Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Netolice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Prachatice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 183x
1806 nebo 1807 patrně hráli divadlo studenti.

1825 a s přestávkami v dalších letech též ochotnické divadlo (existují rukopisné záznamy).

-------------------

Ve 30. a 40. letech 19. stol. zaznamenáno české ochotnické divadlo.
1842 a 1846 zde hrál se svou divadelní společností Josef Kajetán Tyl.

1846 v bývalé radniční zasedací síni otevřena škola, rozdělena a v jedné části zřízen div. sál.
------------------

1846 vznikl Ochotnický spolek z kroužku, který zde dříve působil. V 2. pol. 19. stol. zanikl, 1862 obnovil činnost. 1862–1872 a 1882 činný. 1883 Ochotnický spolek znovu ustaven jako Spolek divadelních ochotníků Tyl. 1904 užíval název Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl, činný po celou 1. pol. 20. stol. Po zrušení spolků 1951 se soubor Tyl stal Divadelním odborem Osvětové besedy, od 1974 Městského kulturního střediska. Od 1989 zastřešovalo soubor Muzeum JUDr. Otakara Kudrny. Od 1997 SDO Tyl registrován jako občanské sdružení (o. s.), 2017 činný.

Podle zpráv ve Včele se kolem 1848 hrálo velmi intenzivně.
1850 a 1852 zde hostovala Kullasova společnost opět s J. K. Tylem.

1904 hrál divadlo Sokol.

1929 založen Zábavní a div. odbor Živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

1967 hrál Divadelní soubor Rudné doly Netolice.

1978 zde působil Dramatický kroužek Základní školy a Městského domu pionýrů a mládeže, činný i v 80. letech.

1983 Tyláček, dětský divadelní soubor Místního kulturního střediska Netolice, činný i v 90. letech.

1997 Bobři, dětský divadelní soubor.

Od 1997 Kratochvílení v prostorách zámku Kratochvíle, mezinárodní setkání div. profesionálů, amatérů, studentů.

2001 na zámku Kratochvíle proběhl festival 10. divadelní léto.


LOUTKOVÉ DIVADLO
1920 hrál Sokol loutkové divadlo, poté loutky jen uloženy a 1924 prodány.

2003 V netolickém Muzeu JUDr. Otakara Kudrny výstava, připravená ke 120. výročí založení divadelního spolku Tyl. Při vernisáži předvedeny ukázky z některých představení souboru. (Táborské listy, 05.06.2003)
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1983. České Budějovice KKS, 1984. Nestr.

BAŠTA, Antonín. Štít města Prachatice. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 15.

DĚJINY českého divadla I.–IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, díl I., s. 312, 304, 306–7; 1969, díl II., s. 291.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 185.

HÄUSLEROVÁ, Jitka, LIŠČÁKOVÁ, Daniela: Amatérská divadla na okrese Prachatice. Rkp. pro MČAD 1998. 2 s. Viz Místa/Okresy/Prachatice/Texty.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 135.

KALÍŠKOVÁ, Gabriela: Tyláci kostýmy neodložili, pro publikum hrají dál. Táborské listy, srpen 2012.

KALÍŠKOVÁ, Gabriela: Loutkám z Kratochvíle pomalu končí jejich zimní lenošení. Táborské listy, 21. 2. 2002.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, Praha 2005, s. 309.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 49–50.

PRACHATICE: Štít a Štítek města Prachatic. AS 2007, č. 2, s. 74, Zprávičky.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STARÝ, Václav: Z dějin města Netolic. Netolice 1979, s. 26 (i další literatura).

SVOBODA, Radim. Bechyňské jaro 97. Amatérská scéna 1997, č. 3, s. 14.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 387. kIPOS, kART.

TVRZNÍK, Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M. Rosůlkovou. Praha, Univers 1994, s. 46.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 262. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982. 22 s. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 78–80. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.


Divadelní listy 1883, č. 20, s. 175.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 291; č. 13, s. 286.

Československé divadlo XI, 1928, č. 3, s. 48.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 5, s. 92, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 76.

WEBOVÉ stránky SDO Tyl Netolice – http://www.bazagraphic.cz/divadlo/index.html
Archivy:
Chlumany, obecní úřad:
Kronika divadelních ochotníků MNV a JZD 1978–1989 (program meziokresní přehlídky Volary).

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Netolice, Archiv SDO Tyl:
Stará opona, stříbrný odznak, rukopisy s věnováním her, malby scén 1850–1962, dopis J. K. Tyla mecenáši MUDr. Jos. Kudrnovi.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
SDO Tyl, Netolice, 1883–1957. Ev. č. pomůcky 539.

Praha, Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
13.018, Pl, ODi, 13.077, Pl, SDO Tyl.

Praha, Národní archiv:
Podání českých DS 1856-1948. Soupis in Databáze MČAD.
Fond ČM 1856-1883,i.č. 578,sg 30/6/8138,SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2567/1929, Zábavní a DO Živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).

Prachatice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice.
Časový rozsah: 1883–1957.
Metráž: 0,45 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Tematický popis: Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1883–1957, účetní knihy z let 1883–1945 a spisový materiál.
Archivní pomůcky:
STARÝ V.: Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice 1883–1957. Inventář, 1994, s. 10, ev. č. 539.
Městské kulturní středisko Netolice, 1959–1991 (Osvětová beseda Netolice).
Metráž: 0,42 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Fond je přístupný.
Fond obsahuje deníky příjmů a vydání OB z let 1967–1976, inventární knihy z let 1972–1977 a spisový materiál z let 1968–1991.
REITZOVÁ E.: Městské kulturní středisko Netolice 1959–1991. Prozatímní inventární seznam, 1993, s. 3, ev. č. 520.


Pelhřimov, Státní okresní archiv:
SDO Tyl, Netolice, 1883-1957. Ev. č. pomůcky 539.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Dub, kronika obce 1966–1985, snímek 49, 104, 106,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiodt&menu=3&id=170&page=17
Netolice, kronika obce 1918–1938,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiong&menu=3&id=140&page=21
Vacov, kronika obce 1960–1975,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiova&menu=3&id=974&page=51
Husinec, kronika města 1950–1974, snímek 50,
https://digi.ceskearchivy.cz/729/50/1041/1648/56/0

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Netolice, detail opony, pohled na město, autor firma Fert, 1922
Netolice, opona Fert po restaurování instalace v Městském divadle, 2014
Netolice, opona Fert po restaurování instalace v Městském divadle, 2014
Netolice, opona Tři grácie po restaurování 2021-2022
Netolice, opona Tři grácie po restaurování 2021-2022
Netolice, opona, Tři Grácie, berní Kuliš, s. a., muzeum
Netolice, opona, veduta města, fa Fert, před restaurováním 2011
Netolice, opona, veduta města, fa Fert, před restaurováním 2011
Netolice, opona, veduta města, rub opony před restaurováním 2011
Netolice, předání Tylova dopisu muzeu 1908
Netolice, restaurování opony, pozvánka 2014
Netolice, SDO Tyl – logo, 2003
Netolice, SDO Tyl, vývěsní štít, s.a.
Tyl J. K., dopis Mudr. Josefu Kudrnovi, Netolice, 1845, 2
Tyl J. K., dopis Mudr. Josefu Kudrnovi, Netolice, 1845, 3
Tyl J. K., dopis Mudr. Josefu Kudrnovi, Netolice, označení
Tyl J.K., dopis Mudr.Josefu Kudrnovi, Netolice, 1.


Mapa - Netolice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Netolice, opona, Tři Grácie, berní Kuliš, s. a., muzeum
Netolice, opona, veduta města, fa Fert, před restaurováním 2011
Netolice, SDO Tyl – logo, 2003


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.