Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žebrák

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Beroun, okres
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1812
1750 zaznamenáno první představení Umučení Páně.
---------------

1812 vzniklo ve městě ochotnické divadlo z popudu studentů, kteří se o prázdninách vraceli do Žebráku. 1812 první české představení - aktovka Krejčí Divíšek (Štěpánek). Následovala další představení.
Od 1820 vedena pamětní kniha, která zaznamenává činnost souboru ochotníků v Žebráku.
1829 žádost o povolení, aby společnost měšťanů mohla hrát česká div. představení ve prospěch chudých a chudé mládeže, gubernium povolilo pouze tři. 1835 se K. J. Erben zúčastnil ochotnického představení v Žebráku, poté pro ně sepsal hru Sládci, 1837 zde poprvé uvedena. Hráli v domě Pod podloubím, v hostinci U zlatého anděla. 1872 se hrálo v zahradě žebráckého pivovaru. 1875 schváleny stanovy a název Spolek divadelních ochotníků. Hráli nepřetržitě (s různou intenzitou) na konci 19. i v první pol. 20. stol., bohatá meziválečná činnost. 1936 název Spolek div. ochotníků Jirásek. 1940 se k němu připojili ochotníci z dalších spolků (Sokol, katol. mládež aj., viz níže). 1951 soubor začleněn do ZK TOS Žebrák. 1978 se ZK ROH TOS stal Sdruženým klubem pracujících, název souboru: Ochotnický soubor K. J. Erbena SKP. 1993 se zřizovatelem stal Kulturní klub, s. r. o. 2012 činný Divadelní soubor K. J. Erbena KK Žebrák.

Na začátku 40. let 20. stol. bylo ve městě 5 divadelních souborů, kromě Spolku divadelních ochotníků též DO Mládeže Církve československé, DO Sportovního klubu Ivo, DO Sdružení katolické mládeže, DO Sokola.
1940 se spojily do jednoho souboru a hrálo se v průměru 8-10 představení ročně.
1943 v souboru žebráckých ochotníků 93 členů, z nich 46 činných.

1939-1945 uváděli zábavní repertoár, např. Vesnický hrdina, Propastno tmy, Sextánka, Omlazený dědeček, Na potoce za mlýnicí aj.; starší české veselohry od Štolby, Šamberka, Svobody, Vikové-Kunětické; hodnotné hry současné, např. Zpovědník (Tetauer), Svět bez oken (Tomanovi) aj. i českou klasiku, např. Naši furianti (Stroupežnický), Stříbrný vítr (Šrámek).

1968 a 1969 ve městě proběhly I. Středočeské divadelní hry.

1970 I. národní přehlídka vesnických a zemědělských souborů.

1971 krajská přehlídka div. klasiky.

1972 v rámci 160. výročí ochotnického divadla I. Festival souborů se staletou a starší tradicí.

1973-1976 krajské přehlídky české klasiky. 1978 přehlídka rozšířena i o světovou klasiku. Poté každoročně jako Kraj. přehlídka div. klasiky Erbenův Žebrák - Memoriál Jiřího Beneše (do 1988).

1974 město čestným členem SČDO.

1977 II. festival stoletých souborů (celkem 3 ročníky).

1984 krajská soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro děti (předchozí i následné ročníky přehlídky se uskutečnily v Rakovníku).

1988 Divadlo poezie.

Od 1997 součástí Div. souboru K. J. Erbena dětský divadelní soubor (též název Soubor mladých) při ZŠ v Žebráku.

2002 oslavy 190. výročí ochotnického divadla ve městě a 35. ročník Erbenova Žebráku, účast 65 souborů včetně domácího (Naši furianti).

LOUTKOVÉ DIVADLO:
1923 založena scéna V říši loutek, činná patrně i ve 30. letech.
Bibliografie:
190 let českého divadla v Žebráku. Upomínkový list u příležitosti slavnostního divadelního posezení 29. března 2002. Kulturní klub Žebrák 2002.

Adresář ARTAMA 1993.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., č. 1009: NP venkovských souborů; 2027 záznamů.

BENEŠ, Jiří: Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla. Knižnice ochotnického divadla. Praha, Orbis 1965, s. 16-17; 264 s. kART.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 64, 291.

ČÁKA, Jan: Podbrdskem od městečka k městu. Praha, Stč. nakl. a knihkupectví 1988, s. 108-109.

EXNAROVÁ, Alena: Tam na horách. Amatérská scéna 1991, č. 1, s. 2.

DIVADELNÍ HROMADA. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků, č. XXXV/2002, s. 25.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II, s. 181, 291, 299.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HAVELKA, J.: Loutková divadla na Podbrdsku. L 1926/27, s. 199.

HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. Beroun, OKS 1989, s. 28-29.

HNĚVKOVSKÝ, Petr: O jeho práci.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

KYNCL, Jaroslav: Klicpera a Erben u ochotníků v Žebráce. České divadlo 1940, č. 4, s. 62-63.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 122-236.

Liberec 1946, s. 73-74.

LORENC, František; Informace pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

LORENC, František: 150 let českého ochotnického divadla v Žebráku. 1812-1987. Žebrák, příloha Kulturního kalendáře SKP 1987. Nestr. SA Fr. Černý.

LORENC, František: 175 let českého ochotnického divadla v Žebráku. SKP Žebrák, 1987.

LORENC, František: 165 let českého ochotnického divadla v Žebráku. AS 1977, č. 6, s. 17.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 727-729.

MÜLLER, Vladimír: Spolek divadelních ochotníků v Žebráce od svého založení v r. 1812 až do r. 1924. Žebrák, SDO 1925. MKd. SA Fr. Černý.

PROGRAM Oblastního kola krajské přehlídky agitačních skupin Středočeského kraje 1988.

SOUPIS repertoáru žebráckého ochotnického spolku (rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského). MKd.

STEHLÍKOVÁ, Marcela: Amatérské divadlo v Žebráku. Diplomová práce. Plzeň, PF 1994. 78 s.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. 33; 40 s. Historie vybraných souborů. kART.

STROTZER, Milan: Přehlídka venkovských souborů. AS 1986, č. 8, s. 9.

STROTZER, Milan: 34. Wintrův Rakovník v roce 2010 aneb.... Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 14-17.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav (šin): Žebrák 1985: Hledat dnešní smysl včerejšího díla. AS 1986, č. 2, s. 5.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 119-122. 478 s. kIPOS, kART.

TVAROCHOVÁ, Kateřina: Divadelní spolky na Berounsku (Beroun-Žebrák-Hořovice). Minulostí Berounska 1998, č. 1, 30 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 359. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla 1824-1846. Praha, Orbis, s. 109-110.

WEBOVÉ str. ZŠ v Žebráku - fotogalerie: http://www.skolazebrak.cz/fotogalerie.php (8. 2. 2012).

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 189-191.

XII. KRAJSKÁ soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro děti. Společenský klub pracujících Žebrák, listopad 1984, programová brožura, OKS Rakovník, 1984, 16 s., SA Milan Strotzer.

České divadlo 1940, č. 4, s. 63, č. 10, s. 194.

Československé divadlo 1925, č. 6, s. 96, č. 14, 2. str. ob., č. 17, s. 272, č. 18, 2. str. ob.

Divadelní listy 1881, č. 44, s. 382.

Divadelní listy 1883, č. 7, s. 61, č. 9, s. 78, č. 12, s. 110.

Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 11, s. 200, č. 12, s. 216, č. 15, s. 270.

Mladé proudy 11. 11. 1931 - Loutkář 1930/31, č. 10, s. 250.

Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 6, s. 46, č. 19, s. 150, č. 20, s. 159, č. 23, s. 184.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2523/1921, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1698/1923, Div. ochotníci (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1668/1936, SDO Jirásek.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů - C 836, Pl, Sdružení katolické mládeže, 1929 Sládci.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Muzeum Českého krasu v Berouně:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Žebrák, 1812-1950.
Metráž: 0,80 bm (z toho nic není zpracováno).
Tematický popis: Knihy zápisů 1884-1950 (6 knih). Pamětní kniha založená 1820 (zápisy od 1812-1912). Matrika divadelních ochotníků (od 1812). Pamětní kniha.

Státní okresní archiv Beroun:
Fond Žebrák: Spolek divadelních ochotníků Žebrák, 1906-1951, 0,43 bm (z toho nic není zpracováno).
3 knihy zápisů o schůzích a valných hromadách spolku z let 1925-1951.
SDO v Žebráku, sign. XXII - 676/2, Pamětní kniha II.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Hlavička festivalového zpravodaje Erbenův Žebrák.
Hněvkovský, Petr MIloslav, 1824-1878, Žebrák, foto, portrét
Hněvkovský, Šebestián, 1770-1847, Žebrák, portrét foto
Logo oslav
Lumpacivagabundus
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Nejedlý, Jan, 1776-1834, Žebrák
Ochotníci na jevišti starého divadla před prospektovou dekorací.
Sadská, Klicpera, Sládci, program, 2003
Středočeské krajské kulturní středisko, hodnocení oblastních kol krajské soutěžní přehlídky agitačních skupin, s. 2, 1986
Středočeské krajské kulturní středisko, hodnocení oblastních kol krajské soutěžní přehlídky agitačních skupin, s. 3, 1986
Vorel, Josef, 1801-1874, Žebrák, portrét, kresba
Vorel, Ludvík, 1829-1900, Žebrák, foto, portrét
Žebrák, Erbenův Žebrák 78, logo, 1978
Žebrák, Erbenův Žebrák 90 - plakát, 1990
Žebrák, Hradčany, autor neznámý, 1890, čb foto, opona zničena
Žebrák, Muzeum českého krasu, výstava 195 let OD, 2007 - plakát
Žebrák, Muzeum českého krasu, výstava 195 let OD, 2007, autoři
Žebrák, NP vesnických, 1970, program
Žebrák, panel České ochotnické divadlo v Žebráku, historie spolku a plakáty Na zdar Matice 1900, Princ Bebé
Žebrák, SDO, Album fotografií, deska
Žebrák, Šebestián Hněvkovský, pam.deska 1870
Žebrák, Žebrácké divadlo, pamětní kniha, tit.str, 1820
Žebrák1, Hradčany v secesním rámu, autor neznámý, čb foto, před 1912, opona zničena


Mapa - Žebrák

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žebrák, Žebrácké divadlo, pamětní kniha, tit.str, 1820
Žebrák1, Hradčany v secesním rámu, autor neznámý, čb foto, před 1912, opona zničena
Žebrák, Hradčany, autor neznámý, 1890, čb foto, opona zničena
Logo oslav
Hlavička festivalového zpravodaje Erbenův Žebrák.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.