Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Benátky nad Jizerou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1725
Části města

Benátky nad Jizerou I (Nové Benátky)
Benátky nad Jizerou II (Staré Benátky)
Benátky nad Jizerou III (Obodř)
Dražice
Kbel
-------------

1725 na zámku hrána italská opera u příležitosti návštěvy hraběte Sporcka, v menších rolích benátečtí občané.
1735-1740 na zámku byly uváděny německé komedie, psané (údajně) synem majitele zámku Ignácem z Klenové. (Hudební vědec Jaroslav Čeleda však o 200 let později upřesnil, že patrně šlo o synovce zámeckého pána, který byl prokazatelně literárně činný. Viz. text L. Beneše.) Hráli poddaní, v dívčí roli i skladatel Jiří Benda.
1819-1822 na zámku hrál německy ochotnický soubor, založen z podnětu vrchnosti, pro její pobavení.
V 90. letech 19. stol. bylo zámecké divadlo přestavěno na modlitebnu. (Port)
------
1823 první české představení v domě kupce Svačiny, potom v Macákově hostinci pro přátele.
Od 1828 pravidelná představení v hostinci Svátkové-Kindlové.
Od 1847 až do konce 19. století se hrálo v Šnajdrově hostinci.

1861 byla Fr. Šubrtem a L. Šnajdrem založena knihovna divadelních ochotníků.

1870 založen Spolek divadelních ochotníků, od 1899 název Spolek divadelních ochotníků Tyl. 1919 se ochotníci Tyla včlenili do Sokola.
1885 - 15. 11. - při Fügnerově večeru uvedena veselohra Pro péro sokolí

1892 byl založen dělnický spolek Osvěta, od 1911 dramatický odbor Všeodborového spolku, poté patrně jako soubor Dělnické tělocvičné jednoty do 2. svět. války.

1895 Dokumenty o ochotnickém divadle vystaveny v divadelní expozici na Národopisné výstavě Českoslovanské.

Od 1899 měl dramatický odbor Dělnický vzdělávací spolek Důvěra (zal. 1897). Od 1906 se prolínal s Dramatickým kroužkem Sociálně demokratické strany (podle jiných pramenů s DrO Všeodborového spolku).

1899 byla založena Národní vzdělávací beseda dělnická Havlíček pro Nové Benátky a okolí, hráli i divadlo v hostinci Na Barborce. Také mezi světovými válkami existoval dělnický spolek Havlíček Strany národně sociální.

1907 postavena sokolovna s tělocvičným sálem, jevištěm a šatnami (stavitel Chramosta), otevřena Lucernou sehranou Spolkem div. ochotníků Tyl.

1908-1940 Sokol (překrýval se od 1919 se Spolkem divadelních ochotníků Tyl zal. 1870).

1911-1919 DrO Všeodborového spolku, navázal na činnost děl. spolku Osvěta.

1918 hráli studenti.

1919-1939 dosavadní dělnické spolky (Osvěta a Důvěra) působily jako Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty.
Po rozštěpení sociální demokracie r. 1921 ustavila DrO také komunistická Federace DTJ.

19xx za 1. republiky hráli občas i Hasiči.
192x Církev československá.
1924 Sdružení katolické mládeže.

1939-1945 Sokol a dělnické spolky zakázány.
V době německé okupace ochotníci mohli hrát pod hlavičkou hasičského sboru - v nově vybudovaném sále Hospodářské záložny.

Od 1943 Spolek divadelních ochotníků Nové Benátky, koncem války nehrál.
1946 - 21. března - ochotníci znovu založili divadelní spolek, kterému na žádost režiséra Ant. Kaliny (ve stejném roce zemřel) a několika jeho přátel z řad ochotníků propůjčil jméno dramatik a režisér ND Jaroslav Kvapil - oficiálně vznikl Spolek divadelních ochotníků Kvapil.
Od 1951 DS Kvapil jako soubor Závodního klubu Karborundum - do poloviny 60. let (1965).

1954 Fidlovačkou zahájena činnost na nové letní scéně v zámeckém parku, kterou ochotníci budovali od 1950.

1985 Dramatický kroužek Lidové školy umění.

Od 2004 Divadlo Hvězdička TJ Sokol Benátky nad Jizerou, dětský činoherní soubor (2003 soubor působil jako činoherní skupina divadla Rolnička), v repertoáru i několik maňáskových představení. 2012 Divadlo Hvězdička činné.

2004 první ročník Minifestivalu divadla pro děti - Hvězdičky nad Jizerou, pořadatel - Divadlo Hvězdička.

2011 činný Divadelní kroužek Klubu dětí a mládeže.

2012 divadelní spolek Bazilišek benátský.

2016 Sokol, Kafemlejnek.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
1923 založen Loutkářský soubor Sokola, hráli v suterénu sokolovny do zákazu Sokola 1941. Po válce činnost obnovili a hráli v různých prostorách.
1953 se soubor stal loutkovým divadlem Závodního klubu Karborundum, získal stálou scénu v sále bývalých městských lázní, zúčastňoval se soutěží. V 70. letech krize v činnosti, ale pokračovali i v 80. a 90. letech.
1997 ustaveno o. s. Sdružení loutkářů Rolnička, 2012 LD Rolnička činné, organizátorem regionálních Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou.

200x Orfeus, Ld.
Bibliografie:
75 LET benáteckého loutkového divadla. Podepsáno -P-. Zpravodaj Benátecka 1999, č. 5.

Adresář ARTAMA 1993.

BENEŠ, Luděk: Počátky divadla v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 2010, č. 4, s. 17, 3 fotografie. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042010.pdf - 18. 7. 2012.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 94.

ČERVENEC 1952. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968. II. díl , s. 290, III. díl, s. 466.

DĚTSKÝ minifestival se konal s několika změnami. In Zpravodaj Benátecka 2005, s. 12. Též na web. str. města -http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb122005.pdf - 18. 7. 2012.

HELFERT, Vladimír: Jiří Benda. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity. Brno 1929.

HRAZDÍROVÁ, Jana. Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1986, č. 1, s. 20-21.

KALISTA, Zdeněk: Sborník Boleslavsko. Mladá Boleslav, MNV 1947, s. 136.

KALISTA, Zdeněk - Po proudu života. Brno, Atlantis.

KRÁLÍK, Jan: VI. národní přehlídka sokolského ochotnického divadla. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 46-48.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180-193. Následné uložení exponátů nezjištěno:
Fotografie skupiny členů družstva divadelních ochotníků v Nových Benátkách.
Fotografie družstva divadelních ochotníků v Nových Benátkách na výletu.
Fotografie družstva divadelních ochotníků v Nových Benátkách v kostumech.
Divadelní cedule Pod krovem otcovským městského divadla v Nových Benátkách ze dne 6/1 1894.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 57-58.

MÜLLER: Na okraj 4. Čapkova divadelního léta. AS 1965, č. 9, s. 18.

O TÉ HRONOVSKÉ mateřídoušce. Podepsáno -von-. Zpravodaj Benátecka 2005, č. 8, s. 10. též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb082005.pdf - 18. 7. 2012.

PETERKA, Zdeněk - VOJTĚCH, František: Osmdesát let loutkového divadla v Benátkách nad Jizerou 1924-2004. Zpravodaj Benátecka 2004, č. 3, s. 8-9. Též na webových str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb032004.pdf - exc. 18. 7. 2012.

PFEIFER, Jiří: Bilance a plány. Fotografie z div. předst. v 50. letech 20. stol. (Bílá nemoc, Na dně, Hrátky s čertem, Tvrdé palice). Zpravodaj Benátecka 2004, č. 3, s. 15. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb122005.pdf - 18. 7. 2012.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949-1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. Dobrovice, PV přehlídky, 1999, nečísl.

PROGRAM Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou. Benátecký Zpravodaj 2005, č. 3, s. 13. Též na web. str. města benátky n. J. - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb032005.pdf - 22.7. 2012.

PŘÁTELSKÁ a vstřícná atmosféra. Rozhovor s ing. Janem Tichým. Zpravodaj Benátecka 2011, č. 10, s. 6. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb102011.pdf - 19. 7. 2012.

SOUKAL, Jindřich: Za novobenátským divadlem. Náš kraj 1936, č. 1-2.

STREJČEK, F.: Naši buditelé v Benátkách nad Jizerou. Nové Benátky, Občanská beseda 1936.

STROTZER, Milan: Krajská dílna dětského divadla Středočeského kraje. (Mnichovo Hradiště, předposlední listopadový víkend 1987) Amatérská scéna 1988, č. 3, s. 6-7.

STROTZER, Milan: Středočeská dílna dětského divadla ´88. AS 1989, č. 3, s. 5. Foto: Praha 5, O králi Estmerovi.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 253. kIPOS, kART.

TICHÝ, Jan: Divadelní soubor Hvězdička - informace pro databázi červenec 2006. Viz Texty.

TICHÝ, Jan: Současné amatérské divadlo v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 2005, č. 4, s. 8. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042005.pdf - 21. 7. 2012.

TICHÝ, Jan: Víla na Klapech, jedno z mnoha březnových divadelních představení. Zpravodaj Benátecka 2005, č. 4, s. 9, 3 fotografie. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042005.pdf - 21. 7. 2012.

TICHÝ, Jan: Sokolské divadlo Hvězdička zahájilo sezónu a zve vás na minifestival. Zpravodaj Benátecka 2004, č. 11, s. 7, také program festivalu Hvězdičky nad Jizerou. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb112004.pdf - 21. 7. 2012.

TICHÝ, Jan: Vydařená premiéra pohádky Jak se stal Honza králem. Zpravodaj Benátecka 2007, č. 4, s. 21. Též na web. str. - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042007.pdf - 22. 7. 2012.

TRNKOVÁ, Milada: Divadelní soubor KDM se zúčastnil Festivalu pana Pipa. Zpravodaj Benátecka 2011, č. 4, s. 21, 1 fotografie. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042011.pdf - 21. 7. 2012.

UHRINOVÁ, Mária: Amatérské divadlo pro děti pod křídly Sokola. V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel v Lázních Toušeň. Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 70-71.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 128, 149.

VIK, Josef: Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou, Městské muzeum 1964, 103 s.

VOJTĚCH, František: Setkání amatérských loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 1999, č. 5.

VOJTĚCH, František: Přehlídka loutkových divadel podvacáté. Zpravodaj Benátecka 2004, č. 4, s. 10, fotografie. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042004.pdf - 18. 7. 2012.

VOJTĚCH, František: Tradiční Setkání amatérských loutkových divadel. Zpravodaj Benátecka 2012, č. 4, s. 14-15. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042012.pdf - 19. 7. 2012.
 
VONDRA, Václav: Počátky ochotnického divadla v Benátkách nad Jizerou. Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou, Městské muzeum 1964.

VONDRA Václav : Benátky nad Jizerou. Rkp. 2 s. 1998. kART.

VONDRA, Václav: Počátky ochotnického divadla v Benátkách nad Jizerou. Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou, Městské muzeum 1964.

VONDRA, Václav: Stručné dějiny ochotnického života v Benátkách nad Jizerou. Rkp. pro MČAD 1999, 6 s. kART.

VONDRA, Václav: Dějiny benáteckého divadla. Město Benátky nad Jizerou 2003, 40 s.

ZIMA, Václav: Třicet let bojové kultury Mladé Boleslavě. Vydala redakce časopisu Mladoboleslavsko 1959, s. 39-40.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97-101.

Brousek 1964, č. 8 (7. 3.).

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71.

Květy 1844, s. 11; 1846, s. 209 (zprávy A. J. Vrťátka a Jos. Martinovského - od konce roku 1843, pod šifrou H-c).

Thalie 1896-7, č. 6, s. 86.
Thalie 1899-1900, č. 21, s. 167.

WEBOVÉ stránky města - historie - http://www.benatky.cz/omeste/historie/terezie_1848.php - exc. 18. 7. 2012.

WEBOVÉ str. Sokola Benátky/Hvězdička - http://www.sokolbenatky.cz/divadlo.php - 22. 7. 2012.

WEBOVÉ stránky souboru Bazilišek benátský - http://bazilisekbenatsky.webnode.cz/ - exc. 18. 7. 2012.

WEBOVÉ stránky ZUŠ J. A. Bendy - obory - LDO - http://zusbenatky.webnode.cz/obory/literarne-dramaticky-obor/ - 7. 8. 2012.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4779/1929, SDO (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/1671/1934, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3130/1943, SDO Benátky (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/484/1947, SDO Kvapil, dříve Benátky.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla.
Div. odd. Národního muzea: C 13.078-80, 3Pl DrO1888.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Okresní muzeum, pobočka Benátky nad Jizerou:
Soupis materiálů o ochotnickém divadle ve fondu. Zpracováno pro MČAD 1998. kART; Pozůstalost benátského rodáka A. J. Vrťátka.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
3 ka SDO s korespondencí 1872-1920, zápisy ze schůzí 1899-1914, vyúčtování představení 1888-1913. Archivně nezpracováno.

OkÚ Mladá Boleslav, kn 346, ka 12 spolkové agendy manipulace 1916-1936 Divadelní spolek Kvapil, ONV Mladá Boleslav, manipulace 1951-1954, sg 262, manipulace 1959-1976, sg 456/8, Divadelní spolek Kvapil: 11 ka kartotéka členů, přihlášky (1 ka), korespondence 1943-1955 (1 ka), představení 1943-1960 (2 ka), účetní evidence 1943-1956 (3 ka), scénické návrhy (1 ka), foto, Pl, různé doklady (3 ka). Archivně nezpracováno.
Poznámka:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, Národní muzeum, divadelní odd., badatelna, zásuvka 69, část divadla.

Související Přehlídky

Související Obrázky

Benátky nad Jizerou, SDO, L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, skupina účinkujících, 1897
Benátky nad Jizerou, skupina benáteckých ochotníků na jevišti, 1938
Benátky nad Jizerou, skupina ochotníků, 1896
Benátky nad Jizerou, Sokol, sokolovna, 1907
Benátky nad Jizerou, Ta naše písnička česká, 1940
Miletín, Muzeum 3/72, Benátky nad Jizerou, Sokol, Jízdní hlídka, 1936
Nové Benátky (Benátky n. J.), Divadelní ochotníci, Paní Mincmistrová - Věno - plakát, 1888


Mapa - Benátky nad Jizerou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Benátky nad Jizerou, skupina ochotníků, 1896
Benátky nad Jizerou, SDO, L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, skupina účinkujících, 1897
Miletín, Muzeum 3/72, Benátky nad Jizerou, Sokol, Jízdní hlídka, 1936
Benátky nad Jizerou, skupina benáteckých ochotníků na jevišti, 1938
Benátky nad Jizerou, Ta naše písnička česká, 1940