Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Chvalovský, SDO / ZK Lada / Klub pracujících / Střediskové kult. zařízení

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1879
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1990
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x; 191x; 192x, 193x; 194x; 195x, 196x, 197x, 188x, 199x
1879 ustaven Spolek divadelních ochotníků v Soběslavi (SDO), předsedou - ředitelem zvolen "vážený občan soběslavský" Kopřiva ( 1889), jednatelem a režisérem V. Vanke (1853-1944) , který SDO režíroval řadu let, a Jan Jungmann.
1881 Představení V podkroví a v saloně (Lubojacký).
SDO brzy dosáhl vysoké umělecké úrovně. Na programu různé i méně provozované hry, Lakomec či Paličova dcera. Hrála se díla Tylova, Štolbova, Kolárova, Jiráskova, Stroupežnického.
Až 10x ročně v hostinci U Beránků, U Makovců.
1880 SDO Muka chudé ženy.
Spolek prosadil, aby byl při přestavbě pivovaru postaven i hostinec se sálem, v němž si ochotníci postavili jeviště - Národní dům, zde se pak od 1881 hrálo divadlo, první hrou na novém jevišti Kolárova Magelona. (Původně rožmberský hrad ze 14. století, delší čas pustý. 1611 ho dal Petr Vok Českobratrské jednotě pro bratrskou školu /1614-1620/. Do 1670 sýpky, později skladiště. 1805 pivovar budovu přestavěl.
1881 zřízen Národní dům.)
1881 Představení Magelona (Kolár).
1883 Slepá nevěsta (Rajská), Diblík (Birch-Pfeifferová), Koťátko (Grunert), Krásná Sidonie (Zachariáš), Dračí dráp (Schmied).
1888 na novém jevišti Strakonický dudák.
1894 Naši furianti.
Do 1895 SDO velmi produktivní, generační proměny ale příčinou pozdějšího ochabnutí.
1895 na Národopisné výstavě českoslovanské vystaveny fotografie činných členů spolku divadelních ochot. v Soběslavi a divadelní cedule Naši furianti.
1896 Silné ženy (Sardou).
1897 uv. Nový život.
1895-1910 stagnace v činnosti SDO.

1911–1912 oživena činnost SDO příchodem části členů Sokola.
Edmundem Chvalovským (1839-1934, herec a především režisér opery a činohry ND odešel do Soběslavi na penzi), posléze nastudována řada představení, mj. Jiráskova Lucerna, Mrštíků Maryša, Mravenci J. J. Kolára aj., vychoval též řadu zdatných herců a režisérů.
Přerušení činnosti 1. svět. v.

1919 v nových podmínkách soubor aktivně pokračoval.
1920 Chvalovský protektorem SDO.
1921 - Balák, Vrbský: Zlatý Jiří.
1922 SDO členem ÚMDOČ.
1923 - J. K. Tyl: Zlatohlav.

1924 změna názvu na SDO Chvalovský.
1925 - Císler: Ošetřovatelka.
1930 po přístavbě jeviště v Nd se Chvalovský ve hře Lucerna po 23 letech spolupráce rozloučil s ochotnickým divadlem.
1937 upraven vnější vzhled divadelní budovy, majetek SDO Chvalovský. Získal tak velké moderní jeviště a sál pro 616 osob.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938 40 členů, 13 představení.
1939 K oslavě narození E. Chvalovského připravil soubor Kvapilovu hru Oblaka. jako host vystoupil R. Deyl st.

SDO i za 2. svět. v., 1943 160 činných členů, do té doby uvedl 332 her.
1941 oslavy 10 výročí nového divadla, ve své době nejmoderněji vybaveného ochotnického jeviště, hrána Lucerna (Jirásek).
1941 SDO Chvalovský hrál na XI. Jiráskově Hronovu hru Tetauer: Milostná mámení, režie Otto Bílek.

Po 1945 paralelně SDO Chvalovský a DS DTJ. Též nový DS mladých, většinou h. pohádky, někdy i pro dospělé. Členská základna proměnlivá. Postupně se všechny tři soubory
sjednotily ve Chvalovském. Často hostovali v okolí. Různorodý repertoár, i opereta.

Od 1. pol. 50. let SDO jako DrO ZK Lada.
1950-1955 dramaturgie proti dřívější klasice preferovala současné české hry. Největší aktivita do konce 50. let, dokud nevzrostl zájem o televizi. Zájezdy do okolí. Režiséři souboru J. Kozel, B. Portych, V. Vršník, O. Bílek, Votruba, S. Kratochvílová.

1955 nejúspěšnější G. Preissová: Gazdina roba.
1956 DKr ZK Lada - L. Stroupežnický: Naši furianti.
Režiséři Šíma a B. Čapek - K. Čapek: Bílá nemoc, Josef Skružný: Sňatkový podvodník, K. Čapek: Loupežník a Ze života hmyzu.

V 60. letech účast na OP v Soběslavi a KP v Humpolci (1968) a Třeboni.
1967 Bedřich Becher: Případ Denzinger.

1971 Alain Franck: Úplná pravda. Zájezd do Deštné.
1971 se DrO ZK Lada se rozpadl.
1970 se souboru ujal K. Modl. S řadou nových členů Vlast. Novák, St. Oubram: Vodník Mařenka, Gernot Schulze: Čertovy zlaté vlasy, Jan Makárius: Strašidýlko, Ivan Taller: Jak zmizelo vodnické povolání.
1976 vznik DS Klubu pracujících. Mimo dalších pohádek (Oldř. Daněk(?): Zvířátka a Petrovští, Sněhurka sedm trpaslíků, V. Horynová: Zkoušky čerta Belínka) i tituly pro dospělé - N. Hejda: Flám, G. Feydeau: Dámský krejčí, Aldo de Benedetti: Jelen v laguně, Jiří Štych: Brychta za nic nemůže.

1979 soubor přejmenován na DS Chvalovský, zřizovatelem SKP, převážně hry pro děti.

V 80. letech 1 insc. ročně.
1981 Jiří Pálka: Jak bylo čertům v pekle zima, r. Kamil Modl, účast Okresní divadelní festival 81 Jistebnice.
1983 Hrubín: Sněhurka a sedm trpaslíků.
1988 Chvalovský - divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících Soběslav, 15 členů, vedoucí Kamil Modl.

Účast v meziokresních přehlídkách.
Bibliografie:
DIVADELNÍ tradice na Soběslavsku (Historie div.činnosti a komentář k výstavě 1955 v Soběslavi. Red.kol. Soběslav, Okr.osv.dům 1955. 14 s. il. KK

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Fotografie činných členů spolku divadelních ochot. v Soběslavi.
Divadelní cedule Naši furianti ochotnického divadelního spolku v Soběslavi ze dne 26/12 1894. Následné uložení exponátů nezjištěno.

PAMÁTNÍK spolku div.ochotníků v Soběslavi, vydaný v upomínku 50ti leté spolkové činnosti a otevření nového divadla, 1879-1929. Soběslav 1930.

PAMÁTNÍK ochotnického divadla v Soběslavi, vydaný k oslavě 50letého jubilea her ochotnických. uspoř. M. Fischer. Tábor, Spolek divadelních ochotníků v Soběslavi 1944. KK

PAMÁTNÍK Spolku divadelních ochotníků "Chvalovský" v Soběslavi. Soběslav, 1930. 70 s., il. KK

PROGRAM: Okresní divadelní festival 81. Jistebnice

STO let ochotnictva v Soběslavi 1845-1945. Soběslav, 1945. KK

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 409-411. kIPOS, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 325. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské M 1988, s. 108. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 178-179.Divadelní listy 1880, č.17, s. 278,
Divadelní listy 1881, č. 14, s. 359, č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 15, s. 133, č. 28, s.238, č. 30, s. 254.
Thalie 1896-7, č. 17-18, s. 219.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 13, 20. 4. 1912, s. 164.

Jeviště 1921, č. 2, s. 32.

Československé dvadlo 1925, č. 15-16, 2. str. ob., č. 17, s. 272.
České divadlo 1940, č. 10, s. 191.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, č. 4, s. 76.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/2319/1924, SDO Chvalovský (zal.).

Tábor, Husitské muzeum:
Novější dějiny, č.i. 6366 –6383: soubor plakátů Spolku divadelních ochotníků Chvalovský v Soběslavi. 191x,192x,193x

Tábor: Státní okresní archiv:
B 183/302 Spolek divadelních ochotníků Chvalovský Soběslav
časový rozsah: (1844) 1870 - 1959
ev. jednotky: 6 knih, 3 kartony, 44 fotografií, 5 jiné
zpracovanost: IS, č. 805
typ písemností: kniha zápisů z valných hromad, knihy zápisů ze schůzí výboru, pamětní kniha, stanovy, divadelní řád, výstřižky, plakáty, fotografie, kniha příjmů a vydání, pokladní zprávy
Metráž: 0,52 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Archivní pomůcky
KOVANDOVÁ RENÁTA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ "CHVALOVSKÝ" SOBĚSLAV, (1844) 1870 - 1959. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 5, ev.č. 805.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika města 1964–1974, snímek 179,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgode&menu=3&id=1669&page=23

Související Osobnosti

Související Obrázky

Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967
Soběslav, Chvalovský, Zlatohlav a tvrdohlavá žena - plakát, 1923
Soběslav, Soběslavští ochotníci, Bratr honák - plakát,  1852


Mapa působení souboru - Chvalovský, SDO / ZK Lada / Klub pracujících / Střediskové kult. zařízení

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Soběslav, Soběslavští ochotníci, Bratr honák - plakát,  1852
Soběslav, Chvalovský, Zlatohlav a tvrdohlavá žena - plakát, 1923