Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kladno

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kladno
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1861
1861 Ochotníci při Měšťanské besedě.
1864 Spolek divadelních ochotníků Budislav.
Od 1868 společně jako Beseda Budislav (divadelní odbor) do 1934.

Kolem 1861 v divadle Na radnici hráli Studující z Kladna.

1879 zábavní spolek Ždára.

1880 Podporující spolek dělníků.
1887 Beseda pomocnictva řemeslného.

1890 Spolek divadelních ochotníků - studenti.
1893 Čtenářsko-vzdělávací a zábavní spolek Sladkovský.
1895 Ochotnicko-vzdělávací beseda se sídlem na Kübeck dolu.
1895 založen spolek Tyl, dramatický odbor Sokolské obce kladenské.
Asi 90. léta 19. stol. Dělnický ochotnický kabaret.
Od 1897 Ochotnický spolek Ratolest, činný i po 1. sv. válce.
1897 Zábavně vzdělávací spolek Kolár a Zábavně vzdělávací spolek Palacký.
1897 Řemeslnická beseda s divadelními aktvitami. (??)

1897 v hostinci U Grumetů 64 občanů města se zástupci několika kladenských ochotnických spolků založili Družstvo pro vystavění domu lidového divadla.

1903 Klub přátel loutkového divadla.
1908 Pěvecké a dramatické sdružení dělnické.

1910-1912 stavba Městského divadla na místě starého hřbitova.
18. 9. 1910 základní kámen, stavitel Hrabě

1911 První dělnická výstava, den dělnických ochotnických spolků, založení Svazu dělnických divadelních ochotníků československých - SDDOČ. (1923 zastoupeno 12 odborů, 1930 Kladno sídlem kraje SDDOČ.)
---
1912 - 11. 5. - Odevzdání nové divadelní budovy veřejnosti. Slavnostní představení - napsal starosta města Dr. Hruška - hra ve 3 částech - 1. Rys, 2. Orlice, 3. Kladívka. Vypravil Jiří Myron. 12. 5. repríza.
---
1912 Spolek divadelních ochotníků Svornost, Křesťansko-sociální organizace Vlast.
1913 Divadelní odbor Národní jednoty severočeské, Spolek pro výchovu mládeže.
1913-1914 Divadelní soubor Ústřední matice školské.
1914 Klub českých turistů.

Před 1. sv. válkou se hrálo divadlo v přírodě ve Hvězdě.

Během 1. svět. války činnost ochromena.

Po 1918 rozmach divadla v přírodě, hrálo se na sokolském stadiónu.

Po skončení 1. svět. války v novém státě Československu hrála v budově divadla řada nově vzniklých spolků, z nichž mnohé neměly delšího trvání. (Sehnalová)

1919 Sdružení žen a dívek Čs. strany socialistické, Dramatické sdružení kovopracovníků, Volná socialistická škola práce.
1920 Kladenská revoluční scéna, Sdružení (společnost) mladých ochotníků, Svaz hornicko-hutnický, Dramatický odbor Jednoty rozdělovské.
1921 založen místní okrsek ÚMDOČ.
1921 Divadelně-recitační dělnická skupina Anticorro.
1922 Kroužek mladých ochotníků Přemysl, Klub zapadlých talentů.

1919-1922 v Kladně Všeochotnické slavnosti.
(1919 pod patronací dr. Alice Masarykové. Div. představení, loutkové divadlo, průvod, veselice, sborové zpěvy, tance, sportovní aktivity, různé hry, kuchyně, kavárna aj.)

1922 členy ÚMDOČ:
Dramatický odbor Sokolské obce kladenské Tyl, Beseda pomocných řemeslníků, Družstvo lidového divadla, Zábavní spolek Ratolest, Národně sociální jednota Osvěta, Masarykova Liga, DrO Čs. strany lidové, Svaz absolventů státních průmyslových škol, Svaz čs. legionářů, Čs. strana socialistická, Svaz zemědělského a lesnického dělnictva, odbor zahradníků, Krajská organizace Stráže bezpečnosti, Živnostensko obchodní strana středostavovská, Sdružení studentstva, Družstvo živnostenského domu.

1927 Spolek divadelních ochotníků Thalia.
1928 Dramatické sdružení Jirásek, Ochotnické zábavní sdružení mládeže.
1928 Dramatický odbor YMCA.

Ve 30. letech se hrálo loutkové divadlo v Katolickém domě, v YMCE a v Lid. domě - loutkářský soubor LIDO.
Ve 30. letech působil při Lidovém domě recitační soubor RECIDAK.
1934 založen div. spolek (soubor) Studio.
1935 Dramatické lidové divadlo.

1949 Českosl. svaz mládeže v továrně Kablo.

1957 Div. soubor Uzlového klubu ROH.
1958 Div. soubor ZK ROH Důl A. Zápotocký.
1958 Div. soubor ZK ROH Důl Kl. Gottwald.
1958 Dětský divadelní soubor.

1961 Quo vadis ZK Spojené ocelárny n.p..
1963 Div. soubor Studio Městského kulturního střediska.

1970 Divadlo D (Divadlo dokumentu) ZK SONP Kladno.

Od přelomu 70. a 80. let hráli studenti gymnázia.

V 80. letech byly činné soubory:
Okresního domu pionýrů a mládeže, 12. ZŠ Kladno-Rozdělov, gymnázia, Lidové školy umění Kladno, Áčko, dětský loutkářský soubor Městského kulturního střediska a loutkářský soubor Jednoty.

1998 V. A. D. (Velmi amatérské divadlo).
1999 Divadelní spolek Milmar.

2002 1. ZŠ / Sluníčko.
2003 Divadélko U Zvonu.
2006
ZŠ Doberská.
Divadelní spolek Šimáček.
Explodo, dram. soubor Střední prům. školy st. a Obchodní akademie.
2008
Paraplíčko, div. kroužek střediska volného času Labyrint.
Div. spolek Akakababa.
Bibliografie:
77. Jiráskův Hronov - Festival amatérského divadla - Programová brožura 2007, 63 s.

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

ADRESÁŘ amatérských divadelních souborů okresu Kladno. Kladno. OKS 1988. KART.

ALMANACH 10 let práce loutkové scény Městského divadla na Kladně 1950-1960. Text V. Charvát. Kladno, Středočeské tiskárny 1960. 32 s. MLK.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 27, 35, 197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 68, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 94, 99, 100, 116, 121, 131, 188, 216, 224, 227, 377, .

ČESKÁ TŘEBOVÁ, Letohrad, Luže, Pardubice, Ústí nad Orlicí: Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby. AS 2005, č. 6, s. 42.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. s. 230, 439, 440, 455, 466, 493; IV, s. 189.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, IV. díl, s. 189: Volná socialistická škola práce - divadlo jako součást výuky 1919 - 1933.

DISTL, J.: SDO Tyl na Kladně. Thalie 1898/99, s. 59.

DIVADELNÍ listy 1880, č.3, s. 46.

DOBNER, Libor: Informace pro MČAD o ochotnickém divadle na Slánsku. Rkp. 1998. 6 s. Viz Místa/Okresy/Kladno/Texty.

DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. Rkp. 2000. kART. Viz Místa/Okresy/Kladno/Texty.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DUBSKÁ, A.: Kapitola o loutkářské renesanci na Kladně. In: Divadlo Lampion 50. Kladno 1999, s. 4.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2005. AS 2005, č. 3, s. 8-17. (viz texty)

HOSTÁŇ, J.: Volná škola práce na Kladně. Proletkult 1927, s. 214.

HRDINOVÁ, Jarmila: Měl bych tu jednu se španělskejma rytmama... aneb Vančura, olé! Recenze Rozmarného léta. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 7.

HUDEC, J.: Z prehistorie loutkového divadla v Žatci (Klubu přátel loutkového divadla na Kladně), L 1928/29, s. 187.

JANKOVEC, A.: Z Kladna. ČL 1913, č. 2, s. 79.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 88.

Jp is: Quo vadis jde dobrou cestou. Ochotnické divadlo 1962, č. 3, s. 48; s. 62-63. Též foto.

KABÍČEK, Jaroslav: XXII. Wolkrův Prostějov. AS 1979, č. 9, s. 12-13.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

KORČÁK, Jakub: Fragmenty Rozmarného léta. Recenze Rozmarného léta. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 6.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.136.

LHOTSKÁ, Jiřina: Stochov se stává pojmem. Deník dětské scény 2002/0.

MATĚJČKOVÁ, Hana: Adresář amatérských divadelních souborů okresu Kladno. Kladno, OKS 1988. 7 s. SVK Kladno. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 354-356.

OCHOTNICKÉ divadlo 1962, č. 3, 2. s. Obálky - Foto - J. Boháček jako šašek v pohádce Konrád z Adolfova.

OCHOTNICKÉ spolky na Kladensku. Seznam podle 2 knih spol. katastru OÚ Kladno z let 1893-1932. kART.

PERNICOVÁ, Ivana : Stylová různorodost ve Stochově - 2005. Deník Dětské scény Trutnov 2006, 16. června 2006, č. 0.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Heslář. Praha, NIPOS 2005.

POLEHŇA, Jiří: Objevilo se nové zvíře!? - Loutkář 6/2001 (Internet).

PROGRAM NP Mělník.

PROGRAM přehlídky Nové Strašecí Prima setkání - 2007, ročník 4.

PROGRAM celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebného divadla Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 4-5.

SEHNALOVÁ, Mojslava: Divadlo ochotnické v Kladně. Rkp. 1998, 18 s. kART.

SEHNALOVÁ, Mojslava: Padesát let divadla - to je už historie. In: 50 let divadla v Kladně. 1915-1965. Jubilejní ročenka. Kladno 1965, s. 19-21. kART.

SEHNALOVÁ, Mojslava: Na okraj významného výročí. In: Divadlo Lampion 50. Kladno 1999, s. 6.

SCHEJBAL, Milan: Hororový Wintrův Rakovník. AS 2007, č. 2, s. 15-18.

SLAVNOSTNÍ list k 25. výročí založení družstva lidového divadla na Kladně. Kladno, Družstvo lidového divadla 1922. KK.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STROUHALŮV okrsek ÚMDOČ na Kladně. In: Ve službách Thalie II, s. 28.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Bylo by potěšitelné… Amatérská scéna 1988, č. 8, s. 8.

TUNYS, Ladislav: Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raula Schránila. Praha, Ametyst 1998, s. 131. Volná socialistická škola práce - divadlo jako součást výuky 1919-1933.

ULRYCHOVÁ, Irina: Divadelní přehlídka Stochov 12.4. - 13.4.2008. Deník Dětské scény Trutmov 2008, č. 0, s. 3, 4.

VAŠÍČEK, Pavel: Plzeňské loutkářství. Historie a současnost. Plzeň, Divadlo Alfa 2000, s. 9.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.28.

VLACHÝ, K.: Loutkářství Pražského kraje. ČsL 1953, s. 210.

VODIČKA, Libor: Hnutí divadel MJF - amatérských i profesionálních - v letech 1959-1968 (mimo území města Prahy). Seminární práce. Brno, FF MU 1996, s. 51-52.

VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana: 3x PRO. Rozhovor s Kazimírem Lupincem. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 7.

VYDRA, Václav: Má pouť životem i uměním. Praha, Melantrich 1958, s. 29.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97-101.

ZPRÁVY Loutkářského soustředění 1945, č. 11, s. 4.

Český svět, r. VIII, r. XIV, 1917-18, č. 40, č. 37 (Městské divadlo 1911-12)
Jeviště 1921, č. 2, s. 32.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, č. 8, s. 63, č. 11-12, s. 94, č. 23, s. 183; č. 4, s. 29, č. 10, s. 79, č. 14-15, s. 119, č. 1167-17, s. 136. .
Thalie 1898/99, s. 59.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 15, č. 20, s. 159, č. 22, s. 174, č. 23, s. 183.DISTL, J.: SDO Tyl na Kladně; č., 18-19, s. 149, č. 22, s. 174.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 6 karet.)
---

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/99, SDO Tyl 1895, 1896, 1899.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/76, Čtenářsko vzdělávací a zábavní spolek Sladkovský 1893.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/163, Družstvo pro vystavení domu lidového divadla v Kladně 1897.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/176/20/1903, Klub přátel LD.
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3293, sg 30/176/62/1908, Pěvecké a dramatické sdružení dělníků pro pěvecké a
dramatické umění.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2784/1912, Pěvecko-dramatické sdružení důl Kůbeck.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4443/1912, SDO Svornost.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/14/1915, Zábavně vzdělávací spolek Kolár, výjimečně zal. ve válečném roce.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9243/1920, Kladenská revoluční scéna.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5370/1922, Kroužek mladých ochotníků Přemysl.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/855/1920, Družstvo pro výstavbu Lidového divadla.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1254/1921, Družstvo lidového divadla.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5022/1931, Družstvo lidového divadla (dotaz).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3519/1939, Družstvo lidového divadla.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5519/1940, Družstvo lidového divadla.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/4289/1935, Dramatické lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/848/1928, Ochotnické zábavní sdružení mládeže (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/261/1928, Dramatické sdružení Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5556/1927, SDO Thalia (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/13817/1934, Dramatické sdružení Jirásek (výmaz).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/13939/1934, DS Studio (zal.).

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla
Národní muzeum, Divadelní odd.: sbírka plakátů -
C 12.997, Pl.

Středočeské divadlo Kladno, archiv:
Repertoárová kniha (1912-1920).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Kladno pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
---

Státní okresní archiv Kladno:
č. 137, č. 175, č. SP 26-36 a 191: Zájezdové deníky 1919-1923 a 1935,
Kniha protokolů o schůzích 1919-1923,
Oběžníky 1905-1908,
Kniha oběžníků 1923-1931,
Deník příjmů a vydání 1908-1912,
Památní kniha 1910-1920,
Jednatelské zprávy 1895-1908,
Zápisníky o schůzích 1903-1906, 1909-1912, 1912-1917,
Stanovy,
pozvání k valným hromadám aj. spisy, č. 426, 435.
Drama čtyř chudých stěn (Pl světové premiéry),
Kronika Besedy Budislav.
Plakáty Všeochotnických slavností.

Fond: Městské kulturní středisko v Kladně, 1975-1991:
Metráž: 2,50 bm (z toho nic není zpracováno).
Fond není přístupný.
Spisový materiál, propagační agenda, informace o pořadech a divadelních skupinách.
---

Státní ústav památkové péče:
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 17366/2-4039: Budova divadla čp. 1702.

Související Soubory

Související Bibliografie

Související Obrázky

Kladno, divadlo
Kladno, Městské divadlo
Kladno, Městské divadlo, budova
Kladno, Městské divadlo, hlediště, 2009
Kladno, Městské divadlo, opona Práce, spořivost, věda a umění, Josef Wenig, 1929
Kladno, nové Městské divadlo, otevřeno 11. května 1912.
Kladno, opona 1929, Josef Wenig
Kladno, SDO Tyl, F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn, první uvedení, detail plakátu, 1898
Kladno, Sokol, sokolovna


Mapa - Kladno

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kladno, Městské divadlo
Kladno, divadlo


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.