Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Blatná

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1808
1750 poprvé zaznamenáno, že místní fara pořádala podle jezuitského vzoru z Březnice pod vedením kaplanů pašijová představení, resp. velkopáteční průvody.

1786 doložena i produkce singspielů v zámku (německé texty, avšak hráli Češi).

Od 1808 v zámku pořádali Hildprandtové české divadlo (dřevěná stavba, hlediště zastřešeno, dřevěný ochoz-galerie, zadní stěna sklápěcí, možnost využití přírodní scenérie). Hráli zde kočující společnosti i ochotníci.
"Každý rok o blatenské pouti (15. srpna) otevíral pan baron Hildprandt zámecký park pro ochotnické představení v přírodě. Na vyvýšeném prostranství se odehrávaly všechny výpravné kusy blatenských ochotníků." (Jiří Janáček, viz Osobnosti / J.J. / Texty)

Ve 40. letech 19. stol. zaznamenáno Ochotnické divadlo.

1851 založen Spolek divadelních ochotníků, hrál na jevišti U Bílého lva. V 50. letech jako Dramatický odbor ZV ROH Západočeské tiskárny. Od 1959 jako DS Osvětové besedy, později Městského kulturního střediska.

1863 založen zpěvácký spolek Úslavan.

1879–1898 doložena divadelní činnost studentů.

Začátkem 20. stol. hrál nepravidelně též Dramatický kroužek J. K. Tyl, zaznamenán též ve 30. a 40. letech. Scházeli se v něm především sociální demokraté.

1926 založen Dramatický kroužek přátel Církve československé.

1952 hráli žáci učiliště (dle kronikáře) – patrně ZOŠZ (Základní odborná škola zemědělská).

V 50. letech 20. stol. byla oživena tradice školního divadelního souboru z dob Průchy a Šilhy.

1966–1967 vysokoškolský divadelní soubor n. p. Tesla.

2003 divadlo jednoho herce Rentiér.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
1910–1912 Loutkové divadlo Sokola, opět od 1947 do 1. pol. 60. let 20. stol.

Od 1921 do 30. let 20. stol. zde působil Loutkářský soubor Církve československé.

1923 nastoupil na měšťanskou školu uč. Jaroslav Průcha, autor loutkových her (1936). Za jeho učitelování se zde hrálo školní loutkové divadlo.

Ve 40. letech 20. stol. hráli loutkové divadlo členové Junáka. Až do 50. let vedle marionetové scény zde působila též maňásková scéna střediska Junáka.

1953 Pionýrská skupina v Osmileté stř. škole (později ZDŠ Komenského) hrála loutkové divadlo. 1979–1980 v Základní devítileté škole působil loutkářský oddíl Pionýra.

Od 1966 zde působil Loutkářský kroužek Domu pionýrů a mládeže, nejméně do 1972. 1980 působil v Domě pionýrů a mládeže loutkářský soubor Rolnička.
Bibliografie:
BLATENSKÉ divadlo, časopis 1924–1931. Red. J. F. Lukeš. Blatná, SDO 1924 (1925, 1926), 1927. DÚ: 2, 3.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha,
Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

BRUNA, Otakar–MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 54, 68.

DĚJINY českého divadla II., s. 290, 293, 378; III, obr. s. 177, 176: Plakát ochotnického představení ve prospěch stavby Národního divadla v Praze. F. V. Jeřábek: Služebník svého pána, Blatná 1881. Praha, Academia 1968.

DOPIS Augustina Jedličky (informace o počátcích činnosti divadelních ochotníků v Blatné). Květy 1846, č. 44.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2001.

DVOŘÁK, Josef: Ochotnické divadlo v Blatné. (recenze ZAVŘELOVÁ, Marta: Ochotnické divadlo v Blatné, AS 1992, č. 3, s. 19)

HANKOVEC, Milan: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949–1990. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP 1993.

HANKOVEC, Milan: Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART.

HANKOVEC, Milan: Výpisy z arch. materiálů SOkA Strakonice. Rkp. 2002. PC ART.

HANKOVEC, Milan a SLANAŘ, Václav: Místopis okresu. Rkp. 1998–2000. PC ART.

HILLE, J.P.: Velkopáteční průvody v XVIII.století, Český západ 23 (Plzeň), 11. 4. 1930.

JANÁČEK, Jiří: Blatná a Blatensko v životních osudech autorů 19. stol. In: Sborník k 750. výročí Blatné. Blatná, Městské muzeum, MěNV 1985, s. 190–193.

JANÁČEK, Jiří: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

JANÁČEK, Jiří – PRŮCHA, Jaroslav ml.: Jaroslav Průcha, učitel a spisovatel. Blatná, Městské muzeum, České Budějovice, Státní vědecká knihovna 1988. Zde bibliografie prací J. Průchy. kART.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK, 2005, s. 151; díl II., s. 782.

KREJČOVÁ: Přehled historických událostí Sedlice – divadlo. SOkA Strakonice.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 69. Foto:
č. 34: Bývalé zámecké divadlo v parku.
č. 35: Pašijové hry, 1934.
č. 36: První představení na scéně divadla v přírodě v zámeckém, parku. Mahenův Jánošík, 1914.
č. 37: Osobnosti blatenského autora loutkových her je věnována publikace z roku 1988.

RON, Vojtěch : O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Rkp. 1998. kART.

RON, Vojtěch: Poznámky k vrchlabským pašijím. (Zmínky o Blatné.) In: Strahovská knihovna, roč. 18–19, s. 205. Praha 1984 (vyšlo 1990).

RYBA, Bohumil: Rukopisy biskupské knihovny v Českých Budějovicích, zprac. České Budějovice, Krajská knihovna 1974.

SEKERA, Jiří: Ochotnické divadlo v Blatné. 140 let ustavení SDO. Red. Karel Pertán, úvod Jiří Janáček. Zde mj. soupis repertoáru. Blatná, Městské muzeum a MěÚ 1991, s. 56, fotopřílohy. NK.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Praha, Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a., s. 16.

STREJCOVSKÝ, Jan: Tráva kosená v září. AS 2003, č. 5, s. 35.

TUNYS, Ladislav: Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raula Schránila. Praha, Ametyst 1998, s. 131.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 155.

VINŠ, Luboš: Veselí Ochotníci Blatenští. Blatenské listy, 11. 5. 2002.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930, část III., s. 142.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 97. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 97. kART.

ZPRAVODAJ ZDŠ RA Blatná, březen 1972.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.


Divadelní listy 1880, č. 15, s. 246 (Úklady a láska, uvedeni účinkující).
Archivy:
Blatná, Dům pionýrů a mládeže:
Kronika 1965–1969.

Blatná, Městské muzeum:
Scéna Průchova loutkového divadla.

České Budějovice, Krajská knihovna:
Rkp. B 15.905.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/68/5/1901, Ochotnický spolek div. v Blatné.
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3302, sg 30/466/51, SDO 1906.
Fond ZU Spolky 1931–1934, i. č. 394/3357/1934, DrKr J. K. Tyl (změna).

Praha, Památník národního písemnictví, liter. archiv, fond J. K. Tyl/Tisky:
Nalezenec. Oznámení o provozování divadelní hry v Blatné roku 1840, tisk na hedvábí, 1 kus.

Strakonice, Státní okresní archiv:
Dům pionýrů a mládeže Blatná, kronika 1965–1969.
ZŠ Komenského Blatná, kronika 1959–1991.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Mečichov, kronika obce 1951–1988, snímek 31,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjome&menu=3&id=472&page=31

Související Obrázky

Blatná, Spolek divadelních ochotníků, Jánošík, 1914
Blatná, Spolek divadelních ochotníků, Pašijové hry, 1934
Blatná, staré dřevěné divadlo ze zámeckého parku, 20.–30. léta 20. stol.
Blatná, staré dřevěné divadlo ze zámeckého parku, 20.–30. léta 20. stol.
Blatná, staré dřevěné divadlo ze zámeckého parku, 20.–30. léta 20. stol.
Blatná, výstava Jaroslava Průchy, 1946
Jaroslav Průcha – portrét
Jaroslav Průcha, učitel a loutkář, tit. str. publikace, 1988
Netolice, pohostinské představení ochotníků z Blatné, Strakonický dudák, plakát, 1944


Mapa - Blatná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jaroslav Průcha, učitel a loutkář, tit. str. publikace, 1988
Blatná, staré dřevěné divadlo ze zámeckého parku, 20.–30. léta 20. stol.
Blatná, Spolek divadelních ochotníků, Pašijové hry, 1934
Blatná, Spolek divadelních ochotníků, Jánošík, 1914
Blatná, výstava Jaroslava Průchy, 1946


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.