Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Železný Brod

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jablonec nad Nisou
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1791
Jeden z nejstarších zápisů o českém představení v oblasti horního Pojizeří pochází odtud.
1699 ODi.
Další záznam svědčí o tom, že z iniciativy “mládenců” a za pomoci kaplana Václava Jelínka (1715-1758) 1752 patrně vznikl text pašijové hry s názvem Theatrum passionale aneb Zrdcadlo umučení Pána našeho Ježiše Krista. Představeni zahajovalo procesí pašijových postav.
Zápis hry a popis poslední insc. pořídil Jan Tepr (1741-1799), poslední “vůdce komedie” (režisér).
Kronikář Umlauf pamatuje ze svého dětství.
Rovněž z 19. stol. se vyskytují v rukopisných kronikách a v archivní dokumentaci zmínky o představeních.
---
1808 hráli hlavně studenti.

"Pro chude odwedena od železno - brodske společznosti, kteřj Komedye Hragau 1817 skrze ruce Mladeho Pana Jos. Maryssky N.43 - 30f. Ta suma přissla k zadussy na obraz wanočznj Ten rok. Obecní makulář 1817."

1860 zal. SDO, představení v dřevěné radnici, později h. v hostinci U mostu, potom ve školách.

15.4.1866 dávali ochotníci drama ve 4 jednáních od J.J.Šantla "Kouzelnice Černoborka". Návštěva byla velmi četná, navzdor tomu, že se honorace v našem městském ochotnickém divadle ani neukáže.
Národní listy 21.4.1866.

2.12.1866 - Divadelní ochotníci provozují Raimundova "Marnotratníka".
Národní listy 2.12.1866.

1870-1909 vznikl druhý OS, tzv. Besední divadlo. Patřilo Sokolu, hrálo v hostinci U Jizery.
Od 1885 jako SDO Tyl.


1895 přestavba radnice, v 1. patře nádvorního traktu vybudována dvorana s jevištěm. Opona Mir. Hracha.

1900-1918 z popudu textilních dělníků zal. Národní dělnická vzdělávací beseda Havlíček.

1919 DS Tyl.
1923 nová opona V. Rady a V. Rabase pro městské divadlo.
50. léta DK ZK ROH n. p. Železnobrodské sklo.
Od 50. let DS Tyl při OB.
1957 obnovení Železnobrodských div. her. Pro spolek Tyl dělal výpravu spolu se sklářským výtvarníkem K. Vaňurou Jan Schmid*1936, r., h., v., scénárista, od 1969 ved. Studia Y).

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola. Působil zde župní důvěrník pro LD Sokola odb. uč. Fr. Havránek.

1923-1924 DO Svazu textilních dělníků, Vzdělávací odbor Čs. strany socialistické.

1930-1937 Katolické dělnictvo.

1935 modernizace divadla, znovu otevřeno 1936, Strakonický dudák.

2003 ZUŠ.1947 JH - SDO Tyl, Langer: Velbloud uchem jehly
1974 JH - SDO Tyl, Vampilov: Starší syn
1979 NP DpD - DS Tyl KP, Lichý: Kouzelná lampa Aladinova
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla, s. 26, 30, 59, 93, 136, 180, 376; Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s. 192, 312, 313,328; 425 s.; 1969, II, s. 291; 429 s.; 1977, III, s. 178,191; obr. s. 158, 153; 657 s.; Divadlo ve staré radnici v Železném Brodě. Foto původně otištěno v Památníku divadelních ochotníků v Železném Brodě. Železný Brod 1960, s. 63.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I, s. 317. Divadla. 318 s.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 133.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Fotografie hlediště a jeviště městského divadla v Železném Brodě.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

RON, Vojtěch: Zákaz železnobrodské pašijové hry v roce 1791. Rkp. 2000. Viz Texty.

LANGHAMER, Antonín: 30 krejcarů na pivo a ochotnický dnešek. OD 1960 č. 3, s. 58-59.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 99. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

MENČÍK, F.: Prostonárodní hry divadelní. 1. díl Vánoční hry (1894, s. I-XXVII), 2. díl Velikonoční hry (1895, s. I-XX), Holešov.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 731-733.

PAMÁTNÍK divadelních ochotníků v Železném Brodě. 1860-1960. Železný Brod, OB 1960, 112 s.;

PORT, Jan: Tvary divadla v Čechách. Díl I, Stín velké noci 1. IV, Lidové pašije, s. 208. DNM.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

RON, Vojtěch. Rkp. 2001. kART.

RON, Vojtěch: Hesla z připravované České divadelní encyklopedie, Biografického slovníku (DÚ): Jelínek, Václav; Tepr, Jan; Jáchym; Theatrum passionale. Obsahuje výklad a bibliografii. PC ART.

RON, Vojtěch: Nejstarší železnobrodská kronika. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Semily 1998, s. 159-175.

RON, Vojtěch: První poznámky k železnobrodským pašijím. In: Z Českého ráje a Pookrkonoší 1993, s. 35-52.

RON, Vojtěch: Slovo na okraj... In: Prix Bohemia 1992. Sborník vítězných pořadů, Český rozhlas. Praha, INFOS 1993, s. 10.

RON, Vojtěch: Souhrn poznatků o sousedském divadle v Železném Brodě. Rkp. 1998. kART.

RON, Vojtěch: Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století. In: Divadlo v Kotcích. Red. Fr. Černý. Praha 1992, s. 355.

RON, Vojtěch: Velkopáteční pašijová procesí. Český lid 1992, zvláště s. 299-301.

RON, Vojtěch: Zakázaná edice..., Divadelní revue 1995, č. 2, s. 281.

RON, Vojtěch: Zákaz železnobrodské pašijové hry v roce 1791. Divadelní revue 2000, č. 4, s. 66-70.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SCHMIDT, Roman: Železnobrodská hra o umučení Páně na CD-R.

PETRBOK, V, LUNGA, R., TYDLITÁT, J. (ed.). Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze sympozia 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice, Albert 1999, s. 418-423.

SOCHOR, František: Hra o umučení Páně napsaná kaplanem železnobrodským páterem Jelínkem a měšťany, v Železném Brodě hraná poprve léta Páně 1752, v pravé podobě zaznamenaná soukeníkem Janem Teprem a nyní zpracovaná Františkem Sochorem. (Rozhlasová úprava 1940.) Eduard Roman Schmidt, Editorial Notes Roman Schmidt. CD-ROM 1999.

SOCHOR, František:Ochotnické divadelnictví v Železném Brodě. Železný Brod, OB 1960. 110 s. KK.

SOCHOR, František: Stati o historii DS Tyl. SOkA Jablonec nad Nisou: Pozůstalost Františka Sochora.

SOCHOR, František: Theatrum passionale aneb Zrcadlo umučení Pána Ježíše Krista. Z původního zápisu železnobrodského soukeníka Jana Tepra z roku 1792 přepsal a upravil František Sochor. (1943 nabídnuto ND v Praze.) Editor Roman Schmidt. Editorial notes Roman Schmidt. 1. vydání Jablonec nad Nisou, SOkA 1999.

SOCHOR, František: Železnobrodské letopisy. 2. díl. Místopis, s. 131a. Rkp. SOkA Jablonec nad Nisou: Pozůstalost F. Sochora.

SOCHOR, František: Železnobrodská hra o Umučení Páně v Čs. rozhlase. Semily, Beseda 1940, s. 197.

SOCHOR, František: Železnobrodské letopisy. Železnobrodský kulturní přehled, duben 1971-březen 1974, s. 113-116; únor 1982-červenec 1983, s. 34-65.

SOCHOR, František: Železnobrodsko. Rkp. z roku 1972. SOkA Jablonec nad Nisou: Pozůstalosti Fr. Sochora, s. 84-85.

SOkA Jablonec nad Nisou: KrDO Železný Brod, 1869-1960. Ev. č. pomůcky 73; Fond Děkanský úřad Jablonec n. N. 1692-1990. i. č. 87, ka 1. (Zákaz pašijové hry 1791.); Fond MA Železný Brod: Pamětní kniha města Železného Brodu 1849-1855. J. Umlauf.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla, s. 34. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. a. 40 s. Historie vybraných souborů. kART.

STRNAD, Jan: Zpracoval místopis okresu. Rkp. 1998. PC ART;

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. 478 s. kIPOS, kART.

THEATRUM passionale: Železný Brod 1752-1791. Doslov V. Rona Železnobrodské pašijové divadlo. Všeň, Grimmus Digitation and Publishing, Roman Schmidt, 2000. Faksimile na CD-ROM. kDÚ, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. s. 52. kART.

ŽELEZNÝ Brod. Besedník 1872, č. 1, s. 16. NK.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru, ka 6
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9

Jablonec nad Nisou, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Tyl - kroužek divadelních ochotníků Železný Brod
Časový rozsah: 1869-1969
Metráž: 4,44 bm zpracováno a inventarizováno 0,84 bm nezpracováno
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků TYL Žel.Brod
Tematický popis: Fotografie, plakáty, různá korespondence divadelního spolku.
Archivní pomůcky
SOCHOR: TYL, KROUŽEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ŽELEZNÝ BROD, 1869 - 1960. Inventář, 1962, s. 5, ev.č. 73.

Liberec, Státní okresní archiv:
ka soudobá dokumentace, divadelní soubory, plakát

Praha, DNM: D 1343 - b 611.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Bibliografie

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 1/12, Železnýá Brod, zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů, 1791.
Miletín, Muzeum 1/14, Železný Brod, pašije 1791, rekonstrukce jeviště
Miletín, Muzeum 1/14, Železný Brod, rekonstrukce jeviště pro pašijové hry, 1791
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 25,  obrazy domova 3
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 26, obrazy domova 4
Památník divadelních ochotníků v Železném Brodě
Plakát: Zlatodvorský sedlák
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 351
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 356 , Turnov, Železný Brod
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Zápis z vyšetřování pašijové inscenace železnobrodských sousedů.
Železný Brod - Přírodní divadlo: Fidlovačka
Železný Brod, divadlo v budově radnice, 2010
Železný Brod, divadlo v radnici, hlediště, výzdoba balkonu
Železný Brod, divadlo v radnici, hlediště, výzdoba balkonu, střed, znak
Železný Brod, DS Tyl, O Málce a Kozlovských, 1980
Železný Brod, DS Tyl, tablo členů 2010
Železný Brod, Městské divadlo, Stavby a památky města, Hracha Miroslav, 1980, funkční
Železný Brod, opona (Rada, Rabas) v galerii
Železný Brod, opona M. Hracha v divadle
Železný Brod, opona v sále, Drahoňovský
Železný Brod, opona, Krajina, pasačka koz, Rada Vlastimil, Rabas, Václav, 1923
Železný Brod, pašije 1791, popis jeviště
Železný Brod, počátek stavby přírodního divadla Pod Kozincem
Železný Brod, popisek k návrhu opony Rada na výstavě v Turnově 2010
Železný Brod, přestavba přírodního divadla, 1953
Železný Brod, přírodní divadlo, logo, 195x
Železný Brod, publikace 150 let DS Tyl, 1860 - 2010, obálka
Železný Brod, stará radnice, kolor foto, před 1886
Železný Brod,náměstí, kresba, 1884
Železný Brod,návrh opony,Rada, muzeum


Mapa - Železný Brod

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Železný Brod - Přírodní divadlo: Fidlovačka
Památník divadelních ochotníků v Železném Brodě
Miletín, Muzeum 1/14, Železný Brod, rekonstrukce jeviště pro pašijové hry, 1791


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.