Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mladá Boleslav

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1843
40. léta 19. stol. – počátek divadelní činnosti ve městě, zejména v piaristickém gymnáziu (především děkani K. V. Rier a V. Kára).

První německá představení od 1840 na nově postaveném jevišti v hostinci U zlatého věnce.
Na přelomu 30. a 40. let vlastenecký kroužek Česká společnost, předstupeň k ochotnickému divadlu.
--------------------------------------------
O první české divadelní představení se v roce 1842 pokusili studenti a absolventi mladoboleslavského gymnázia, k realizaci představení však nedošlo.

1843 – od tohoto roku datován počátek nejdéle působícího a nejvýznamnějšího mladoboleslavského ochotnického spolku Kolár. Nejprve bylo založeno Družstvo divadelních ochotníků (též název Divadlo ochotníků), které hrálo česky. 1868 přijat název Ochotnický spolek J. J. Kolár. Od 1951 jako dramatický odbor Závodního klubu ROH Automobilové závody, n. p. Jeho nepřetržitá činnost skončila na začátku 90. let 20. stol.

1848–1849 Čtenářská jednota obnovila ve městě div. aktivity, utlumené Bachovým režimem.

1857 byl založen Pěvecký sbor Boleslav, spolupracoval s ochotníky, záznamy i v 80. letech 19. stol.

1863 ve městě založen Sokol, ale záznamy o divadelním souboru až ve 20. letech 20. stol.

1870 vybudována nová radnice, v ní městské divadlo s vybaveným jevištěm, 8 lóžemi a 216 sedadly. 1904 provoz v tomto divadle skončil (představením Hloupý kousek).

Od 1881 ve městě působila Řemeslnická beseda (Řemeslnicko-živnostenská beseda), činnost jejího dramatického odboru doložena ještě 1909.

1888 zde též působilo několik dalších ochotnických souborů – např. Ochotnické divadlo Na Ptáku-Sousedé Ptáčtí nebo politický spolek Pokrok (1888–1889).

Po 1889 organizoval divadlo (většinou ve spolupráci s Ochotnickým spolkem Kolár) Spolek paní a dívek. Působil pak i v průběhu první poloviny 20. stol., akce zaznamenána ještě 1948.

1888–1889 hrála Omladina (? patrně toto byl jiný spolek než dělnický spol. Omladina, založený později – 1892 odchodem části sociálních demokratů ze spolku Svornost, viz níže).

1888–1889 se studenti sdružili v Akademickém spolku Šmilovský (zánik zaznamenán v Nár. arch. až 1924).
Od 1900 Dramatický odbor národně socialistické besedy Šmilovský, hrál v hostinci U Vítků, zanikl po 1910(1924?). Činnost obnovena 1927 pod názvem Dělnický divadelní sbor, zkráceně Dědisbor, činný ještě ve 30. letech 20. stol.

1890 v září byl v hostinci U tří lip založen Dělnický vzdělávací spolek Svornost s pěveckým kroužkem a dramatickým odborem. Oficiálně rozpuštěn během 1. svět. války.

1892 vystoupili pro názorové rozdíly sociální demokraté ze spolku Svornost a na podzim si založili spolek Omladina – informace dle přednášky neuvedeného autora v knize Dějiny divadla města Mladé Boleslavě (Josef Smutný).
1897 se Omladina změnila na spolek Jednota pracujícího lidu, který se rozešel 1906.

1902 zaznamenán Klub Satyr.

Od 1903 Národní sdružení českých kovopracovníků (Dramatický odbor kovodělníků). Činnost přerušila 1. svět. válka a pak po rozkolu v sociální demokracii v r. 1920 (viz níže) se spolek rozpadl. Jeho členové poté vytvořili dramatické odbory tělocvičných jednot – viz Dělnická tělocvičná jednota a Federace dělnických tělocvičných jednot.

1907 zaznamenán Klub mladé generace Svatopluk Čech.

xxxxx
Zabýváme-li se poměry a vztahy mezi ochotníky, zřídka nacházíme stesky, ale málokdy také přílišné uspokojení. Návštěvy bývaly obvykle dobré, pouze zcela výjimečně se představení nepovedlo, na poslední chvíli se hledala náhrada za onemocnělého člena souboru. Potíže spíše vznikaly ukončením činnosti jednotlivců, a pak nebylo snadné rychle najít náhradu odpovídající typu odešlého člena nebo členky. Zejména nováčci trpěli trémou, ženy i studem z veřejného vystupování, občas vázla souhra v dialozích, když i nápověda selhávala. V ojedinělých případech se setkáváme i s typickým jevem, kdy sotva začínající elévové odmítali hrát vedlejší role v domnění, že jsou předurčeni k rolím hlavním...
Městské divadlo Mladá Boleslav 1909–1999, s. 18.
Xxxxx

1909 dostavěno Městské divadlo, které projektovali architekti Fellner a Helmer, řešení exteriéru J. Kříženecký a E. Králík (opona T. Hilšera, oslava dramatického, pěveckého a hudebního umění Mladoboleslavska, viz s. 19). Zahajovacím představením byla Lucerna, hrál Ochotnický spolek Kolár.

1912 byla v Ml. Boleslavi založena Katolická jednota s odborem Katolické mládeže, z něhož vznikl Dramatický odbor Katolické jednoty. Činnost zaznamenána ještě ve 30. letech.

1914 pořádala divadlo k dobročinným účelům Okresní válečná pomocná kancelář.

Po 1918 vznikly vedle Dramatického odboru Katolické jednoty i odbory dalších katolických spolků: Mariánská družina paní a dívek, Sdružení katolické mládeže, Orel, strana lidová, později nazvaná Křesťansko-sociální. Všechny hrály na jevišti v sále piaristického kláštera.

1918 mladí nadšenci z předměstí Pták založili divadelní spolek Tyl. Činný ve 20. (i 30.?) letech, registrován ještě 1938.

1919 hrál Všestudentský spolek.

1920 založena Malá scéna, dramatický odbor Klubu přátel umění (konkurent spolku Kolár). 1940 se připojila k Novému divadlu.

Po 1920 – po rozkolu v sociální demokracii – vznikl levicověji orientovaný dramatický odbor Federace dělnických tělocvičných jednot (mj. z členů bývalého DrO kovodělníků). 1924 v prosinci se odbor změnil na Dělnický divadelní spolek Osvěta (viz níže).

1920 byl založen Akademický klub, kde probíhala další činnost Malé scény. Činnost Malé scény byla součástí činnosti Klubu přátel umění – jeho koncertů, výstav a přednášek nejvýznamnějších progresivně orientovaných osobností české kultury – po celá 20. léta.

Ve 20. letech 20. stol. mj.
hráli studenti státního gymnázia v Mladé Boleslavi,
divadelní soubor měl Sokol,
ve městě působil Dramatický soubor sociálních demokratů,
Dramatický odbor Telegrafního pluku,
Dramatický odbor Pěšího pluku č. 36,
divadelní soubor měla lidová strana,
Spolek paní a dívek,
hrál soubor gymnázia Octavia.
Nejvýznamnější i v tomto období byl však stále Kolár (datován od 1843).

Od 1922(1924) Dělnický divadelní spolek Osvěta (vznikl z DrO FDTJ), skončil po mnichovském diktátu 1938, členové zanedlouho přešli do Nového divadla.

Ve 20. letech měla dramatický odbor Dělnická tělocvičná jednota, 1929 byl změněn na Lidové divadlo, činné do 1939, kdy se připojilo k nově založenému spolku Nové divadlo.

1923 byl založen Dramatický odbor KSČ.

Pozn.: Činnost souborů vznikajících při politických stranách se od 20. let 20. stol. často prolínal a navazoval, členové přecházeli a zakládali soubory s novými názvy, proto často nelze přesně určit vznik a zánik jednotlivých spolků a souborů.

1924–1944 existovalo Dramatické oddělení hudební školy v Ml. Boleslavi.

20. 7. 1930 se v Mladé Boleslavi uskutečnil Den proletářského divadla, pořádaný SDDOČ.

1936 divadelní aktivity Dělnické akademie.

1937 zaznamenán Dramatický odbor Baráčníků Podoleckých.

1938 ve městě hrálo asi 25 jednot.

1939 vzniklo Nové divadlo (spojením dělnických ochotnických spolků Lidového divadla, Osvěty, Dědisboru, 1940 se připojila i Malá scéna). Od 1955 (patrně dříve) jako Nové divadlo, soubor Závodního klubu Plynárny Mladá Boleslav. 1957 se soubor odmlčel.

1939 založena též Mladoboleslavská zpěvohra.

1939–1944 činná Katolická vzdělávací divadelní jednota Vinařický.

1944 Mladá Boleslav sídlem Šmilovského okrsku ÚMDOČ.
(Okrskové představení Marjánka, matka pluku hráli nejlepší herci mladoboleslavských spolků Nové divadlo, Kolár a Vinařický, režíroval Ota Kovář.)

1945 ředitelem nově založeného profesionálního souboru Městského divadla v Mladé Boleslavi se stal režisér amatérského Nového divadla Václav Zima.

1949 zaznamenána 1 hra divadelního souboru při Místní radě osvětové.

1949 hrál Studentský soubor reálného gymnázia.

V 50. a 60. letech působil při Závodním klubu AZNP estrádní soubor Komáři.

Na poč. 50. let na sídlišti Habeš bylo založeno Studio (zde v 9 letech začínal profes. herec Josef Kettner).

1956 založena Malá smíšená umělecká skupina Domu osvěty.

Od 50. let 20. stol. působil při divadelním souboru Kolár Závodního klubu ROH AZNP Soubor mladých a také Dětský divadelní soubor.

1958 zaznamenáno Divadlo mladých,
též Estrádní soubor DIMAFOR.

1959 měl divadelní soubor Stavební podnik ONV.

1959 hrál Vojenský divadelní kroužek.

1960–1965 Divadlo malých jevištních forem Lyra při Střední všeobecně vzdělávací škole.

V 60. letech bylo v činnosti přírodní divadlo Na Štěpánce - 1965 tam Kolár sehrál Naše furianty.

1972–1989 Dramatický kroužek Střední ekonomické školy Mladá Boleslav.

V 70. letech 20. stol. hrálo Okresní divadelní studio při Okresním kulturním středisku.

Od 70. let 20. stol. pracoval Dětský recitační soubor (literárně dramatický obor) při Lidové škole umění, od 90. let Literárně dramatické oddělení při Základní umělecké škole.

V 70. a 80. letech 20. stol. činný Dramatický kroužek 2. Základní školy Mladá Boleslav.
Koncem 80. let dětský soubor 4. Základní školy Mladá Boleslav.

1984 založeno Divadlo poezie Středního odborného učiliště obchodního, posléze změnili název na Štěk, později opět Divadlo poezie, činné ještě 2004.

1988 Dramatický kroužek Střední zdravotnické školy Mladá Boleslav (též loutkářský soubor).

1992 nově založené uskupení Theatrum coetus uspořádalo 2–3 nereprízovatelné produkce happeningového typu. Činnost dále nepokračovala.
 
1994 založeno Dětské div. studio při Městském divadle.

Od 1998 zde působilo Divadýlko na dlani, 2005 získalo vlastní prostor v budově NOVANTA a vznikla divadelní instituce Divadýlko NOVANTA na dlani. 2013 činné.

Koncem 90. let měla dětský divadelní soubor 8. Základní škola Mladá Boleslav.

Od 2002 dětský divadelní soubor při 9. Základní škole v Mladé Boleslavi.

2004–2011 zaznamenána představení studentů Gymnázia Dr. J. Pekaře – Divadlo před tabulí.

2005 činný Divadelní spolek DIF.

2005 zaznamenáno představení Souboru amatérských ochotníků (SOA).

Od 2006 Festival pana Pipa (nesoutěžní přehlídka dětských a mládežnických souborů) – v Pavilónu Domu dětí a mládeže.
-----------------

LOUTKOVÉ DIVADLO
1924 založeno Loutkové divadlo Dělnické tělocvičné jednoty, činné i koncem 30. let.

1925 založeno Loutkové divadlo Sokola, hrálo v Riegrových sadech i ve 30. letech.

Od 1946 působil loutkářský soubor v Masarykově škole, činný ještě na začátku 50. let.

1950 se 2. Pojizerských her v Dobrovici zúčastnil loutkářský soubor Stálá loutková scéna z Mladé Boleslavi.

Od 50. let 20. stol. působil v Závodním klubu ROH Automobilových závodů loutkářský soubor, činný ještě na zač. 90. let.

V 70. a 80. letech 20. stol. byl činný Loutkářský soubor Okresního pedagogického střediska Mladá Boleslav, členkami byly učitelky mateřských škol.

Koncem 70. a v 80. letech 20. stol. působil v Domě kultury Automobilových závodů dětský loutkářský soubor Paravánek.

V 80. letech činný loutkářský soubor Střední zdravotnické školy Mladá Boleslav.

Od 1999 při Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav působily loutkářské soubory Jitřenka a Kašpárek.
Bibliografie:
30 LET Městského divadla v Mladé Boleslavi. Mladoboleslavské listy 14. 2. 1940. KK.

90 LET kulturní činnosti (DS Kolár). Mladoboleslavské listy 1. 4. 1933. KK.

AŤ PRŠÍ, ať je zima (představení pod širým nebem – Naši furianti hráni v přírodním divadle na Štěpánce). Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 18(?).

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiválií o SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 27, 123, 128, 163, 171, 180, 197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 45, 49, 52, 58, 61, 63, 68, 77, 80, 85, 111, 116, 119, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 156, 157, 158, 188, 196, 198, 245, 374, 381, 389, 393, 394;
obr. s. 128: Adolf Benš: Návrh scény ke Gogolovu Revizorovi, Malá scéna Mladá Boleslav, 2. října 1927; s. 129: Scéna z 3. aktu Zmoudření Dona Quijota Viktora Dyka podle návrhu Josefa Saala, spolek Kolár Mladá Boleslav, 1938; s. 129: Václav Zima jako Don Quijote v mladoboleslavské inscenaci hry V. Dyka, 1938; s. 156: Jaroslav Hilbert Kolumbus, Nové divadlo Mladá Boleslav, A. Kasal v titulní roli, 1941;
s. 156: Scénický návrh arch. Josefa Saala k inscenaci Jaroslava Hilberta Kolumbus, Nové divadlo Mladá Boleslav, r. V. Zima, 1941.

CÍSAŘ, Jan: Divadelní Děčín&Divadelní Třebíč 2007 aneb Proměna? AS 2007, č. 3, s. 17–22.

DĚJINY českého divadla I.–IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968.
II. díl , s. 290, 298; III. díl, s. 185; IV. díl , s. 185, 271, 331, 411, 542, 615; obr. s. 187: Výjev z Büchnerova Vojcka. SDO Mladá Boleslav, 1928; s. 411: Dekorace k Dykově hře Zmoudření dona Quijota. SDO Kolár, Mladá Boleslav, 1938.

DĚJINY ochotnického divadla v královském městě Mladé Boleslavi 1843–1893. Mladá Boleslav, DS Kolár 1893. MKd. DNM: T 1694.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 158.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 276.

DOLANSKÁ, Libuše: Veltrusy 1970. AS 1970, č. 9, s. 15.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních Divadelního Děčína a Divadelní Třebíče 2007. AS 2007, č. 3, s. 23–32.

EXNAROVÁ, Alena, PÁCL, Radvan, BEZOUŠKOVÁ, Simona: Divadelní Děčín 2009 jako obraz současného amatérského činoherního divadla. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 13–18.

HERČÍK, Karel: Co bylo předtím aneb Prehistorie mladoboleslavského divadelnictví v kostce, s. 7–24. In: Městské divadlo Mladá Boleslav 1909–1999. Mladá Boleslav, Městské divadlo 1999. 120 s.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 206, 214.

HULÁK, Jakub: Dětská scéna Stochov - 2003. Deník dětské scény 2003, č. 0.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 122. kART, KK.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka – statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

KOTLABA, Radek: Pane, pojďte si hrát aneb Setkali se ve Strašecí. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 21–22.

KUNA, Z.: Stotřicet let dramatického odboru Kolár DK ROH AZNP. Mladá Boleslav 1993. M Mladá Boleslav.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 132.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1863, díl II, sv. 2, s. 63, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

LHOTSKÁ, Jiřina: Stochov se stává pojmem. Deník dětské scény 2002/0.

LIEBL, Josef: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 93.

LIEBL, Josef: Po stopách ochotnického spolku Kolár v Mladé Boleslavi. Rodný kraj 1926, č. 38. KK.

MACHKOVÁ, Eva: Dvakrát dětský přednes. AS 1988, č. 6, s. 10.

MACHKOVÁ, Eva: Mělník 1990. Národní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů 4.–6. května. AS 1990, č. 8, s. 2–3.

MARUŠÁK, Radek: Dětská scéna Stochov, 17.–18. 4. 2004. Deník Dětské scény Trutnov, 11.–17. 6. 2004, s. 3–4.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 497–499.

MLADÁ Boleslav od minulosti k dnešku. Sborník. Mladá Boleslav 1974.

MLADOBOLESLAVSKO v proměnách času. Sborník. Praha 1997.

NAJMAN, Láďa: Divadelní vzpomínky. I. díl 1905–1927, II. díl 1928–1931, III. díl 1932–1933, IV. díl 1934–1940, V. díl 1941–1945. Obsahuje záznamy o více jak 1000 vystoupeních s různými soubory, s informacemi o představení, často doloženo obrázky. M Mladoboleslavska A 3327.

OTTŮV divadelní slovník. Praha, J. Otto 1914–1920, s. 285.

PAULŮ, Jan: VI. Středočeské divadelní hry v Nymburce. Amatérská scéna 1974, č. 2, s. 17.

PÁVEK, Vít: Suchdol ve znamení divadla za svitu červencových hvězd. (Viz text).

PERNICOVÁ, Ivana: Stylová různorodost ve Stochově – 2005. Deník Dětské scény Trutnov 2006, 16. června 2006, č. 0

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005, s.176.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. PV přehlídky, 1999, nečísl.

POSPÍŠIL, Jan: Kutnohorské slavnosti. České divadlo 1940, č. 6, s. 106.

PROGRAM celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 4–5.

PROGRAMOVÁ brožura IV. Klicperova Chlumce – vydala Div. jednota Klicpera.

PROSTĚ Prostějov. 40 let ve městě s poezií – Wolkrův Prostějov 1957–1996. Praha, IPOS-ARTAMA 1997, s. 79.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Stochovská dětská scéna ´99. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 27–28.

RUDOLF, V. F.: Divadlo v Mladé Boleslavi. Samostatnost 1912, č. 263. KK.

Řádky europoslankyně Zuzany Roithové věnované Suchdolskému festivalu. (Viz text)

SEMILY. 7. Semilský paroháč. AS 2005, č. 6, s. 43. (Deník Pojizeří, 24. 10. 2005)

SCHEJBAL, Milan: Hororový Wintrův Rakovník. AS 2007, č. 2, s. 15–18.

SCHEJBAL, Milan: Wintrův Rakovník 2008. AS 2008, č. 2.

SPLÍDEK, A.: Památník divadelního spolku Kolár v Mladé Boleslavi vydaný u příležitosti 75 let trvání. Mladá Boleslav 1918. M Mladá Boleslav.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SMUTNÝ, Josef: Dějiny divadla města Mladé Boleslavě. I. díl 1870–1933, II. díl 1934–1940, III. díl 1941–1943, IV. díl 1944–1945. Obsahuje záznamy o všech představeních v městském divadle, vč. společností, ochotníků, doloženo obrázky aj. dokumentací. Muzeum Mladoboleslavska A 3266.

STREJČEK, Ferdinand: Devadesát let českých ochotníků v Mladé Boleslavi. 1843–1933. Mladá Boleslav, Kolár 1933. DNM: T 2623.

STREJČEK, Ferdinand: Jak se probouzela Mladá Boleslav. 1929. KK.

STREJČEK, Ferdinand: K devadesátým narozeninám sl. Marii Novotné, nejstarší žijící ochotnici mladoboleslavské. Mladoboleslavské listy 1930, č. 79. KK.

STREJČEK, Ferdinand: K třicetiletí Nového divadla. Mladoboleslavské listy 21. 2. 1940. KK.

STREJČEK, Ferdinand: Mladá Boleslav, jak ji poznával F. S. 1931. KK.

STREJČEK, Ferdinand: O Jeho práci: Ve službách Thalie II, s. 115.

STREJČEK, Ferdinand: Sto let mladoboleslavských ochotníků. In: Sborník ÚMDOČ. 1944, s. 81–82.

STROTZER, Milan: Je tomu tak dva roky čili Proměny dětského divadla ve Středočeském kraji. AS 1986, č. 2, s. 3–5.

STROTZER, Milan: 34. Wintrův Rakovník v roce 2010 aneb.... Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 14–17.

STROTZER, Milan: Tragikomické Lounské divadlení 2012 – Osm žen. AS 20. 4. 2012. (viz Texty)

STROTZER, Milan: Muži ve zbrani. Wintrův Rakovník 2012, Zpravodaj č. 4. (viz Texty)

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Standard? Nadstandard! – Wintrův Rakovník 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 18–20.

ŠOVAR, Milan: Jak šla léta aneb kronika divadla od roku 1909, s. 25–50. In: Městské divadlo Mladá Boleslav 1909–1999. Mladá Boleslav, Městské divadlo 1999, 120 s.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 323–335. kIPOS, kART.

TEJKL, Josef: Modrému kocourovi sršela srst. AS 2007, č. 2, s. 52–53.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17. – 22. 6. 2006. AS 2006, č. 4, s. 16–24.

TREFIL, Bohumil: Ke 40. výročí Městského divadla. Práce 20. 11. 1949.

TRNKOVÁ, Milada: Divadelní soubor KDM se zúčastnil Festivalu pana Pipa. Zpravodaj Benátecka 2011, č. 4, s. 21, 1 fotografie. Též na web. str. města Benátky nad Jizerou – http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042011.pdf – exc. 21. 7. 2012.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětské divadelní léto. Prachatice 1992. Loutkář, roč. 42, č. 8, 7. 8. 1992, s. 171–173, 5 foto. Referát poměrně podrobně rozebírá nejzajímavější inscenace festivalu Dětské divadelní léto v Prachaticích (5. – 12. 6. 1992).

VALEŠ, Ladislav: Tréglova Bělá 2004. AS 2005, č. 1, s. 9. Mladá Boleslav, Divadýlko na dlani, Ĺubomír Feldek: Hrůza v hájovně aneb Horor v horárni.

VEDRAL, Jaroslav: Rakovník – Klatovy. Poznámky ze středočeské a západočeské přehlídky. (Mj. přehlídka amatérských souborů Krajské divadelní dny pořádaná v Klatovech.) Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 12–13, 4 fotogr.

VELIČKOVÁ, Lucie: Dětské divadlo v Chomutově – 7. 4. 2005. Internet (viz texty).

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 33, 83 (o Kasalovi), 93, 115, 139, 157, 158–159. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 271.

VRCHLICKÉHO divadlo v Lounech 9. až 11. března 2007 – průběh a výsledky. Internet.

VYDRA,Václav: Má pouť životem i uměním. Praha, Melantrich 1958, s. 39.

ZAJÍC, Vladimír: XIII. Bechyňské perlení. AS 2007, č. 1, s. 25–28.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97–101.

ZIMA, Václav: O Jeho práci: Ve službách Thalie II, s. 139.

ZIMA, Václav: Stálé divadlo v Mladé Boleslavi (1945–1966). In: Sborník Boleslavica 68. Praha, Stč. nakladatelství a knihkupectví 1969, s. 225–248.

ZIMA, Václav: Třicet let bojové kultury Mladé Boleslavě. Mladá Boleslav, čas. Mladoboleslavsko 1959, 91 s.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.

ZPRÁVY ÚMDOČ 1949, č. 8–9, s. 207; č. 12, s. 270.


(šin): Žebrák 1985: Hledat dnešní smysl včerejšího díla. Amatérská scéna 1986, č. 2, s. 5 (Ženitba).

Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 1; 1965, č. 1, s. 18, zn. -ob-; č. 7, s. 16.
Amatérská scéna 1987, č. 9, s. 16.

Česká Thalie 1887, r. 1, s. 304; 1895, r. 2, s. 132.

České divadlo 1939, č. 5, s. 79; č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75, 76.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272; č. 19, s. 304.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160; č. 12, s. 192.

Český svět, r. 6, č. 5; r. 8, č. 40, 47; r. 14, č. 40, 41.

Divadlo 1907, č. 17, s. 403. 
Divadlo 1909, č. 12., s. 312–313; č. 41, s. 359; č. 29, s. 246.
Divadlo 1910, s. 121.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3. s. 25.
Divadlo roč 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46.

Divadelní listy 1881, č. 29, s. 258; č. 33, s. 294 a 295; č. 37, s. 336; č. 38, s. 335; č. 42, s. 366.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29; č. 9, s. 78; č. 11, s. 103; č. 12, s. 110; č. 27, s. 230; č. 29, s. 246.
Divadelní listy 1900, č. 3, s. 56; č. 5, s. 102; č. 18, s. 407; č. 19, s. 429.
Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 344, 345.

Divadelní rozhledy 1907, s. 62.

Jeviště 1921, č. 39–40, s. 599; č. 51, s. 776.

Jizeran 13. 2. 1930.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob.
Ochotnické divadlo 1958.

Thalie 1896-7, č. 14, s. 177; č. 15, s. 191; č. 16, s. 204; č. 17-18, s. 219, 220; č. 19-20, s. 233, 234; č. 22, s. 255.
Thalie 1897-8, č. 13, s. 104; č. 14-15, s. 119; č. 16-17, s. 136; č. 18, s. 143; č. 19-20, s. 160; č. 21, s. 168; č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 17, s. 135; č. 18, s. 144; č. 19, s. 151; č. 20, s. 159; č. 21, s. 168; č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 13-14, s. 115; č. 15-16, s. 131; č. 17, s. 138; č. 18-19, s. 149; č. 21, s. 167, 168; č. 22, s. 175.

Ventil, časopis pracujících Automobilových závodů Ml. Boleslav, 20. 5. 1961.

Za oponou 1940, č. 1, s. 6.


INTERNET – http://cs.wikipedia.org/wiki/Městské_divadlo_Mladá_Boleslav – exc. 1. 7. 2012.

INTERNET – http://www.divadloluna.estranky.cz/stranka/wintruv-rakovnik-2008.

TELEVIZE: 100 let Městského divadla v Mladé Boleslavi.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10249087422-mestske-divadlo-mlada-boleslav/

WEBOVÉ stránky přehlídky Divadelní Brandýs – http://www.divadelnibrandys.cz/ – exc. 29. 7. 2011.

WEBOVÉ stránky Divadýlka na dlani – http://nadlani.mb-net.cz/ – exc. 29. 7. 2011; 22. 4. 2013.

xxxxxx

BIBLIOGRAFIE – LOUTKOVÉ DIVADLO

ANTHON, Ivan: 35. festival pražských amatérských loutkářů. Loutkář 2010, č. 3, s. 134–136, foto archiv přehlídky.

BĚLKA, Michal: Doplňující informace pro DČAD, červenec 2012.

BRŮČEK, Josef: Pepkovy přílohy. Loutkářský Labužník 2010, č. 2, s. 9.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 146.

CÍSAŘ, Jan: Dvě Chrudimi. Československý loutkář 1986, č. 9, s. 194–201.

DUBSKÁ, Alice, zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FILCÍK: Amatérské loutkářství v roce 2006. Festival pražských amatérských loutkářů. AS 2006, č. 3, s. 62.

HAKEN, Miloš: Nejmladší museli obracet noty, in P. Grym: Hovory u Spejblů, Plzeň 1990, s. 133.

HAKEN, Radko: Na forbíně, in P. Grym: Hovory u Spejblů, Plzeň 1990, s. 144.

HERBRYCHOVÁ, Ava: Loutkářská přehlídka v Mnichově Hradišti. Čs. loutkář 1979, č. 4, s. 92.

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33–34.

HRAZDÍROVÁ, Jana: Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1986, č. 1, s. 20–21.

HRAZDÍROVÁ, Jana: Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1985, č. 2, s. 44.

HRAZDÍROVÁ, Jana: Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1988, č. 3, s. 69.

HULÁK, Jakub: Dětská scéna Stochov – 2003. Deník dětské scény 2003, č. 0.

HULÁK, Jakub: Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18–23.

JANKŮ, Peter: 55. Loutkářská Chrudim anebo Staročeši versus Mladočeši. AS 2006, č. 4, s. 5–12. Foto.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, Praha 2005, s. 304.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla… Díl A-L. Nucleus HK 2005, s. 46.

LANGÁŠEK, Miroslav: Jiskra, která stále udržuje plamen. Loutkář 2009, č. 2, s. 084–086.

LANGÁŠEK, Miroslav: Loutkářské Hořovice. Čs. loutkář 1985, č. 8, s, 176–177.

LANGÁŠEK, Miroslav: Jubilejní Hořovice. Čs. loutkář 1986, č. 5, s. 102–104.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 499.

MORVAI, Miloš: Dvacáté deváté loutkářské Hořovice. Loutkář 1990, č. 7, s. 152–153.

NOHELOVÁ, Mirka; POP, Aleš: Loutky v Olomouci. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 35–36.

NOVÁK, Jan: ČECHOVA OLOMOUC 2003. Amatérská scéna 2003, č. 6, s. 22–23.

POLEDNOVÁ, Vlasta: Aby opona nezadrhávala. Loutkář 2008, č. 3, s. 132–133.

POLESNÝ, František: 27. Loutkářské Hořovice. Čs. loutkář 1988, č. 8, s. 188.

PROGRAM Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou. Benátecký Zpravodaj 2005, č. 3, s. 13. Též na web. str. města Benátky n. J. – http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb032005.pdf – exc. 22. 7. 2012.

-PSL-: SČDO SAL, Ze souborů, Loutkář 2010, č. 1, s. 7; č. 2, s. 70.

-PSL-: Koutek SAL – Raškovy Louny. Loutkář 2010, č. 6, s. 287.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 – Lážnovský, Ondřej: Festival pražských a středočeských amatérských loutkářů v Praze-Kobylisích, 26–28. 3. 2010. (Viz texty)

ŠERÁK, S.: Jak jsme hráli Moliérova klasického Lakomce na loutkovém divadle. L 1936/37, s. 53.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětské divadelní léto. Prachatice 1992. Loutkář, roč. 42, č. 8, 7. 8. 1992, s. 171–173, 5 foto. Referát poměrně podrobně rozebírá nejzajímavější inscenace festivalu Dětské divadelní léto v Prachaticích (5.–12. 6. 1992).

(Vd a lg): O jedné přehlídce a ledačems jiném. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 126–127.

VIDLAŘ, Jaroslav: V Olomouci bylo zase fajn. Loutkář 2008, č. 1, s. 8.

VIDLAŘ, Jaroslav: Festivalová žírná Haná. Loutkář 2009, č. 6, s. 265.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97–101.

ZIMA, Václav: Třicet let bojové kultury Mladé Boleslavě. Mladá Boleslav, čas. Mladoboleslavsko 1959, 91 s.


Zprávy Loutkářského soustředění 1940, č. 1 (30. 1. 1940).
Archivy:
kART – KNIHOVNA Artamy (NIPOS) – Archiv MČAD:
Seznam recitačních souborů StčK. (Získán od E. Žáčkové.)
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 7 karet).

Městské kulturní středisko Sobotka:
Pamětní a účetní kniha ochotnického divadla v Sobotce, založena počátkem století XX.

NÁRODNÍ ARCHIV:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/163/9/1902, Klub Satyr.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1073/1918, Div. kroužek Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6018/1924, Spolek akademiků Šmilovský (zánik).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/27/1924, Dělnický DS Osvěta.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/963/1927, DS Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1224/1930, DS Kolár (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1033/1929, Dělnický DS Lidové divadlo (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2463/1933, Malá scéna (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/2685/1938, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/10919/1938, Mladoboleslavská zpěvohra.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/253/1939, Katolická vzdělávací div. jednota Vinařický.
Plán pro stavbu městského divadla v Mladé Boleslavi. Fellner u.Hellmer, 1:100. Mapy: 2429 D XIII 2; Návrh fasády. J. Kříženecký, arch.E. Králík. Mapy: 2428 D XIII 1.

NÁRODNÍ MUZEUM, divadelní oddělení, sbírka plakátů:
217/61: Foto Josef Smutný v představení Gera na 1. JH.
P4-A-243: 26 Pl 1933–1955, Lidové divadlo, Malá scéna, Nové divadlo; C 13.044-13.057, 14 Pl 1888–1889.
DNM P-4-A-243c-2230.
DNM P-7-A-356-42362.
DNM P-10-A-376_27_C 13.047, 13.048, 13.049, 13.050, 13.051.
DNM P-10-A-376_27_C 13.058.


STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV PRAHA:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954.
kART.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV MLADÁ BOLESLAV:

Fond: Sbírka divadelních a koncertních plakátů Mladá Boleslav, 1858–1947.
Metráž: 0,55 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Fond je částečně přístupný.
Původce fondu Okresní archiv – sbírková činnost Mladá Boleslav, divadelní a koncertní plakáty různých společností, ochotnických spolků, jednotlivých umělců a uměleckých těles.
Tematický popis: Divadelní a koncertní plakáty.
NOVÁK, F. – PAZDERNÍKOVÁ, J.: SBÍRKA DIVADELNÍCH A KONCERTNÍCH PLAKÁTŮ MLADÁ BOLESLAV 1858–1947. Prozatímní inventární seznam, 1966, s. 1, ev. č. 117.

Dramatické soubory Mladá Boleslav, 1924–1944.
Metráž: 0,11 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Fond je přístupný.
Ochotnický divadelní spolek Kolár Mladá Boleslav,
Dělnický divadelní spolek Osvěta Mladá Boleslav,
Dramatické oddělení hudební školy Mladá Boleslav,
Stanovy DSO – r. 1924, spisový materiál DSK 1939–1940, různé fotografie z div. představení 1938–1939, spisový materiál, dramat. oddělení hudební školy v Ml. Boleslavi 1924–1944, fotografie.
SVÁROVSKÝ, E.: DRAMATICKÉ SOUBORY MLADÁ BOLESLAV 1924–1944. Prozatímní inventární seznam, s. 1, ev. č. 172.

Nové divadlo: korespondence 1944–1950 (i. č. 2), organizační oběžníky 1940–1944 (I. č. 6), Pl 1940–1944 (i. č. 7), fotodokumentace 1940–1944 (i. č. 8).
Klub přátel umění-literární a dramatický odbor: kniha zápisů z valných hromad 1908–1941(i. č. 1-2), kniha novinových výstřižků 1931–1935 (i. č. 10), zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti 1908–1951 (i. č. 14), činnost literárního a dramatického odboru 1910–1944 (i. č. 23).
Dramatický odbor Malá scéna (i. č. 31-40), spisový materiál 1922–1958 (i. č. 31-33), účetní knihy 1920–1933 (i. č. 34-35), fotografie herců a představení 1921–1941 (i. č. 36), Pl 1920–1950 (i. č. 1920-1950), novinové výstřižky 1925–1941 (i. č. 38), výtvarné návrhy scén (i. č. 39), opisy divadelních her (i. č. 40).
Dělnický divadelní spolek Osvěta: stanovy 1924.
Ochotnický divadelní spolek Kolár: zpráva o činnosti 1939–1940, spisový materiál ke hře Kolumbus a JH, fotografie z představení 1938–1939. Dramatické oddělení hudební školy: korespondence s Novým divadlem 1924 (?), programy představení 1943–1944, fotografie z představení 1943–1944.

Malá scéna, ka 1920–1925:
Výběr in DbČAD/Multimedia.

Malá scéna, ka KPU 10:
Album foto V káře Thespidově po Slovensku – srpen 1920.
-skupina na vrcholu hory
-skupina na žebřiňáku
-s krojovanými Slováky
-vedoucí skupiny plánují nad mapou
-asi výjevy z ubytování
Organizační řády:
Foto 1921–1941, seznam fotografií a dokumentů (viz níže in Obrázky).
Korespondence:
O. Fischer, Jiří Frejka, Jindř. Honzl, K. H. Hilar, V. Vydra, J. Vojta, K. Dostál, E. Kohout, R. Deyl, R. Nasková.
Umělecký program Malé scény:
Projevy Karla Proxe (ukázky foto DbČAD).
Plakáty 1920–1928.

Malá scéna, ka KPU 11:
stanovy KPU, plakáty 1929, výstřižky 1920–1923 v knize.
Kniha výstřižků 1920–1927 Karel Prox, 1927–1941 Václav Zima.

Malá scéna, ka KPU 12:
Hry a rozpisy rolí repertoáru Malé scény a Nového divadla.
Orig. návrhy scén: arch. Adolf Benš, Karel Boháček, Jan Hulínský (výběr v DbČAD/Multimedia).

Ochotnický divadelní spolek Kolár Mladá Boleslav.
Dělnický divadelní spolek Osvěta Mladá Boleslav.
Dramatické oddělení hudební školy Mladá Boleslav.
Stanovy DSO (Div. spolku Osvěta) – r.1924, spisový materiál DSK (Div. spolku Kolár) 1939–1940, různé fotografie z div. představení 1938–1939, spisový materiál, dramat. oddělení hudební školy v Ml. Boleslavi 1924–1944, fotografie.
SVÁROVSKÝ, E.: DRAMATICKÉ SOUBORY MLADÁ BOLESLAV 1924–1944. Prozatímní inventární seznam, s. 1, ev. č. 172.

xxx

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE:
Ústř. seznam kulturních památek, ev. č. 25422/2-1662: Budova divadla.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Obrázky

Letopisy, s. 040, Mladá Boleslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 041, Mladá Boleslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 042, Mladá Boleslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 043, Mladá Boleslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 044, Mladá Boleslav, vývoj do 1868
Miletín, Muzeum 3/57, Mladá Boleslav: Obálka publikace Dějiny ochotnického divadla …1843-1893.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 05, opony Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály
Mladá Boleslav,  řed. Schneider, Pašije - plakát, 1874
Mladá Boleslav, Apoteóza Thálie, Theodor Hilšer, 1909, Městské divadlo
Mladá Boleslav, Budova radnice, v budově divadlo od 1870, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, úvodní strana
Mladá Boleslav, divadlo, Slavnostní opona Theodora Hilšera, 1909
Mladá Boleslav, Katolická jednota, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě
Mladá Boleslav, Katolická jednota, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 55
Mladá Boleslav, Katolická jednota, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 57
Mladá Boleslav, Kolár, členové souboru v šatně starého divadla, 1899
Mladá Boleslav, Kolár, fotodokumentace 1936-1950, článek k výročí 40 let budovy městského divadla a podílu Kolára na její existenci, 1949
Mladá Boleslav, Kolár, fotodokumentace 1936-1950, článek k výročí 40 let budovy městského divadla a podílu Kolára na její existenci, 1949
Mladá Boleslav, Kolár, fotodokumentace 1936-1950, článek k výročí 40 let budovy městského divadla a podílu Kolára na její existenci, 1949
Mladá Boleslav, Kolár, fotodokumentace 1951-1961, 50. výročí otevření budovy mladoboleslavského divadla, 1959
Mladá Boleslav, Malá scéna, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 57, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, portrét Karel Prox, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 57
Mladá Boleslav, Malá scéna, portrét Václav Zima, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 57
Mladá Boleslav, opona, detail, znak města
Mladá Boleslav, Šmilovský, národně soc. beseda, dram. odbor – historie, členové, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 53
Mladá Boleslav, soubory různé, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 117-626
Mladá Boleslav, staré divadlo v radnici, hlediště, 190x
Mladá Boleslav, staré divadlo v radnici, jeviště, 190x
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, s. 62
Strejček Ferdinand, portrét a dopis, Mladá Boleslav


Mapa - Mladá Boleslav

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mladá Boleslav, Apoteóza Thálie, Theodor Hilšer, 1909, Městské divadlo
Mladá Boleslav, opona, detail, znak města
Miletín, Muzeum 3/57, Mladá Boleslav: Obálka publikace Dějiny ochotnického divadla …1843-1893.
Mladá Boleslav, Budova radnice, v budově divadlo od 1870, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, úvodní strana


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.