Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Strakonice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1817
Již 1817 hráli studenti hru Jana Nepomuka Štěpánka: Korytané v Čechách. Uplatnil se zde student František Ladislav Čelakovský (1799–1852, místní rodák, básník).
-------------------

Ve 30.–60. letech 19. století se hrálo české ochotnické divadlo v č. 47 právovárečného pivovaru, v č. 8 v hostinci K. Zdráhala a v č. 289 v domě Fr. Livory.

1869–1899 zde působila Jednota divadelních ochotníků.

1873 založena Vzdělávací řemeslnická jednota Čelakovský, od konce 90. let 19. stol. změna názvu na Občansko-vzdělávací spolek Čelakovský, mezi lety 1903–1906 přejmenován na Všeodborový spolek dělnický Čelakovský. V hostinci Pantheon hrál do 1912.

1883(?) se hrálo ochotnické divadlo v čp. 47 právovárečného pivovaru, č. 8 v hostinci K. Zdráhala a č. 289 v domě Fr. Livory.

Od 1897 Dramatický odbor Sokola. 1922 členem ÚMDOČ. V období 2. svět. války zakázán, po jejím skončení 1945 byl součástí tzv. Sdružených dramatických odborů, které byly základem v září téhož roku ustaveného SDO Čelakovský (viz), od 1947 DrO Sokola opět samostatný.

1905 na stálém jevišti v sokolovně celkem uvedeno 30 ochotnických představení.

1912 hrál div. soubor Sdružení dorostu českého venkova ve Strakonicích.

1912 Dělnický dům ve Strakonicích (divadelní soubor?), v hostinci Pantheon (v tomto roce zde sídlil a hrál Všeodborový spolek dělnický Čelakovský, viz).

1918–1946 hrály děti z Okresního sirotčince Kongregace sv. Karla Boromejského.

Ve 20.–40. letech 20. stol. uváděla divadlo Komunistická strana Československa, také loutkové divadlo.

1923 zaznamenán Dramatický odbor Československé strany socialistické.

1924–1927 Jednota divadelních ochotníků Švanda Dudák.

Ve 20. a 30. letech 20. stol. zde působil Divadelní soubor Federace dělnických těl. jednot (FDTJ).
1928–1942 hrála Dělnická tělocvičná jednota.

1928 (16. 11.) byla založena Divadelní jednota J. K. Tyla, nepolitický ochotnický spolek, působil do 1939.

1928–1941 Dramatický odbor Československých národních socialistů – kovopracovníci.

1930 Strakonice sídlo obvodu SDDOČ.

1934 OPM, DrO Studentského spolku Prácheň.

1934–1935 Místní sdružení republikánského dorostu.

1935 hrálo žactvo Obecných škol Masarykových.

Koncem 30. let 20. stol. měl Svaz Junáků-Skautů Republiky Československé, odbočka Strakonice, divadelní a loutkářskou skupinu. 1941 zakázána okupačními úřady.

Ve 30. a 40. letech 20. stol. Měšťanská škola dívčí Strakonice.

Ve 30. a 40. letech 20. stol. zde působila a také organizovala divadlo Podpůrná jednota Karel Havlíček Borovský (v kronice uvedeno Spolek vysloužilců Karel Havlíček Borovský). Spolek Karel Havlíček Borovský v roce 1935 slavil 60 let trvání, o jeho činnosti ve 2. pol. 19. stol. zatím nemáme zprávy.

Od 1935 vyvíjeli příznivci ochotnického divadla ve městě (Polívka, Kovář, Pondělíček a j.) snahy o vytvoření divadelního spolku, který by sdružil existující dramatické odbory (Sokol, Dělnická těl. jednota.......) a zvýšila se tak úroveň ochotnického divadla ve Strakonicích. Snahy překazil začátek 2. svět. války 1939. Přesto byla 1941 podána žádost o ustavení Spolku divadelních ochotníků Čelakovský, ta byla ale okupačními úřady zamítnuta.
(Kronika SDO Čelakovský 1945–1952, exc. IT)

1937 Dramatický odbor 124. sboru Stráže svobody.

1940 hrál dorost Jednoty kovoprůmyslového dělnictva.

1940 v říjnu zřídila Mládež Národního souručenství ve Strakonicích divadelní odbor Scéna mladých, uváděl činohru i loutkové divadlo, činný do 1944.

Za 2. světové války divadlo organizovala též Katolická charita, dále Kuratorium pro výchovu mládeže a Sdružení pro povznesení venkova.

1943 uvedeno (nezjištěno kým) – Miloš Hlávka (1907–1945, dramaturg ND) podle Ludwiga Holberga: Spáč. Hostování ve Volyni, Březnici, Blatné.

1942 Učňovská besídka hrála v sále U bílého vlka.

1945 (už v létě) byl založen Spolek divadelních ochotníků Čelakovský. Od 1950 (po úředním zrušení spolků) byl soubor Čelakovský součástí Dramatického odboru ZK ROH FEZKO.
(Hrálo se ale už hned po skončení války a během příprav k ustavení spolku Čelakovský pod hlavičkou tzv. Sdružených dramatických odborů /členem byl i ve válce úředně rozpuštěný dramatický odbor Sokola/, které byly základem připravovaného Spolku divadelních ochotníků Čelakovský.)
(Kronika SDO Čelakovský 1945–1952, exc. IT)

1945 hned po svém vzniku SDO Čelakovský založil fond na stavbu kulturního domu. Byl značně podporován a sebrána částka 280 000,– Kčs (? kronika uvádí "skoro čtvrt milionu").

1945 Komorní scéna Svazu přátel SSSR.

1946 zásluhou SDO Čelakovský ustaven ve Strakonicích Prácheňský okrsek ÚMDOČ.

Od poloviny 40. let 20. stol. průběžně vznikaly a působily studentské divadelní soubory v místním gymnáziu.

1947 se osamostatnil Dramatický odbor Sokola, někteří členové z SDO Čelakovský do něj přestoupili.

1947 byl ustaven Výbor pro stavbu kulturního domu. Předsedou byl zvolen Josef Kahuda. První informativní schůze konána 4.12.1947 za účasti zástupců všech spolků a korporací kulturně pracujících.

Od 1950 zde působil Dramatický odbor ZK ROH Česká zbrojovka, od 1954 změna na České závody motocyklové (ČZM). 1962 se spojily divadelní soubory Závodního klubu FEZKO a Závodního klubu ČZM Strakonice v Jednotném závodním klubu ROH Českých závodů motocyklových (ČZM) Strakonice (viz).

1951 hrál Divadelní soubor okresního výboru Československého svazu mládeže.

1955–1957 Dramatický odbor ROH Pramen.

1956 ČSM učiliště státních pracovních záloh.

1959 Ochotnický soubor STS (Státní traktorová stanice).

1959 působily ve Strakonicích 3(?) divadelní soubory, ve kterých většinou hráli stejní herci:
Divadelní soubor ZK Fezko,
Divadelní soubor ZK ROH Českých závodů motocyklových (viz),
Divadelní soubor ZK ROH Pramen.
Byla vytvořena společná režisérská rada v Domě osvěty.

1962 se spojily divadelní soubory Závodního klubu FEZKO a Závodního klubu ČZM Strakonice v Jednotném závodním klubu ROH Českých závodů motocyklových (ČZM) Strakonice (od 90. let 20. stol. Divadelní spolek Čelakovský, občanské sdružení).

1963 zde působilo Divadlo poezie Jednotného závodního klubu.

1965 poč. tradice krajských přehlídek amatérských loutkářských souborů Skupovy Strakonice.

V pol. 60. let 20 stol. Kabaretní skupina CASAPIS.

1965–1989 Dramatický kroužek Základní devítileté školy (ZDŠ) Dukelská.

1965 Dramat. kroužek v Základní devítileté škole Poděbradova.

1967 Dramat. kroužek ZDŠ Velké náměstí.

V 1. pol. 70. let 20. stol. celostátně úspěšné Divadlo poezie Okresní knihovny.

1972–1980 Dramat. kroužek ZDŠ Plánkova, od 1975 Čelakovského.

1987 školní soubor v ZDŠ Povážská.

1992 hrály společně divadlo školní soubory Domova mládeže a Střední průmyslové školy Strakonice.

Od 90. let 20. stol. Divadelní soubor Čelakovský, občanské sdružení. Od 2002 byla jeho součástí Studentská scéna, od 2005 Scéna mladých. 2018 spolek činný.

Od 1994 hrálo divadlo pro veřejnost Občanské sdružení HUSOT (původně HUSOT založen už 1985 jako oddíl Pionýrské organizace), 2005 divadelní činnost ukončili a sdružení se věnuje především turistice.

1995–2002 dětský divadelní soubor Speciální školy.

1997 Základní umělecká škola.

1999 Mateřská škola Šumavská.

2001 Divadelní soubor při Posádkovém domě armády.

--------------------
LOUTKOVÉ DIVADLO
1930–1949 Loutkové divadlo Sokola.

1939–1941 Junák hrál každou neděli loutkové divadlo.

1942 založili úředníci “fezových továren” loutkové divadlo, hrálo v zámku do 1948.

1947 zřídila diecéze Svazu katolické charity stálé loutkové divadlo, hrálo pravidelně.

1950 založen loutkářský soubor Radost.
Zal. a do 1975 vedl A. Křešnička, působil i jako r. a v. Po něm vedl soubor jeho syn I. Křešnička (1975-2000, prosadil v souboru černé divadlo a další moderní formy), a synovec J. Křešnička (napsal 35 loutkových her). Zpočátku v sále restaurace Oskořínka.
1953 se přestěhoval do zadního traktu hotelu U Lišků.

1952-1953 Lkr měšťanské školy.

1955-1956 Lkr osmiletky.

1955-1962 LS RK OÚNZ, h. do 1962 v ZK ČZM.

1972-1980 LS Mašle zal. učitelkami mateřských škol. Zprvu plošné loutky, později maňásky, i kombinace s živými herci.

1950 byl založen Loutkářský soubor Radost. Soubor měl postupně několik zřizovatelů. V 60. letech 20. stol. Radost, loutkářský soubor JZK Strakonice. V 70. letech 20. stol. Radost, loutkářská scéna Domu kultury ROH.

1961-1962 DLS ZŠ Dukelská, maňáskový kroužek.

1965 poč. tradice kraj. přehlídek amatérských LS Skupovy Strakonice.

1965-1973 LK Pionýrské skupiny ZDŠ F. L. Čelakovského, ved. J. Křešnička.

70. léta též DLS ODPM, r. M. Křešničková.

1972-1980 LS Mašle zal. učitelkami mateřských škol. Zprvu plošné loutky, později maňásky, i kombinace s živými herci.

2010 vznikl soubor maňáskového divadla při Vyšší odborné škole (VOŠ) a Střední pedagogické škole (SPŠ) ve Strakonicích. 2012 činný.

---------
Zahraniční reprezentace:
LS Radost: 1968, 1977 Maďarsko, Békéscaba, Mezinárodní loutkářský festival
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 198.

BOŠEK, Pavel: Devátý Šrámkův Písek. AS 1965, č. 8, s. 1–2.

BRŮČEK, Josef: 32. Divadelní Bechyně, AS 2003, č. 3, s. 27.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 239, 256, 336, 348, 404. obr. s. 349: Josef Křešnička: Faust, Radost Strakonice, režie J. Křešnička, výprava J. Moravec, 1982.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 181, 290.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

DVACET let Radosti 1950–1970. Strakonice, Dům kultury 1970, 14 s. MLK.

HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949–1990. Diplomová práce. Hradec Králové, PF 1993.

CHUDOBOVÁ, Kateřina, Bc.: Loutková scéna Radost ve Strakonicích (1950–1989). Magisterská práce. Olomouc, FF UP, 2014.

INFORMACE pro MČAD pí Krejčová a Milan Hankovec. Rkp. 2000. kART. Výpisy z arch. mat. SOkA Strakonice zprac. Milan Hankovec. Rkp. 2002, 36 s. PC ART.

KŘEŠNIČKA, J.: 30 let loutkového divadélka Radost Strakonice 1950–1980. Strakonice, DK ROH ČZM 1980, 22 s. MLK.

KŘEŠNIČKA, Josef: Faust, Radost Strakonice, režie J. Křešnička, výprava J. Moravec, 1982.

LOUTKY. Z historie loutkářství na Strakonicku (katalog výstavy). Strakonice, Muzeum 1984, 18 s. MLK.

MIKEŠ, František: 30. Divadelní Bechyně 2001. AS 2001, č. 4, s. 24.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 487–490.

PADESÁT let radosti s Radostí 1950–2000. Strakonice, LS Radost 2000, 24 s. kART.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (LS Radost, Alois Křešnička, Ivan Křešnička, Josef Křešnička.) Praha, DDD.

TŘICET let loutkového divadélka Radost Strakonice. Strakonice, DK ROH ČZM 1980, 22 s. MLK.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské M 1988, s. 95. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské M 1982, s. 14, 15. kART.


Ochotnické divadlo 1956, č. 6, s. 142.

Prácheň 2. 4. 1930, 10. 10. 1930, 14. 11. 1930, 12. 12. 1930, 17. 2. 1931, 13. 3. 1931, 24. 4. 1931, 4. 11. 1932, 2. 12. 1932 ad.

Zprávy Loutkářského soustředění 1940, č. 3, s. 2.
Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 3, s. 1.
Zprávy Loutkářského soustředění 1945, č. 5, s. 2.
Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 1, s. 6.

INTERNET
Díla a divadelní počiny Milana Hankovce. Městské muzeum a galerie Vodňany – webové stránky – https://www.muzeumvodnany.cz/muzeum-galerie/texty/786-dila-a-divadelni-pociny-milana-hankovce (exc. IT 2018).

Webové stránky HUSOT Strakonice – Historie Husotu – http://www.husot.strakonice.cz/historie.html. Obsahuje fotogalerii div. představení. (IT 2018).
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2844/1941, SDO Čelakovský (podaná žádost o ustavení spolku byla okupačními úřady zamítnuta – viz Kronika SDO Čelakovský 1945–1952, exc. IT).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1723/1945, SDO Čelakovský.

Praha, Státní oblastní archiv:
Spisový materiál “příspěvky herecké ochotnické společnosti města Strakonic na postavení nové nemocnice” z let 1841 a 1847–1849. Fond Pionýrské hnutí Strakonicko, sign. G/41. Kniha č. 71 (ST) 471.
DS Čelakovský 1945–1958. Ev. č. pomůcky 59.

Strakonice, Státní okresní archiv:
Fond A města Strakonic, ka 135 VI_13/1.
Kronika města Strakonic 1916–1950.
Kronika obce Dražejov 1909–1945.
Kronika obce Štěkeň 1919–1939.
Kronika oddílu HUSOT Strakonice 1992–1998.
Kronika Pionýrské skupiny ZŠ Revoluční Strakonice 1965–1968.
Kronika Základní školy F. L. Čelakovského 1963–1991.
Kronika Základní školy Poděbradova 1964–1990.
Jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929–1948 (ST) – 471 / OkÚ Strakonice - kn č. 72 - jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929–1948 (ST) 751; fond OkÚ ka 105, 8/6, fond Obecná škola Strakonice, kronika 1860–17891, 1891–1926 inventář “Krajský úřad Prácheň 1696–1850” (vydala Krajská správa ministerstva vnitra, Č. Budějovice 1967).

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Dražejov, kronika obce 1909–1945,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjodr&menu=3&id=339&page=9
Strakonice, kronika Divadelního spolku Čelakovský 1945–1952,
https://digi.ceskearchivy.cz/130217/4
Strakonice, kronika města 1916–1950,
https://digi.ceskearchivy.cz/1734/155/1110/1244/74
Husinec, kronika města 1950–1974, snímek 13,
https://digi.ceskearchivy.cz/729/13/1017/836/61/0

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001–2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Videa

Související Obrázky

Logo Skupovy Strakonice
Městské divadelní soubory často přebíraly repertoár pražských scén.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Národní báchorka Švanda dudák ve Strakonicích
Strakonice, LD, opona s vyobrazením Švandy dudáka, autor Jarko Dvořák Šumavský, rest. Nela Vadlejchová
Strakonice, opona LD
Strakonice, opona LD, Švanda dudák, a. Dvořák Šumavský, 1930
Strakonice, opona, sokolovna, čb
Strakonice, sokolovna, opona,  Alois Hanš, 1898
Strakonice, sokolovna, opona,  Alois Hanš, 1898
Strakonice, sokolovna, opona,  Alois Hanš, 1898, autograf
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní tvrz Jeseník, výstava Kouzlo loutkového divadla - Rodinná loutková divadla a loutky 1850-1950 ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní tvrz Jeseník, výstava Kouzlo loutkového divadla - Rodinná loutková divadla a loutky 1850-1950 ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových


Mapa - Strakonice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Strakonice, opona LD, Švanda dudák, a. Dvořák Šumavský, 1930
Strakonice, sokolovna, opona,  Alois Hanš, 1898
Logo Skupovy Strakonice
Národní báchorka Švanda dudák ve Strakonicích


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.