Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Červený Kostelec

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1809
1809 bohatý pláteník Mach v zájezdním Hůlkově hostinci (později Černý kůň) vybudoval s ostatními ochotníky jeviště zde s hrálo do 1820.
1827-1829 div. život opět ožil. Hrálo se nepravidelně až do roku 1831. Požár v tomto roce, při kterém vyhořelo takřka celé město, zavinil, že práce divadelníků ustala.
1835 pokrokový kaplan páter Ehl opět divadlo oživil.
1833-1848 se hrálo na náměstí v domě čp. 23 Vejsadní hospoda, později zváno U tří tatrmanů,
1848-1860 ve Foglarově hostinci, potom U černého koně.
V roce 1864 byl založen a v roce 1865 pod názvem "Spolek divadelních ochotníků v městysi Kostelci" úředně schválen. Velkým příznivcem a podporovatelem divadla byl kostelecký farář páter František Körner a akademický malíř Gustav Vacek, který maloval kulisy.
Současně se také budoval nový divadelní sál v hostinci U Buršů, kde si nechali namalovat oponu s pohledem na Prahu, odtud pozdější název - hotel Praha. Zde měl spolek svůj domov takřka 50 let.
1864-1865 sehráli ochotníci 40 her.
1883-1910 sehráli 173 her ve 210 představeních.

V roce 1910 hotel Praha vyhořel a ochotníci se uchylovali postupně na různá místa.
Před otevřením divadla se hrávalo ve „Dvoraně“, roh Nádražní ulice, v zadním traktu radnice. (Port)

1910 - spolek uskutečnil řádnou hromadu, v té době měl spolek 134 členů, za předchozí sezonu sehrál 8 představení.
J. Keyzlar byl za 40 let ochotnické činnosti oceněn čestným diplomem, který mu byl předán před otevřenou scénou při představení Sudermannovy hry Domov. Při volbě výboru režiséry zvoleni J. Semerák, L. Kubina a J. Baumgärtner.

1920-1921 vznikla myšlenka postavit vlastní divadlo, veřejná sbírka.
---
"Vzhledem k okolnosti, že obec jako stálá protektorka má stejný zájem jako členstvo samo, aby spolek skvétal a ve své činnosti se rozvíjel, věnuje pozemek k postavení třeba i prozatímního důstojného stánku divadelního."
Z dopisu Městského úřadu Spolku divadelních ochotníků, 1920.
---
1924 položen základní kámen se znakem města a textem “Započato 14. června 1924. Vybudováno Spolkem divadelních ochotníků za přispění všeho občanstva”.

Při slavnosti položení základního kamene k divadlu sehrána v přírodě za účasti hostů Prodaná nevěsta. Divadlo projektoval arch. R. Dvořáček (16 m široké jeviště s kruhovým horizontem, orchestřiště pro 40 hudebníků). (Dluh 600 000,- Kč splácel spolek až do 1943.)
25. října 1925 slavnostní otevření nového divadla (dnes Divadlo J.K.Tyla), Lucernou, poté Loupežník - jh. v roli Mimi O. Scheinpflugová.

V 1. pol. 20. stol. i další spolky, při Církvi československé spolek Čechoslovák, zal. 1924, ale hrál již dříve, 1927 přejmenován na Lumír, 1933 zanikl a nově vytvořen DrO Církve československé, hrál ve Sboru Církve československé.

1922 Orel, LD.
1924 DTJ.

1935 zah. DO Sokola,
Lidová scéna v Lidovém domě.

1910-1944 spolky 216 her ve 260 představeních.

1945 SDO zah. Lucernou.
1946 spolky (SDO, Sokol, Lidová scéna, DrO Církve čs.) sloučeny v SDO.
Po první inscennaci (Kornejčuk: Zkáza eskadry) se do 1948 odpojila Lidová scéna.

Od 1951 SDO začleněn pod n. p. Tepna 12 SZK ROH Jiskra.
1952 a 1959 uspořádána přehlídka vítězných ochotnických souborů okr. Náchod.
1954 Radost, LD / ZK Grafické závody / MKS.
1956 100. výročí úmrtí J. K. Tyla, divadlo přejmenováno na Divadlo J. K. Tyla.
1958 Větrák, MJF.

1964 ustaven SZK ROH (předchůdce pozdějšího MěKS), v něm všechny kulturní organizace.

1949-1998 ŠS, 30 představení.

2000 DS 80 členů a 30 členný operetní orchestr. Ročně 2 hry.

Od 1998 se zde pořádá východočeská přehlídka amatérského činoherního divadla.
1999 ZUŠ / Akordy.

2005 oslavy 140. výročí ustavení Spolku divadelních ochotníků a 80. výročí otevření divadelní scény, vydán almanach.
2006 "Nově zrekonstruované Divadlo J.K. Tyla v Červeném Kostelci si zájemci mohli prohlédnout 22. 12., kdy bylo na jeden den zpřístupněno. Jeho obnova si vyžádala téměř 22 mil. Kč. Opravy byly zahájeny v dubnu 2006. Divadlo bude pro veřejnost otevřeno v r. 2007. " (Náchodský deník, 22. 12. 2006).
2009 Na tahu, DS při MěKS.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 179.

BOROTÍNSKÝ, Jaroslav: Poslání venkovských ochotnických divadel před 50. a 60. lety. Československé divadlo 1924, č. 17, s. 267-268.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 130, 135, 177, 215, 393; obr. s. 130: Smetanova Prodaná nevěsta v Červeném Kostelci 1924 - Jeník s Mařenkou na návsi.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 226.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia, s. 291.

DYNTEROVÁ, Emilie - KEJZLAROVÁ, Jaroslava: 140 let ochotnického divadla v Červeném Kostelci a 80 let Divadla J. K. Tyla. Červený Kostelec, MěKS 2005. 16 s.

DYNTEROVÁ, Emilie, KEJZLAROVÁ,Jaroslava: Informace pro MČAD. Rkp. 1998, 1999. kART;

HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA).
Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART.

HURDÁLEK, Josef: Letovisko Červený Kostelec, turistický průvodce střediskem Jiráskova kraje. Praha, V. Horký 1940.

INFORMACE pro MČAD zprac. Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.;
Jar. Dvořák, zprac. Jan Merta. Rkp. 2001. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 33

KEJZLAR, František (sestavil): AImanach k 50. výročí otevření divadla a 110. výročí ustavení Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. Červený Kostelec, SZK ROH 1975.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla… Díl A-L. Nucleus HK 2005, s. 70, 396 - 397, 428.

LELEK, Ladislav: 130 let ustavení spolku divadelních ochotníků a 70. výročí otevření divadla v Červeném Kostelci. Červený Kostelec, MKS ve spolupráci s SDO 1995. 28 s. Reprodukce dokumentů.

LOUTKOVÉ divadlo orelské jednoty v Červeném Kostelci. Podepsáno J. Hr. L 1936/37, s. 132.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 144-145. Viz Text.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ..

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 177-178.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.228.

VOKOUN, Jiří: 80 let budovy divadla v Červeném Kopstelci. Červenokostelecký zpravodaj, říjen 2005. l s. Foto. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II.), s. 241.
-----

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 24.

Československé divadlo 1924 – 25, s. 287
Loutkář 1938, č. 6, s. 92.
Loutková scéna 1948, č.3-4, s. 56-58.
Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 1, s. 2.
Archivy:
Červený Kostelec, archiv divadla J. K. Tyla:
Pamětní a účetní archiválie 1921-1925.
Kronika, založená neznámým kronikářem 1864.
Členská kniha spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci, od 1909.
Pamětní kniha.
Repertoár her spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci č. I (1903-1925), č. II (1925-1944), č. III (1945-dosud). Protokoly o schůzích div. ochotníků v Červ. Kostelci v letech 1921-1926.
Pozdravný dopis Aloise Jiráska spolku k otevření budovy divadla (1925).

Červený Kostelec, MěÚ:
Pamětní knihy města Červeného Kostelce č. I, II, III, IV, V, X, XI.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120

Náchoch, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Červený Kostelec
Časový rozsah: 1820-1950
Metráž: 4,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Kronika, stanovy, členské přihlášky, korespondence, plakáty, divadelní hry, rozpisy rolí, podací protokoly, pokladní kniha.
Archivní pomůcky: nejsou
Spolek divadelních ochotníků, 1872, Rejstřík spolků, fond OkÚ Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, dotazníky ÚMDOČ 1943, kn č. 15.
ZDŠ v Červeném Kostelci: Školní kronika č. I (1940-1945), č. II (1945-). Kronika loutkářského souboru Radost v Červeném Kostelci č. I a II.
Kronika DS 1928 součástí divadelní expozice výstavy národního rozvoje v Jaroměři. Max Lederer: Divadelní kroniky. In: Stráž osvěty, č. 8, asi 1928.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/25

Související Pojmy

Související Obrázky

Červený Koestelec, budova divadla
Červený Kostelec , Lucerna 1925, otevření divadla
Červený Kostelec 2, pohled na město 2009
Červený Kostelec,  dar tkalcoven, dopis
Červený Kostelec, 150 let ustavení spolku divadelních ochotníků a 70. výročí otevření divadla , tit str
Červený Kostelec, A.Jiráísek na schodišti divadla, 1926 Hronov
Červený Kostelec, budova divadla
Červený Kostelec, divadlo, Panorama města, K.Líbal, A.Dobeš, s. a., Re 1942, depozitář divadla
Červený Kostelec, dopis Aloise Jiráska
Červený Kostelec, opona 4, detail znak
Červený Kostelec, opona 4, detail znak
Červený Kostelec, opona, detail, 3
Červený Kostelec, povolení  stavby divadla
Červený Kostelec, povolení 2
Červený Kostelec, povolení okresu
Červený Kostelec, spořitelní knížka
Loutková scéna 1947-1948, děvčátko, závěsná loutka, výrobce Ad. Šrůtek, Červený Kostelec, 40. léta
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 25,  obrazy domova 3
Miletín, muzeum, expozice, budování divadel
Smetanova Prodaná nevěsta v Červeném Kostelci 3. a 10. srpna 1924 - Jeník s Mařenkou na návsi.
Smetanova Prodaná nevěsta v Červeném Kostelci 3. a 10. srpna 1924 - pohled na přírodní hlediště a jeviště v Lipkách.
Smetanova Prodaná nevěsta v Červeném Kostelci, Jeník s Mařenkou na návsi, sehráno na přírodním jevišti v Lipkách při  oslavě k položení základního kamenu divadla


Mapa - Červený Kostelec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Červený Kostelec, budova divadla
Červený Kostelec, dopis Aloise Jiráska


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.