Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Poniklá

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Semily
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1864
Roku 1864 , jsa puzeni touhou buditelskou a okouzleni vystoupeními starého potulného loutkoherce Bažanta, založili ponikelští nadšenci divadelní společnost a vypravili první hru - Pometláře.
Spolek v té době nenesl žádné jméno, říkalo se mu prostě Ochotník.

Od počátku bylo hráno převážně ve starém sále U Holubců, který se dočkal přestavby roku 1865 a zejména 1888.
Hrávalo se také v přírodě, na prostranství před školou, později Na vršku nebo ve velkých místnostech U Tomíčků a U Pičmanů (čp.181).

1869 řídící Pavlíček nechal Prokopa ze Semil namalovat kulisy a oponu s výjevem "Oldřich a Božena".
Později namalována nová opona "Libuše věštící" (Ani jedna se ovšem nedochovala).
1870 Krakonoš
1870 ochotníci podnikli pamětihodné "Víchovské tourné", na němž se u svých východních sousedů dočkali zasloužených ovací.

Po roce 1880 se již ochotnický spolek nazýval Svornost. Nepůsobil však zcela v souladu s byrokratickými nařízeními, pro což byl úřady opakovaně upozorňován na nelegální činnost.


1895 Vzdělávací ochotnická jednota Kolár (ze Svornosti, po mnoha upozorněních na nelegální činnost), povolena 1899 a 1901.

Před 1. světovou válkou tvořilo ansámbl více než 40 členů. Výtěžky z představení (na tehdejší dobu nemalé sumy) bývaly věnovány na charitativní účely, na podporu mladších místních spolků (Sokol, hasiči ...) a rovněž na pořizování divadelních potřeb.

Za 1. svět. války (1914-1918) se nehrálo.

8.12.1920 - v rámci zábavně poučného večera sehrála skupina katolické mládeže jednoaktovku "Potrestaný záletník", zpěvohru "V šicím saloně".
Dorost 15.1.1921.

V meziválečném období patřil DS J.J Kolár k nejvýznamnějším a nejčinorodějším souborům na Jilemnicku.
Hrál 8-14x za sezonu.

1938-1945 byla Poniklá navzdory ryze českému charakteru obce připojena k německé Třetí říši.
Činnost spolku zakázána.
1945 po porážce Německa divadelní scéna ihned ožila (a to navzdory tomu, že Němci vykradli spolkovou pokladnu a zplenili garderobu).

1952 lehl popelem divadelní sál U Holubců i veškerý spolkový majetek v podobě rekvizit a kulis.

Naštestí nevyhasla chuť do další práce. Zkoušelo se ve škole, hrálo se na sokolské scéně na Přívlace.

1964 proběhla slavná oslava 100. výročí založení divadelní jednoty.
1968 se divadelní spolek J. J. Kolár na léta rozloučil se svým publikem představením s tragikomicky příznačným jménem - Pohádka o bídě.

1980-1985 Oldřich Peterka pod hlavičkou Svazarmu vedl divadlo malých forem.

1997 po 12 letech nečinnosti znovu vzkřísila ponikelské divadlo Pavlína A. Holubcová.
Krom divadla se soubor podílí i na dalších aktivitách, jako např. spolupráce na Pohádkovém lese,
nebo pořádání Divadelního poplesu.Starší názvy souboru:
Ochotník (60. a 70. léta 19. stol. – neoficiální název)
Svornost (80. a 90. léta 19. stol. – opět právně neošetřeno)
Vzdělávací ochotnická jednota J. J. Kolár (od 1901)
Bibliografie:
FELZMAN, Rudolf: Komediálně naladěný Josefův Důl. Amatérská scéna roč. 54, č. 3, 2008, s. 49-50, 2 foto.

HÁJEK, Tomáš: Informace pro databázi. Rkp. červenec 2006. Informace MUDr. Oldřich Peterka.

HÁJEK, Tomáš, Dvě století ponikelských Thaliiných chrámů. Semestrální práce na FSV ČVUT, 2007,

HÁJEK, Tomáš: Paměť ponikelského divadla. CD 31. 7. 2008 pro potřeby Databáze ČAD.

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33 - 34.

HRAŠE, Jiří: Josefův Důl patnáctiletý. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 40-42. Foto.

HULÁK, Jakub. Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18 - 23.

JANDA Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku (přednáška L. Lišky k oslavě 50 let ponikelského divadla, 1914). II. díl, 1930, strojopis, 358 s. Podrobné informace o spolcích v obci Poniklá n/J. s. 133-156. SOkA Semily.

JOSEFODOLSKÉ divadelní jaro 2007. Program – Internet.

INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998-2000. kART.

KOPÁČOVÁ, Ludmila: Zamyšlení nad přehlídkou sokolského divadla v Toušeni. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 24.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Tanvald – O zlatý člunek města Tanvaldu. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 52.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 139.

LAURIN, František : Krakonošův divadelní podzim. (Ze závěrečného hodnocení 2006 – vyňato.) Amatérská scéna 2006, č. 6-8.

LÁZNĚ Toušeň: V. národní přehlídka sokolských divadel - program, 2007. Internet.

MASTÍK, Aleš: Poniklou probudil opilec Bažant a začal psát historii tamního divadla 25. května 2014 8:25. Amatérská scéna 2014, č. 4, str. 57-58.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 194.

PETERKA, Oldřich: O ochotnickém divadle J.J. Kolár (přednáška v rámci "Večerů při svíčce" u příležitosti 120 let ponikelského divadla). Rkp. 1984. Archiv DS.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -I. část- Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s.171 - 176.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Exnarová, Alena: Turnovský drahokam, 20.–21. 3. 2010.(Viz texty)

ŠRÁMKOVÁ Vítězslava, VALENTA Jiří a kol.: Místopis českého amatérského divadla II. díl (N-Ž); IPOS - ARTAMA; Praha 2002, 780 s.

ŠTERC, Luboš: Sokolské divadlo na vzestupu. Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 21.

UHRINOVÁ, Mária: Amatérské divadlo pro děti pod křídly Sokola. V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel v Lázních Toušeň. Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 70-71.

URÍK, Jaroslav: Divadelní soubor J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá. In II. Národní přehlídka sokolských divadel. Lázně Toušeň 2001, s. 15.

VYHODNOCENÍ XXXVII. NP venk. div. souborů KDP 2006, Větrník č. 8.

Československé divadlo 1928, č. 2, s. 32, č. 10, s. 160.

Program NP LCH.
Archivy:
Státní okresní archiv Semily:
Učetní kniha Vzdělávací jednoty J.J. Kolár Poniklá, 1899-1954.

Archiv DS Kolár: Kronika DS J.J. Kolár (po roce 1997).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Přehlídky

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Poniklá, 145 let 2009, T.Hájek vykládá o nejstarší historii ochotnického divadla v obci, 2
Poniklá, 2011, živý mechanický betlém
Poniklá, čl.Za ponikelskou Thálií, čl. v čas. Krkonoše, č.7. s.12, 2009
Poniklá, čl.Za ponikelskou Thálií, čl. v čas. Krkonoše, č.7. s.13, 2009
Poniklá, Janda, Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku, II.díl, s.133
Poniklá, Kolár, 100 let, pozvánka - Kobr - líc,  1964,
Poniklá, Kolár, Obnovení divadelní činnosti po 30 letech, 1997
Poniklá, Kolár, Obnovení divadelní činnosti po 30 letech, 1997
Poniklá, Kolár, plaketa 100 let, 1964,
Poniklá, Kolár, plaketa 100 let, rub, 1964,
Poniklá, Kolár, stručná historie divadla, 1918 - 1997, s. 2
Poniklá, Kolár, v přírodě, konec 30. let
Poniklá, Kolár, v přírodě, konec 30. let, 2
Poniklá, Kolár, v přírodě, konec 30. let, hlediště
Poniklá, Kolár, v přírodě, konec 30. let, scéna
Poniklá, návrh opony, 2009
Poniklá, O ochotnickém divadle s Jiřím Valentou, 2009 - plakát
Poniklá, požár divadelního sálu, zápis v kronice 1952, s. 1
Poniklá, požár divadelního sálu, zápis v kronice 1952, s. 2
Poniklá, program oslav 145 let souboru
Poniklá, soubor v přírodě 2, skupina účinkujících
Poniklá, soupis sálů a jejich vybavení 1882, s. 2
Poniklá, soupis sálů a jejich vybavení, 1882, 1.str.
Poniklá, soupis sálů a jejich vybavení, 1882, s.3
Poniklá, stručná historie divadla od 1864
Poniklá, Tomáš Hájek představuje návrh opony, 2009
Poniklá, výstava Malované opony 2009
Poniklá, výstava Malované opony, vernisáž 2009
Poniklá,hlášení o činnosti ochotníků 1883
Uhřice / Poniklá, opona, Libušina věštba, autor Páleník, 189x, soukromé vlastnictví


Mapa - Poniklá

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poniklá, Kolár, plaketa 100 let, 1964,
Poniklá, Kolár, v přírodě, konec 30. let, scéna
Poniklá, návrh opony, 2009