Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jičín

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1861
1624-1762 Divadelní činnost řádu jezuitů.
(Podrobněji Bartušek 150-153; Dějiny čes. div. I, s. 350; Zemek: Školní divadlo...)

1785 končí náboženské hry různých bratrstev latinsky, německy a česky.

1798 české představení.

1813 lidová slavnost v “libosadě” pořádaná hrabětem Trauttmansdorffem pro schůzku tří vladařů protinapoleonské koalice.

V rozlehlé oboře se tehdy odbývaly rafinovaně rozmístěné nejrůznější scény ze života a práce venkovského lidu, které si nezadaly s divadelními inscenacemi, včetně předvedených nacvičených tanců čtyřiceti páry venkovanů (Laudová).

1800 první světské hry.

1814 i česky, U Cejpů, později U Honíků a ve Svatováclavských lázních, v hostinci Čeřovského.
Ředitelem soukromého divadla v knížecím zámku a pořadatelem hudebních a literárních akademií Simeon Karel Macháček, od 1828 v Jičíně jako profesor zdejšího gymnázia.

1854 Vedle jiných společností Zöllnerova, v ní Tyl, hrála česky U Němců, čp. 6.

1861 (1860?) zal. Občanská beseda. V 60. letech se hrálo U Hrubých na Valdickém předměstí a jinde.
1864 představení Občanské besedy v hotelu U města Hamburku, později přejmenovaném Paříž, až do 1917.
1868 Emil Aschenbrenner založil pěvecko-dramatickou školu pro ochotníky.

1870 Řemeslnická beseda, U zlatého hroznu,
Po 1870 ŠS Budečské jesličky.
1875 Beseda s Řemeslnickou besedou v JDO Hálek, oba spolky usilovaly o postavení divadla,
1870 Akademická čtenářská jednota pořádala hudební akademie a přednáškové večery. Všechny spolky společně, též Sokol, program ve prospěch stavby ND.

1880 Prodaná nevěsta, účast B. Smetany.
JDO Hálek nedostatečná aktivita, 1883 skončila.
1883 opět DO Občanské besedy, hrál do 1902.
Též Řemeslnická beseda, dále Jednota literární, Čtenářský klub, Akademická čtenářská jednota, Spolek vzájemně se podporujících řemeslných dělníků, Hospodářská, lesní a průmyslová jednota, Matice hudební, Sokol aj. Repertoár vesměs lidový, tu a tam česká klasická hra. Organizátorem kulturního života ale Občanská beseda.
Zřejmou konkurencí ochotníkům zájezdy kočovných společností, někdy i dvou ve stejnou dobu (Vrchlický, Stroupežnický, Tyl, Hugo, Světlá, Shakespeare ad.).
1887 Ochotníci obou besed opět společně.

1890 v sále U města Hamburku generální opravy včetně stálého jeviště. Postupně zde všechny hrající DS.
1894 sokolovna, v ní i pevné jeviště, hrál i DS Sokol. Ačkoli mezi spolky silná řevnivost, divadlo hrály všechny, včetně Občanské čtenářské besedy, zal. 1896, vlastní jeviště v Elisově hostinci (1900-1918).
1897 působil spolek pod hlavičkou Ochotníci.
1898 Divadlo hrál také Dámský odbor Národní jednoty Severočeské.
Vzdělávací dělnický spolek Barák .
Vzdělávací a zábavní spolek Mladý svět.

1912 zal. SDO J. K. Tyl místo zaniklého Hálka, zah. v sokolovně Paní Marjánka, matka pluku.
Do 1918 se snažili o vyšší kulturní úroveň repertoáru, ale posléze převládly zábavní kusy a jednoaktovky.
1915 hrál Ženský spolek Červeného kříže.
1916–1917 – v období 1. světové války – hrál v Jičíně Dramatický odbor Novoměstské besedy (též Občanské besedy na Novém Městě, užívány oba názvy).
Po 1918 pořádány sbírky a představení pro postavení div. budovy.
1919 Dramatičtí ochotníci invalidů.

1921 DrKr invalidů Svépomoc.
1921 Intimní scéna div. ochotníků.
1921-1933 Intimní scéna, hrající do sloučení s Tylem, ved. MUDr. Mrňák (Mrňákovo divadlo), hráli v budově Český ráj.
1918 DrO Orla v Ld na Novém Městě,
DrO Sokola v sokolovně,
DrO DTJ u Effenbergů na Novém Městě,
DrO Akademické čtenářské jednoty (středoškoláci a vysokoškoláci) samostatná scéna ve Studentském domě,
SDH u Effenbergů na Novém Městě, školní divadlo.
Hrálo se též Na veselce, U Němců, U Novotných, v Hamburku, v radnici, v Českém ráji, Na Čeřovce.
Jánošík s velkým komparzem uveden v místě nynějšího stadionu v Lípách a na Zebíně.
Ve 20. letech 20. stol. mimo uvedené spolky ODi i Odbočka rotmistrů a DrO Církve československé.
DrO spolku národních socialistů Barák,
DrO Klubu Antonín Čížek,
DrO Spolku mládenců.
Příležitostně hrály školy a Řemeslnická beseda.

1920 - Od května máme ustavenu družinu "Jaro ČSL" s činností zábavní i vzdělávací. Svého předchůdce má v dramatickém kroužku ČSL, který existuje od r. 1918.
"Jaro" vystoupilo poprvé před svatodušními svátky v Železnici a sehrána komedie F.X.Svobody "Poslední muž". V jičíně i v Železnici byla také odehrána hra "Švadlena" Q.M.Vyskočila, V Železnici a Stavě Štechova školská komedie "Habada a Jordán"
Věstník Dorost 15.8.1920.

1922 3x opera Eva (J. B. Foerster) - Hudební spolek, Pěvecký spolek Smetana, Akademická čtenářská jednota a DrO Sokola.
1923 postaveno moderní divadlo - Český ráj -v Bradáčově ulici (později výhradně biograf). Zde všechny spolky, rozhodující účast Tyl.

1924 Akademická čtenářská jednota obnovena.
1925 Jednota gážistů mimo hodnostní třídu.
1925/26 sokolovna přestavěna na Masarykovo divadlo z iniciativy dr. Svatopluka Volfa podle návrhu arch. Čeňka Musila (2001opět Masarykovo divadlo).

1933 v místě sídlo Vojanova okrsku ÚMDOČ,

1941 zákaz všech spolků mimo Tyla (vedle starších r. po léta Moran, Měšťan).
Vznik D 101 Mladého NS, loajálního k okupantům.
V dalších letech sokolovnu využívali výlučně Němci a okupační moc.


1945 Tyl zah. Našimi furianty a Platonem Krečetem.
1945 Vl. Fišar zal. Studentský kolektiv
Po 1945 mnohé DS zanikly, většinou přešly do Tyla. Hrálo se v Českém ráji, po přeměně na biograf v sokolovně, až 10 her ročně.
V 50. letech vedle DS Tyl ZK ROH Agrostroj vznikla Scéna mladých ČSM Agrostroj.
DS ZK ČSD, velkokomparzní inscenace, divadlo v přírodě na Čeřově, též vlastní orchestr.

Po 1959 DS včetně Tyla začleněny do DS Tyl JKP.
1978-1984 rekonstrukce divadla.

1960 Estrádní skupina SČSP.
1962 Studio UP při OKS.

1977, 1988 Klicpera.

1980 obnoven Tyl, kam přešli mladí z LD Sluníčko DDM.
Ve spolupráci se souborem MJF Suterén (studentské divadlo, recitace, hráli v sokolovně od 1980)

1981 Paprsek, LŠU.
1988 Dramatický kroužek - divadelní soubor pionýrské skupiny Družba Základní školy Jičín.
1988 zal. Dramatické studio.
1993 DS mladých, Divadélko na věži.
1997 Studentské divadlo K-klubu.
Divadlo intuitivní vize pod názvem D. I. V. vzniklo ze 4 studentů Soukromé herecké školy v Praze, před vstupem na školu prošli zdejším Studentským divadlem.
Z místního ODi se dále profesionalizovali Jarmila Krulišová (*1922, h., ND Praha) Zdeněk Řehoř (1920-1994, h., Divadlo na Vinohradech), Jiří Vršťala (*1920, h., Městská divadla pražská), r. Josef Henke (*1933, r., Čs. rozhlas, teoretik uměleckého přednesu), Věra Plívová-Šimková (*1924, filmová r. a scénáristka, tvorba pro děti).

1994 ODi se odmlčelo. Snaha o obnovení tradice.
Od 1995 celostátní dílna Dramatická výchova ve škole, zpočátku součást akce Jičín - město pohádky.
1999 DS J. K. Tyl.
2001 DrKr; MLS, mladší studentský soubor;
2001 Dramatický kroužek IV. ZŠ.
S DIVADLO, starší studentský soubor, Muzikál.

Loutkové divadlo již před 1900.
V druhé pol. 20. let se pravidelně hrálo na scéně LD Učitelského ústavu,
1935 zal. LD Srdíčko, pravidelná činnost až v 50. letech.
V 50. letech LS ZK Agrostroj a LS ZK ČSP.
1952 zal. LS RK okr. poštovního úřadu,
1960 museli opustit dosavadní LD v budově úřadu, zah. činnost ve vlastními silami vybudovaném LD.
1977 25. výročí obnovení LS a pravidelné činnosti.
V 90. letech omezení činnosti, generální přestavba LD do 1997. V 70. a v 80. letech LS DDM Sluníčko.
1979 Maňáskový kroužek OKS.
Koncem 80. let LS sekce učitelek MŠ (= LS KUK z Lázní Bělohrad viz tamtéž).
1984 LS Suterén.
1987 jako Dram. klub ODPM Jičín (organizátor Posedů ve Vitiněvsi) posléze jako Studio mladých OB Vitiněves (hledání místa působiště, viz Vitiněves).
1999, 2007 Závěsné divadlo.
Bibliografie:
ADRESÁŘ ARTAMA 1993.

ALMANACH gymnázia

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 150-153, 268-269.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., č. 967.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

BROKEŠOVÁ, Gabriela: Stalo se před sto lety, podzim 1916. In Hurá, muzeum – bulletin Regionálního muzea a galerie v Jičíně, říjen 2016, č. 4/2016.

BROKEŠOVÁ, Gabriela: Stalo se před sto lety, jaro 1917. In Hurá, muzeum – bulletin Regionálního muzea a galerie v Jičíně, duben 2017, č. 2/2017.

BROKEŠOVÁ, Gabriela: Stalo se před sto lety, léto 1917. In Hurá, muzeum – bulletin Regionálního muzea a galerie v Jičíně, červen 2017, č. 3/2017.

BUCHAR, V.: Z minulosti jičínského gymnasia. In: Památník Lepařova gymnasia v Jičíně. Jičín 1933, s. 60.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 45, 68, 77, 80, 99, 119, 135, 343.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 175, 289, 350, II. s. 181, IV. S. 271.

D.I.V. (Divadlo intuitiní vize) Studentské divadlo.
1998 – účast na přehlídce v Červeném Kostelci. AS 1998, č. 3, ZPRÁVIČKY. (Noviny Jičínska, 27.03.1998)

DIVADELNÍ soubor J. K. Tyl SKP Jičín. 10. výročí 1980-1990. Rozmnoženo. kART.

DIVADLO, roč. 5, 1906, č. 1, s. 29.

DIVADLO, recitace k volbám 1971. Jičín, OKS 1971. Nestr. OM Jičín.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty

FILIP, František: Dějiny divadla, zpěvu a hudby v Jičíně od roku 1624 do r. 1900. 1. díl 181 s., 2. díl 121 s., 3. díl 108 s. Rkp. OM Jičín.

GREGAR, Saša - DEJL, Jaroslav - ŠEFRNOVÁ, Blanka: Regionální přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů DĚTSKÁ SCÉNA - 2002. Deník Dětské scény Trutnov, 2002/0.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. S. 78.

JIČÍNSKO. Amatérská scéna 1967, č. 1, s. 23.

KMOCHOVÁ, Věra: “… a proto tam ta slunečnice je…” AMATÉRSKÁ SCÉNA 1993, č. 9, s. 18. (Informace i o předešlých ročnících).
AMATÉRSKÁ SCÉNA 1992, č. 9, S. 17.

KROPÁČKOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Ludmila: Dějiny amatérského divadla v Jičíně (do roku 1945). Diplomová práce. Hradec Králové, PF, katedra historie 1989. 98 s. kART.

LAUDOVÁ, Hannah: Národně významné festivity 19. století a jejich folkloristická dramaturgie. In: Divadlo v české kultuře 19. století. Praha 1985, s. 157.

MARTÍNKOVÁ, Nina: O její práci: Hromada 1998, č. 22, s. 39; 1993,
č. VII, s. 202.

MATĚJKA, Ivan: Vzpomínání na amatérské divadlo v Jičíně. In: Noviny Jičínska: Deníky Bohemia 1996, č. 237, 243, 249, 255.

MATĚJKA, Ivan zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. 9 s. kART;

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha 1895.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 323 - 324.

MUZIKÁL Mauglí. Podepsáno proChor. Praha, Nipos - Místní kultura 2006, č. 9, s. 27.

nesign.: Divadelní školu soukromou ...,Česká Thália 2, 1868, s. 94.

PROVAZNÍK, Jaroslav a kol.: Mělnické první čtení. Mělník, OKS 1987.

PROGRAM Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou. Benátecký Zpravodaj 2005, č. 3, s. 13. Též na web. str. města Benátky n. J. - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb032005.pdf - 22.7. 2012.

RAIS, K. V.: Ze vzpomínek II. Praha 1934, 2. vyd., s. 153-155, 157-158, 170-172, 181.

RAJMAN, Oldřich: O písničkách, souboru a mladých lidech. Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 40.

RON, Vojtěch: Divadlo kolem Václava Karla Holana Rovenského.
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 1995, s. 152-161.

RÝDL, Karel: K roli jičínského gymnázia jako národně kulturní instituce. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 5, SOkA Semily 2000, s.189, 191.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STAŠEK, Antal: Vzpomínky. Praha, Borový 1925, s. 248-250.

ŠOREJS, Albrecht, učitel (nar. 1943): Divadelnictví v Akademické čtenářské jednotě. In Jičínské gymnázium 1624-1999. Almanach k 375. výročí založení gymnázia. Jičín 1999, s. 83-84.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 422-423. kIPOS, kART

TAZLAROVÁ, Liběna: O její práci: Hromada 1994, č. XI, s. 327.

TÝNIŠTĚ nad Orlicí, 35. ročník Týnišťského divadelního podzimu. AS 2003, č.1, s. 33.

VALENTA, J.: Zkouška ohněm. Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 4.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. s. 27, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956, s. 190, s. 522-523.

VZPOMÍNKA na otevření Masarykova divadla v Jičíně 28. 10. 1926. Jičín, Šmejc 1926. 14 s. OM Jičín.

ZAJÍČEK, Martin: O jeho práci: Hromada 1991, č. IV, s. 68.

ZAJÍČKOVÁ, Jitka: O její práci: Hromada 1997, č. 17, s. 23.

ZEMEK, Metoděj: Školní divadlo u jesuitské koleje v Jičíně. Praha 1963, rukopis.

Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 1; 1965, č. 5, s. 22 (Velká hodina).
Amatérská scéna 1987, č. 6, s. 18.
Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 32, foto.

O budově divadla: http://www.theatre-architecture.eu/cs/internetove-museum.html?page=3&theatreId=352

Bibliografie – loutkové divadlo

ADRESÁŘ ARTAMA 1993

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART;

EXNAROVÁ, Alena: Srdíčko v Terstu. Hromada č. 23, s. 15.

JILEMNICE: Březen - měsíc divadla. AS 2007, č. 2, s. 74. Zprávičky. (Turnovský a semilský deník, 3.2.2007).

KMOCHOVÁ, Věra: “… a proto tam ta slunečnice je…” AMATÉRSKÁ SCÉNA 1993, č. 9, s. 18. (Informace i o předešlých ročnících).
AMATÉRSKÁ SCÉNA 1992, č. 9, S. 17.

KRUPKA, Petr: O jeho práci: Hromada 1995, č. XII, s. 356.

LOUTKÁŘI na jičínsku nezahálejí. Podepsáno -ZAB-. ČsL 1965, č. 4, s. 90.

MERTA Jan: Kulaté výročí Srdíčka. Hromada č. 21, s. 15.

MERTA, Jan. zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 325.

PARDUBICE tentokrát trochu jinak. (Podepsáno jtd.) Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 5.

POLÁK, Alois: LS Srdíčko JKP v Jičíně. ČsL 1977, č. 7, s. 164.

PRAHA: Setkání osmi – Festival divadla a hudby. AS 1998, č. 3, ZPRÁVIČKY. (MS)

PŘEHLÍDKA loutkových divadel v Libáni, 23.–24. a 30.–31.1.1999. HROMADA, č. XXIV/1999, Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, šéfredaktor Alexandr Gregar, 43 s.

VESELÝ, Jindřich: Masarykův lidovýchovný ústav a československé loutkářství. In: Práce a cíle naší lidové výchovy. 1929, s. 47.

VLACHÝ, Karel: Loutkářství v Hradeckém kraji. ČsL 1954, s. 80.

Zprávy Loutkářského soustředění 1945, č. 10; 1948, č. 2, s. 6; č. 5.

Thalie 1897-8, č. 9, s. 72.
Thalie 1898-9, č. 21, s. 168.

Divadelní listy 1902-3, č. 16, s. 289.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru, ka 6
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141

Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, i.č LCH 40N

Jičín, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Kulturní dům Jičín
Časový rozsah: 1959-1994
Metráž: 2,63 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Jednotný klub pracujících Jičín Okresní kulturní středisko Jičín Kulturní dům Jičín
Tematický popis: korespondence, účetní knihy, knihy odeslané pošty, plány práce, kolektivní smlouvy, účetní výkazy, výkazy o činnosti, ekonomické rozbory, inventarizace, mzdové listy, ROH - rozpočty, výkazy hospodaření 1985 - 1990, zápisy z porad, akce OKS, knihy výstav
Archivní pomůcky: nejsou.
č. fondu 54 SDO J.K.Tyl Jičín 1912 - 1953 AP 335
Videozáznam představení Čertovské pohádky na JH 1993 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 12.988, Pl TJ Sokol, 1906, Dobrodinci.
C 12.990, Pl Akad. čt. jednota, 4113/91: Prosba o zapůjčení kostýmů pro 2 představení Messinské nevěsty, 1942.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 5 karet.)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/460/1912, DOS J. K. Tyl pro Jičín a okolí.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/900/1919, Dramatičtí ochotníci invalidů.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8191/1921, DrKr invalidů Svépomoc.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6270/1921, Intimní scéna div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4227/1929, SDO J. K. Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/436/1931, SDO J. K. Tyl (změna).

xxxxx
Archivy - loutky

Související Soubory

Související Bibliografie

Související Obrázky

Jičín, Děvče, jaké jsem si přál, 1928
Jičín, Divadélko Na věži, Čertovské pohádky, JH 1993
Jičín, Divadlo Český ráj, logo, 1927
Jičín, Hraběnka Marica, 1925
Jičín, Intimní scéna, Hostinec U Němců, 1921
Jičín, Kašpárek - Munzberger, M Jičín pro Miletín
Jičín, Sokol, sokolovna, 1894
Jičín, sokolovna / Palackého dům / Masarykovo divadlo, hlediště
Jičín, Tyl (1921-1933 Intimní scéna) Josef Mrňák, 1937
Jičín, Tyl, Bio - divadlo Český ráj, 1923
Jičín, Tyl, Dům Palackého, sokolovna, kde se hrála řada představení spolku, 1912
Jičín, Tyl, Pan biskup - plakát, 1929
Jičín, Tyl, Panská ulice, v domě čp. 67 byl hostinec U Čejky, 1912
Jičín, Tyl, Žižkovo náměstí z Husovy třídy, po levé straně hotel U města Hamburku, 1912
Miletín, Muzeum 3/69, Jičín, J. Štolba: Na letním bytě, letní divadlo na louce Čeřovce, 1920
Miletín, Muzeum 3/69, Jičín, Jedovatý pavouk, představení na vojenském cvičišti, 1922


Mapa - Jičín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jičín, Tyl, Panská ulice, v domě čp. 67 byl hostinec U Čejky, 1912
Jičín, Tyl, Žižkovo náměstí z Husovy třídy, po levé straně hotel U města Hamburku, 1912
Jičín, Tyl, Dům Palackého, sokolovna, kde se hrála řada představení spolku, 1912
Jičín, Tyl, Bio - divadlo Český ráj, 1923
Jičín, Divadlo Český ráj, logo, 1927
Miletín, Muzeum 3/69, Jičín, J. Štolba: Na letním bytě, letní divadlo na louce Čeřovce, 1920
Jičín, Hraběnka Marica, 1925


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.