Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Benešov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Benešov
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1736
1736-1775 divadelní činnost řádu piaristů.
Na zámku Konopiště divadelní síň, v 18. stol. hráli i studenti piaristické koleje z Benešova.

183x Ochotníci.
1832 s ochotníky hrál i K. H. Mácha, který také pro představení Štěpánkovy hry Makarónský Čech a Němec napsal báseň Proslov (ztracena).

Kolem 1840 založeno Divadelní sdružení (DS) z popudu Hynka Gabriela. V době Bachova absolutismu přerušení činnosti.

1868 navázalo Družstvo ochotníků.
Působili do 1881.

1860-1868 hrávali o prázdninách studenti.

1881 byl založen spolek Ochotnické divadlo.
Jeho činnost písemně zaznamenána do 1910.
189x vznikl dramatický odbor při Národně vzdělávací besedě dělnické, která od r. 1898 nesla jméno Svatopluk Čech (existovala od r. 1896 a nebyla ochotnickým spolkem).
Nějaký čas působil její dramatický odbor souběžně se spolkem Ochotnické divadlo (doloženo zápisy o půjčování dekorací a jeviště).
(Tywoniaková)

1910 zahájilo Loutkové divadlo Akademického klubu.

V době 1. svět. války se nehrálo. Po válce divadelní aktivita obnovena, ale není přesně známo, které soubory hrály. (Tywoniaková)

Benešov u Prahy, Skupina katolické mládeže sehrála na Boží hod (1920) vánoční hru "Chudý Ježíšek". Dorost 1.2.1921.

1923 zapsáno založení Dramatické kroužku Dalibor (bez dalších informací).
192x Sokol, LD.
Ve 20. letech splynul spolek Ochotnické divadlo s dramatickým odborem Národně vzděl. besedy Svatopluk Čech. (Tywoniaková)
1922 zaznamenáno - členem ÚMDOČ Beseda Svatopluk Čech

1925-1935 divadelní aktivitu v místě přebrala Tělovýchovná jednota Sokol (dramatický odbor).
Podle pramenů se jednalo o členy dosavadních souborů (Svatopluk Čech i Ochotnické divadlo).

Ve 20. a 30. letech i loutkové divadlo Sokola.

Od 1935 v zápisech o činnosti jméno i razítko OS Svatopluk Čech (Rýdlová i Tywoniaková).
Během 2. svět. války nemohl na plakátech používat své jméno a spolková činnost zakázána. Pokračoval tedy pod hlavičkou Místního osvětového sboru.
Po skončení okupace opět pod jménem OS Svatopluk Čech.
1948 Benešov sídlem samostatného okrsku ÚMDOČ (režisérem Stanislav Dvořák).
Od 1951 po zrušení ÚMDOČ (1950) : Svatopluk Čech, divadelní odbor závodního klubu ROH národního podniku Středočeské pivovary v Benešově.
1970 rozpuštěn.

1941 - 1943 v archivech také zaznamenána existence sdružení divadelních ochotníků Svéráz.

1961 skupina Malých jevištních forem Osvětového domu.

1985 dětský recitační soubor ZŠ Dukelská.

1988 založeno Divadlo PaT (Poesie a Theatrum).
Žáci literárně dramatického oddělení ZUŠ.

1996 část členů PaT založila Komorní divadelní studio A - Áčko.
Hraje pro dospělé i děti.
Od 1997 organizuje přehlídky amatérských souborů Dny divadla - Začínáme.
2009 aktivní.

Od 1997 působil Recitační soubor gymnázia.

1999 vznikl Divadelní soubor Svatopluk.
Každoročně organizuje přehlídku Dny Divadla Svatopluk.
2009 aktivní.

2005 hraje BANDA (Benešovské Amatérské Nezávislé Divadlo Autorské)
2009 aktivní.

2008 dramatický kroužek Domu dětí a mládeže.
Bibliografie:
BARTUŠEK, Václav: Benešovské školní divadlo v 18. století (1704-1778). In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 1985, s. 291-299.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Bechyňské perlení 2004. AS 2004, č. 1, s. 5–7.

BOROVIČKA, Jiří: Blíží se přehlídka amatérského divadla Karlínské jeviště 2006. ČTK - Internet.

DĚJINY českého divadla I. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 351; II. díl 1969, s. 291.

DOUBEK, Viktor: Člověk hledá humor. OD 1961, č. 3, s. 62, 3. s. obálky 3x foto kabaret.

DOUBEK, Viktor: Po okresních kolech. OD 1961, č. 5, s. 115-116.

DUBSkÁ, Alice: Informace pro MČAD, 2000.

FRANKOVÁ, I.: Ochotnické divadlo PaT v nové sezoně. Rozhovor s B. Nádvorníkem. Jiskra 14. 10. 1999.

HERTL, J.: Počátky benešovského divadla. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 1965, č. 6.

HOLOUBEK, J.: Povídání o divadle. Rozhovor s B. Nádvorníkem. Jiskra 16. 11. 2000.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

MACH, B.: Akademické paměti. Vzpomínky. Hyperion, s. 27. (O proslovu K. H. Máchy pro divadelní představení 1832 v Benešově.)

MACHKOVÁ, Eva: Svitavy 72. AS 1972, č. 9, s. 22-23.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS- ARTAMA 2001, s.58-59.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 134.

LETOPISY ochotnických divadel v Čechách a na Moravě, kap. ex Divadelní almanach. Praha: Mikuláš & Knapp, 1869, s.36 - 37. Orig. text viz Obrázky

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Divadlo se i letos cítilo V bechyňské TRÁVĚ dobře. AS 1998, č. 5, s. 3-4.

RÝDLOVÁ, Slávka: Opravy a doplňky textu Historie benešovského divadla. Rkp. 2000. kART.

RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty.

RÝDLOVÁ, Vladana: Příspěvek k dějinám benešovského ochotnického divadla. Rkp. SOkA Benešov.

SMRČKOVÁ, Lenka: Kaškova Zbraslav 2005. AS 2006, č. 1, s. 11-12.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

ŠTRONZO s citrónem v hubě. Divadelní Hromada 2002, č. XXXV, s. 17.–18. podepsán –sg–

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 385-386.

TYWONIAKOVÁ, J.: Spolek ochotnického divadla v Benešově 1881-1910. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 1994.

TYWONIAKOVÁ, J.: K historii ochotnického divadla v Benešově. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka č. 36, 1995.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 18, 149.

Vondráček II, s. 161; Vondráček 1957 II, s. 118.

ZAJÍC, Vladimír: Bechyňský sekt aneb Perlení 05. AS 2005, č. 1, s. 13–17.

ZAJÍC, Vladimír: XIII. Bechyňské perlení. AS 2007, č.1, s.25-28.

Z HRONOVSKÝCH recenzí a reflexí představení. Výběr z recenzí uveřejněnýcgh ve Zpravoodajích JH 2006 připravila Marie Poesová. AS 2006, č. 5, s. 20-29.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1925. Praha, ÚMDOČ 1926. Seznam členů.

Benešovský kalendář 2005, č. 4.

Divadlo, 1906, č. 3, s. 84; č. 6, s. 158; č. 11, s. 264.
Jiskra, 26. 9. 1925.
OD 1958, č. 5, s. 117; č. 9, s. 211.
OD 1959, č. 5, s. 115, č. 9, s. 216.
Zprávy Loutkářského soustředění 1945, č. 11, s. 2; 1948, č. 2, s. 4.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 13.238, Pl OD 1908 Poslední scéna (Šimáček).

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Následné uložení exponátů nezjištěno.
Stanovy a řády, přehled činnosti a seznam her, jednatelské zprávy, pokladní zprávy, dopisy, programy ochotnického divadla v Benešově.
Tableau členů ochotnického divadla v Benešově.

LA PNP, fond Velké formáty:
Engel Emanuel: Diplom - spolek Ochotnické divadlo v Benešově, 1891, čestný člen

Státní okresní archiv Benešov:
Archiv města Benešov 1489 – 1945 (1953). Inventář (2 svazky) zpracovala PhDr. Eva Procházková, Benešov 1977.
i.č. 776, sg. XVIII A, Spolky v Benešově 1728 – 1849, karton 87
i.č. 838, sg. XXV G, Náklady na divadelní představení (účty) 1831, karton 98
i.č. 992, sg. XVII/B, Kulturní činnost – všeobecné údaje, oslavy apod. 1902 – 1926, karton 174
i.č. 1074, sg. XVII, Spolkové záležitosti 1927 – 1945, karton 223
i. č. 2759, Plán výstavba divadla a kina (1922), karton 261
Zápis o vzniku Spolku ochotnického divadla.

Fond Ochotnický spolek Svatopluk Čech Benešov (Městské oblastní divadlo v Benešově) 1881 – 1963 (1982)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4877/1923, OS Svatopluk Čech.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/906/1923, DrKr Dalibor (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/683/1947, SDO.
Písemná dok.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3720/1941, Sdružení DO Svéráz.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/229/1942, Sdružení DO Svéráz.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1963/1943, Sdružení DO Svéráz.
Poznámka:
Informace a kontakty - soubory PaT, Áčko (O.S. ZVZ), Svatopluk, Banda:

http://www.benesov-city.cz/kultura-a-sport/divadlo

Související Obrázky

Benešov,  Primus Tropicus, list z kroniky DS Svatopluk Čech, 1947
Benešov, Divadelní kronika OS Svatopluk Čech
Benešov, Logo k jubileu ochotnické činnosti, 1969
Letopisy, s. 036 Benešov, vývoj do 1868
Letopisy, s. 037 Benešov, vývoj do 1868


Mapa - Benešov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Benešov, Logo k jubileu ochotnické činnosti, 1969


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.