Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Holice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1843
Podle tradice 1843 v radničním hostinci představení Svatý Jan. Hrálo se ještě několikrát, dokud politické poměry dovolily.

1862 Zpěvácký spolek Neptalim.
1867 studenti iniciovali Divadelní družstvo.
(Dle Ladeckého poprvé hráno 1846, pravidelně od 1875 družstvo divadelní),

1880 spolek přijal název SDO Klicpera.
1885 provedena Blodkova opera V studni.
1887 maloval dekorace pro divadlo v Holicích Robert Holzer, malíř Národního divadla. (Port)
Do 1890 více než 100 představení.
1893 SDO členem Matice ochotníků.

Dále DS Sokol,
Sociální demokracie,
Staroholická beseda.
Vedle činohry i opereta.

1906 Krejcarový spolek.

1911-1912 několik dekorací Fr. Kysela.

Po 1918
DO Sokol a
DrO Studentského spolku,
Jednota čsl. legionářů.

Dále Dramatický spolek Máj, 1924 členem ÚMDOČ.

1922 zal. Dramatický vzdělávací kroužek Jirásek.
192x dekorace navrhoval malíř František Kysela (Port ex Chaloupka: Česká divadelní dekorace, 1929, s.14)
1922 zal. DrKr Církve československé.
1923 Pěvecký kroužek Hlahol, hrál i LD.
1925 Dramatický spolek pro postavení divadla.
1925 Družstvo pro postavení divadla.
1925 DTJ.
1926 Strana socialistická.
1928 Katolická mládež.

1934 se osamostatnil jako DrKr Čechoslovák.
1935 Unie kožedělníků.
1935 JPT Holice III.
1935 FK Slavoj.
1935 Klub dělnických cyklistů (později Dělnický klub cyklistů Podorlicko).
1937 Okresní péče o mládež.
1937 Místní osvětová komise.
1939 se Čechoslovák přejmenoval na DrKr Tyl.
1939 Měšťanská škola.

Po zal. KSČ i Dělnický divadelní soubor, až do zákazu KSČ 1938, kdy členové přešli do jiných souborů.

Československá střelecká jednota,
jednota Orla.
1932-1939 hrál nepravidelně DS Maják.
1935 Republikánský dorost.
1936 Dramaticko-divadelní spolek Hoják.
DrO Studentského spolku popud k ustavení Družstva pro postavení divadelní budovy v Holicích (1926).

Okupace 1939-1945 finanční prostředky znehodnotila.

Jevištní výtvarník, malíř a grafik, prof. VŠUP Fr. Kysela (1881-1941) začínal se zdejšími ochotníky.

1940 Pěvecký a hudební kroužek, LD.
1942 Okresní správa
1945 Jednota.
1946 Dětský domov.
1949 div. sál Na špici. Jeviště SDO Klicpera. V hostinci K. Konráda, jeviště SDO Tyl. V hostinci v Holicích IV, jeviště SDO Máj.

1952 Botana.
1952 v ZK Modena Dramatický spolek Máj, brzy přerušil činnost, hrál v hostinci v m. č. Kamenec.
1953 TOS.
1956 ŠS jedenáctiletky Sněhová královna.
1959-1962 Máj obnovil v ZK Orličan.

1962 otevřen KD, všechny tři DS se spojily do DS KD.
Z herců se později profesionálně věnovali divadlu Jan Kačer (*1936, h. a r., od 1990 v ND, role ve filmech i v televizi) a Václav Lohniský (1920-1980, h. a r., od 1958 ředitel Divadla S. K. Neumanna v Praze, role ve filmech).

1956-1962 Estrádní skupina v Domě osvěty, včetně hudební složky, pásma, malé formy, úspěch u obecenstva i na kraj. přehlídkách, účast na společném vystoupení na JH 1958, ocenění, též 1960 na CP v Nitře. 1962 v KD, týž rok splynula s DS KD.
1962 s otevřením KD zah. společný DS KD (viz výše), jeho počáteční aktivita klesala, ale zároveň nové soubory, činný trvale, i 2000.

Příležitostně hrály 1945-1947 DDS Okresního sirotčince,
DS Církve československé,
1950 DDS Pohádka.
1948, 1951 DS ČSM.
1956-1957 DS ROH OV Svazu zaměstnanců školství.
1958, 1961 DrKr PO ZDŠ.
1960 DS Odborného učiliště ČSAD - učni.
1968-1969 LDO LŠU,
1968-1971 Studentské divadélko Kachle.
Oba DS posléze v KD společně jako DSt mladých (do 1974). 1974-1997 jako DSt KD Imprese, poté splynuli s DS KD (od 1993 v něm tvořili většinu). Všichni současný repertoár, zřídka klasika.
1979 Klub H.
1976-1988 DDS KD Klíč.
1974-1977 DDS LDO LŠU. Poté do KD jako DDS KD, činný i 2000.
2000 v místě činné DS KD, DS Forche a DDS KD.
Od 1998 zde CP aktovek SČDO (bienále).

xxxxx
LD
Po 1918(?) Pěvecký kroužek Hlahol vedle hudebních aktivit i LD.
xxx

1957 ŠP - Jedenáctiletá SŠ, Kolář: Bzunďa a Brunďa
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 182.

ALMANACH Spolku divadelních ochotníků Klicpera v Holicích 1880-1930, Holice 1930. SOkA Pardubice, MKd.

BRUNA, Otakar - MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 93, 95, 107, 201, 391; obr. s. 94: František Kysela: Dekorace - interiér - pro ochotnické divadlo v Holicích, před 1912.

CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí. Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 29.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

DĚJINY českého divadla II, s. 291; III, 466, 470, s. 468: Dekorace lesa pro ochotnické divadlo, F. Kysela, před 1912. Pro ochotnické divadlo v Holicích. Dekorace selské jizby reprodukována v časopise Styl 4,1912, 231.

FORMÁNEK, František: Památník Spolku divadelních ochotníků Klicpera v Holicích 1880-1930. SokA Pardubice Mkd.

HLADÍK, Pavel: Kultura. In: Holice. Kapitoly z historie města, s. 27-30. Kulturní dům MěstNV v Holicích, 1980. SOkA Pardubice.

HLADÍK, Pavel: 150 let ochotnického divadla v Holicích, 6 s. Kulturní dům města Holic 1993. kART.

HLADÍK, Pavel: O jeho práci: Hromada 1996, č. 16, s. 509.

HLADÍK, Pavel zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2000. 2 s. kART

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

CHALOUPKA, Adolf: Česká divadelní dekorace, 1939, s. 14

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 174.

KAPLAN, Tomáš: Holičští ochotníci. Holické noviny 2001, únor, s. 7.

KORÁB, Josef: O jeho práci: Hromada 1998, č. 24, s. 33.

KMENT, Miloslav: Divadelní soubor Kulturního domu v Holicích .Divadelní HROMADA L. - léto 2007, s. 27.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českosllovanské 1895, s. 133.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 233-234.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 269.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 439-445.

TUNYS, Ladislav: Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raoula Schránila. Praha, Ametyst 1998, s. 131.

VELEHRADSKÁ, Milada: Když se řekne ochotník aneb O lásce k divadlu (Ochotnický soubor Klicpera v Holicích). Zář 1983, č. 18, s. 3.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 137-138.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Audimafor: účty a výhledy. AS 1988, č. 5, s. 5.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 2, s. 4.

Zdroj informací též Pavel Hladík, listopad 2007.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1986, Ka 55, i. č. 147
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1973, Ka 56, i. č. 150

Holice, Archiv KD města (plakáty, programy, fotografie, rukopisy her domácích autorů (1962-).

Chrudim, Státní okresní archiv, Kroužek divadelních ochotníků, Chrast, př. č. Foto, č. knihy 8 - 10

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Pardubice, Státní okresní archiv:
Spolek divadelních ochotníků Klicpera Holice:
archivní materiál 1856-1952, ev. č. pomůcky 193:.Pamětní knihy 1867-1937 (6 kn), jednací protokoly 1879-1952 (10 kn), protokoly sboru režisérů 1906-1920 (1 kn), knihy příspěvků 1888-1947 (3 kn), korespondence 1856-1947, stanovy 1878-1932, fotografie, plakáty. Kronika města Holic 1920-1948, 1949-1966, 1967-1973, 1974-1976, 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985.
OkÚ Pardubice, kn 177, ka 722, 1090, 1093: archivní materiál 1880, 1921-1941. Sbírka plakátů.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 8 Policejní záležitosti, kar. 79
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 483
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 484
Holice, Hlahol, kar. 1
Holice, Hlahol, kar. 2
Holice, Neptalím, kar. 2
Holice, Neptalim, kar. 1863-1928
Sbírka plakátů

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1876/1922, Dramatický vzdělávací kroužek Jirásek.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5844/1925, Dramatický spolek pro postavení divadla (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2218/1930, SDO Klicpera (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/318/1933, DrKr příslušníků církve Československé (dotaz).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/9522/1934, Dramatický spolek Čechoslovák (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2468/1932, Lidové divadlo Maják (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/238/1934, Lidové divadlo Maják (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/2120/1936, DrKr Čechoslovák.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/434/1940, DrKr Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/195/1942, Družstvo pro postavení divadla.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Praha, Vojenský historický archiv (VHA):
Fond: Ministerstvo národní obrany, prezidium 1924 - 1926
Ka 442 Inv. č. 7758 Sign.70/3/52
Vzdělávací spolek Máj v Holicích - žádost o vyslání vojska jako komparsu pro divadelní hru v přírodě Poprava vojína Kudrny.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5

Související Soubory

Související Obrázky

František Kysela, dekorace - interiér - pro ochotnické divadlo, před r. 1912.
Holice, Klicpera, Historie a současnost holických ochotníků, novinový článek
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha,  1930 - 1937
Holice, Klicpera, Pamětní kniha,  1930 - 1937
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Tradice ochotnického divadla v Holicích
Holice, Klicpera, Výzva obyvatelům Holic - plakát, 1921
Holice, prospekt lesa, František Kysela  před 1912.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943


Mapa - Holice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Holice, Klicpera, Tradice ochotnického divadla v Holicích
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
František Kysela, dekorace - interiér - pro ochotnické divadlo, před r. 1912.
Holice, Klicpera, Pamětní kniha,  1930 - 1937


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.