Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Semily

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Semily
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1790
1785 V úterý masopustní konán maškarní průvod na koních po soldátsku od hlavy až k patě ozbrojených maškarářů. Po Velikonocích Josef Careto hrabě Millesimo zakazuje od příštího roku všeliký maškarní průvody na úterý masopustní. Kdo by však přece osmělil tento zákaz nešetřiti, za trest do vězení šatlavního odsouzen býti má. Dle Vojtěcha Rona.
---
1790–1841 se hrálo ve vrchnostenském špýcharu, hrálo se často německy - "řidčeji či častěji dle vůle vrchnostenských úředníků".
1800-1818 opisy div. her uč. J. Končinský (z jeho opisu zachovaná též Opera o narození Krista Pána).
1815 na zámku.
Hrálo se ve staré dřevěné radnici.
Po přejítí špýcharu do soukromých rukou se hrálo i v hostici U českého lva.
1848 první divadlo v přírodě na zahradě restaurace V ráji.

1864 založeno Družstvo divadelních ochotníků, dvojakost jazyková začala ustupovat. Týž rok "Stanovy k udržení míru a pořádku mezi ochotníky"
1872 - z tohoto roku nejstarší zachovaný plakát - Kotzebue: Zmatek nad zmatek, hráno v hostinci U českého lova.

1874 založen SDO. Téhož roku v nově postavené radnici stálé divadlo, 132 míst k sezení a 160 míst k stání, acetylenové osvětlení.
Opona s pohledem na město od V. Kwayssera a J. Prokopa. Staré zařízení i s garderobou prodáno do Bozkova. Spolupráce ochotníků s A. Staškem (1843-1931, spisovatel, 1878-1913 advokátem v Semilech).
1879 h. se semilskými ochotníky i Karel Kramář (1860-1937, později první předseda československé vlády).
1880–1900 v radnici operetky a zpěvohry, společně s pěveckým spolkem Jizeran Ďáblův podíl (Titl).
Jh. Otýlie Sklenářová-Malá (1880), Václav Vávra (1883), Jakub Vojta Slukov (1885), Jindřich Mošna (1890 2x), Hana Kvapilová (1896).
Ivan Olbracht (1882-1952, prozaik).1901-1906 v 11 hrách. 1916 SDO opustil radnici a přešel do sálu s modernějším jevištěm v sokolovně.
Před okupací jh. E. Kohout, R. Nasková, Z. Štěpánek, R. Deyl st. , E. Vrchlická, O. Scheinpflugová, Z. Sulanová, R. Hrušínský.
1951-1952 modernizovali přírodní divadlo (rozšířeno na 1000 míst k sezení.).
1979 ukončení činnosti.


Před 1. svět. v. též Řemeslnická beseda (zal. 1882), 1883 v zahradě hotelu V ráji vybudovala divadlo. Dekorace J. Prokop, autor opony v div. sále v radnici.

LD hrála Řemeslnická beseda, zal. 1882. 1906 např. 3 představení

Koncem 19. stol. také školní mládež, např. 1899 Tři halíře (Jaroš).

Od 1896 3-4x ročně Sokol.

1899-1907 Jednota katolická h. až 9x ročně.

1900-1918 Mládenecký spolek Semily, 3 x ročně.

1-2 představení ročně též školy.

Mateřská škola 1901 Princezna Pampeliška.

V městském divadle 1905 38 představení, z toho 12 ochotnických.

1909-1916 též Divadlo Dělnického domu (navázalo na dělnický vzdělávací spolek Mírumil 1892-1906.

1916 se semilští ochotníci přestěhovali ze sálu na semilské radnici, kde působili čtyřicet let, do sokolovny. Veškeré zařízení jeviště prodali benešovským divadelníkům.. V benešovské divadelní kronice je zapsáno, že ochotníci prodali své skládací jeviště ochotníkům do Kotelska a do prostorného a plynovým osvětlením vybaveného sálu koupili zařízení jeviště ze sálu na semilské radnici
(130 let ochotnického divadelního spolku v Semilech, 1994, s. 24)

Po 1918 první ochotnické soubory DTJ.

1922 sídlo Riegrova okrsku ÚMDOČ.

1929 zal. LS Sokola. Hráli pravidelně v sokolovně.
1941 LD předáno Kuratoriu pro výchovu mládeže.
1946-1948 obnoven loutkářský odbor Sokola.

1930 sídlo obvodu SDDOČ.

Střídavá aktivita ochotnických souborů až do zákazu činnosti 1944.

20. léta spojena s ing. V. Zemanem, bratrem I. Olbrachta, h. a r., Velbloud uchem jehly, Periférie, Věc Makropulos, J. K. Tyl, Radúz a Mahulena ad. Jh. E. Kohout (1925 vícekrát), R. Nasková (1925) aj.

Po 14 letech profes. herecké činnosti se 1926 vrátil do Semil A. Douba, do 1934 pak h. a r. řadu představení.

1926 Sdružení pro stavbu Riegrova divadla. 1926 hráno v přírodním div. v Kopaninách.

1938 členové Proletářské výchovy provedli Kata a blázna v hostinci Na rovinkách.

LD Junáka a měšťanské školy.

1950 zal. DS ZK ROH Pojizerských bavlnářských závodů, později od reorganizace podniku jako DS Koloraklubu.
1979 jako Divadlo Ivana Olbrachta.
Hráli pod názvem Podio (Podkrkonošské divadlo I. Olbrachta). Osobností Z. Lindner, původně loutkář, r., v., scéna, h., řada pozoruhodných interpretačních novinek.

1956 zal. Lkr Okresního průmyslového kombinátu, hrál na dobře vybavené scéně v hostinci U Hajských, ved. Z. Štyrnad.

1957-1989 LS MLS.

1960-1979 LS ZK ROH Pojizerské bavlnářské závody. Po celou dobu existence ved. V. Maizner ze staré loutkářské rodiny. Hrál převážně v sále radnice, do postavení KD.
Malá Loutková scéna (MLS). Sem přešli všichni loutkoherci i s V. Maiznerem.
Od r.1986 ved. Z.Lindner (Vedení LS převzal Z. Lindner, absolvent Lidové konzervatoře v Hradci Králové, a zaměřil se především na vlastní tvorbu. 1987 nominován na CP v Žilině.

1963 LS Kovozávody Semily předvedl úspěšně v OD v Turnově ukázky nových forem agitek.

1988 DLS LŠU, LDO Semily, ved.M.Sůva, Ahoj moře,

1995 DDS ZUŠ Semily, s.Vladěnky, ved. H.Mocková, k výuce používá předměty, loutky, prostředky dramatické výchovy.

1996 1. ročník přehlídky autorských inscenací, kromě místního
účast amatérských souborů z Prahy a Plzně.

1988 Recitační a divadelní kroužek.

1998 1. ročník netradiční přehlídky Semilský paroháč.
1999 účast 8 DS.
2001 4. ročník přehlídky, hostoval soubor z Jelenie Góry.

Od 90. let uč. ZUŠ H. Mocková, ved. DDS Má to háček, 1998 O Seanu Sullivanovi (Vladislav - Mocková.

2001 Golf.

2002 nový soubor "Holky na zabití" E.A Poe:Metoda dr Péra a prof.Téra /nominováno na nár.přehlídku do Trutnova./

2003 Integráček.

2005 GIO.

2005 Palečci.

2006 Odysea.


1946 JH – ODS, Tyl: Jan Hus
1948 ODS členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pogodin: Kremelský orloj
1957 ŠP - Jedenáctiletá SŠ, Klicpera: Hadrián z Římsů
1963 WP - Soubor Osvětové besedy, Wilde: Tři chryzantémy
1983 NP RSDH - DS I. Olbrachta SKP, Turovi: Velvyslankyně
1987 NP RSDH - LS Mls SKP, Lindner: O careviči Ivanovi
1988 NP RSDH - DS I. Olbrachta SKP, Gogol: Revizor
1995 DSÚ - DDS ZUŠ, Werich - Mocková: O rybáři a jeho ženě
1992 KDP - DS Ivana Olbrachta, Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
1998 DT - DS Ivana Olbrachta, V W: Hlava proti Mihuli
1998 DSÚ - Má to háček, Vladislav - Mocková a kol.: O Seanu Sullivanovi
2002 DST - Holky na zabití, Poe: Metoda dr. Téra a profesora Péra
2002 WP - Podio, De la Serna: Co vykřikují věci
1987 LCH - MLS SK ROH, Lindner: O careviči Ivanovi
Bibliografie:
BARTÁK, Jaroslav: 130 let ochotnického divadelního spolku v Semilech. Semily 1994.

BEDNÁŘ, Pavel: Severočeská přehlídka dětského recitačních a divadelních souborů (jak z Libereckého tak Ústeckého kraje), v Městském divadle Nový Bor. Deník dětské scény Trutnov 2002/0.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972. s. 197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 59, 84, 86, 94, 148, 175, 178.

ČTVRTSTOLETÍ Semil 1945-1970, s. 77-79. Semily, MNV 1970.

ČTYŘICET let mírového rozvoje města Semil. Red. V. Votoček. Semily 1985, s. 76-78.

DANÍČEK, Vladimír: 80 let kulturní práce v Semilech. Památník osmdesátiletého trvání Ochotnického divadelního spolku v
Semilech. Semily, Ochotnický divadelní spolek u příležitosti svého osmdesátiletého působení 1945, s. 6-14.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 310, 312, 328.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 176, 466, 493.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DUŠTA, Bohouš: O jeho práci: Hromada 1996, č. 16, s. 508; 1998, č. 21, s. 22.

GLOS, Josef ml.: Sedmdesát let Ochotnického divadelního spolku v Semilech. 1864-1934. Semily, vl. n. 1934. 52 s. SOkA Semily, KK, kART.

HALBERSTADT, B.: Tylův Jan Hus v podání ochotnického divadelního spolku Semily. In: Ročenka XVI. Jiráskova Hronova 1946, s. 48-51.

DIVADELNÍ HROMADA, 1992- 1998, č. 21, s. 23. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků.

LENDEROVÁ, Milena: Divadlo Dělnického domu v Semilech. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 1989, sv. 2.

LOUTKÁŘSKÁ HOSTINA. Zpráva o krajských přehlídkách amatérských loutkářů v roce 2004 AS 2004, č. 3, s. 56 - 64. Štěpán Filcík a kol. XIV. Turnovský drahokam, Turnov 13. – 14.3.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 435-437.

MINSTROVÁ, Zuzana: Regionální ochotníci hrají o postup.

MIZERA, František: Slavnostní spis vydaný na oslavu památky dvacetiletého trvání Řemeslnické besedy v Semilech 1882-1902. Semily 1902.

MIZERA, František: Paměti města Semil a okolí. Semily 1930, s. 223-226.

MLK Chrudim: LS KD: Závěsné loutky z insc. L. Dvorského: Skákavá princezna, r. a v. Zdeněk Lindner, 1988 L 5440-skákavá princezna, L 5441-král, L 5442-černokněžník, L 5443-princ Jiří, L 5444 ježibaba. Spodové loutky z insc. Zd. Lindnera: O careviči Ivanovi, r. a loutky Zd. Lindner, v. H. Kovářová, 1987 L 5445-carevič Ivan, L 5446-carevič, L 5447-princezna, L 5448-princezna, L5448-princezna klec. Spodové loutky z insc. Fr. Navary: Zazděná slečna, r., v. K. Šefrna, 1976 L 2895-král Jan, L 2896 Adélka královská dcera, L 2897-kníže Izmaíl.

Mladá fronta Dnes 20. 3. 1999.

MOCKOVÁ, Hana: O její práci: Hromada 1995, č. 13, s. 387.

Ochotnický DS 1945. 54 s., il. SOkA Semily, KK, kART.

PAMÁTNÍK osmdesátiletého trvání ochotnického divadelního spolku v Semilech 1864-1944. Red. Josef Hlouška. Semily,

POŠEPNÝ, Jiří: O jeho práci:Hromada 1998, č. 21, s. 23.

RICHTER, Luděk: Dětské divadlo v Liberci. Internet (viz texty)

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEDMDESÁT let ochotnického divadelního spolku v Semilech, redakce Josef Glos ml. Vydal Ochotnický div. spolek v září 1934.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982. s. 96.rozmn. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 106-109. kIPOS, kART.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

VEJVARA, Josef: Proti starým zvykům (zpracováno do povídky). Hlasy Pojizerské III, 1888, č. 1.

VOTOČEK, Václav: Informace o činnosti Zdeňka Lindnera. Rkp. 2000. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I.), s. 181.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II.) s. 149.

VOTOČEK, Václav: Semily. In: Věda a život 1984, č. 1, s. 21-25.

VOTOČEK, Václav: Semily ve stručném přehledu. Semily,

ZÁRUBA, Petr, Loutkářský soubor Na židli Turnov: Patnáct Turnovských drahokamů. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV.


Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 12, s. 4.

Východočeský loutkářský zpravodaj 1981-89, vyd.KDO Hradec Králové.
MERTA, Jan: Informace dle dopisu H.Mockové z 8.5.2002.
Archivy:
Česká Lípa, Státní okresní archiv:
Fond spolky 75.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141

Pojizerské MaG:
Loutky Majznerovy kočovné společnosti ze Suchardovy dílny v Nové Pace a z mirotické dílny.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/2999/1926, Sdružení pro stavbu Riegrova divadla, Ochotnický DS (zal.).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/5568/1932, Ochotnický DS (1864) (zal.).
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/4141/1940, Ochotnický DS.

Semily, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Sdružený klub ROH Semily
Časový rozsah: 1971-1990
Metráž: 0,19 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Kulturní a společenské středisko v Semilech Městské kulturní středisko v Semilech JKP ROH v Semilech SK ROH v Semilech.
Tematický popis: Kronika 1971-1990 (4).
Archivní pomůcky: nejsou

Fond: Ochotnický divadelní spolek, Semily, (1823) 1874-1974. Ev. č. pomůcky 187; písemnosti, foto. a Pl spolku.

Název fondu (sbírky): Družstvo pro stavbu divadla Semily
Časový rozsah: 1924-1945
Původce fondu (sbírky): Družstvo pro stavbu Riegrova divadla ochotnického divadelního spolku v Semilech
Tematický popis: Zápisy ze schůzí 1924-1945 (1), pokladní kniha 1925-1945(1), akta 1931-1945 (1 bal.).
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Česká Lípa:
spolky 75.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Přehlídky

Související Bibliografie

Související Obrázky

Olbracht, Ivan  (Kamil Zeman) foto z doby působení v Ochotnickém divadelním spolku, 1904
Rieger, F.L. předseda Sboru pro postavení ND
Semily, opona, pohled na Semily, Vincenc Kwaysser a Josef Prokop; 1874, pohlednice, opona neexistuje
Semily, rub pohlednice s oponou, s razítkem k oslavám 70 let, 1934
Semily, Slepý mládenec, 1926, v neurčené roli Vlasta Maiznerová-Paulusová.


Mapa - Semily

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Semily, opona, pohled na Semily, Vincenc Kwaysser a Josef Prokop; 1874, pohlednice, opona neexistuje
Rieger, F.L. předseda Sboru pro postavení ND
Olbracht, Ivan  (Kamil Zeman) foto z doby působení v Ochotnickém divadelním spolku, 1904
Semily, Slepý mládenec, 1926, v neurčené roli Vlasta Maiznerová-Paulusová.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.