku, 2002
Vamberk, J. F. Král Paměti města... , 1927
Vamberk, Kopie části projektu Divadla na nové radnici, 1881
Vamberk, KRÁL, J.F.: Památník ochotnického divadla ve Vamberku. 1903
Vamberk, Na vernisáži výstavy k 200 letům divadla ve Vamberku, 2003
Vamberk, Obal knihy vydané k výročí 200 let divadla ve Vamberku, 2002
Vamberk, Příprava knihy Vamberk - Ochotnické divadlo 1803-2003
Vamberk, Redakce článků o historii ochotnického divadla ve městě


Mapa - Vamberk

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vamberk, KRÁL, J.F.: Památník ochotnického divadla ve Vamberku. 1903
Vamberk , recenze Památníku, Český lid  Ročník XIII, 1904
Vamberk, Členové přípravného výboru pro oslavy 200 let ochotnického divadla ve Vamberku, 2002
Vamberk, Obal knihy vydané k výročí 200 let divadla ve Vamberku, 2002


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.