Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hořovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Beroun, okres
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1862
1816 nejasné zprávy o prvním ochotnickém představení na hořovickém novém zámku za hrabat Vrbnů.

"Hry takové, sloužíce toliko k zábavě vzácných pánů, byly všeho vlasteneckého nadšení prosty, nicméně hráli česky, pravá to kuriosita v době tehdejší."

Patrimoniální úředníci a mládež hráli divadlo již před 1848.
---------------------------------

1860 povolení založit ochotnickou společnost.

1862 založen Ochotnický spolek, hrál U Pachmanů a ve staré radnici. 1871 schváleny stanovy a z tohoto roku existuje první průkazný doklad činnosti, ručně vyrobený plakát pro Kvas krále Vondry XXVI. Se střídavou aktivitou hráli do 1879, kdy nastal útlum činnosti. 1880 znovu ustaven jako Spolek divadelních ochotníků (hrál U Hájků, U bílého lva a ve staré radnici), činný do 1883, pak útlum do konce 90. let (viz níže).

13.3.1864 - ochotníci hrají "Mlynář a jeho dítě". Národní listy 9.3.1864.

V posledních dvou desetiletích 19. stol. (1883-1898) kdy Spolek divadelních ochotníků stagnoval, udržovaly ve městě divadlo jiné spolky - nejvíce Krejcarový spolek na Vísce a Spolek paní a dívek Vlasta.

Koncem 90. let 19. stol. Spolek divadelních ochotníků obnovil činnost.

1914-1918 spolek stále pracoval. 1922 oslavy 60. výročí zal. spolku, činnost zintenzivněla. Aktivní až do 1933, činnost i dále, ale v důsledku krize již ne v dřívějším rozsahu. Za 2. svět. války SDO velmi aktivní, ostatní spolky zakázány. Zač. 50. let převeden do ZK ROH Obchodních tiskáren a patrně 1961 se soubor stal součástí Společenského klubu ROH, vzniklého sloučením všech závodních klubů.

1916 zal. studentský Krajinský spolek Valdek jako odnož SDO. Do 1920, kdy se osamostatnil, vystupoval pod názvem Studenti v Hořovicích.
Kromě divadla i turistika, debatní večery, přednášky, jazykové kurzy, majáles atd., často ve spolupráci s jinými spolky. Snažili se o umělecky kvalitní repertoár. V období 1924-1929 útlum činnosti, ale občas hráli. 1940 člen ÚMDOČ. 1942 úředně rozpuštěn.

Ve 20. letech všeobecný rozkvět spolkové i divadelní činnosti. Kromě SDO a Valdeka také:
Federace DTJ (Labe?),
Dělnická tělocvičná jednota, hrála v Lidovém domě,
Sokol,
Beseda Palacký,
Lidová strana,
Krejcarový spolek, který kromě div. her hrál i loutkové divadlo,
místní hasičská jednota,
Spolek mládenců (Mládenci),
studenti Učitelského ústavu.

1929 registrováno založení Sdružení div. ochotníků.

Ve 20. a 30. letech po vzoru Červené sedmy uváděn kabaret - kuplety, skeče (Když rozpláče se harmonika od Pepíka Kebrdlíka). Scénografie prof. V. Živec, stavitel M. Hrdlička, typograf J. Tauc ad.

1930 sídlo obvodu SDDOČ. 
Sídlo Jungmannova okrsku ÚMDOČ pro Podbrdsko.

1937 Humoristicko-hudební sdružení Bugaria.

1938 ve městě 9 ochotnických spolků.
Vydáván Divadelní věstník, red. Ad. Růžička.

1941 SDO společně s Jungmannovým okrskem uspořádal soutěž JDO v Hořovicích.

1948 vznik závodních klubů, ale ochotníci zatím pokračovali v původní organizaci.

1949 ve městě vznikla profesionální scéna (oblastní divadlo), ochotníci hráli paralelně.

1949 hráli studenti gymnázia.

1950 Závodní klub ROH Buzuluk.

1959 soubor i technické zázemí Měst. oblastního divadla se přestěhoval do nově postaveného KD Příbram.

Na přelomu 1959-1960 hrál divadelní soubor Osvětové besedy.

1961 vznikl Společenský klub ROH sloučením jednotlivých závodních klubů.
1964 po modernizaci znovu otevřen Lidový dům, na zahájení uvedena Lucerna.

1964-1966 stagnace ochot. divadla, chyběla vůdčí osobnost.
1945-1969 uvedeny 64 inscenace, většinu 2 reprízy, některé i 8x.
1969 poslední hrou Signál k vraždě (Monte Doyle), r. J. Nejedlý.

1993 zal. šermířská a div. společnost Gladius (Meč). 2011 agentura.

2001 vznikl soubor Podbrdské Recesistické Divadlo (P.R.D.) při Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích. 2011 činné.

2005 založeno občanské sdružení Divadlo Na Vísce Hořovice, 2011 soubor činný.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1920 zal. loutkové divadlo Federace DTJ.

1930-1939 loutkové divadlo Dělnické tělocvičné jednoty. 1939 se spolu se sokolským LD přihlásili do Krejcarového spolku, aby zde mohli hrát dále.

1920 též LD Sokola, hrálo nepravidelně, Alšovo divadélko. Od 1930 pravidelněji, 1939 činnost okupačními úřady zakázána, scéna zničena. Loutkové div. Sokola spolu s LD Dělnické těl. jednoty se přihlásily do Krejcarového spolku, pod jehož hlavičkou pak hráli.

1921-1927 soustavná činnost nejvýznamnějšího loutkářského souboru v Učitelském ústavu.
Tato scéna společně se sokolskou byla počátkem tradice vysoké úrovně loutkového divadla v okrese.

0d 1939 do začátku 50. let Loutkové divadlo Krejcarového spolku pro podporu chudé školní mládeže (vzniklo na začátku okupace spojením LD Sokola a DTJ).

V 50. letech vznikl loutkář. soubor ZK ROH Harmonika (patrně po zrušení Krejcarového spolku, pod jehož hlavičkou dosud tento loutkář. soubor hrál). Po sloučení závodních klubů do Společenského klubu pracoval pod názvem Malá scéna Labe. Činný v 60., 70., 80. letech, v 90. letech činnost nezjištěna, od 2007 zaznamenána představení a účast na přehlídce, 2011 činný.

1953 ve městě:
3 loutkářské soubory ZK ROH (v tom patrně Harmonika),
2 loutkářské soubory JZD,
1 loutkářský soubor Osvětové besedy
1 školní loutkářský soubor.

Od 1964 při Malé scéně Labe i dětský soubor, s pauzou 1966-1977 činný do zač. 90. let.

Od 2006 NA HOLOU (Nový Ansábl HOřovických LOUtkářů). 2011 činný.
Bibliografie:
50 LET loutkářského souboru. Zvláštní vydání kulturního kalendáře. Společenský klub Hořovice.

2002 Za dačickou kostku cukru. V. ročník Festivalu divadelních a hudebních souborů 6.–27. července 2002. Program festivalu. Vydalo MěKS Dačice v nákladu 500 ks. kART.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 198.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 136, 178, 349.

CÍSAŘ, Jan: Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč 2007 aneb Proměna? AS 2007, č. 3, s. 17-22.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních Divadelního Děčína a Divadelní Třebíče 2007. AS 2007, č. 3, s. 23-32.

FEKAR, Vladimír: Střídmá krmě Karolínská. AS 2007, č. 2, s. 39-40.

FELZMANN, Rudolf: Lounské divadlení 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 30-31.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. 3. Pražský Tajtrlík. AS 2007, č. 3, s. 64.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. Pražský Tajtrlík, Praha-Hostivař, 7.-9. 4. 2006. AS 2006, č. 3, s. 67-69.

FILCÍK, Štěpán: Neviditelný, ale nepominutelný Tajtrdlík. Loutkář 2000, č. 3, s. 125-127. Foto Š. Filcík.

FILCÍK, Štěpán: 5. Pražský Tajtrdlík. Christov, Loutkář 2009, č. 3, s. 129-131. Foto Š. Filcík.

HÁJKOVÁ, Ivetta zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

HAVELKA, J.: Loutková divadla na Podbrdsku. L 1926/27, s. 199.

HAVELKA, J.: Loutkové divadlo učitelského ústavu v Hořovicích. Almanach Učitelského ústavu 1920–1924.

HERBRYCHOVÁ, Ava: Loutkářská přehlídka v Mnichově Hradišti. Čs. loutkář 1979, č. 4, s. 92.

HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. Beroun, OKS 1989, s. 7-8, 30.

HK.: Hořovice 1979 aneb Jak dál? Čs. loutkář 1979, č. 5, s. 112-112.

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33-34.

HULÁK, Jakub: Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 18-23.

HRUŠKA, Rudolf: Rok práce hořovických divadelníků. Lidová tvořivost 1952, č. 2, s. 96.

IPSER, Jaroslav: Skupovy Strakonice. Loutkář 2008, č. 3, s. 130.

KEBRLE, Miloš: Soubor informací pro MČAD z okresu Beroun. Rkp. 1999. kART.

K.H.: Bohuslavu Čechovi, Československý loutkář 15, 1965, s. 262.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK 2005, s. 187.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27-30.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982, s. 83.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 135.

LANGÁŠEK, Miroslav: Loutkářské Hořovice. Čs. loutkář 1985, č. 8, s. 176-177.

LANGÁŠEK, Miroslav: Jubilejní Hořovice. Čs. loutkář 1986, č. 5, s. 102-104.

LOUTKÁŘ 1926, č. 27, s. 194.

LOUTKÁŘSKÝ odbor tělovýchovné jednoty Sokol v Hořovicích, almanach sokolské krajové loutkářské výstavy v Plzni. Plzeň 1936.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 252-253.

MONOGRAFIE Hořovicka a Berounska IV. Hořovice 1930, s. 169-171.

MORÁVEK, František: Vzpomínky. Rkp. 1986-1990. SA I. Morávek.

MORÁVEK, Ivan: Historie loutkářství v Hořovicích. Rkp. 2010, 56 s. CD kART leden 2011. Viz Hořovice / Přílohy.

MORÁVEK, Ivan: Spolek divadelních ochotníků v Hořovicích. In: Sbk. Minulostí Berounska 1998, č. 1, 33 s. kART.

MORÁVEK, I.: Spolek divadelních ochotníků v Hořovicích. In: Minulostí Berounska 2. Beroun, SOkA 1999.

MORVAI, Miloš: Dvacáté deváté loutkářské Hořovice. Loutkář 1990, č. 7, s. 152-153.

nesign: V Hořovicích, Česká Thalia, 1867, s. 16.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha, 2016, s. 52.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 62-63.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

POLESNÝ, František: 27. Loutkářské Hořovice. Čs. loutkář 1988, č. 8, s. 188.

PROGRAM NP Loutkářská Chrudim.
PROGRAM přehlídky Jiráskův Hronov 1950.

PROGRAM celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebného divadla Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 4-5.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Bilance veskrze truchlivá. Čs. loutkář 1979, č. 7, s. 155-156.

RICHTER, Luděk: Chrudim tentokráte loutkářská. Loutkář 2009, č. 4, s. 182-187. Foto Ivo Mičkal.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou - I. část - Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s. 171-176.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou - II. část - Shrnutí. Loutkář 2010, č. 5, s. 226-228.

ROLEČKOVÁ, Eva: 28. Loutkářské Hořovice. Čs. loutkkář 1989, č. 7, s. 154-155.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - Pražský Tajtrlík, Praha-Hostivař. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38-44.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Filcík, Štěpán: Šestý pražský Tajtrlík, 19.–21. 3. 2010. (Viz texty)

STŘEDA, Jiří: 4. ročník Pražského tajtrlíka. Loutkář 2008, č. 3, s. 137-139.

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32-37.

TVAROCHOVÁ, Kateřina: Divadelní spolky na Berounsku (Beroun - Žebrák - Hořovice). In: Sbk. Minulostí Berounska 1999, č. 2, 30 s. kART.

(Vd a lg): O jedné přehlídce a ledačems jiném. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 126 - 127.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 24, s. 194.

VLACHÝ, K.: Loutkářství Pražského kraje. ČsL 1953, s. 210.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Letošní Dačické kejklování nabídlo dramaturgický objev. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 20.

WEBOVÉ stránky souboru Divadlo na Vísce: http://www.mkchorovice.cz/divadloviska.html (24. 11. 2011, viz www odkazy).
WEBOVÉ stránky Společenského klubu - MKC: http://www.mkchorovice.cz (28. 11. 2011).
WEBOVÉ stránky souboru NA HOLOU - http://www.naholou.cz/uvod.htm (28. 12. 2011).

ZAJÍC, Vladimír: Dačické kejklování - Jihočeská krajská přehlídka. AS 2008, č. 2.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra: Pražský TAJTRLÍK 2006. Loutkář 2006, č. 3.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 138-142.

Berounský deník 2. 5. 2005.

České divadlo 1940, č. 3, s. 49.

Divadelní listy 1881, č. 3, s. 34, č. 7, s. 43, č. 26, s. 230, č. 31, s. 286, č. 33, s. 294, č. 42, s. 366.

Podbrdské noviny 2004, č. 9 (O. Vaculík).
Podbrdské noviny 2005, č.19.

Thalie 1898-9, č. 22, s. 173.
Thalie 1899-1900, č. 18-19, s. 148.

Zprávy ÚMDOČ 1947, č. 12, s. 7.
Archivy:
KRONIKA města Hořovic I a II.

Kronika souboru Malá scéna Hořovice:
Částečný seznam odehraných loutkoher říjen 1931 - prosinec 1938.

Kronika (ručně psaná) M. Cipriánové, dlouholeté členky loutkářského souboru Malá scéna - Labe,
navazující kronika členek P. Osvaldové a M. Kozlové.

MUZEUM ČESKÉHO krasu:
Kniha zápisů spolku divadelních ochotníků v Hořovicích 1898-1933.

Muzeum Vysoké nad Jizerou:
Poslední Táborita, Rkp.
„Rukopis tento pochází z Hořovic ve 4 jednáních složen od Josefa Rosola, ředitele ochotnického divadla tamtéž. Do této knihy jej přepsal a 5. jednání k tomu zpracoval K. Hásek, 1873, 138 s. Vysoké n.J., Muzeum Rk 105/S 5567. Foto tit. strany.
kART na CD č. 15086.

Muzeum Českého krasu v Berouně:
V Divadelní knihovně zatím nezjištěný počet divadelních knih Spolku divadelních ochotníků v Hořovicích.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/147/9/1905,1907, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1035/1921, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/7436/1929, Sdružení div. ochotníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/7436/1929, Sdružení div. ochotníků (dávka).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/175/1937, Humoristicko hudební sdružení Bugaria.
SDO v Hořovicích, soupis titulů v divadelní knihovně.

SA Ivo Morávka - fotografie.
SA Zdeňka Samce - fotografie souboru P.R.D.

Státní okresní archiv Beroun:
Krajinský spolek Valdek, ka 32, i. č. 1, Pamětní kniha I, 1917-1923; ka 32, i. č. 3, Pamětní kniha II; ka 33, i. č. 133, 250/29.
Fond Hořovice: Spolek divadelních ochotníků Hořovice, 1930.
Index divadelních her (cca 30. léta).

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Hořovice, J.Schaller a pí Betková
Hořovice, Loutkářské Hořovice 87, Programová brožura, tit. strana, 1987
Hořovice, přátelský večírek - plakát
Hořovice, Spolek div. ochotníků, Prodaná nevěsta v přírodě 1941
Hořovice, V.Bureš a pí Jindráčková
Sál nové radnice, ve kterém hráli ochotníci od 1905
Soubor před Pachmanovým hostincem


Mapa - Hořovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hořovice, Loutkářské Hořovice 87, Programová brožura, tit. strana, 1987
Sál nové radnice, ve kterém hráli ochotníci od 1905
Soubor před Pachmanovým hostincem


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.