Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Soběslav

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1844
Ve středověku žákovské hry.
1582 provedena Susanna.

1835 Hra o narození Páně, kterou prý napsal mydlář A. Bouzek.
1842 sehrána 29.12. fraška Dva přátelé a jediný kabát.
------------------

1844 dle tradice se hrálo české divadlo.

Do 1858 se hrálo v hostinci U Beránka, pak v hostinci U Makovců

1860–1873 studenti.

1867–1870 společnost mladých řemeslníků.

1870 divadlo předáno Měšťanské besedě.

Asi 70. léta 19. stol. dětský soubor.

Ochotnické divadlo, patrně činoherní, přerušeno do 1879.

1879 statutárně založen Spolek divadelních ochotníků (SDO). Hrávalo se až 10 představení za rok v hostinci U beránka, U Makovců,
od 1881 v sále nového hostince Národní dům.

1880 z iniciativy SDO měšťanský pivovar ze sýpek zřídil Národní hostinec s prostorným sálem.
Hrají se hry Tylovy, Jiráskovy, Kolárovy, Stroupežnického a další.
1883 letní studentské aktivity: uveden Zlatohlávek.

1892 divadlo organizoval též Všeobecně-vzdělávací spolek Osvěta.

Po 1918(?) LD s vybavením původního sokolského LKr. H. na sokolském hřišti, také ve Zvonu, Na Slovance, v tiskárně U Šmídů, přemístění do Nd.

Dramatický odbor Sokola, získával ke spolupráci pensionovaného operního režiséra ND E. Chvalovského (1839–1934).

1920 Chvalovský protektorem Spolku divadelních ochotníků, později pojmenování SDO Chvalovský.

1921 paralelně vznik souboru Dělnické tělocvičné jednoty, hráli U zvonu.

----------------
Divadelní budova:
1918 zřízen fond pro postavení stálého divadla.
1922 upraven pouze vnějšek divadelní budovy. Postavit novou se nepodařilo.
1930 přestavěna na nynější divadlo.
1937 upraven vnější vzhled divadelní budovy.
------------------

1943–1944 Loutkové divadlo Tenisového klubu, hráli v pavilonu na hřišti.

Po 1945 Divadelní soubor Svazu české mládeže.

1946 Loutkové divadlo Sokola.

1947 Loutkové divadlo Dělnické tělocvičné jednoty.

------------
1950 Soběslavský plán.
Historicky významná událost českého ochotnického hnutí. V místě 1950 Sjezd osvětových pracovníků českých zemí. Konkretizace úsilí o reorganizaci a politické sjednocení neprofesionální kulturní sféry. Ministr informací a osvěty V. Kopecký zde vyhlásil plán, jehož základní myšlenkou bylo vymanění souborů ze spolkové uzavřenosti vzniklé v minulosti a v nových ekonomických podmínkách vytvoření příznivých společenských, ekonomických a organizačních předpokladů pro jejich organické začlenění do masových společenských organizací či kulturních zařízení výrobních podniků a JZD. Dosavadní spolky byly rozpuštěny a každý spolek měl mít svého zřizovatele. Plán byl nedostatečně organizačně připravený, mnohde neodborně svévolně subjektivně prováděný, pro některé soubory nepřijatelný. Způsobil narušení tradičních vazeb v ochotnickém hnutí, řadu nevhodných reorganizací a přesunů v neprospěch tohoto hnutí. Řada kolektivů zanikla. Naproti tomu při postupném ústupu těchto nepříznivých skutečností osvobození souborů od ekonomických problémů, nárůst počtu souborů nových, jejich pestřejší profilování a během několika let úsilím řídících odb. institucí, výchovou atd. všeobecná principiální změna v dramaturgii, v její náročnosti a kvalitě, od níž se ochotnické divadlo dále vyvíjelo.
---------------------

1956 Divadelní soubor Okresní ústavu národního zdraví (OÚNZ).

1974–1979 Loutkářský soubor Ladováček.

1976 vznik DS Klubu pracujících.

1981 Soubor Marie Kudeříkové Střední pedagogické školy (SPgŠ).

1988 Dramaticko-estrádní kroužek.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 113.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 68, 77, 81, 93, 94, 135, 181.

DĚJINY českého divadla I.–IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s.112.; 1969, II, s.191, 291, 454.; 1977, III, s. 191, 454.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 112.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 191, 291, 454.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983 III. díl, s. 191, 454.

Divadelní listy 1880, č. 17, s. 278.

DIVADELNÍ tradice na Soběslavsku (komentář k výstavě 1955 v Soběslavi). Soběslav, OOD 1955. 14 s. II. KK.

FISCHER, M.: Památník ochotnického divadla v Soběslavi. Vydaný k oslavě 50letého jubilea her ochotnických uspořádal M. Fischer, měšťan soběslavský (1844–1894).

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 278.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 133.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s. 180–193. Vystaveno: Fotografie činných členů spolku divadelních ochot. v Soběslavi.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 465–466.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Historie souborů. OKS, OV SČDO 1983, s. 10–12.

PAMÁTNÍK ochotnického divadla v Soběslavi, vydaný k oslavě padesátiletého jubilea her ochotnických. Uspořádal M. Fischer.

PAMÁTNÍK Spolku divadelních ochotníků v Soběslavi vydaný v upomínku padesátileté činnosti a otevření nového divadla, 1879–1929. (Stať Edmunda Chvalovského.) Soběslav 1930. KK.

PEKÁRKOVÁ, Dagmar: Vzpomínání na divadlo. Vzpomíná Stanislav Záruba. Soběslavská hláska prosinec 1997, s. 16–17.

RON, Vojtěch : O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Rkp. 1998. kART.

ROZUM, K.: Ze života českého lidu. Český lid 1902, č. 11, s. 120–127.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STO let ochotnictva v Soběslavi 1845–1945. Soběslav 1945. KK.

ŠRÁMEK, Miloslav a PEXA, Tomáš: Rkp. 1998. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 409–411. kIPOS, kART.

Tábor, SDO v Soběslavi 1894. KK.

TROJAN, Pavel: Iva Janžurová. Praha, Unholy Cathedral M. Zítko 1998, s. 97.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 325. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

ZÁRUBA, Stanislav: Vzpomínání na divadlo. Soběslavská hláska, prosinec 1997.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské M 1988, s. 108. kART.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 178–179.


Divadelní listy 1883, č. 23, s. 198.

Soběslavská hláska 2006, č. 12.

Zprávy Loutkářského soustředění 1944, č. 1, s. 1.
Archivy:
KART (Knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i. č. 2734, ka 1899.

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 13. 384, Pl Soběslavští ochotníci, 1852; C 758, Pl SDO Chvalovský, 1923.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/2319/1924, SDO Chvalovský (zal.).

Tábor, Státní okresní archiv:
B 183/302 Spolek divadelních ochotníků Chvalovský Soběslav.
Časový rozsah: (1844) 1870–1959.
Ev. jednotky: 6 knih, 3 kartony, 44 fotografií, 5 jiné.
Zpracovanost: IS, č. 805 typ písemností: kniha zápisů z valných hromad, knihy zápisů ze schůzí výboru, pamětní kniha, stanovy, divadelní řád, výstřižky, plakáty, fotografie, kniha příjmů a vydání, pokladní zprávy.

Tábor, Husitské muzeum:
Novější dějiny, č.i. 6366–6383: soubor plakátů Spolku divadelních ochotníků Chvalovský v Soběslavi. 191x, 192x, 193x.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Kronika školní, Budislav, 1940–1978, snímek 68,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200046&page=1&search=Budislav&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Deštná, kronika města 1964–1974, snímek 179,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgode&menu=3&id=1669&page=23

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Letopisy, s. 110, Soběslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 111, Soběslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 111, Soběslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 112, Soběslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 113, Soběslav, vývoj do 1868
Letopisy, s. 113, Soběslav, vývoj do 1868
Soběslav, divadlo, Kulturní dům města, budova
Soběslav, divadlo, Kulturní dům města, hlediště s oponou
Soběslav, Kulturní dům, kovová opona veduty města, 1976
Soběslav, Kulturní dům, kovová opona veduty města, 1976
Soběslav, Kulturní dům, sál kulturního domu s oponou a jevištěm, 2015
Soběslav, Soběslavští ochotníci, Bratr honák - plakát,  1852


Mapa - Soběslav

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Soběslav, divadlo, Kulturní dům města, budova
Soběslav, Kulturní dům, sál kulturního domu s oponou a jevištěm, 2015


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.