Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Svatopluk Čech, OS / MOS / DO ZK ROH n. p. Středočeské pivovary

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 192x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1970
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 1970
Ve 20. letech 20. stol. došlo ke splynutí spolku Ochotnické divadlo s dramatickým odborem Národně vzděl. besedy Svatopluk Čech.
Rok a okolnosti spojení nejsou známé. (Tywoniaková)
1922 záznam - členem ÚMDOČ Beseda Svatopluk Čech.
Z té doby nejsou ani záznamy o repertoáru.

1925 - 1935 podle záznamů i pamětníků převzal organizování ochotnického divadla ve městě dramatický odbor Sokola, kam - jak uvádí Jana Tywoniaková - "přešli osvědčení herci z dosavadních spolků".
O propojení svědčí i repertoár z té doby, který v některých pramenech je připisován spolku Svatopluk Čech. Např. Ve službách Thalie - 200 her uvedených od 1919 do 1939.
Významný režisér spolku Stanislav Dvořák v roce 1951 na shromáždění členů prohlásil, že "Svatopluk Čech" se v minulosti už několikrát spojil s jinými spolky pro svoji záchranu...

1932 hra Oblaka - za spoluúčinkování herečky Anny Suchánkové z ND na paměť 25. výročí úmrtí Hany Kvapilové. Zapsána jako repertoár OS Svatopluk Čech.

Od 1935 se v zápisech objevuje jméno a razítko Ochotnický spolek Svatopluk Čech. (Slávka Rýdlová uvádí tento rok jako "obnovení spolku Svatopluk Čech", Jana Tywoniaková dokládá jméno OS Sv. Čech Knihou záznamů z let 1935 - 51.)
Členem ÚMDOČ.

1939 začal ve spolku pracovat známý ochotnický divadelník Stanislav Dvořák. Působil v něm do roku 1954 a pozvedl jeho aktivitu a kvalitu.

1939 - 1944 v době okupace spolek nepoužíval jméno Svatopluk Čech, ale hrál pod hlavičkou Místního osvětového sboru.
V kronice OS Svatopluk Čech (založené 1947) jsou zpětně uvedeny hry z těchto let, kdy "jakoby neexistoval".

1942 Lucrezia Borgia (tragedie Jaroslava Marii) - vítězství v soutěži Šmahova okrsku ÚMDOČ.

1943 70 členů, z toho 20 hrajících.
Repertoár např. Mrtvé moře, Jan Hus, Probuzenci, Maryša.
Režisér V. Kloc.

1944 už bylo na valné hromadě jednáno o možnostech obnovení spolkové činnosti ve městě.
Zvolen nový výbor.

Po válce předsedou Zdeněk Svoboda (1945 - 1951). Místopředsedkyně dlouholetá ochotnice M. Dobruská. Čestným předsedou od 1947 J. Dobruský.

1947 dal Místní národní výbor spolku do vlastnictví jeviště v hotelu Pošta. (Brzy o něj přišli ve prospěch nově zřízeného Městského oblastního divadla.)

1947-1949 "Kvantitativní i kvalitativní vrchol činnosti spolku" (Tywoniaková).
Celkem 62 realizovaných her, zájezdy, účast na přehlídkách.
Pravidelné schůzky nejaktivnějších členů - od 1948 tzv. "Sezení Hamletů", později výborové schůze.
1947 založena spolková kronika (díky dochované dokumentaci informovala o činnosti už od 1940).
V představeních se začala uplatňovat i taneční složka.

1947 Primus Tropicus (Zdeněk Němeček) - 1. místo v okrskové soutěži konané v Benešově.
V témže roce vlastní festival: Čechův divadelní máj.
V něm 3. místo za Fürstovu hru Past. Také zvláštní ocenění za režii, výpravu a herecký výkon J. Brožka. 3. místo pak v krajské soutěži Tylova Kutná Hora.

1948 Benešov sídlem samostatného okrsku ÚMDOČ (režisérem Stanislav Dvořák).

1948 Morálka paní Dulské (Zápolská) - 2. místo v VIII. Tylově Kutné Hoře.
1948 - Fráňa Šrámek: Plačící satyr, r. Stanislav Dvořák. Účast na Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pelhřimov.

1949 Slovanské nebe (Toman) - 1. místo, dále 1. cena za režii, výpravu a herecké výkony M. Dobruské a J. Brožka na fest. Čechův divadelní máj.
V témže roce - Plačící satyr (F. Šrámek) - účast v nejvyšší soutěži - Jiráskův Hronov.

Oslavy 100. výročí ochotnické činnosti v Benešově a 50. výr. spolku Svatopluk Čech v roce 1949 přinesly mnoho práce a mnoho úspěchů včetně spoluúčasti slavných uměleckých osobností (Jar. Seifert, malíř V. Pavlík, Terezie Brzková, Rudolf Deyl ml., František Filipovský, Vítězslav Vejražka, Václav Voska ...) Velký ohlas v tisku i rozhlase.
Jana Tywoniaková v článku "K historiri ochotnického divadla v Benešově (Viz bibliografie) k tomu dodává:
"Dnes víme, že obojí datování vzniklo na základě omylu způsobeného nedostatkem informací z minulosti. Ochotnická činnost v Benešově nezačala v roce 1849, jak se tehdy domnívali podle izolovaně dochovaného plakátku, ale už ve 30. letech vlasteneckými divadelními akcemi, z nichž dvě jsou písemně doloženy. Spolek nesoucí jméno Svatopluka Čecha existoval od roku 1898 a nebyl to spolek ochotnický, ale dělnická vzdělávací beseda. Kdy při ní vznikl dramatický odbor, nevíme, ale jeho pozdější divadelní činnost máme doloženu zmínkami v zápisní knize spolku Ochotnické divadlo. Od něj si totiž půjčovali na přelomu století dekorace a kostýmy.
Přestože jubilea vycházela z chybných údajů, sehrály oslavy velkou roli jak v činnosti spolku samotného, tak v kulturním životě města."

Na závěr oslav soubor sehrál Jiráskova F. L. Věka v režii Františka Filipovského, herce ND v Praze.

1950 Hrátky s čertem (J. Drda) - 1 místo - Čechův divadelní máj, 2. místo v krajské soutěži v K. H.
Přijetí do Kruhu vítězných souborů.
Dům doni Bernardy (G. Lorca) v režii M. Honse, herce Městského oblast. div. v Benešově.

1950 zpráva o zrušení ÚMDOČ a doporučení spolkům pokračovat v rámci místních složek (ROH podniků, ČSM, JZD...).

Od 1951 Svatopluk Čech, divadelní odbor závodního klubu ROH národního podniku Středočeské pivovary v Benešově.
Rozhodnutím MNV připadlo veškeré spolkové jmění závodnímu klubu. Od vedení pivovaru k dispozici místnost na zkoušení a malý sál na vystoupení.
Předsedkyní DO dlouholetá ochotnice B. Stehlíková.

Repertoár - snaha souboru o klasiku. Vedle toho tlak přizpůsobit repertoár ideologii doby.
V 50. letech také účast v Soutěži tvořivosti mládeže a Lidové umělecké tvořivosti.
Často hry pro děti a mládež.

Postupný pokles aktivity členů souboru.

1959 Zkoušky čerta Belínka (Horynová), Šťastnou cestu (Makarenko/Stehlík).

1961 Nebezpečný věk (B. Březovský).
1961 Půlnoční vydání, r. Jiří Kott. Účast na krajské přehlídce Divadelní žatva - Rakovník.
1964 Dvanáct (P. Kohout).
1969 Radúz a Mahulena (Zeyer) R. Zd. März.

1970 Soubor Svatopluk Čech rozpuštěn.


xxxxxx

Režisérské osobnosti spolku:
Stanislav Dvořák - zaměřen na náročnější repertoár.
Uvedl na scénu: Potopený zvon (Hauptmann), Nora (Ibsen), Lucerna, Vojnarka, Otec (Jirásek), Maryša (Mrštíkové), R.U.R. (Čapek), Marína Havranová (Stodola), Soupeři (Götz) a další.

Vilém Hron - převážně veseloherní žánr, ale i náročné hry.
Např.: Léto (Šrámek), Slovanské nebe (Toman), Hrátky s čertem (Drda), Morálka paní Dulské (Zápolská).

Zdenka Svobodová - hlavně práce s mladými herci:
Lesní panna (Tyl), Ženichové (Macháček), Sněhová královna (Andersen), Šípková Růženka (Hrubín).
S dospělými: Sto dukátů za Juana (V. Dvořák, Zd. Petr). hrána 15x, v Praze 2x.

Režírovali i Zdeněk Svoboda, L. Turek, M. Chmelík, K. Křivánek, A. Otradovec, S. Dubský, L. Němec, M. Tesař, J. Nechojdoma, Zd. März.

Spolupracovali také:
Jaroslav Voslář, V. Vodička - scénická hudba, spoluúčast kapely na představeních.
1x zpěvácký spolek Ozvěna a Sukův komorní orcestr.
B. Franclová - choreografie.
K. Scharf (architekt) V. Pavlík (ak. malíř a sochař), J. Hlavsa a V. Antušek (malíři), J. Mlček a B. Tourek (prof. kreslení), M. Šiška, S. Dubský, J. Šoun, J. Matoušek - všichni podíl na výpravě her.

Kostýmy se půjčovaly v Praze.
Kroniky uvádějí počty zkoušek na jednotl. představení - od 3 do 45.
Hrálo se převážně v sále hotelu Pošta (později Městské oblast. div.), méně v sokolovně, v posledním období v sálku pivovaru, ve vojenském kině a na tzv. "letní scéně" (zahrada ONV).

Zaznamenané jsou i jiné formy činnosti:
"Pestré večery" (div. formy v kombinaci s hudbou, zpěvem a tancem pro publikum, které dávalo přednost estrádnímu typu zábavy).
Např. Od dona Juana k sebevrahovi (pásmo aktovek, 1947), Jak se vám líbí (zábav. večer, 1948), Televizní Mevro a Zvláštní vydání (satirická pásma 1949), Večery pod lampou (1950), Večer veselých aktovek a Velký estrádní večer (1951).
Skupina mladých DS Svatopluka Čecha uvedla vlastní kabaretní pásmo Půlnoční vydání v r. 1960.
Pásma sestavovali sami ochotníci.

1947 Slezský večer uspořádaný v rámci celostát. akce Pomoc Slezsku (přednes básní P. Bezruče, J. Glazarové, Lud. Hořké, sborový zpěv).
1954 Š. Ščipačev. Sloky lásky, komorní pásmo tehdy oblíbených milostných veršů.

Spolek pořádal vlastní plesy a taneční večery pro členy.
Také kursy pro ochotníky ze spolků v okolí, půjčovali odbornou literaturu, hráli ve prospěch Junáka, Sokola, hasičů atd.
Bibliografie:
DOUBEK, Viktor: Člověk hledá humor. OD 1961, č. 3, s. 62, 3. s. obálky 3x foto kabaret.

red: 2x12. Amatérská scéna 1965, č. 2, s. 22.

SMAŽÍK, František: Jak jsme hrávali Shakespeara. Amatérská scéna 1964, č. 12, s. 2-5.

TYWONIAKOVÁ, J.: K historii ochotnického divadla v Benešově. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka Č. 36, 1995.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 18, 149.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 12, s. 249.

Ochotnické divadlo 1958, č. 5, s. 117; č. 9, s. 211.
Ochotnické divadlo 1959, č. 5, s. 115, č. 9, s. 216.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4877/1923, OS Svatopluk Čech.

Státní okresní archiv Benešov:
Fond Ochotnický spolek Svatopluk Čech Benešov (Městské oblastní divadlo v Benešově) 1881 – 1963 (1982)

Související Obrázky

Benešov,  Primus Tropicus, list z kroniky DS Svatopluk Čech, 1947
Benešov, Čech, Kulturní patroni pozdravují Benešovsko, 100 let ochotnického divadla v Benešově, 1949
Benešov, Čech, Kulturní patroni pozdravují Benešovsko, 100 let ochotnického divadla v Benešově, 1949
Benešov, Čech, Ptačí satyr - program, 1948
Benešov, Čech, Ptačí satyr - program, 1948
Benešov, Čech, Ptačí satyr - program, 1948
Benešov, Divadelní kronika OS Svatopluk Čech
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, spolupráce s Čechem Benešov, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, spolupráce s Čechem Benešov, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku,Brno, spolupráce s Čechem Benešov, 1949
Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1948
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1948
Pelhřimov, Rieger, Karenův okresek ÚMDOČ, II. divadelní festival v Pelhřimově - program, 1948


Mapa působení souboru - Svatopluk Čech, OS / MOS / DO ZK ROH n. p. Středočeské pivovary

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Benešov, Divadelní kronika OS Svatopluk Čech
Benešov,  Primus Tropicus, list z kroniky DS Svatopluk Čech, 1947
Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1948
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1948