Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Slaný

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kladno
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1820
Středověké záznamy o žákovských hrách.
1570 sehrána Plautova komedie.
1603 zde napsal pražský evangelický farář J. Tesák Mošovský (asi 1547-1617) komedii Ruth.
1672-1776 div. činnost piaristů.
(Bartušek s. 119-122; Dějiny čes. divadla I, s. 112, 119, 351; Javorin: Divadla a div. sály s. 21; Ve službách Thálie s. 322; Zemek: Školní divadlo...)
--------------------------------------------------

20.-40. léta 19. stol. divadelní činnost studentů.
1820 první česká hra v host. U zlaté lodi.
1833 též česká představení, 10 her v bývalé piaristické koleji na náměstí.

1845-1869 Ochotnická družina.
1908 - 1948 působení Bohuše Vacka.
1846 zřídili stálé divadlo v piaristické koleji (později budova střední školy).

1851 - Divadelní ochotníci s chvalitebnou horlivostí si počínají. Po trojím v krátkém čase po sobě dávaném představení, předvedli 26.prosince 1851 hru J.K.Tyla "Slepý mládenec". Návštěva byla tak hojná, že prostorné divadlo naše v pravém smyslu slova přeplněno bylo, a velmi mnozí pro nedostatek místa domů odejíti museli. Čistý výnos obnáší 80 zl. stř. a odevzdá se výboru pro vystavení národního divadla Českého v Praze.
Lumír 8.1.1852.

1873 založen Spolek divadelních ochotníků, trval až do 1948. Pak někteří členové působili v SDO Kvíček, po návratu v 50. letech aktivní členové spolu s pěvec. spolkem Dalimil přistoupili ke Slánské scéně.

Od 1877
aktivní ochotníci Sokola, spolky Libuše, Mládenecký kruh, Občanská beseda a Družstvo pro vybudování divadla, Řemeslnická beseda, Svatopluk.
V 70. letech hrál i Spolek ku podpoře chudých studujících.

1879
"Bude ve Slaném přece ochotnické divadlo? Jak doslýcháme, sestavuje se v Slaném komitét as pěti členů, aby v příčině podporování dramatické literatury se staly pokusy o zbudování ochotnického divadla. Komitét zamýšlí se obrátit na širší obecenstvo se žádostí za podporu v tomto skutečně chvalném a mnohoslibném podniku." (Svobodný občan č.36 z 6.září 1879)

1882-1883 proběhla stavba div. budovy (iniciovala Občanská beseda kolem 1880), v té době hrávalo několik spolků U bílého beránka.
1883 otevřeno Divadlo Občanské záložny, náklad cca 400 tis. zl., k prvnímu slavnostnímu představení zvoleno drama Primator (Kolár).
Mezi akciovým družstvem a ochotnickým spolkem spor o vedení divadla.
1883 vyšla v Div. listech stať V. Štecha: O neutěšených poměrech divadelního spolku ve Slaném.

80.-90. léta 19. stol. Akcijní divadelní dům.

1897 Čtenářsko-ochotnický spolek Tyl obcí Slaný, Nedvězí, Horenská.
1899 zaznamenána div. činnost Vzděl. a zábavního spolku Jarost.

Od 90. let 19. stol. Dělnická jednota, později - ve 20. letech 20. stol. Dělnická tělocvičná jednota a Federace DTJ a ve 30. letech 20. stol. dělnický divadel. spolek Máj.

1922 Slaný sídlem Šamberkova okrsku ÚMDOČ, 8 jednot.

1922 DrO Čs. strany socialistické, 1923 přejmenován na Volné sdružení divadelních ochotníků, od 1927 jako Divadelní spolek J. K. Tyl.

1928 vnitřní rozpory ve Spolku div. ochotníků (SDO) vyústily v ustavení dalšího spolku - Slánská scéna - činný dosud.

Ve 30. letech 20. stol zaznamenáma také div. činnost Českosl. strany lidové, Družiny válečných poškozenců, Jednoty čs. obce legionářské, Sokola, Jednoty mládeže církve československé, Studentského spolku a První obce baráčnické.

1933-1934 Dělnická akademie Caesar, Osel a stín. ???

Vedle bohaté ochotnické činnosti časté hostování profes. souborů.

1939 nerealizován návrh Národního souručenství na spojení všech ochotnických kolektivů.
V období 2. svět. války div. činná mládež Národního souručenství.

1944 představení dětského školního souboru.

1945 nové vedení divadla, budova majetkem MNV.

1947 mládež založila Dramatický odbor SČM.

1948 snaha o sloučení SDO, Slánské scény a DrO ČSM do společné Ochotnické scény znemožněna administrativní chybou.
Jedinou inscenací byla Ženitba v rež. L. Eliáše (*1923, místní rodák, profes. herec., později Divadlo Petra Bezruče Ostrava).

1949 v městském div. zahájilo činnost profesionální Divadlo Zd. Nejedlého (1950-1958 pobočná scéna div. v Kladně).

1949 se slánští ochotníci přesunuli do Kvíčku, kde hráli v sokolovně pod SDO Kvíček.

Pokus o ustavení profes. Oblastního divadla v Slaném skončil fiaskem a zničením majetku i dokumentace dřívější ochotnické činnosti.

1953 se ochotníci vrátili na scénu slánského divadla.

1955 činný i Dramatický odbor ONV.

V 50. letech hrál soubor Bateria Slaný (tzv. Pálovka). a.

1956 Dramatická skupina Kraj. domu osvěty hrála na Svátcích písní a tanců Pražského kraje.

1960 vojenský soubor Tankista.

Členství ochotníků v různých souborech se často prolínalo.

1961 sjednocení všech ochotnických kolektivů v DS ZK ROH SDO královského města Slaný s názvem Slánská scéna.

1965 představení souboru DIMAFOR.

1971 založeno HloDoStaSáHoVo DP Slaný (Hložek, Dobner, Staňková, Sábl, Holeček, Vomastková). Z něj 1973 vzniklo autorské divadlo Dividýlko, dosud činné.

1977 Dětská scéna jako součást Slánské scény ZK ROH.

1982-1987 Studio mladých ZK ROH (pro odrostlé členy Dětské scény jako přípravka pro Slánskou scénu).

1983 okázalé oslavy 100 let divadla ve Slaném. Účast mnoha souborů, výstava, muzikál Třetí zvonění (podle Štecha Stehlík, Hudeček, Simon, rež St. Oubram).

V 80. letech také činné:
Literárně dramatický soubor Lidové školy umění a pantomimický soubor ÚL.

Koncem 80. let div. soubor RYOP (původně v Praze).

Koncem 80. let vznikl i soubor Vrtule 3. ZŠ Slaný (skupiny Roztočená vrtule, Cikcak, Vrásčitá vrtule), činný dosud.

Od 1996 recitační soutěž Slánka - pro děti z MŠ, každoročně pořádalo SVČ.

V 90. letech Dospělácké divadlo Historion (2000 nečinné).

Od 2008 Slánský divadelní festival - přehlídka amatérských div. souborů.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
1899 Nejstarší dochovaná zpráva o loutkovém divadlu. Hrálo se ve stanu v parku u Střelnice, patrně ale kočující společnost.

Od 1903 Stolová společnost loutkového divadla v hotelu U bílého beránka. 1906 přejmenování Stolové společnosti na Klub přátel loutkového divadla ve Slaném. 1916 prodali vybavení Zábavnímu odboru Sokola, ale hrálo se dál v sokolovně.

Od 1938 do zákazu činnosti 1942 byl provozovatelem lout. divadla Sokol.

Od 1940 loutkové divadlo Sboru dobrovol. hasičů, od zač. 50. let jako Domov loutek, činný do 1961.
1940 také v hostinci U Švejků hrála LD Obec baráčníků ve Kvíčku.

1999 Loutkové divadlo Panák v prostorách Dividýlka.
-----------------------------------

Slánské soubory jsou často zastoupeny na PŘEHLÍDKÁCH a FESTIVALECH, např.
1971 JH - Slánská scéna DO ZK, Jirásek: Kolébka.
1973 JH - Slánská scéna DO ZK, Gorkij - Brecht: Matka.
1977 NPDpD - Slánská scéna, Novák - Oubram: Vodník Mařenka.
1981 KDL - Dětská scéna, Nepil - L. Dohnálková: U nás v
Holoubkově.
1981 FEMAD - Dětská scéna, Mrożek: Emigranti.
1983 KDL - Dětská scéna, Hrbáčová: Hastrman a detektivové.
1983 FEMAD - Tvůrčí dílna klubového divadla SKKS, Zeman: Studie požáru (r. P. Fiala).
1983 FEMAD - Dividýlko, Šíma: Status quo.
1986 FEMAD - Dividýlko, Šíma - Nestroy: Hostina kanibalů.
1990 JH - Dividýlko, Šíma: Vyšetřování případu podvodného revizora.
1992 ŠP – Dividýlko, Na jedné lodi.
1993 JH - kol., Periférie.
1999 DDS Dětská scéna, o. s. Dividýlko.
2000 DST – Vrtule, Dyk - Rezek: Krysař.
2001 DST – Vrtule 3. ZŠ, Wilde: Oskarky.
2002 DT – Dividýlko, Šíma na motivy Allena: Bedřich raději jódluje.
Další viz soubory.
----------------------------------------------------
Zahraniční reprezentace:
Dividýlko: 1991 Norsko, Halden, Světový festival amatérského divadla; 1991, 1994 Belgie, Marché-en-Famenne, Estivades; 1992 Belgie, Liège; 1993 Francie, Saint-Lous; 1993, 1995 SRN, Korbach, Divadelní týden; 1996 Rakousko, Heidenreichstein; 1997 Rakousko, Weidhofen, Theatergrenzenlos.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 66; 2003, s. 65.

ADRESÁŘ amatérských DS okresu Kladno. Kladno. OKS 1988.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 119-122.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998., s. 23, 59, 61, 68, 80, 81, 82, 85, 86, 90, 93, 99, 126, 131, 317, 355, 357, 402; obr. s. 317: J. N. Nestroy, J. Šíma: Hostina Kanibalů, DividýIko Slaný, Jaroslav Hložek, 1986.

ČÍŽEK, Josef: Divadlo Občanské záložny v Slaném. Vznik divadla v Slaném. Praha 1929.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 112, 119, 351.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 181, 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 176,454,455,457,466; obr. s. 188: Jeviště Divadla Občanské záložny ve Slaném. V div. budově zahájen provoz 1883.

DĚTSKÁ scéna - Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.-21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8-10.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 280.

DIVADLO a divadelnictví v královském městě Slaném. Slaný, MěÚ 2002. 48 s. kART.

DIVIDÝLKO 1973-1993 Slaný, Dividýlko 1994. Nestr.

DOBNER, Libor – VIDIMSKÝ, Karel: Divadlo a divadelnictví v královském městě Slaném. Slaný, MěÚ 2002. 42 s. kART.

DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. Rkp. 2000. Viz Texty.

DOBNER, Libor, Sehnalová, Mojslava, Oliverius, Miroslav, Krajník St. Informace pro MČAD o ochotnickém divadle na Slánsku. Rkp. 1998.

DOBNER, Libor: Loutkové divadlo ve Slaném. Rkp. 3 s. kART.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.

FRANKOVÁ, Hana: Dětské divadlo ve Stochově - 16.-17. 4. 2005. Deník Dětské scény 2005, č. 0.

FIEDLER, Josef: Památník Spolku divadelních ochotníků ve Slaném. Slaný 1913.

HAMPL, Vojtěch: Obyčejný soubor. OD 1963, č. 11, s. 262 (i foto).

HANUŠ, Jaroslav: Divadlo na slánském okrese. Slánský obzor 1934, s. 96-99; 1936 s. 19-21; 1937 s. 35-39; 1938 s. 52; 1939 s. 79; 1940 s. 80-82; 1941 s. 38; 1942-1944 s. 74.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 48.

HULÁK, Jakub: Dětská scéna Stochov - 2003. Deník dětské scény 2003, č. 0.

HULEC, Vladimír: Té lidské řeky proud. 43. Šrámkův Písek (28.5. – 30.5.2004)(viz texty u přehlídky).

INTERNET: http://www.kultura.slansko.cz/akce/2009/11/2-slansky-divadelni-festival

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. s. 21.

JEŽKOVÁ, Veronika: Ochotnické divadlo ve Slaném. Závěr seminární práce. Rkp. 2000. 2 s. kART.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007 (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk).

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982. s. 96.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Památník ochotnického divadla ve Slaném. (1845-1895). Uspořádal Karel Scheinpflug. Vyobrazení starého divadla v koleji piaristů ve Slaném od r.1845-1875.
Plány záloženského divadla ve Slaném.
Fotografie záloženského divadla ve Slaném.
Fotografie hlediště.
Fotografie jeviště.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

LHOTSKÁ, Jiřina: Stochov se stává pojmem. Deník dětské scény 2002/0.

MALEC, Jindřich: Příspěvek k historii ochotnického divadla ve Slaném v období mezi dvěma válkami. Diplomová práce. Slaný 1967.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 449 - 453.

(mg): Hosté ze Slaného. AS 1984, č. 2, s. 21.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988. 624 s.

PAULŮ, Jan: VI. Středočeské divadelní hry v Nymburce. Amatérská scéna 1974, č. 2, s. 17.

PERNICOVÁ, Ivana Pernicová: Stylová různorodost ve Stochově - 2005. Deník Dětské scény Trutnov 2006, 16. června 2006, č. 0.

PEŠEK, Josef: 75 let slánského divadla. E. Šubrt: Herec, úvodní báseň. Slaný, Osvětová beseda. 1958. 31 s. UK.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PŘEHLED představení na krajských přehlídkách divadelních her v Rakovníku 1974–1981. Zpravodaj X. krajské přehlídky 1982. Č. 1-2.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SCHEINPFLUG, Karel: Ochotnické divadlo v Slaném 1845-1895. Slaný, SDO 1895. MKd.

SCHEINPFLUGOVÁ, Olga: Byla jsem na světě. 1. vydání. Praha, Mladá fronta 1988. s. 28, 38.

Slánský kulturní zpravodaj. Vydal ZK ROH ve Slaném. 1983. 44 s.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STRNAD, Jiří: Středočeští ochotníci a rakovnické děti. AS 1977, č. 3, s. 20 a č. 4, s. 20.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 4–5. Foto.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník '93. Amatérská scéna, roč. 30, č. 5, 1993, s. 13-16.

(šin): Žebrák 1985: Hledat dnešní smysl včerejšího díla. AS 1986, č. 2, s. 5.

ŠRAJER, Jaroslav: 100 let divadla v Slaném. 1883-1983.

ŠTECH, Václav: Vznik a otevření divadla v Slaném. Slánské večery IV, 1929.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Standard? Nadstandard! – Wintrův Rakovník 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 18 - 20.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 180-192. kIPOS, kART.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

TURBA (ČECHÁČEK), Zdeněk: Inventura a co dál? AS 1986, č. 8, s. 7-8.

VERNER, V.: Padesátiletí Spolku divadelních ochotníků ve Slaném a jeho čtyřicetiletá činnost v Divadle Občanské záložny ve Slaném. Slaný, SDO 1923. MKd.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 47, 322.

Videozáznam představení Periférie na JH 1993 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

VIDIMSKÝ, Karel: Historie slánského ochotnického divadla. Slánské listy 1993, č. 17-21.

VLACHÝ, K.: Loutkářství Pražského kraje. ČsL 1953, s. 210.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 199, 200.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 149.

VONDRÁČEK, Jan III. Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III), s. 141.

VONDRÁČEK, Jan I. Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956. s. 517-519.

VONDRÁČEK, Jan II. Dějiny českého divadla.2. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 117,271.

VZNIK divadla v Slaném (1879-1929). Praha, Volné sdružení rodáků a přátel města Slaného v Praze 1929. KK.

WEBOVÉ stránky souboru: http://www.slanskascena.slansko.cz/

ZEMEK, Metoděj: Školní divadlo v piaristické koleji ve Slaném. Praha 1963, rukopis.

Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 15.
Amatérská scéna 1972, č. 7, 2. s. obálky.

čas. Dalibor 1. 12. 1862.

Divadelní listy 1881, s. 335.
Divadelní listy 1883, č. 30, s. 250 - 251 rozsáhlý text Václava Štecha K poměrům ochotického divadla ve Slaném, č. 33-34, s. 288.

Svobodný občan č. 36 ze 6. září 1879.
Svobodný občan č. 37 ze 13. září 1879.
Svobodný občan - Světlo, duben 1897.
Svobodný občan - Světlo č. 1 ze 6. ledna 1899.
Svobodný občan č. 20 z 26. října 1934.

Zprávy ÚMDOČ 1948, č. 11-12, s. 168.

Zprávy Loutkářského soustředění 1942; 1943 č. 4, s. 2; 1946, č. 1.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní oddělení, sbírka plakátů:
C 13. 385-8, 4 Pl SDO, 1896, 1923, DNM P-10- A-381a-130- C 13.388

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

LA PNP, fond Stroupežnický/Tisky:
Zvíkovský rarášek. Tištěný pořad „Oslava jubilea 100leté kulturní práce divadelních ochotníků ve Slaném...“, 1923, 2 ll, 4°

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/453/20, Klub přátel LD 1906.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/2212/1925, Kruh přátel LD (zánik).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/247/18, Akcijní div. dům 1884, 1885, 1889, 1890, 1891.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/297/188, ČOS Tyl obcí, Slaný, Nedvězí, Horenská 1897.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/544/1939, Dělnický DS Máj.
Fond ZÚ 1921-1925, i. č. 378/5226/1923, Volné sdružení div. ochotníků (změna).
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/4325/1928, Slánská scéna div. ochotníků (zal.).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/247/82, SDO 1890.
Fond ZÚ 1948, i. č. 434/1385/1948, Ochotnická scéna SDO.

Pamětní kniha slanského děkanství, děkan Matěj Šimák.

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Slaný: Slánská scéna Slaný, 1929-1951, 0,24 bm (z toho nic není zpracováno 2007).

Videozáznam představení Periférie na JH 1993 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Bedřich raději jódluje na DT 2002 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Organizace

Související Bibliografie

Související Obrázky

Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 40. panel, Beroun, Unhošť, Rakovník, Dobrovice, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Slaný
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Slaný, budova divadla Občanské záložny, 1900
Slaný, budova divadla, dobová kresba
Slaný, budova divadla, dobová kresba
Slaný, budova divadla, pohlednice
Slaný, Divadlo Občanské záložny, portál, 1883
Slaný, Městské divadlo, pohled z jeviště do hlediště
Slaný, Sokol, sokolovna, 1908
Slaný, Sokol, sokolovna, 1925
Slaný, Sokol, sokolovna, 2012
Slaný,jeviště divadla Občanské záložny, 1883
Slaný: Divadlo v piaristické koleji 1846-1871.


Mapa - Slaný

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Slaný,jeviště divadla Občanské záložny, 1883
Slaný, budova divadla Občanské záložny, 1900


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.