Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Hornické divadlo Radnicka / DK / Radnické d., MěKS/ opět SDO

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1850
Působení: 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 19x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1818 mezi prvními v Čechách zal. Česká čtenářská obec radnická, její Zábavní odbor i div. představení.

1850 členové Zábavního odboru Fr. Svoboda, cvočkař, Vojt. Frič, Kašp. Majer a Jos. Knotek, tkadlec, "vstoupili ve spolek ochotnický", název SDO města Radnic (až do 1952). Nebylo jeviště, kostýmy, dekorace, peníze. Žádost o podporu ochotníkům, členům Čtenářského spolku, jeho předseda, místní farář, zamítl. Dekorace z vlastních prostředků a veřejné sbírky zakoupeny z Kralovic za 80 zl., nacvičena hra Mašinkář (Nürnberger).
1851 Svoboda dosáhl povolení k provozování, měšťané den před premiérou dosáhli zákazu představení u c. k. hejtmana. "Nechť si raději hledí jehly, kladiva, hoblíku."

"Ochotníci nejsou ve stavu sobě zjednati potřeby divadelní, od takových lidí, prostých řemeslníků, nedá se očekávati, aby dovedli na jevišti vystoupiti." Ze zdůvodnění zákazu.

1853 hostovala v městečku německá společnost Zöllnerova. Kasovní neúspěch přivedl ředitele k žádosti, aby ochotníci vystoupili pod hlavičkou společnosti s českými hrami. Mašinkář úspěšný, dále hry Dva přátelé a jeden kabát, Tři hodiny před svatbou, Divotvorný klobouk.
1854 studenti Paličova dcera, úspěch, město požádalo o povolení činnosti pro spolek. Morální podpora J. K. Tyl, navštívili ho v Plzni a "radili se, jak si mají počínat", i vrchní liblínského panství V. Jar. Picek (1812-1869, básník, autor písňových textů, např. Čechy krásné, Čechy mé nebo Písně, dcery ducha mého ad.).
Hráli na různých místech, jeviště vždy stavěno a bouráno.
Do 1859 zábavní repertoár, ale i obrozenské hry, též např. Lakomec.

Od 1860 na plakátech udáváno i místo “letní divadlo na Fričkovně”, patrně tam pod kolnou a snad i U Babků hráli i dříve.
1861 oprava vybavení.
1862 - 28. 9. - V. K. Klicpera: Svatoslav, poslední Svatoplukovec; 2. 11. - Dříve matka, jednoaktová veselohra, a Liška nad lišku, též veselohra v jednom jednání od Kotzebueho.
1863 - 8. 8. - J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, hráno při hojné návštěvě a s dobrým výsledkem.
Do 1880 na repertoáru hlavně Tyl, Klicpera, Kořenovský, Novotný, Kotzebue, Jeřábek. Též 1865, 1876 Loupežníci (Schiller), 1870 Bídníci a 1881 Ernani (Hugo), 1870 Já to nejsem (Neruda), 1870 Cizinci o štědrém večeru (Baar).
Výrazné osobnosti Knotek, Majer, Friček, Fričková, Svobodová, Fr. Svoboda – h., r., organizátor, duše spolku, později Hekner, Hörbingerová, Kočka, Růžičkové Václav, Jos., Jan, Alois, Šilingerová, Šváb, rodina Allizarova.

1862 se SDO osamostatnil, první stálá místnost U Šefla ( později U růže), zde opravené jeviště. Později zakoupeno krásnější z liblínského zámku za 180 zl. na 3 roční splátky, používáno ještě při 50 letech trvání spolku.
1867 při SDO založen kroužek zpěvácký, 1868 dětský soubor.
1868 schváleny stanovy, 25 článků.
"Účelem spolku jest pěstování řeči české, ušlechťování národního mravocitu, podporování chudých a dobročinných ústavů, jakož i blahodárných podniknutí a neštěstím stižených obyvatelů." 1. článek stanov.

1873 na postavení ND 30 zl., tím SDO zařazen mezi členy Sboru pro zřízení českého ND v Praze.
1874-1893 na účely dobročinné a vlastenecké 657,96 zl. Průměrný výnos představení 33-38 zl.
1872 si Sokol postavil letní arénu U Babků, za pomoc při splácení dluhů v ní mohl hrát i SDO, poprvé 11 premiér ročně. Melodrama Pastýři betlémští (Baar).
1876 Morduňk při měsíčku, jh. Mošna. Pro neshody se Sokolem návrat k Šeflům. Havarijní stav místnosti podnětem k žádosti hraběti K. Šternberkovi "v zámecké budově do tak zvaného panského hostince divadelní jeviště postaviti". Svolení právě včas, U Šeflů spadlo klenutí.
1877 zahájili U hvězdy, Slepý mládenec (Tyl), r. Jos. Růžička. 1879-1823 23 inscenací, 12 autorů slovanských, 6 německých, 3 francouzští, 2 neznámí, tj. 3 dramata, 3 činohry, 8 obrazů ze života, 4 veselohry, 5 frašek.

1880 třicet let nepřetržitého hraní, v programu mj. živé obrazy: Čeští páni před císařem Zikmundem na hradě Brněnském, Žižka před Korybutem na radnici Pražské, Žižkova smrt.

1881 ve prospěch obnovy Národního divadla uvedena veselohra Dejte mi čamaru (Kolár).
1883 uvedeny Černé duše (Stroupežnický)
1884 opraveno jeviště, stupenský malíř Pondělíček na nové oponě zobrazil podle Kochova originálu Radnice 1801, před požárem. (1970 restaurována J. Pikem.)
1885 jako doplněk ke stanovám přijat domácí řád.
1887 zal. fond pro postavení divadla, mělo být součástí sokolovny.

"Každoročně pořádán ples, masopustní merenda, beseda.
1887 uspořádána Zástěrková zábava (dámy na ples v zástěrce, o půlnoci ji odevzdaly zábavnímu výboru, na každou vydán los, pán mohl zakoupit pouze jeden, do konce plesu tančil s majitelkou, její zástěrku na sobě)."
Z textu Anny Frankové pro MČAD, 2002.

V té době 5 prvních zpěvoher, mj. Preciosa, spanilé děvče cikánské (Tyl), Se stupni ke stupni (Müller).
1888 první opereta Sezení městské rady (Nejedlý). Po 1880 též Kolár, Stroupežnický, Šamberk, Štolba, Mácha, Šubert, Nestroy, Šimáček, Jirásek, Vrchlický.
SDO 1893 členem ÚMDOČ.

1900 po Jos. Růžičkovi zvolen režisérem SDO Ant. Krchov. Týž rok K. Pikem započata nová opona, pro spory o umělecké provedení nedokončena (jedna z žen zobrazených na oponě měla podle názoru místních občanů “nohy příliš silné a nadmíru dekoltované”).
Poprvé přijaty do spolku členky.
Zpěvohra Don César a spanilá Majoléna ( K. Vinařovský, hudba Guiseppe Golli, učitel hudby v Charkově, rodák z blízkých Hlohovic, vl. jm. Jos. Holý). Jh. barytonista Em. Burian a komik F. Hlavatý z Plzně. 1904 elektrické osvětlení.
1902 - Pražský žid, Zvíkovský rarášek,Z české domácnosti.
1903 - Medvěd námluvčím, Maloměstské tradice, Vojtěch Žák, výtečník, Těžké ryby.

1905 - Abel: Hřích.
1905 počátek 2. období her se zpěvy, operet a oper nastudovaných p. Hovorkou, mj. Žádný muž a tolik děvčat (Suppé), 26. 12. - Stroupežnický: V panském čeledníku a opereta Žádný muž a tolik děvčat.
1906 Mlsní kocouři (Hlavatý, Starý), 1907 V studni v nastudování varhaníka J. Kašpara, r. Al. Růžička. Před operou aktovka V ochraně Napoleona (Stroupežnický).
1853-1907 spolek 292 her, z nich 105 českých.
1906 - ze zprávy SDO na valné hromadě - sehráno bylo – Malý lord – 2x, Pasekáři, L. Archleb: Osudný manévr, Pražské švadlenky - 2x, Hřích, Přednáška u vrátné, V panském čeledníku.
1906 - 4. 11. - Dr Polykarp Starý: Magdalena, činohra o 4 dějstvích. SDO Radnice sehrálo v Břasích veselohru Sestřeničky.
Během 6letého období nynější správy značně rozmnožen inventář, pořízeny četné dekorace, paruky, knihy a notový materiál. Nově byla upravena galerie, sedadla a šatna. Jeviště i šatny opatřeny elektrickým osvětlením a světelné efekty zdokonaleny. Značné obnosy odvedeny dobročinným účelům.
1908 - J. K. Tyl (Šamberk) s hudbou A. Dvořáka, řídil J. Kašpar, v titulní roli K. Pik. V panské zahradě Jan Výrava (Šubert) se 100 účinkujícími. Spolek měl vlastní archiv zápisů, fotografií a plakátů od 1860.
1909 - O. Faster: Princ z pohádky.

1910 - 28. 9. - Karel Fořt: Z českých mlýnů, fraška se zpěvy. - 6. 11. - F. A. Šubert: Velkostatkář, drama; - 26. 12. Al. Jirásek: Pan Johanes, pohádka.
1911 - opera U zlatého slunce (Bartovský, plzeňský skladatel, tehdy uč. v nedalekých Němčovicích). Součástí JDO i odbor pěvecký.
V době svého plzeňského působení jh. režie v SDO V. Budil. Před tím Vrchlického aktovka Závěť Lukavického pána.
1911 - V. Štech: Hababa a Jordán. Josef Štolba: Ach, ta láska; 26. 12. - F. A. Šubert: Jan Výrava.

1912 - Otto Faster: Kněžna Pepička a fraška - Šípy Amorovy (Petr Fingal, 1889-1940, místní rodák, romanopisec, novinář a autor 19 div. her). Fingalův pseudonym, otec Fr. Fingl dlouholetým hercem a činovníkem spolku. SDO uvedl ještě dalších 6 jeho her, z nich 1912 hru z ochotnického života Španělská vesnice.
1912 - 17. 3. - Josef Skružný: Žabec, 28. 9. Skružný - Venouš Dolejš, příhody malého nezvedence.
1912 - 8. 4. - Petr Fingal: Španělská vesnice, kritická veselohra, "Předlohou jí byl skutečný život, jak se jeví v sociálním prostředí našeho Podbrdska. - Po každém aktu obecenstvo nadšeně tleskalo a potlesk stupňoval se v bouři, když autor vyvolán, na jevišti se objevil."
1912 - 30. 4. - Fr. V. Jeřábek: Služebník svého pána. Též Al. Jirásek: Emigrant, hl. roli hrál p. Šubrt a založil ji jako své předchozí selské role (z Výravy, Pasekářů) dobře a pravdivě. - 17. 12. - J. Vrchlický: Rabínská moudrost. K uctění památky básníka a dramatika.

1. svět. v. a SDO:
"1914 po mobilizaci odliv mužských členů, režíruje velmi mladý Jan Růžička. V prosinci zatčeno téměř celé městské zastupitelstvo, mezi nimi i členové spolku Jan Růžička st. , Anton Müller, Frant. Průha, Jos. Houška, Jos. Babka pro neúčast na mši v den císařových narozenin, tzv. radnická aféra. Odvezeni do Prahy, vyšetřováni až do února, potom souzeni. 80tiletý Josef Babka, hostinský, se mše nejen zúčastnil, ale byl na ní jako ostrostřelec dokonce vyznamenán. Karel Pik st. neunesl pohanu ( v té době starostou) a spáchal sebevraždu. Události popsány v románě Petra Fingala Pro nová hesla. 1915 padl Josef Rott. Spolek podporoval rodiny členů postižených válkou. 29. 10. 1918 vystrojen pohřeb Rakousku-Uhersku. Rakev ze hry Mlynář a jeho dítě s povříslovým věncem a velké parte neseny na marách přes město, vše spáleno na náměstí." Z textu Anny Frankové pro MČAD, 2002.


1919 SDO opět 11 premiér.

1920 Sdružení mladých herců, dramatická škola ved. A. Krchovem a J. Šubrtem, přednášel Vend. Budil, maskérský kurz p. Kočandrle z plzeňského divadla. Vždy v neděli od 8,30 do 14 hod. Účast všech členů SDO, asi 20 osob z okolních spolků.

1920 opět Jan Výrava na náměstí, hodně přes 100 účinkujících, na zámek stříleno z 20 pušek, vojáci přijeli na 6 koních. Spolek členem Masarykovy ligy. 47 členů, nejstarší Ant. Hrách (od 1872).
Knihovna 1258 div. her a 47 her uložených v muzeu.
1922 Naši furianti v přírodě, 100 účinkujících.
1923 zvolena režisérkou první žena M. Eisenreichová.
1926 RUR.
1926 postavena sokolovna, h. v ní pouze DO Sokola, jeho členy často i členové SDO. Na jevišti kažodoročně šibřinky s velkou půlnoční scénou. Pořádány mikulášské revue (z domácí dílny, Cízl, Chleborád, Keller, Meisnerová, Mulač, Vajnar), např. Ó, vy Radnice, Z Hřešihlav do Bagdádu, Venuše svatokřišská, Šedá paní libštejnská.

1931-1938 režisérem SDO též N. Chleborád, vzrůst úrovně, mj. Posvátný plamen (Maugham), Poslední muž (Svoboda), společně s SDO Lucerna, dále Ideální manžel (Wilde), Valčík tonoucího Titaniku, Monastýr nad tajou (Z.Štěpánek), Matka (Čapek).
1933 Lucerna uvedena na koupališti Šternberského pivovaru.

Od 1934 opět éra her se zpěvy a operet, mj. Z českých mlýnů, 1935 Vpád Švédů, historická hra se zpěvy místních rodáků Al. Filingra (text) a Em. Straky (hudba), 1937 Loretánské zvonky, 1939 Srdce za milion, 1940 Valčík panny Apolenky (Mach). Pod. ved. J. Kellera mj. E. Spěváčková-Aubrechtová, M. Blažková ml., V. Aubrecht, V. Benda, N. Chleborád, J. Kalivoda, V. Kotva st., V. Vainar.
1934-1940 při hrách se zpěvy a operetách spolupracoval s SDO Pěvecký sbor Sokola, vedený J. Riklem, a taneční ženský sbor, vedený L. Matýskovou, bývalou členkou baletu ND v Bratislavě.

1935 nové jeviště na opačném konci sálu, tím zvětšeno hlediště, odstraněna nápovědní budka. Zah. Princezna Pampeliška. Kromě ní Jízdní hlídka, Noc na Karlštejně, Matka ad., vše r. N. Chleborád. Ve hře Mušketýři z katakomb v jednom z mála vystoupení u ochotníků jh. Vlasta Burian.
1939 členové spolku Václav Aubrecht (30), Norbert Chleborád (30) a Jan Růžička (30) získali stříbrný odznak ÚMDOČ.
1939 odešel Chleborád, režie J. Keller, vždy s přesnou představou o inscenování textu. Kolem něho mladí. 1939 Škola základ života, F. L. Věk, stmelení souboru. 1940 Romantikové (Rostand) úspěch v soutěži Tylova okrsku ÚMDOČ, Naši furianti. 1942 Léto (Šrámek).
1940 Romantikové (Rostand). V. K. Klicpera: Divotvorný kloubouk, - inscenace přpravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH.
Do 1943 celkem asi 600 insc.
1944 jeviště zabráno pro německou armádu, později "národní hosty".
Od 1944 27 let vedoucím SDO V. Vainar.


1943 Kouzelné zrcedlo (Pavlíková), první insc. mladých pod. ved. Václava Kotvy ml. (*1922, později profes. h., s ročníkem J. Kačera do Div. Petra Bezruče Ostrava, s ním pak do Činoherního klubu Praha, též film a TV), začal 1939 ve hře Žena, která lže (Fodor), brzy předním členem souboru. Z jeho dílny mladých M. Hruška, M. Königsmark, A. Procházka, R. Sypěnová, A. Aubrechtová, J. Čiháková-Marková (členka Čihorehního klubu Praha), později H. Šimicová-Valdmanová, Jar. Vyčichlo, M. Kroc, Vojt. Filip, R. Keller ad. Z poč. činnosti 1944 Hvězdička záchrany, 1946 Dvě Maričky, Fialový mstitel, 1948 Osmička odvahy, Osmička bojuje (vlastní tvorba J. Kotvy) ad.

1945 obnova činnosti SDO, Soupeři (Götz), dále např. 1946 Mistr ostrého meče (Krpata), Oblaka (Kvapil),
1947 Maryša, soubor členem Kruhu vyspělých souborů ÚMDOČ,
1948 Posel (Dyk), 1949 Divotvorný klobouk, větší aktivita, zájezdy.
1948 - Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, r. Jan Keller. Účast na II. Divadelním festivalu, Písek.
1949 - V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na Wintrovy rakovnické hry, Rakovník.

1950 Divotvorný klobouk, hrán v Kaceřově na zámku, též kaceřovští Sluneční paseka (Urban), poč. Kaceřovského div. léta, tam za 12 let 47 insc., z toho 23 radničtí.
1950 - SDO, Lope de Vega: Fuente Ovejuna. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 9. místo soutěže.
1950 oslavy stého výročí souboru - série představení ochotnických souborů západních Čech (Tyl Rakovník, SDO Klicpera Plzeň, SDO Sládek Zbiroh).
-------
1953 spolek převeden do ZK ROH Radnických dolů, název Hornické divadlo Radnicka,
režie J. Keller, mj.
1954 Jíra Danda (Molière), Matka (Čapek),
1956 Nora, ocenění na JH, účast na mezinár. festivalu ve Schwerinu.
1955 Chirurg Platon Krečet (Kornijčuk), první sovětská hra, 1956 Radúz a Mahulena,
1957 Šrámek: Léto, účast na NP DS LUT v Ostrově nad Ohří,
1958 Bezejmenná hvězda (Sebastian). Též Meteor (Karvaš), poslední režie J. Kellera.

1960 Trojané (Corrinth), překlad a r. J. Beneš, red. AS, hrála i jeho žena Věra (pod pseudonymem Zd. Horynová autorka her pro děti, např. Zkoušky čerta Belínka, zde h. 1958), na ŠP 1961 získal ocenění Rud. Šimice za herecký výkon.

Hornické divadlo Radnicka od 1962 DS DK ROH.
Snaha o vysokou interpretační úroveň, náročná drgie. Mj.
1962 - Liška a hrozny (Figueiredo),
1963 radničtí ochotníci poprvé za 113 let neuvedli doma ani jedno představení.
1964 - Děvčata z Brook Waley (Nash), opět zahájil Václav Kotva ml. s mladými, Hodina Antigony (Hubalek), členem Kruhu vyspělých DS Západočeského kraje,
1966 - Emil Verhaeren: Filip II. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1969 - W. S. Mangham: Karolina. Účast na 39. JH, XII. LDL.
Do 1970 účast v soutěžích, zájezdy do 66 míst s 217 představeními.

1970 oslava 120 let od zal. SDO, festival, DS DK ROH uvedl Měsíc nad řekou, též "vzpomínkové představení" Mlynář a jeho dítě (od 1865 po osmé), režie Václav Kotva.
1971 - J. Skopeček: STRAŠIDLO CANTERVILSKÉ. Účast XIV. LDL.
1972 - T. Edlis: KDEŽ JEST, ABELE, BRATR TVŮJ. Účast XV. LDL.
1972 - Černý miláček
1973 - Bláhový čas
1975 - M. G. Sauvajon: HRST PLNÁ KOPŘIV. Účast XVIII. LDL.
1976 - L. Kruczkowski: PRVNÍ DEN SVOBODY.Účast na XIX. LDL.
1979 - M. Stieber: Poslední prázdniny, r. R. Šimice. 1980 účast na KP v Horažďovicích.

1982 - DS Městského kulturního domu, Ján Kákoš: Mrtvá kolej. Účast na KP Horažďovice.
1983 - Radoslav Lošťák: Dům, kde nesněží. Účast na XIV. přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.
1983 - Laszló Gyurko: Elektro, má lásko, komedie, režie R. Šimice, též návrh výtvarně zajímavých kostýmů (asi první hra s původními, pro hru v souboru vytvořenými kostýmy) a Jar. Vyčichlo.
1964 - Jan Jílek: Silvestr, první zcela samostatná režie J. Vyčichla, v hl. roli Milan Kroc, účast ve
1985 - J. Fricke: Druhá tvář.
1985 - O. Daněk: Zdalena ne tak ošklivá, jak se původně zdálo.

1988 Divadelní soubor Domu kultury ROH Radnice, 30 členů, vedoucí František Štěpánek.

1988 Divadelní soubor Městského kulturního střediska Radnice, 25 členů, vedoucí PhDr. Jaroslav Vyčichlo.
1989 Peter Shaffer: Černá komedie, režie J. Vyčichlo.

1990 - Radnice, DS MěKS, Josef Bouček: Noc pastýřů, M. Stieber: Poslední prázdniny, režie Rud.Šimice. Josef Bouček: Noc pastýřů - účast na Branka – přehlídka nejvýznamnějších inscenačních počinů amatérského divadla, Praha-Stodůlky 1991.
1993 začal opět působit jako SDO - Spolek divadelních ochotníků.
1994 Divadelní soubor, Vladislav Vančura: Rozmarné léto. Účast na ObP Horažďovice.
1995 z dosavadního působiště na jevišti U hvězdy (h. zde od 1877) do nouzově upraveného komorního sálku U růže, Hoši, dívky a psi (Vendenberghe),
1995 - John Boynton Priestly: Nebezpečná křižovatka, Spolek divadelních ochotníků, účast na ObP Horažďovice.
1996 - N. R. Nash: Obchodník s deštěm, 1997 účast na ObP Horažďovice.
1997 - Carlo Goldoni: Poprask na laguně. 1998 Poprask na laguně, účast Žlutické divadelní léto.
1998 - Oldřich Daněk: Příběh Uherský (Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo), r. Jaroslav Vyčichlo. Účast na ObP jednoaktovek Plzeň - postup na NP jednoaktovek Holice, účast na NP jednoaktovek v Holicích.
1999 - I. Örkény: Kočičí hra.
2000 - Třikrát o cti, lásce a zradě.
2000 - O. Daněk: Příběh Flanderský (Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo), r. Josef Pšenička. Účast na ObP jednoaktovek Plzeň - postup na NP jednoaktovek Holice, účast na NP jednoaktovek Holice.
2001 - Rajčatům se letos nedaří.
Výrazné osobnosti posledních 50 let režiséři Fr. Štěpánek, V. Kotva ml. (od 1939 též vedl kroniku DS), Rud. Šimice, herci Jos. Kotva, Zd. Vaňkátová-Koldová, K. Kolda, A. Aubrechtová-Franková, O. Kodet, Lad. a M. Čihákovi, V. Fišerová, E. Raymanová, Mil. Smeták, Mil. Janata, M. Kroc, režiséři Jar. Vyčichlo a R. Keller ad.

"Je možná trochu s podivem, že radnický soubor vydržel nápor působení profesionálního divadla, nápor filmu, televize a v posledních dvaceti letech i nápor “metodického řízení” chápaného jako nástroj ideologického působení bývalého režimu. I když na druhé straně značné dotování zájmové umělecké činnosti v minulých letech mělo na celé ochotnické hnutí nepochybně velmi kladný vliv." (Jaroslav Vyčichlo: 140 let divadla v Radnicích, 1990.)

Vrcholné přehlídky:
1948 - SDO - Člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Klicpera: Divotvorný klobouk.
1956 - JH - Hornické divadlo Radnicka ZK ROH, Ibsen: Nora.
1957 - NP Ostrov n. Ohří – Hornické divadlo Radnicka, Šrámek: Léto.
1960 -.ŠP – Hornické divadlo Radnicka, Corrinth: Trojané.
1967 - (Radnické divadlo) P. Strach-Černá: KŘIŽOVATKA SVĚDOMÍ. Účast X. LDL.
1969 - Otčenášek: Romeo, Julie a tma, r. V. Kotva, Maugham: Karolína , režie R. Šimice, úspěch na 39. JH,
Kotva poté studoval Mlynářovo dítě v úpravě J. Kopeckého.
1983 - KDP - DS MěKS, R. Lošťák: Dům, kde nesněží.
1993 - SDO, Hrátky s čertem, r. Milan Kroc. Účast na KP Radnický dráček.
1996 - KDP - SDO, R. N. Nash: Obchodník s deštěm.
1999 - KDP - SDO, I. Örkény: Kočičí hra. Účast na KP Radnický dráček - nesoutěžní představení.
2000 - NP jednoaktovek Holice - O. Daněk: Příběh Flanderský (Zdaleka ne tak ošklivá...).
2004 - KDP, Gogol: Ženitba, režie Jaroslav Vyčichlo.
2009 - Bernard Shaw: Pygmalion, r. René Keller. Účast na ObP Žlutické divadelní léto - cena za herecký výkon René Kellerovi za roli Alfreda Doolittla.
2011 - SDO, A. Jirásek: Lucerna. Účast na KP Žlutické divadelní léto.
2012 - Božena Němcová: Jak Jaromil ke štěstí přišel, r. Jan Kroc. Účast na KP Radnický dráček - čestné uznání Vojtěchu Filipovi za roli Uhlíře a René Kellerovi za roli Krále.
2013 - Jan Drda: Dalskabáty hříšná ves, r. Jan Kroc. Účast na KP Žlutické divadelní léto - čestné uznání Jaroslava Smetáková za roli Dorotky.
2015 - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti. Účast na KP Žlutické divadelní léto - čestná uznání: Josef Buchanec za roli Filipa Dubského, Vojtěch Filip st. za roli Josefa Habršperka.
2017 - SDO, W. Shakespeare: Sen čarovné noci, r. Jan Kroc. Účast na KP Žlutické divadelní léto - čestné uznání za herecký výkon Jiřina Kodrlová za roli Hořčičky, cena za herecký výkon Hana Sládková za roli Titanie a René Keller za roli Mikyho Špulky a cena Jan Kroc za režii a návrh scény.
2017 - SDO, Karel Čapek, Loupežník (komedie), r. Jan Kroc. Účast na Divadelní přehlídce, Radnice. Účast na KP Žlutické divadelní léto, Účast na KP Žlutické divadelní léto 2018.
2018 - SDO, A. P. Čechov: JUBILEUM, r. Jaroslav Vonásek. Účast na Divadelní přehlídce, Radnice.


Zahraniční reprezentace
Radnické divadlo: 1956 NDR, Schwerin, účast na festivalu a kongresu ochotnického divadla.
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 159-161.

CAHA, Vítek: Divadlo posvěcené nadšením. Třebíč ve službách Thálie 1945-1965. Třebíč, 2003, s. 66. (Na s. 63 blíže neidentifikovatelný novinový výstřižek - sd: Národní přehlídky ochotnických souborů.)

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 191, 192, 193, 396; obr. s. 192: Henrik Ibsen: Nora, Hornické divadlo Radnicka Radnice, Z. Vaňkátová jako Nora, R. Šimice jako Hellmer, 1956; DČD II, s. 181.

CIKÁNEK, Milan: Západočeská: Horažďovice. Z krajských přehlídek. Amatérská scéna 1982, č. 5, s. 6 - 7.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 67-75.

CÍSAŘ, Jan: Krakonošův divadelní podzim jako přehlídka komediální zábavy. AS 2004, č. 6, s. 13-17.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DOHNAL, Zdeněk: Mezinárodní úspěch našeho ochotnického hnutí. Ochotnické divadlo, roč.2, č.12, prosinec 1956, s.265-266
O zájezdu Hornického divadla z Radnic u Rokycan s inscenací Ibsenovy Nory na celoněmecký kongres amatérských divadel ve
Schwerinu v NDR (12.-14.10.1956).

FELZMANN, Rudolf: Západočeská oblastní přehlídka. AS 2004, č. 2, s. 16–17.
Plzeň, Na dotek.
Sokolov, Plešatá zpěvačka.

FELZMANN, Rudolf: …sluncem nám byla laskavost a péče hostitelů ze Žlutičanu. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 28 - 29.

FRANKOVÁ, Anna , pracovnice OKS v Chebu s několika generačními vazbami na Radnické divadlo a Alena KRATOCHVĹOVÁ, pracovnice Městského muzea v Radnicích.

FRÝDA, Frant.: Činnost ochotníků na okrese Rokycany. Amatérská scéna 1970, č. 7, s. 10.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Zájem o reprízy. Pravda, 17. 3. 1989.

KOTVA, Václav: Po sto čtyřiceti letech do nové práce. AS 1991, č. 10, s. 7.

KOTVA, Václav: Půl století s radnickým divadlem. AS 1988, č. 2, s. 8-9. kART.

KOTVA, Václav: Radnické divadlo. In: 400 let města Radnic. Radnice, Městské M 1970, s. 35-39.

KOTVA, Václav: Stručná zpráva ze života. AS 1970, s. 16-17; 1972, s. 8.

KOTVA, Václav: Z domova. Radnice. (O spisovateli, dramatikovi a novináři Petru Fingalovi.) AS 1974, č. 9, s. 19-20.

KYNCLOVÁ, Hana: Historie spolku divadelních ochotníků v Radnicích. Diplomová práce. Plzeň, Pedagogická fakulta 1989/1990.

MORAVCOVÁ, Lenka: Dějiny ochotnického spolku v Radnicích (od počátků do roku 1918). Diplomová práce. Plzeň, Západočeská univerzita, PF 1997. 42 s, 12 příl.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Dvě západočeská zastavení. Krajská přehlídka amatérského divadla v Horažďovicích. AS 1993, č. 6, s. 14.
Karlovy Vary, Faust, Markéta, služka a já.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Jednoaktovky SČDO v Holicích. Amatérská scéna 2000, č. 4, s. 20.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Jednoaktovky v Holicích. Amatérská scéna 1998, č. 3, s. 11.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Málo nás pod Práchní… aneb Horažďovice ´99. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 9.

ONDRÁK, Antonín: Odjížděl jsem se závistí. Amatérská scéna 1966, č. 8. s. 9.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Žlutické divadelní léto ´98. Amatérská scéna 1998, č. 4, s. 12.

PŘEHLÍDKA v Radnicích 1979, DS DK. AS 1979, č. 12, s. 21. Zápisník.

RADNICE. Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 23.

ROLEČKOVÁ, Eva: Horažďovice mezi psem a vlkem. AS 1990, č. 7, s. 8–9.

SCHEJBAL, Milan: V západočeském regionu roste kvalitní základna. Hodnocení Oblastní přehlídky mladého a netradičního divadla v Ostrově nad Ohří. Amatérská scéna 1996, č. 2, s. 8.

SÍŇ ochotnického divadla v Radnicích. In: Průvodce městským muzeem. Radnice, 1969, s. 31-34.

SOCHOROVSKÁ, Valerie: Mládež na píseckém jevišti. OD 1961, č. 9, s. 198, 6x foto 199.

STO ČTYŘICET let divadla v Radnicích. Ed. V. Kotva. MKS Radnice 1990. 47 s. kART.

140 LET radnického divadla. Sborník Šternberské muzejní společnosti 1990, č. 1.

STROTZER, Milan: Opěrný pilíř – Horažďovice. AS 2000, č. 2, s. 8–10. Foto:
Plzeň, Síla poezie aneb Jak si pořídit parohy.
Plzeň, Marie aneb Tys ho otrávila.

ŠTĚPÁNEK, František: Nejmladší historie ochotnického divadla v Radnicích. In: 400 let města Radnic. Radnice, Městské M 1970, s. 40-44.

ŠTĚPÁNEK, František: Prolog nebo epilog? (Hra E. Basse a texty K. Valentina v nastudování mladého souboru amatérského divadla v Radnicích). AS 1971, č. 1, s. 14.

ŠTĚPÁNEK, F.: Zápisník. V Radnicích posedmé. /Přehlídka amatérských divadelních souborů./ Amatérská scéna, 16, 1979, č. 1, s. 21.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VAINAR, Václav: Jan Keller sedmdesátníkem. AS 1973, č. 5, s. 17.

VAINAR, Václav: 120 let ochotnického divadla v Radnicích. AS 1970, č. 11, s. 8.

VOSK: Hornické divadlo Radnicka. Lidová tvořivost 1954, č. 11, s. 377.

VYČICHLO, Jaroslav: Sto padesát pět let Spolku divadelních ochotníků v Radnicích. In: Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích. Uspoř. Jaroslav Vyčichlo, Viktor Viktora. Radnice, SDO; Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005, s. 5-8.
1939 členové spolku Václav Aubrecht (30) a Jan Růžička (30) získali stříbrný odznak ÚMDOČ.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 13.
Zprávy ÚMDOČ č. 6-7, s. 157.

---
čas. Dalibor 20. 9., 20. 11. 1862.

Divadelní listy 1880, č. 10, s. 166; 1881, č. 27, s. 239;1883, č. 12, s. 110.

Divadelní listy 1902-3, č. 2, s. 36, č. 5, s. 92, č. 12, s. 216, č. 15, s. 270, č. 19, s. 345.

Divadlo 1905/06, č. 3., s. 80, roč. 4, 1905-1906, č. 6, s. 147.

Divadlo roč. 4, 1905-06. č. 9, s. 213.
Divadlo, roč. 5, 1906-1907, č. 2, s. 59-62; č. 3, s. 83.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 6, s. 164.
Divadlo 1907, č. 15, s. 354.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8.

Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 10; č. 6, 5. 1. 1912, s. 75; č. 10, 5. 3. 1912, s. 120; č. 12, 5. 4. 1912, s. 144, 152; č. 14, 5. 5. 1912, s. 177; č. 15, 20. 5. 1912, s. 191.


České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 10, s. 192.
Pravda, 66, 1985, 4.VI., č. 129, s. 5.

Stráž míru, 39, 1983, 5.VII., č. 27, s. 2.

Rokycanský deník, 3, 1996, 20.VI., č. 144, s. 11.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/239/43, SDO, zal. 1889.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/233/1929, SDO (změna).

http://www.portafontium.eu/iipimage/30760687/soap-ro_01143_divadlo-radnice-1939-1950_0150?x=-314&y=761&w=1724&h=713
http://www.portafontium.eu/iipimage/30760687/soap-ro_01143_divadlo-radnice-1939-1950_0160?x=-211&y=-17&w=1343&h=855

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

KDP 2003, Radnice,SDO, Vyčichlo Jaroslav - režisér
Logo
Písek, Divadelní festival – plakát, 1948
Radnice u Rokycan, MKS, Dům kde nesněží, 1983
Radnice, 45. Radnická divadelní přehlídka – plakát, 2017
Radnice, cedule 1860-1896, štítek, muzeum
Radnice, nápovědní budka plechová, nalezena na poli u Radnic o. Rokycany, po roce 1990.
Radnice, Ochotnické divadlo, Mlsní kocouři - plakát, 1906
Radnice, Ochotnické divadlo, Na letním bytě - plakát, 1907
Radnice, Ochotnické divadlo, Návrat - plakát, 1907
Radnice, Ochotnické divadlo, Sestřeničky - plakát, 1907
Radnice, Ochotnické divadlo, Svět malých lidí - plakát, 1907
Radnice, opona, Pohled na Radnice z roku 1801, Pondělíček, 1884, Muzeum
Radnice, pořadatelé, KP Radnický dráček 2019
Radnice, pořadatelé, KP Radnický dráček 2019
Radnice, pořadatelé, KP Radnický dráček 2019
Radnice, SDO,  Ženitba, 2004
Radnice, SDO, členové souboru
Radnice, SDO, Karolina, 1969
Radnice, SDO, Kočičí hra, 1999
Radnice, SDO, Léto, 1957
Radnice, SDO, Monastýr nad tajgou
Radnice, SDO, Mušketýři z katakomb
Radnice, SDO, Nora, 1956
Radnice, SDO, Ženitba, 2004
Radnice, SDO, Ženitba, 2004
Radnice, SDO, Ženitba, 2004
Radnice, Spolek divadelních ochotníků, Herečka, 1944
Radnice,ODi, Osudná pašětika - Ztracený syn, 1863, cedule ze šablony
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Václav Aubrecht, portrét ,1940
Vyčichlo Jaroslav - portrét
Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim - plakát, 1983


Mapa působení souboru - SDO / Hornické divadlo Radnicka / DK / Radnické d., MěKS/ opět SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Radnice, SDO, Ženitba, 2004
Logo
Radnice, SDO, členové souboru
Radnice, SDO, Mušketýři z katakomb
Václav Aubrecht, portrét ,1940
Radnice, SDO, Monastýr nad tajgou
Radnice, SDO, Nora, 1956
Radnice, SDO, Léto, 1957
Radnice, SDO, Karolina, 1969
Radnice u Rokycan, MKS, Dům kde nesněží, 1983
Radnice, SDO, Kočičí hra, 1999
KDP 2003, Radnice,SDO, Vyčichlo Jaroslav - režisér
Radnice, SDO, Ženitba, 2004
Radnice, SDO, Ženitba, 2004
Radnice, SDO,  Ženitba, 2004
Radnice, pořadatelé, KP Radnický dráček 2019
Radnice, pořadatelé, KP Radnický dráček 2019
Radnice, pořadatelé, KP Radnický dráček 2019