Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, PhDr.

Datum narození: 16.12.1943
Místo narození: Litomyšl
Datum úmrtí: 8.8.2019
Místo úmrtí: Praha
Vítězslava Šrámková, roz. Horádková
Od 1945 vyrůstala ve Varnsdorfu, kam byl otec přeložen.
Na Osmileté střední škole členkou dětského divadelního souboru vedeného uč. Tesařovou, předtím i potom recitace

1957–1960 Jedenáctiletá střední škola Varnsdorf
členkou Recitačního souboru Divadla poezie Vítězslava Nezvala, vedeného Jiřím Janáčkem (češtinář, výrazně ovlivňující zájmy studentů)
ovlivněna pravidelnými literárními večery v Klubu Elite, kde občas drobně recitovala (dramaturgie a režie většinou Jiří Janáček, spolupráce skupiny mladých výtvarníků – učitelů – mj. Milan Janáček, Václav Pacner – pravidelné výstavy, též v Klubu Velveta), dále členkou Klubu mladých Oblastního divadla ve Vdf – debatní pořady pro premiérách apod., členkou Klubu přátel poezie a jako členka souboru jeho místní odbočky, na literárních večerech setkání s autory, básníky, redaktory
1960 maturita na JSŠ Varnsdorf,
1960 s Recitačním souborem / Divadlem poezie Vítězslava Nezvala poprvé na Wolkrově Prostějově, následkem toho další zájem o amatérské festivaly (a účast).

1960-1965 studium na Filozofické fakultě UK Praha, obor čeština-ruština, od 3. ročníku rozšíření studia o literárněvědnou specializaci, oficiální rozšíření o obor divadelní věda se nezdařilo;
aktivní zájem hlavně o tzv. soubory malých jevištních forem, profesionalizující se i amatérské, divadlo poezie a umělecký přednes;
1961 poprvé na Šrámkově Písku
1962 poprvé na Jiráskově Hronově
od 1962 pravidelně o prázdninách brigádně jako elévka a průběžně drobná spolupráce v čas. Zlatý máj, věnovaném literatuře pro děti,
1964 s redakcí časopisu Zlatý máj poprvé účast na Šrámkově Sobotce,
od listopadu 1964 (zpočátku ještě jako studentka) elévkou v čas. Kulturní tvorba – do června 1966.
1965 dipl. práce na téma Literární texty malých divadel (konzultant. odb. as. Leoš Suchařípa),
ukončení studia, promoce,
svatba s Janem Šrámkem.

1966 v létě práce v div. odd. ÚDLUT, postupně drobná spolupráce práce v porotách uměleckého přednesu, později i divadel poezie a malých divadel.
1966 od září redaktorkou Učitelských novin.
1967 stala se členkou Ústředního poradního sboru pro umělecký přednes.
1967 rigorosum,
1968 PhDr.
1968 srpen – podílela se v srpnovém „okupačním týdnu“ na vydávání Svobodných Učitelských novin.
1969 prosinec narození syna Víta.
1971 – leden: 3 týdny po nástupu z mateřské dovolené do práce (v malé redakci v té době působil už jen jediný redaktor z bývalé sestavy) jí bylo „nabídnuto“, že vzhledem k publikační činnosti v rámci Pražského jara a v srpnu 1968 buď do 3 měsíců odejde sama dohodou, nebo bude „přistižena“ při špatném plnění pracovních povinností a dostane výpověď.
Využila naděje, že ji někde zaměstnají (jistou výhodou bylo, že nikdy nebyla ve straně a nebyla tedy vyloučená nebo vyškrtnutá), a odešla sama.

1971 nástup do div. odd. ÚDLUT (od prosince 71 sloučením s Osvětovým ústavem vznik ÚKVČ) jako odborný pracovník pro umělecký přednes a divadlo poezie, odborné zajišťování Wolkrova Prostějova, podíl na Šrámkově Sobotce (především soutěž PF),odborná příprava Memoriálu Ol. Tillmanna (později Poema) apod.
Mj. příprava a redakce cyklostyl. edice Umělecký přednes
1974 rozvod, svatba s Bronislavem Pražanem, narození dcery Adély.
Od 1976 popis práce rozšířen i na mladé netradiční divadlo (tj. přehlídka Šrámkův Písek).
Postupně mohla na své jméno publikovat, ale dlouho jen či především v Amatérské scéně.
Od 1980 se Šrámkův Písek konal pouze ob jeden rok,
spolu se Zd. Potužilem zakladatelkou a odbornou realizotárkou Národní divadelní dílny (po zkušební menší verzi v Milenovicích u Písku a v Brně, od 1985 v Šumperku), cca 90 – 120 účastníků, lektoři např. Zd. Potužil, Vl. Just, O. Pavelka, E. Salzmannová, P. Scherhaufer, E. Schorm, P. Lébl, Vl. Morávek, V. Königsmark, R. Lipus ad.

1984 na základě udání, týkajícího se zpočátku jiných lidí, vyšetřována několik měsíců spolu s cca 9 dalšími lidmi (které předtím většinou neznala) kvůli tomu, že jako v několika cca 5-6 dalších případech poskytla své jméno jako krycí vyloučenému kamarádovi, který nemohl publikovat (stejně tak manžel, který na základě zprávy o věci zaměstnavateli musel odejít z ČTv); vyšetřování zdánlivě utichlo.
1987 v návaznosti na toto vyšetřování obvinění, že neoprávněně pobírala honoráře za práci, kterou konal někdo jiný (předávala je skutečnému autorovi); po několika měsících soud vyhrála, ale musela uhradit soudní výlohy.

1990 odešla z ÚKVČ zpět do novin, nejprve České politiky, poté obnoveného MY 90,
novinářská rehabilitace ze strany SPN - bývalého vydavatele UN a posléze Syndikátu novinářů.
Vedle toho stále spolupracovala na WP, ŠP, Dílně a hlavně na materiálech, týkajících se reorganizace odborného pracoviště pro neprofesionální umění, vztahu státu a měst i soukromých subjektů k podpoře souborů a přehlídek, k možnostem existence souborů po zániku tzv. zřizovatelů apod.
1991 přijala nabídku a stala se vedoucí útvaru pro neprofesionální umění a dětské estetické aktivity ARTAMA, součásti Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu (IPOS).

Publikační činnost, převáženě divadelní recenze apod. v deníku Práce, Amatérské scéně, Týdeníku Rozhlas.

1995 pod vlivem zániku řady souborů, místních, okresních a krajských kulturních středisek a zničení mnoha jejich archivů, problémech a stěhování řady knihoven a obav o "ztrátu paměti amatérského divadla" předložila odborné radě pro divadlo ARTAMA k posouzení záměr zpracovat Dějiny českého amatérského divadla;
po její podpoře začala oslovovat divadelní historiky a výzva souborům, aby posílaly materiály o své historii.
1996 započaly práce, později získán první rezortní grant VaV …,
postupně se do práce zapojil a posléze se hlavním významným spolupracovníkem stal Jiří Valenta.

V.Š. iniciátorkou a vedoucí, editorkou a spoluautorkou projektu, v jehož rámci vyšly 4 tituly ve 5 svazcích:
Císař Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS 1998.
Valenta, Jiří a kol.: Bibliografie českého amatérského divadla. Praha, IPOS 1999.
Šrámková, Vítězslava, Valenta, Jiří a kol.: Místopis českého amatérského divadla. I. díl A-M. Praha, IPOS 2001.
Šrámková, Vítězslava, Valenta, Jiří a kol.: Místopis českého amatérského divadla. II. díl N-Ž. Praha, IPOS 2002.
Valenta, Jiří (ed.); red. B. Pražan, V. Šrámková, design M. Taller: Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010.

2001 odchod do penze, aby zvládla dokončit Místopis, částečný úvazek v IPOS: práce na dokončení Místopisu, a od sezony 2002/2003 – opět společně s Jiřím Valentou – práce na vytvoření počítačové Databáze českého amatérského divadla.
2005 zveřejněn základ veřejně přístupné počítačové Databáze českého amatérského divadla - webové stránky www.amaterskedivadlo.cz. Databáze soustřeďuje informace o tom, jak se hrálo a v současnosti hraje amatérské divadlo v jednotlivých obcích ČR, především informace o souborech, osobnostech, přehlídkách a jejich ročnících v historii i současnosti, ale i kopie dokumnetů a fotografie dokládající tuto činnost. Práce encyklopedického charakteru je nadále zpracovávána, rozšiřována a doplňována. 2008-2010 grant z tzv. Norských fondů.

2003-2007 též spolupráce na výzkumném projektu Význam dětských uměleckých aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte ve věku školní docházky, jehož řešitelkou je Mgr. Lenka Lázňovská.
2005, 2006, 2007 editorkou - společně s L. Lázňovskou a Fr. Zborníkem, na přípravě a realizaci se podílela J. Štefánková - 3 publikací o tzv. neprofesionálních autorských malých scénách 60., 70. a 80. let 20. století, vydaných NIPOS - 2005 Pódia z krabičky (60. léta), 2006 Divadla svítící do tmy (70. léta), 2007 Divadla svítící do tmy II (80. léta). Trilogie, hlavně závěrečný oddíl - Heslář (v každém díle 120-140 souborů z celé ČR), mohly být zpracovány díky využití Databáze ČAD.

2000–2008 člen odborné rady ARTAMA pro umělecký přednes
Od 2006 opět členkou redakční rady Amatérské scény.

2006 cena MK za celoživotní přínos k rozvoji uměleckého přednesu a divadla poezie.

18. 12. 2007 byla Vítězslavě Šrámkové a Jiřímu Valentovi udělena (společná) Cena ministra kultury za přínos rozvoji kultury, konkrétně za realizovaný rozsáhlý projekt Dějin českého amatérského divadla, jehož geografický záběr se týká celé České republiky a historicky hlavně období od konce 18. století do současnosti. Dále za projekt Databáze českého amatérského divadla.
Bibliografie:
Šrámková, Vítězslava - nesoustavný, neúplný výběr bibliografie

Iniciátorkou a vedoucí, editorkou a spoluautorkou projektu, v jehož rámci vyšly 3 tituly ve 4 svazcích:

Císař Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS 1998.

Valenta, Jiří a kol.: Bibliografie českého amatérského divadla. Praha, IPOS 1999.

Šrámková, Vítězslava, Valenta, Jiří a kol.: Místopis českého amatérského divadla. I. díl A-M. Praha, IPOS 2001.

Šrámková, Vítězslava, Valenta, Jiří a kol.: Místopis českého amatérského divadla. II. díl N-Ž. Praha, IPOS 2002.

Valenta, Jiří (ed.); red. B. Pražan, V. Šrámková, design M. Taller: Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010.


Statě, publikace:
Amatérské divadlo, Česká recitace, Divadlo poezie. In: Pavlovský, Petr a kol.: Základní pojmy divadla.
Libri, Praha 2004 (v tisku).

Divadlo poezie v letech 1945-1989. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. IPOS, Praha 1998, s.241-262.

Divadlo poezie v průběhu času. In: Poetické divadlo. Divadlo poezie. IPOS, Praha 2002, s.23-29.

DNO a interpretace poezie. In: Slova o Divadle Na okraji, str. 4-10. Interní materiály pro tvůrčí besedu Dílny Divadla Na okraji 1985. Rozmn. Praha, SČDU 1985.

Hrstička impresí k půlstoletému jubileu HK. In: Zpravodaj 50. Hviezdoslavova Kubína. Bratislava, NOC

Každá báseň chce být lahví s poselstvím aneb Spolu i vedle sebe. Reflexe vývojových tendencí českého a slovenského přednesu. In: Zápisník Hviezdoslavova Kubína 1994, s. 67-73. Bratislava, Národné osvetové centrum 1994.

Kritériá hodnotenia umeleckého prednesu. In: Zápisník XXXV. Hviezdoslavova Kubína 1989, s. 41-45. Bratislava, OÚ a Tatran 1989.

Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu. KD hl. m. Prahy 1985; ARTAMA Praha a DUHA Prostějov, Praha - Prostějov 1992.

Poohlédnutí za 35 lety českého divadla poezie. In: Zápisník XXXIV. Hviezdoslavovho Kubína. OÚ a vydavateľstvo Tatran, Bratislava 1988, s.37-48.

In: Sv. 13 ed. Umělecký přednes. Praha, ÚDLUT 1967.

Šrámková, Vítězslava – Hraše, Jiří – Musilová, Daniela: Umělecký přednes. Metodické materiály k amatérské přehlídce v uměleckém přednesu žen. Peraha, Mopna 1988. 78 s.

Šrámková, Vítězslava – Hůrková-Novotná, Jiřina: Mluvený projev a přednes. Učebnice pro střední školy. SPN, Praha 1984, II. vyd. 1985 (v tomto vyd. pořadí autorek abecedně). 300 s.

Machková, Eva – Šrámková Vítězslava: K problematice práce porot dětského přednesu. Metodický list pro obor dětský přednes. Praha, ÚKVČ 1981.


Editorkou – výběr:

Šrámková, Vítězslava (sest.): Čtyřicet Jiráskových Hronovů. Almanach. DÚ 1970. 47 s., foto. (Pozn. : Podstatná část nákladu skartována z politických důvodů – počátek normalizace, např. kvůli rozhovoru s prof. Janem Kopeckým apod.)

Šrámková, Vítězslava (sest.): Chvála jazyka. Sborník ze semináře Šrámkovy Sobotky. Hradec Králůové, KKS 1976. 64 s.

Šrámková, Vítězslava (sest.): K problematice netradičního autorského divadla. Pro potřeby účastníků Šrámkova Písku 1984. Rozmn. Praha, ČÚV SSM 1984. 20. s.

Šrámková, Vítězslava (sest.): Sborník statí o uměleckém přednesu. ÚKVČ, Praha 1983.

Šrámková, Vítězslava (sest.): Sobotecká šrámkovská tradice. Sobotka, OB 1971. 32 s.

Šrámková, Vítězslava (sest.): Současné divadlo poezie. ÚKVČ, Praha 1979.

Šrámková, Vítězslava – Vedral, Jan (sest.): Hledání výrazu. České autorské amatérské divadlo
v 80.letech. IPOS, Praha 1991.

Dále články:
60. léta: Zlatý máj, Kulturní tvorba, Učitelské noviny, Amatérská scéna
2. pol. 70. let, 80. léta: AS, Kulturní rozvoj
90. léta: AS, Práce, Týdeník Rozhlas


Životopisné:
Čaňková, Markéta: 10 otázek pro Vítězslavu Šrámkovou. Rozhovor. Amatérská scéna 1988, č. 10, zadní strana obálky.

Lázňovská, Lenka: Tragický pocit stárnutí jsem měla ve třiceti. Rozhovor. Amatérská scéna 2003, č. 6, s. 46-48.

AS 1988/10, obálka; 2003/6, s. 46-rozhovor

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související www odkazy

Související Obrázky

4 svazky DČAD v knihovně
Databáze českého amatérského divadla, www.amaterskedivadlo.cz, titulní strana
Hronov, CP Jiráskův Hronov a II. Festival Středoevropské sekce AITA/IATA, setkání zahraničích účastníků na Turově, 2000
Hronov, CP Jiráskův Hronov a II. Festival Středoevropské sekce AITA/IATA, setkání zahraničích účastníků na Turově, 2000
Hronov, JH, Šrámková, Lázňovská, Strotzer, 2000
Hronov, Miletín, Sympozium 2010
Hronov, Miletín, Sympozium 2010
J. Hraše jako lektor WP 1971
Jaroměř, výstava k 80. nar, prof. Černého, 2006
JH 2006, prezentace Databáze českého amatérského divadla
Kroměříž, Memoriál O. Tillmanna (Poema) 1972, porota
Malované opony Praha, DAMU, 2008 05, Šrámková
Malované opony Praha, DAMU, 2008 06, Gabrielová, Malcová, Šrámková
Malované opony, křest knihy, Šrámková, Lázňovská, Valenta, 2010
Malované opony, křest knihy, Šrámková, Valenta, 2010
Miletín, muzeum, vernisáž, 2006,  Týdeník rozhlas, Vítězslava Šrámková
Obálka publikace: ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava (red.): K problematice netradičního autorského divadla
Obálka publikace: ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava - VEDRAL, Jan: Hledání výrazu
Obálka publikace: ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu
Porota souborů WP 1973
Praha, Křest knihy Cesty českého amatérského divadla, 1998
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Šrámkova Sobotka 1968, V. Šrámková a J. Hraše
Šrámková V. a Potužil Z., Národní divadelní dílna Šumperk, 1985
Šrámková Vítězslava, členka poroty 29. Hviezdoslavova Kubína, 1983
Šrámková, 1998, portrét.
Šrámková, portrét, 1998
Šrámková, Šmolík, 1998
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, PhDr.
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, PhDr., NIPOS 2005
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Titulní strana publikace: Vítězslava Šrámková: Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu
Vítězslava Šrámková - výjezdní zasedání AITA IATA, 2000
Vítězslava Šrámková na prezentaci MČAD na výstavě Svět knihy 2004
WP 1973, aranžované foto části porotců


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Šrámkova Sobotka 1968, V. Šrámková a J. Hraše
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
J. Hraše jako lektor WP 1971
Kroměříž, Memoriál O. Tillmanna (Poema) 1972, porota
WP 1973, aranžované foto části porotců
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Šrámková Vítězslava, členka poroty 29. Hviezdoslavova Kubína, 1983
Šrámková V. a Potužil Z., Národní divadelní dílna Šumperk, 1985
Šrámková, 1998, portrét.
Šrámková, portrét, 1998
Vítězslava Šrámková - výjezdní zasedání AITA IATA, 2000
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
JH 2006, prezentace Databáze českého amatérského divadla
Hronov, Miletín, Sympozium 2010
Hronov, Miletín, Sympozium 2010
Obálka publikace: ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava - VEDRAL, Jan: Hledání výrazu
Titulní strana publikace: Vítězslava Šrámková: Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu
Obálka publikace: ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava (red.): K problematice netradičního autorského divadla
Databáze českého amatérského divadla, www.amaterskedivadlo.cz, titulní strana
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.