Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jilemnice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Semily
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1812
30. a 40. léta 19. stol. české ODi.
1812 žádost sousedů jilemnických o povolení sehrát divadlo Drei Könige vor Morgenland in Betlehem.
1813 dopis jilemnické vrchnosti reaguje na další misi u kraj. úřadu “…jakási individua hrají v Jilemnici bez povolení komedie, dokonce v domě šenkýře K. Hrubého”.

1860 po hostování Prokopovy společnosti zal. Kroužek milovníků divadla, zah. Vězení (Benedix).

1860 získáno povolení z Prahy ke zřízení divadla. Podána žádost o půjčku z obecní pokladny. Zapůjčeno 30 zl. "Malá arciť část, ale dosti velká do začátku. Páni pak kupci (uvedena jména) uvolili se potřebné barvy darmo neb bezúplatně věnovati, což se i dílem vyplnilo. 1. června 1860. I koupeno plátno, nastříháno a dívky některé (uvedena jména) dokázaly ochotnost svou, sešívajíce jednotlivé kusy v plachty dosti pracně. Pan Emanuel Saller kupec v domě p. Jerie postoupil laskavě svůj pokoj pro malování a i sám dle možnosti přispíval přičiněním svým a pomahal panu Rud. Sallerovi a Frantovi Krausovi v malbě a v mazání. Dle delší porady ustanoveno na oponu první vymalovati Jilemnici a opět po mnohém debatování navržen(?) pohled od východní strany. Perný to byl kus práce po 14 dní. Ostatní dekorační kusy jako 4 pokoje a dědina nebyly více tak pracné.
Jilemnice, Denník 1860

1863 - Divadlu, jemuž nedostatkem pravé vlastenecké lásky a dostatkem všelikých pletich ničemných pomalu odzváněti počalo, s přibylými študujícími na nohy bylo pomoženo. Dával se dvakráte "Chudý písničkář", pak Kolárova "Monika" ve prospěch pohořelých v Polné. Na příští neděli se strojí Mikovcova tragédie "Záhuba rodu Přemyslovců". Jilemnice, Národní listy 16.10.1863.

1867 uvedeny tři hry
Do 1868 hráli 102x (Klicpera, Tyl, světová klasika), U bílého beránka, někdy v aréně V lázních.

1869 název Kolár, zahájili tragedií Magelona.
1870 zal. fond pro výstavbu divadla.
Téhož roku začali hrát v nové škole (do 1874).
1871 - 15. 10. - F. F. Šamberk: Já mám příjem, Jos. Dürich: Proč ne ty, Augustine, Ant. Wolf: Fotografická dílna v Praze.
Další 3 roky nehráli, neměli místnost.

Během těchto let DS mladých Rámus (viz dále).

Poté Kolár, hrál po hostincích.

1888 zahájena stavba nové radnice na pozemku zakoupeném původně spolkem pro stavbu divadla. 1893 dostal Kolár v radnici vhodné místnosti. Intenzivní činnost s poměrně progresivním repertoárem až do konce 19. stol.
1925 členem ÚMDOČ.
Vrchol spolkové činnosti 1918-1938, kdy gymnaziální prof. Jos. Bernard navázal kontakt s pražským divadlem a prosadil v činnosti DS avantgardní tendence. Vlastní div. budovu se nepodařilo postavit.
1860-1930 473 her, z toho 321 českých.
Po celou dobu Kolár důležitým aktérem společenských akcí v místě.
Za německé okupace 1938-1945 činnost ochabla (1943 42 členů), ale 1945 opět rozkvět.
Ještě v 50. letech soubor považován za jeden z nejlepších v kraji, ale vnitřní rozmíšky a vnější ideologické tlaky činnost oslabovaly,
až 1962-1964 zanikl.

Zábavní spolek Rámus 1872-1882.
Mimo další činnost i div. představení, především líbivé výpravné hry.

1906 Krkonošská župa ÚMDOČ se sídlem v Jilemnici.

DO Sokola zah. 1908 po otevření nové sokolovny se stálým jevištěm.
Smyslem činnosti zpočátku splacení dluhu na budově, voleny proto operní či činoherní frašky.
Poč. 20. stol. zkvalitnil, důraz na český repertoár. V průměru 10x ročně.
Po několika letech opět převládly frašky a veselohry.
1914 činnost ustala a po válce již nebyla obnovena.

Dělnická vzdělávací beseda Havlíček 1899-1907 řada představení nestejné umělecké i herecké kvality.

Akademický spolek Podhoran ODi spíše okrajově,
nicméně 1910-1913 přibližně 15 inscenací.
Příležitostně i v meziválečném období.

Spolek katolických jinochů a mužů vyvíjel od 1913 intenzivní ODi s křesťanským zábavním zaměřením.

1929 Lidová scéna (zal.).

Z DO Katolické jednoty 1930 Lidová scéna J. K. Tyl,
1938 členem ÚMDOČ.
Nejcennější nastudování českých oper.
1943 51 členů.
Do 1944 celkem 49 her.

Jilemnice sídlem Krkonošského okrsku ÚMDOČ,
1938 4 jednoty.
1949 div. sál v gymnáziu.

195x DS OB Jilemnice

DS MěKS 1991 navázal na tradici DS Kolár.

1988 Divadelní soubor Sdruženého klubu ROH Jilemnice.

Od 1995 přehlídky Březen - měsíc divadla, účast jak ODi, tak profesionálové, DDS atd., 8-11 představení.

DDS Jilm zal. 1996 na I. ZŠ Komenského.

1999 Montalban / Gymnázium.

200x T.I.K. / ZUŠ.
TO ZUŠ.

Divadlo v Roztocké 2001 Manon Lescaut.

RS gymnázia 2001 Pásmo vězeňské poezie 40. a 50. let.

2003 Jilemnice DS.
xxxxx
LOUTKOVÉ DIVADLO
Zač. 20. stol. patřila Jilemnice mezi města s pečlivě řízeným LD.

xxxxx

1955 NP - Dram. kroužek Kolár
1955 JH - Dram. kroužek Kolár, Čechov: Strýček Váňa
1972 FEMAD - DS Kolár, Nash: Děvčata z Brook Valley
1995 KDP, JH - DS MěKS, Hoffmeister: Nevěsta
1997 KDP - DS MěKS, Komedyje o Františce, dceři krále anglického, a o Honzíčkovi, synu kupce londýnského
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 49, 130.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II.díl s. 291.

INFORMACE MěKS pro MČAD. Rkp. 1997. kART;

JANDA, Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku, díl I., JANDA Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku. I. díl, 1930 strojopis. 268 s.: Podrobné informace o spolcích v obcích: Jilemnice s. 45-221.
1930. SOkA Semily.

JANDA Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku. III.díl, 1933, strojopis, 205 s. Podrobné informace o spolcích v obcích: Doplňky: Jilemnice s. 89-113.

JANDA, Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku. Krkonoše 1937/38, s. 56-60.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály. s. 132. kART, KK.

JILEMNICE: 12. ročník festivalu Březen – měsíc divadla, divadelní HROMADA 2006 - jaro.

JILEMNICE: Březen - měsíc divadla. AS 2007, č. 2, s. 74. Zprávičky. (Turnovský a semilský deník, 3.2.2007).

KOMÁRKOVÁ, Martina: Ochotnickým divadlům ani dnes neodzvonilo. MF Dnes 9. 4. 1999. 1 s.

KOPÁČOVÁ, Ludmila: Zamyšlení nad přehlídkou sokolského divadla v Toušeni. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 24.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982, s. 80.

LUŠTINEC, Jan: Jilemnice - historické zastavení. Kapitola XVI. Divadlo. Jilemnice 2000, s. 111-120.

MAPKA sousedského divadla Horního Pojizeří viz ÚVOD, Bibliografie prací s regionálním okruhem informací.

MINSTROVÁ, Zuzana: Regionální ochotníci hrají o postup. MF Dnes 20. 3. 1999.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 329-330.

nesign.. Z Jilemnice, Česká Thalia 1, 1867, s. 72

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART

SMUGALOVÁ, Zuzana: Jablonecké tančení. XX. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, nazvaná Tanec, tanec...2006. AS 2006, č. 6, s. 35-36.

ŠTEFANOVÁ, Daniela: Jilemničtí ochotníci v minulosti a dnes. Jilemnický zpravodaj 1998, č. 3, s. 3.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 407-409. kIPOS, kART

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 215. kART.

VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998. Nestr. Viz Místa/Okresy/Semily/Texty.

ŽALSKÁ, Radka: Ochotnické divadlo na Jilemnicku - spolek Kolár. Diplomová práce 1996.

ex: http://montalban.czechian.net
Internet: www.scenicky-tanec.cz/
xxx
Bibliografie - loutky

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 99.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

KMÍNEK, Václav: Vzpomínka na slavného loutkáře. (Působení Bohumila Majznera na Jilemnicku.) Krkonoše 1983, č. 3, s. 15 a 19.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 330.

NOVÁK, L.: LD 1906, s. 90.
-----

Česká Thalie 1871, roč. V, č. 20, 15. 10. 1871, s. 80.

České divadlo 1941, č. 4, s. 76.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Krkonošské muzeum v Jilemnici
Dokumenty ochotnického divadla. Prozkoumal Jiří Valenta 2003.
1/
Denník ochotnického divadla v Jilemnici viz Text.
2/
Památní kniha navazuje.

3/
od r. 1931-1936 navazuje, obsazení, hodnocené výsledků, další informace.

4/
JANDA Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku. I. díl, 1930 strojopis. 268 s.: Podrobné informace o spolcích v obcích:

Benecko s. 1-40, Jestřabí s. 41-44, Jilemnice s. 45-221, Horní Branná s. 222-268.

II. díl, 1930, strojopis, 358 s.
Kruh s. 1-6, Křížlice s. 7-20, Kundratice s. 21-32, Lhota Štěpanická s. 33-37, Martinice s. 38-58, Mrklov s. 59-89, Mříčná s. 90-129, Peřimov s. 130-132, Poniklá n/J. s. 133-156, Rudnice s.157-160, Roztoky s. 131-185, Rychlov s. 186-187, Stromkovice 188-193, Studenec s. 194-239, Horní Sytová 240-242, Dolní Štěpanice s. 243-276, Horní Štěpanice s. 277-280, Valteřice s. 281-289, Víchován/j. s, 290-308. První krkonošská župa divadelních ochotníků se sídlem v Horní Branné 309-344. (Kopie kART s. 309-317, 339, 344)

III.díl, 1933, strojopis, 205 s.
Doplňky: Horní Branná s. 1-88, Jilemnice s. 89-113, Lhota Víchovská s. 114-115, Bratrouchov s. 116, Buřany s. 116, Lhotka Návarov s. 116, Zlatá Olešnice s. 116, Přívlaka s. 116, Příč s. 117, Stará Ves s. 117, Vysoké n/J. s. 118-124, Karlov s. 125-164, Jablonec n/J. s. 165-169, Svojek s. 170-180, Tample s. 181-191, Kundratice s. 192-195. První krkonošská župa s. 196-199, Kruh s. 200-205.


5/ Diplomová práce Radka Žalská: Budovatelská 623, 514 01 Jilemnice, Technická univerzita, Liberec, pedagogická fakulta,je u fotografie popiska: V roce 1913 sehrál spolek Kolár hru bratří Mrštíků Maryša. Mezi herci byl i budoucí spisovatel Jaroslav Havlíček, tehdy sedmnáctiletý. (na fotografii označen šipkou).
a/ Návrh na postavení ochotnického divadla v Jilemnici č.i. 75624 Krkonošské muzeum. (Reprodukováno v publikaci..............s.115.

b/ Diplom, který udělili ochotníci hornobraničtí hraběti Harrachovi.

7/ V expozici Krkonošského muzea je obraz
František Kaván: Kotel v Krkonoších, tempera,1895, restaurováno ak, mal, Knittlem 1996.
Původně namalován jako opona Svatojánského ochotnického souboru v Křížlicích, Na druhé straně opona malíře Střížka z Hrabačova s nápisem Uvažuj, že budoucnost patří nám s alegorií Bílé Hory.
Historie opony, reprodukce obou opon v článku:
LUŠTINEC, Jan: Patálie se zelím aneb Největší plátno Františka Kavána. Krkonoše 1994, č. 11, s. 28. Kopis kART.

8/ Stanovy spolku divadelních ochotníků Kolár v Jilemnici. 1869. Tisk Hradec Králové. 12 s. Povolovací kolek. Kopie kART.

9/ Kapitola XVI. Divadlo s. 111-120 z publikace: Prosím o doplnění bibl. údajů, zvl. autora kapitoly.
Kopie kART. Obsahuje obr. na s.113: Kolár - představení Zlý duch Lumpacivagabundus. (1871, KMJ; foto A. Dunka).; s- 114: Nová radnice (dvorana), po léta středisko místního kulturního dění, při odhalení desky geologu Pošepnému roku 1907. (KMJ, foto: R. Zuzánek); s. 115: Jeden z mnoha plánů na městské divadlo, 70. léta 19. stol. (KMJ); s.115: Plán zástavby s umístěním divadla. (MÚ Jilemnice); s. 117:Plakát divadelního představení Čapkovy hry R.U.R. (KMJ); s. 119: Ochotnické představení v roce 1997. (Foto J. Dvořák).

Krkonošské muzeum:
Kronika města Jilemnice.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/30/6/1868, SDO Kolár (německý zápis).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/254/174, SDO Kolár 1896.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/487/8, SDO Kolár 1903, 1904, 1905.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6176668/1926, SDO Kolár (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/633/1928, SDO Kolár (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5740/1929, Lidová scéna (zal.).

Státní okresní archiv Semily:
Fond Jilemnice: Zákaz her 1812.

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT

Související Přehlídky

Související Obrázky

Jilemnice, Denník, inspirace k zřízení divadla, 1860
Jilemnice, Denník, zal. ÚMDOČ 1866
Jilemnice, Denník, Zápis 1860
Jilemnice, Denník, živý obraz Žižkova smrt
Jilemnice, Kavan, obraz opona
Jilemnice, Lazebník sevilský
Jilemnice, pamětní kniha, zápis 1860
Jilemnice, Provolání s.2.
Jilemnice, Provolání, stavba divadla
Jilemnice, Radúz a Mahulena, foto
Jilemnice, Sokol, sokolovna, 1908
Jilemnice, Vlci , 1925
Jilemnice: Návrh pro vystavení ochotnického divadla
Miletín, Muzeum 0/20, Jilemnice, nová radnice
Miletín, Muzeum 1/12, Jilemnice, Žádost sousedů jilemnických z 3.ledna 1812
Miletín, Muzeum 2/27a, Jilemnice, Kolár, věnování pamětní knihy
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 08, opony Rožďalovice, Jablonec nad Jizerou, Dvůr Králové, Jilemnice, Horní Stakory
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály


Mapa - Jilemnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jilemnice, Vlci , 1925
Jilemnice, Kavan, obraz opona
Jilemnice, Lazebník sevilský
Jilemnice, Denník, živý obraz Žižkova smrt
Jilemnice: Návrh pro vystavení ochotnického divadla
Jilemnice, Denník, Zápis 1860
Miletín, Muzeum 1/12, Jilemnice, Žádost sousedů jilemnických z 3.ledna 1812


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.