Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pelhřimov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pelhřimov
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1780
1780 “držána komedie od učených lidí městských”.

30. léta 19. stol. první zprávy o ochotnickém divadle v české řeči.
Dále ODi 1840-1846. 1850 zde hrávala Prokopova div. společnost.

Pobýval zde J. K. Tyl, který se údajně v Želivě udobřil s K. Havlíčkem Borovským.

1831 a 1832 povoleno ochotníkům sehrát po jedné hře v české řeči na podporu místních chudých.

1849 - Ochotníci divadelní uspořádali čtyry představení a jednu večerní zábavu. Dávaly se "Žižkův meč", "Zmatek nad Zmatek", "Matka a dcera" a "Epigram". Tyto hry, ačkolic se s onou přesností jako před třemi lety "Dobrý tón" neprovedly, požadavkům obecenstva ouplně vyhověly... Národní noviny 4.10.1849.

1861 pokus o zal. DS spisovatelem, soudním úředníkem J. J. Řezníčkem (1823-1880).
1862 zal. Zpěvácký spolek Záboj, poté Sokol, oba ODi.
1864 Čtenářská beseda (zanikla poč. 20. stol.).

1877-1947 Dámský spolek Libuše.

V 90. letech se od DrO Sokola oddělil Kroužek mládenců pelhřimovských.
1894 z Kroužku mládenců pelhřimovských zal. JDO, h. U Dvořáků, od 1897 působila v Nd (otevřen 1896), dříve solnice z 1707. 1905 název rozšířen na JDO Rieger.
1899-1912 Spolek Akademiků pelhřimovských.

1902 Katoličtí tovaryši.

1920 Dřevodělníci.
1920 Třebízský.
1921 Republikánský dorost.
Studenti gymnázia v 20. a zejména 30. letech ročně samostatně několik představení.
1921 Strana socialistická.
1921 Katolická mládež pro Pelhřimov a okolí.
1921 Federace dělnických tělocvičných jednot / Jednota proletářské tělovýchovy.
1922 Váleční poškozenci.
1922 Sdružení křesťanského dělnictva.
1923 Orel.
1923 Národní jednota.
1923 Volné sdružení, LD.
1923 Abstinentní svaz, LD.
Od 1924 LS Sokola, h. v zahradním pavilonu Na Zavadilce.
1924 Učňovská mládež.
1925 Českoslovesný červený kříž.
1926 zal. DrO dorostu Čs. živnostensko obchodnické strany středostavovské.
1926 Intimní scéna Tyl / DrO živnostensko-obchodnické strany.
1926 Skup. sdružení katolické mládeže pro Pelhřimov a okolí.
1929 Studentský výbor.
1929 Zeyer.

1930 Hasiči.
1930 Národní socialisté.
1930 Okresní osvětový sbor.
1931 Sociální demokracie.
1932 Chlapecká škola, rodičovské sdružení.
1933 Všeodborový svaz československý.
1936 Živnostensko-obchodnická strana středostavovská.
1936 Hasiči.
1936 Místní osvětová komise.
1937 Lidové loutkové divadlo.
1937 Spolek bývalých žáků gymnázia.
1937 Svaz přátel Svazu sovětský socialistických republik.
1939 na gymnáziu zal. Divadelní kolektiv.
1939 Národní souručenství.

1940 Obecní a újezdní dívčí škola.
1941 Jednota soukromých zaměstnanců obchodu, živností a dopravy.
1941 Okresní národní souručenství.
1943 vznik Dramatického studia mladých JDO. Posléze vzniklo z této skupiny profes. Divadlo satiry.
1943 Národní odborová ústředna zaměstnanecká.
1943 HGdA (?).
V září 1949 zal. Divadelní spolek, poté DS Rieger, SDO Rieger.
1949 Střední škola chlapecká.

1950 Národní škola chlapecká.
1950 Československé státní dráhy.
1951 Spojené kartáčovny.
1958 zal. LS Rolnička, 1959 v učňovském internátě Agrostroje, 1963 uvolnění klubovny ZV ROH Agrostroj. V dokončené stavbě ZK ROH 1968 stálá scéna.
1958 Státní spořitelna, Revoluční odborové hnutí (ROH)

Středoškolské studentské divadlo v 50. a 60. letech zemědělská škola.

1966 Nd přejmenován na Městské divadlo v Pelhřimově.
1967 ZDŠ Československo-kubánského přátelství.

70. a 80. léta gymnázium a hotelová škola.

90. léta DS MIX při ODPM, r. M. Steinhauserová, na poč 90. let průměrně 1 insc. ročně.

1989 HRALOUS.

DS J. Honzla.

DS SENZA BOBO.

2000 Pelhřimovská múza.

DS "DK" SPŠ a SOU.

Domino DDM.

2005 DK při SPŠ a SOU.

2005 ZUŠ / Bezmasky.

2006 Pádomino.

2006 Středomino.

2009 3 a 1.

1940 JH - JDO Rieger, Götz: Soupeři
1943 JH - JDO Rieger, Sofokles: Král Oidipus
1946 JH - JDO Rieger, Hilbert: Falkenštejn
1948 JH - JDO Rieger, Šamberk: J. K. Tyl
1949 JDO Rieger členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ: Drda: Hrátky s čertem

2003 V Pelhřimově odhalili pamětní desku herecké rodině Lipských, připomínající vznik moderního divadelnictví v Pelhřimově zásluhou Viléma Lipského a jeho synů, odhalil starosta města Leopold Bambula na domě číslo 87 na Masarykově náměstí.
http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=3106
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 105.

AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1983. České Budějovice, KKS 1984. Nestránkováno.

BENEŠ, Jiří: Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla. Knižnice ochotnického divadla. Praha, Orbis 1965, s. 20. kART.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 158, 161, 167, 170, 178.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, IV. díl, s. 544-545.

DEJL, Jaroslav: Divadelní přehlídka Třebíč 10. dubna 2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 14, 15.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

ERHART, G.: Působení spisovatele J. J. Řezníčka v Pelhřimově. 1949.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 50.

HULÁK, Jakub: Dětské divadlo v Třebíči - 2004. Deník dětské scény Trutnov - 2004/0.

HULÁK, Jakub: Dětské divadlo v Třebíči, 22. dubna 2005. Internet (viz texty)

HULÁK, Jakub: Krajská přehlídka dětského divadla v Třebíči - 7.4.2006. Deník dětské scény Trutnov, 2006/0.

HULÁK, Jakub: JID 20-10 | Jihlava posedlá jevištěm. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 46 - 48.

INTIMNÍ scéna Tyl v Pelhřimově. Pelhřimov, Městské divadlo 1930. M Pelhřimov.

JUST, Vladimír: Divadlo satiry. Též bibliografie. Heslo in: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha, DÚ 2000, s. 137-139.

Krajská přehlídka dětského divadla v Třebíči - 7.4.2006
Internet (viz texty)

KRAUS, Karel: Divadelní poslání Otomara Krejči. In: Divadlo ve službách dramatu, s. 243- 246. Praha, DÚ 2001.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa očakávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoch a antikvariáte. AS 2007, č. 3, s. 12-14.

LÍR, Jiří, SIEGEL, Jiří: Ve vedlejší roli Jiří Lír. Praha, HaK 1994, s. 11, 14.

LIPSKÝ, Lubomír: O sobě. Praha, CAMIS 1998, s. 7-35.

LIPSKÝ, Oldřich: Ochotnické začátky bratří Lipských. AS 1984, č. 8, s. 12.

MACHALÍKOVÁ, Jana: Krajská přehlídka dětského divadla Třebíč 21. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 14. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

MARTÍNKOVÁ, Lenka: Spolek divadelních ochotníků Rieger Pelhřimov. 1894-1994. K 100. výročí 1994. M Pelhřimov. SOkA Pelhřimov.

MARTÍNKOVÁ, Lenka: Sto let Jednoty divadelních ochotníků v Pelhřimově. In: Rieger 1894-1994. Almanach. Pehřimov, MěÚ a SDO Rieger 1994, s. 3-25.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 138-140.

MUSILOVÁ, Blanka: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 1999. kART.

NAŠE divadlo. Pelhřimov 1940, č. 1-3. M Pelhřimov.

OKRESNÍ přehlídka divadel okresu Pelhřimov (úvodní text). Pelhřimov, OKS 1986. 2 s. kART.

50 ROKŮ Jednoty divadelních ochotníků Rieger v Pelhřimově. Sborník. Red. V. Lipský, B. Rosenbaum. Pelhřimov, JDO Rieger 1945. UK, KK, M Pelhřimov.

PAMÁTNÍK Jednoty divadelních ochotníků Rieger v Pelhřimově 1894-1934. Pelhřimov, n. v. 1934. 62 s., fotopříloha. KK, M Pelhřimov.

PAMÁTNÍK 3/4 století Riegra. 108 let organizované a 188 let ochotnické činnosti divadelní v Pelhřimově. Red. Josef Hložek. Pelhřimov, ZK ROH Máj 1968. 111 s., fotopříloha. kDÚ. KK. M Pelhřimov, SOkA Pelhřimov.

5. OKRESNÍ festival Pelhřimovska. Amatérská scéna 1965, č. 6, s. 21.

PROGRAM Jednoty divadelních ochotníků Rieger k jubilejním oslavám 40. výročí svého trvání. Pelhřimov 1934. M Pelhřimov, SOkA Pelhřimov.

PROGRAM II. divadelního festivalu v Pelhřimově 1948. Pelhřimov, Karenův okrsek a Jednota Rieger 1948. M Pelhřimov.

PROGRAM: V W: Caesar. Pelhřimov, MěOB 1962. M Pelhřimov.

PROGRAM: J. K. Tyl: Strakonický dudák. Pelhřimov, SKP Agrozet a Dramatický soubor Rieger 1986. M Pelhřimov.

RIEGER 1894-1984. U příležitosti 90. výročí zal. dramatického souboru Rieger 1984. Marie Steinhauserová. M Pelhřimov. SOkA Pelhřimov.

SEMRÁD, Vladimír: Jaroměř 1961. (Aškenazy : Host.) Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 176-178, foto s. 178, 179.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SIKORA, Roman: Ochotnické divadlo skýtá mnohá kouzla aneb Jihlava JID 20-08. AS 2008, č. 2.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Amatéři a antika. In: Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889-2000). Rkp. 2001. 8 s. kART.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (OS Rieger 1942, 1943, Sofoklés: Král Oidipus.) Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 102.

STUCHLÍK, Jaroslav: JID 2007. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 61-62.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Amatéři a antika. In: Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889-2000). Rkp. 2001. 8 s. kART.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (OS Rieger 1942, 1943, Sofoklés: Král Oidipus.) Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 102.
STEHLÍKOVÁ, Eva: Amatéři a antika. In: Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889-2000). Rkp. 2001. 8 s. kART.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (OS Rieger 1942, 1943, Sofoklés: Král Oidipus.) Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 102.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Radost z Humpolce. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 8-9.

ŠMÍDA, Bohumil: Jeden život s filmem. Praha, Mladá fronta 1980, s. 9.

TEJKL, Josef: Jihlavská brána do jiné dimenze. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 50 - 51.

VATA. Miroslav. Pelhřimovská Rolnička. Čs. loutkář 1983, č.10, s. 238.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 11, 38, 276, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 526.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 114, 241.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Zpráva z Třešťského divadelního jara 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 44.

ZAJÍC, Vladimír: Jubilejní 45. Třešťské divadelní jaro. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 31-33.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 48.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. Průvodce výstavou. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 9. kART.

ZENKL, J.: Tábor. V. krajský ochotnický festival. Ochotnické divadlo 1961, č. 7, s. 165.

ZPRAVODAJ. Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov. OKS Pelhřimov 1986. M Pelhřimov.

Zprávy Loutkářského soustředění 1940, 1947, č. 3, s. 5.

Jeviště 1921, č. 5, s. 79, č. 44, s. 631, č. 50, s. 760.
Jeviště 1921, č. 23, s. 368.

Program přehlídky JID 2009.

Thalie 1897-8, č. 3, s. 23, č. 18, s. 143.
Thalie 1898-9, č. 15, s. 120, č. 17, s. 135, č. 20, s. 159, č. 21, s. 168.
Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 344.

Divadlo 1903, č. 3, s. 63.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 8, s. 150, 159, 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty.)

Pelhřimov, Muzeum Vysočiny:
Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov příspěvková organizace, JDO Rieger, fasc. 1 a 2
Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov příspěvková organizace, plakáty, nezařazeno
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Rieger, Pelhřimov
Časový rozsah: 1865-1963
Metráž: 0,18 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednota Divadelních ochotníků Rieger, Pelhřimov (1865-současnost)
Tematický popis: Letáky, plakáty, fotografie, korespondence úředního charakteru, program divadelního festivalu, časopis "Umělec", historie divadla v Pelhřimově, výnos darů věnovaných ve prospěch Fondu pro postavení nového divadla v Pelhřimově, inventář vybavení divadla, podklady pro hry Dramatického studia mladých, novinové výstřižky, vkladní knížka, album s novinovými výstřižky dokladujícími úspěchy divadelníků, osobní korespondence, abonentní lístky, scénáře divadelních her, "diplom" v upomínku na ochotnický divadelní festival v Táboře, pamětní kniha, několik ks Týdeníku z Českomoravské vrchoviny, Krkonošský obzor.
Archivní pomůcky: nejsou

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
A fond; Reg. OkÚ 1861-1863, 1894; JDO Rieger v Pelhřimově, 1894-1958 (1986). Ev. č. pomůcky 36/1.
JDO Rieger v Pelhřimově, 1894-1958 (1986). Ev. č. pomůcky 36/1.
Název fondu (sbírky): Kulturní středisko Pelhřimov
Časový rozsah: 1990-2001
Metráž: 1,65 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Kulturní středisko Pelhřimov (1991-1996), od r. 2002 Kulturní zařízení města Pelhřimova
Tematický popis: Účetní písemnosti a zápisy z porad (1993).
Archivní pomůcky: nejsou
Pelhřimov, Rieger, dokumentace souboru, ka 6
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1965, i.č. 2734, ka 1899
Červená Řečice, Archiv města, i.č. 396, ka 84
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1951, i.č. 1073, ka 675
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 561, ka 111
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pacov, Okresní národní výbor, i.č. 645, ka 344
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 669, ka 153
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Archiv města, i.č. 985, signatura V 2/3, ka 587
Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234
Pelhřimov, Okresní úřad, Rieger Pelhřimov, i.č. 1011, ka 546
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 327-331
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 329
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/229/1926, Dramatický a zabavní odbor při sdružení dorostu československé živnostensko obchodnické straně středostavovské (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4865/1929, Intimní scéna Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/11123/1934, Intimní scéna Tyl (zánik).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4778/1942, JDO Rieger.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/541/1943, JDO Rieger.

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 11341/3-6113: Budova městského divadla, čp. 854.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Obrázky

Městské divadlo
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 41. panel, Polná, Havlíčkův Brod, Pelhřimov
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 41. panel, Polná, Havlíčkův Brod, Pelhřimov
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Pelhřimov, Děti, Malé švadlenky, Pan doktor - plakát, 1896
Pelhřimov, divadlo
Pelhřimov, Mlat, satirický občasník, 1879
Pelhřimov, Národní dům, kolntola rozvodu elektrické energie, 1900
Pelhřimov, Národní dům, kolntola rozvodu elektrické energie, 1900
Pelhřimov, Národní dům, kontrola divadelních prostor, 1898
Pelhřimov, Národní dům, kontrola divadelních prostor, 1898
Pelhřimov, Národní dům, kontrola divadelních prostor, 1899
Pelhřimov, Národní dům, kontrola divadelních prostor, 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, kulturní zařízení pro divadelní činnost v okrese Pelhřimov
Pelhřimov, Okresní úřad, informace o Národním domě, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, příkaz ke zřizování divadelních komisí, 1891
Pelhřimov, pamětní deska rodiny Lipských
Pelhřimov, pamětní deska rodiny Lipských
Pelhřimov, prohlídka místností hostince pana Dvořáka pro divadelní účely, 1897
Pelhřimov, prohlídka místností hostince pana Dvořáka pro divadelní účely, 1897
Pelhřimov, prohlídka místností hostince pana Dvořáka pro divadelní účely, 1897
Pelhřimov, prohlídka místností hostince pana Roha č.p. 9 pro divadelní účely, 1901
Pelhřimov, prohlídka místností hostince pana Roha č.p. 9 pro divadelní účely, 1901
Pelhřimov, prohlídka místností hostince pana Roha č.p. 9 pro divadelní účely, 1901
Pelhřimov, prohlídka místností hostince pana Roha č.p. 9 pro divadelní účely, 1901
Pelhřimov, prohlídka místností hostince pana Roha č.p. 9 pro divadelní účely, 1902
Pelhřimov, Rieger, Divadelní Pelhřimov - referát, s. 1, autorství přičítáno Rud. Liebscherovi, 1942
Pelhřimov, Rieger, Divadelní Pelhřimov - referát, s. 2, autorství přičítáno Rud. Liebscherovi, 1942
Pelhřimov, Rieger, Divadelní Pelhřimov - referát, s. 3, autorství přičítáno režiséru R. Liebscherovi, 1942
Pelhřimov, studující, Epigramm - plakát, 1855.


Mapa - Pelhřimov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pelhřimov, divadlo
Městské divadlo
Pelhřimov, Děti, Malé švadlenky, Pan doktor - plakát, 1896
Pelhřimov, pamětní deska rodiny Lipských
Pelhřimov, pamětní deska rodiny Lipských
Pelhřimov, Okresní úřad, informace o Národním domě, 1940


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.