Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Brandýs nad Labem

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
První zpráva: 1785
1638 divadelní činnost jezuitů, Regata na Labi.

1683 Komedie o turecký vojně (z let 1682-1684) (patrně) uvedena o slavnosti Božího těla. Aktuálně politická česká hra se zpěvy, postavená na paralelismu alegorického děje a komických realistických výstupů, měla v době verbování domobraneckého pluku, který byl odtud vysílán k Turky obléhané Vídni, povzbudit obyvatelstvo vírou ve vítězství křesťanských zbraní.
------------------------
1785 kroužek českých vlastenců sehrál na náměstí Zavraždění sv. Václava, v hl. rolích Prokop Šedivý a dr. Thám. Počátek skutečného českého divadla v Brandýse.

Od 1851 znovu hráli ochotníci vedeni J. J. Fetterem české divadlo s cílem podpořit Národní divadlo a ve městě postavení "nižší reálky".
Až 1864 byl těmto ochotníkům úředně povolen název Český ochotnický spolek. Název nebyl užíván důsledně, na plakátech bývalo Ochotnické divadlo v Brandýse nad Labem. Od 1881 nový název - Spolek divadelních ochotníků, který byl s pauzou od 1914 do 1921 činný do 1938 (ukončil těsně před začátkem 2. svět. války).

1862 podle některých pramenů 1864, vznikl Pěvecký spolek Bojan.
Často spolupracoval s ochotníky - Českým ochotnickým spolkem, následně Spolkem divadelních ochotníků - proto na plakátech Bojanu byla jména jeho členů. Ve druhé pol. 20. stol. Bojan, pěv. soubor ZK Brandýských strojíren a sléváren. 2011 činný Smíšený pěvecký sbor Bojan.

1865 první studentské představení. Studentské divadlo o prázdninách zaznamenáno i koncem 19. a zač. 20. stol. a v dalších obdobích.

1890 o masopustu hrál Důstojnický sbor 13. pluku dragounů prince Savoyského v Brandýse.

1900 hrál Komitét dam spolu se Svatojosefskou jednotou katolických jinochů hru na podporu chudé školní mládeže.
Od 1901 dramatický odbor Baráčníků, činný do 50. let (vrchol 1950-1951).
Začátkem 20. stol. hráli i sociální demokraté.
1904 měla dramatický odbor také Čtenářská jednota dělnictva Melicharovy továrny Budivoj, činnost doložena do 1914.
1907 hrál s brandýsskými ochotníky (soubor nezjištěn, patrně SDO) Eduard Vojan Valentu v Paličově dceři.
Od 1907 hrála v sálech v Brandýse též Dělnická tělocvičná jednota, založená ve Vrábí (viz).
1909 zaznamenán Spolek pro postavení divadelního domu.

Od 1912 div. soubor Sokola, jeden z významných ochot. souborů ve městě. Hrál jako jediný soubor i během 1. svět. války, v době 2. svět. války až do zákazu. Po okupaci činný do 50. let. Oceněn v soutěžích (i celostátních). Od začátku 50. let, kdy Sokol byl zrušen, hrál tento soubor jako Městský soubor ROH - MNV Brandýs n. L.
Do 1914 ve městě 10 aktivních souborů.
1914-1918 přerušení činnosti ochotnických souborů, hrál jen Sokol. V té době hráli v dram. odboru Sokola i členové Spolku divadelních ochotníků.
1915 brandýsští a boleslavští ochotníci společně uvedli v sále U Karla IV. Tylovu hru Jiříkovo vidění, ve prospěch raněných vojínů.

Od 1921 město sídlem Thámova okrsku ÚMDOČ.
1923 při odhalování pomníku padlým uvedena hra Vrah, ve které účinkovali herci všech ochotnických souborů ze Staré Boleslavi a z Brandýsa.
1925 zaznamenána v čas. České divadlo Ochotnická jednota Tyl. Další existence nezjištěna. Od 1927 je zaznamenáno založení a činnost Ochotnické jednoty Tyl ve Staré Boleslavi (viz) - vznikla z iniciativy 3 ochotníků, kteří až dosud hráli ve Spolku divadelních ochotníků v Brandýse.

1933 Národně sociální strana.
1936-1962 zde působila baletní škola Anky Maternové, při jejích vystoupeních účinkovali i místní ochotníci.
Ve 30. letech Dramatický odbor dělnické školy v Brandýse nad Labem.
1937 Národní sjednocení, DrO.
V době první republiky - do 1939 - několik desítek souborů. Nejvýraznější FDTJ (později Modrá bluza KSČ), Baráčníci, Sokol, SDO, Orel.
Někteří ochotníci hráli i v několika souborech.
Dominovaly hry francouzských a anglo-amerických autorů, vzorem Vinohradské divadlo.
1939-1945 ochotnická činnost v Brandýse částečně pokračovala.
Zpočátku války hrál Orel, nejvíce ale Sokol, po jeho zákazu aktivní dramatický odbor Baráčníků.

1942 vznikla malá scéna D-111, kterou se skupina mladých ochotníků rozhodla navázat na činnost Spolku divadelních ochotníků, zaniklého 1938 na prahu okupace. Na plakátech měli oba názvy - tradiční SDO i D-111. Činnost ukončili 1950.
Od 1947 působil v Brandýských strojírnách a slévárnách menší dramatický kroužek, který se 1955 spojil s dosavadním Městským souborem MNV (bývalí členové zrušeného DrO Sokola) a vznikl Divadelní soubor ZK ROH Brandýských strojíren a sléváren.

Menší část členů Městského souboru MNV, která nepřešla r. 1955 do souboru Brandýských strojíren a sléváren, pokračovala několik let jako divadelní soubor Československého červeného kříže. Ten se poté spojil se souborem Baráčníků ze Staré Boleslavi (v něm bývalí členové JDO Tyl ve St. Boleslavi) a vznikl tam Tyl, dramatický soubor Osvětové besedy Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (viz).

1958 Dramatický kroužek Jedenáctileté střední školy, založený Ladislavem Smoljakem, který v té době byl zdejším učitelem.
Téhož roku v Brandýse první okresní divadelní festival.

1960 byla administrativně sloučena dosud samostatná města Brandýs nad Labem a Stará Boleslav.
1960-1965 činný soubor Pedagogického institutu SATURN = Satira – Aktuální Téma - Umělecká Recitace - Noviny.
1961 v ZDŠ kantorsko-žákovský soubor Neutron (MJF - malé jevišt. formy).

1976-1980 Studentský divadelní soubor Pedagogické fakulty UK.

1979 zal. Dětský div. soubor Větrník Klubu kultury pracujících Labín Brandýských stroj. a sléváren. Od 1994 Dětské studio Větrník 3. ZŠ Brandýs n. Labem.

V 90. letech zaznamenáno o. s. BAF.

1999 10. ročník celostátní soutěže dětí a mládeže v monologu a dialogu Kandrdásek, pořádal SČDO.

2000 na nádvoří zámku 1. ročník zámecké přehlídky DS z Čech na téma historické hry a pohádky.
Po 2000 Literární a dramatické oddělení Základní umělecké školy v Brandýse n. Labem - skupiny s různými názvy vystupovaly a účastnily se přehlídek.
Skupiny: CETKA a spol., NAZABITÍ, KOnec STanice (dívčí soubor), bon LEHÁRO pari, JAU, PUSINKA.
Od 2007(?) Ochotnický spolek Černý Petr.
Od 2007 festival Divadelní Brandýs. Pořádá Ochot. spolek Černý Petr ve spolupráci s občanským sdružením Samoděj. Představení místních i dalších ochotnických divadelních souborů.

Od 2011 Samodiv, ochotnický spolek občanského sdružení Samoděj.


LOUTKOVÉ DIVADLO:
Od 1924 Loutkářský odbor Sokola.

1953 zde působily 2 loutkářské soubory Osvětové besedy, 2 školní loutkářské soubory a LS Úsměv ZK Kovona (činný i 1955).

1986 Loutka - loutkářský soubor Pionýrské skupiny 4. ZDŠ v Brandýse n. Labem.

2000 Loutkové divadlo Jiří Chour.
Bibliografie:
100 LET Bojan, pěvecký sbor, Brandýs nad Labem, ZK Brandýských strojíren a sléváren 1962.

125 LET pěveckého sboru Bojan 1862-1997. Brandýs nad Labem 1997.

135 LET pěveckého sboru Bojan 1862-2007. Knihovna Brandýs, sign. BR R 908(437.312).

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

BOŠEK, Pavel: Devátý Šrámkův Písek. AS 1965, č. 8, s. 1-2, foto s. 5, 7.

BRABEC, Jindřich: Vzpomínky na SATURN. (Vzpomínky na práci v divadelním a recitačním souboru fakulty v letech 1960-1965.)
Studia paedagogica č. 20. Praha, PdF UK 1996, 40 s.

BRANDÝSKÁ aBeCeDa. Podepsáno SK. AS 1965, č. 7, s. 22.

BRHELOVÁ, Eva. Vyladěná a rozezpívaná Dětská scéna v Trutnově. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 27 - 29.
Program přehlídky DS 2010.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 26, 27, 68, 200, 208.

CIHELNÍKOVÁ, Libuše : Vzpomínka na Anku Maternovou a její baletní školu. Rkp 1997, kopie kART.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 350.

DOLEŽAL, Tom: Otvírání Praha 2010 - Karlínské Spektrum. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

GALETKOVÁ, Hana: Jaké štěstí býti na Dětské scéně 2008! AS 2008, č. 4, s. 17-21.

HODNOCENÍ KP agitačních skupin Středočeského kraje 88. kART.

JIRSOVÁ, Zuzana: Divadelní přehlídka Otvírání. Deník Dětské scény Trutnov 2008, č. 0, s. 2.

JOSKOVÁ, Zdena: Písecká třináctka. Ochotnické divadlo 1962, č. 9-10, s. 209-211.

Julius: Z Bradýse nad Labem, Česká Thalia, 1867, s. 15-6.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk).

KODEŠ, Jaroslav: Informace pro Databázi ČAD, leden 2007.

KOTLABA, Radek: Pane, pojďte si hrát aneb Setkali se ve Strašecí. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 21 - 22.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa očakávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoch a antikvariáte. AS 2007, č. 3, s. 12-14.

LHOTSKÁ, Jiřina: Dětská scéna Stochov 18. - 19. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 4, 5. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf)

LOYDA, Vladimír: 1864-1964 Sto let českého ochotnického divadla v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Brandýs n. L., ZK ROH a Muzeum 1964, 52 s. SA Fr. Černý.

MACHALÍKOVÁ, Jana a HULÁK, Jakub: Dětská scéna Stochov. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 88-89.

PERNICOVÁ, Ivana a KODEŠ, Jaroslav: Prima setkání 2007 v Novém Strašecí – Jessie a Morgiana. AS 2007, č. 2, s. 45-47.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005, s.172-173.

Program slavnosti Audience u císaře Karla I., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2011 a jiné programy kulturních akcí. Internet 2011 - např. http://www.top09.cz/files/soubory/-8.pdf

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ.
Rkp. pro MČAD 1998. kART. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

PŘEHLÍDKA jednoaktových her v Kolíně. (bč) AS 1988, č. 1, s. 14.

RICHTER, Luděk: Setkání ve Strašecí 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 17 - 19.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SMOLJAK, Ladislav: Ukradený měsíc. Laterna magička a jiná kouzla. Ochotnické divadlo, roč. 5, č.10, říjen 1959, s. 224-225, 1 fot., 4 obr.

St.: Z Brandýse nad Labem. Česká Thalia 1, 1867, s. 190-1.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 179.

TOTHOVÁ, Martina: Prima setkání ve Strašecí v roce 2008. AS 2008, č. 2.

VAVRUCH, Pavel: Hledá se SATURN. AS 1964, č. 2, s. 8-9.

VEDRAL, Jaroslav: Rakovník - Klatovy. Poznámky ze středočeské a západočeské přehlídky. AS 1965, č. 8, s. 12-13.

VEDRAL, Jaroslav: Z kufru pod okap - Plzeň 1962. Ochotnické divadlo 1962, č. 8, s. 175-176.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.19.

VĚTRNÍK dětské radosti. Podepsáno (hs). 4x foto. Amatérská scéna 1985, č. 1, s. 10-11.

VLACHÝ, K.: Loutkářství Pražského kraje, ČsL, 1953, s. 210.

VODĚRA, Miroslav: Nechte kantory přijít ke študákům. Amatérská scéna 1968, č. 3, s. 8-10.

VONDROVÁ, Gabriela: Osmá bilance. AS 1970, č. 9, s. 17-18.

VODIČKA, Libor: Hnutí divadel MJF - amatérských i profesionálních - v letech 1959-1968 (mimo území města Prahy). Seminární práce. Brno, FF MU 1996, s. 54.

WEBOVÉ stránky přehlídky Divadelní Brandýs:
http://www.divadelnibrandys.cz/
(29. 7. 2011)

WEBOVÉ stránky souboru Černý Petr:
http://www.divadlocernypetr.cz/
(4. 8. 2011)

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka: Soubor informací o amatérském divadle pro MČAD. Excerpce severočeských novin v SokA Česká Lípa. Rkp. 1998.

Amatérská scéna 1995, č. 4, s. 5.
Československé divadlo 1925, č. 8, 2. str. ob., č. 15, s. 240.
Československý loutkář 1951-1992.
Divadelní listy 1881, č. 2, s. 23, č. 32, s. 287, č. 34, s.301-302, č. 35, s. 310, č. 41, s. 358, č. 44, s. 382.
Ochotnické divadlo 1962, č. 8, 2. s. obálky.
Repertoár malé scény 1965, č. 8, s. 48 – foto.
Stráž Severu, 1946, č. 88, s. 2 .
Thalie 1898-9, č. 5, s. 37.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/79/27/1909, Spolek pro postavení div. domu.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2111/1923, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3136/1943, SDO Kralovice? (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/854/1944, SDO (německý zápis).

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
DNM_P-10-A-379_152_C 13.168.

Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem:
A OS Tyl, A pěveckého spolku Bojan aj.
Plakát opery V studni 1911 (Bojan a SDO).

SA Jaroslava Kodeše.

Související Soubory

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Obrázky

Brandýs nad Labem, Dělnická škola, Uličnice - plakát, 1936
Brandýs nad Labem, Národní divadlo, okresní divadelní vlak, provolání, 1884
Brandýs nad Labem, ochotníci jh. cestujících společností - plakát, s.a.
Brandýs nad Labem, ochotníci jh. cestujících společností - plakát, s.a.
Brandýs nad Labem, ochotníci, Vrah - plakát, 1923
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, inf. o prvním českém představení, Slovan 11.7. 1851,
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, Mašinkář, foto šablony a ručního plakátu, 1853
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, německá šablona na plakáty Jana Jos. Fettera, 1853
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, šablona na plakáty Jana Jos. Fettera, Divadlo z ochoty, 1853
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, šablona na plakáty Jana Jos. Fettera, J. N. Štěpánek, Štěkavec, asi 1853
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, šablony pro výrobu plakátů, 1853
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, soubor šablon pro výrobu plakátů J. J. Fettera, 1853
Brandýs nad Labem, pozvánka na zkoušku oběžníkem, s.a.
Brandýs nad Labem, Publikace 100 let…, 1964
Brandýs nad Labem, sál U Fettrů, hostinec U města Prahy, opona, stav srpen 1962
Brandýs nad Labem, sál U Fettrů, hostinec U města Prahy, stav srpen 1961
Brandýs nad Labem, sál U Fettrů, hostinec U města Prahy, stav srpen 1961
Brandýs nad Labem, xDilettanten Theater, Der Rechnungsrath (Feldmann), rkp.plakát, 1851
Brandýs nad Labem, Zámecké jeviště 2003, program,  2003
Brandýs nad Labem, Zámecké jeviště 2003, program, tit.str., 2003
Brandýs nad Labem-Vrábí, Baráčníci, Hospoda, kde hráli baráčníci ve 30. letech 20. století
Brandýs nad Labem-Vrábí, Baráčníci, Hospoda, kde hráli baráčníci ve 30. letech 20. století
Tyran, 1920


Mapa - Brandýs nad Labem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, šablona na plakáty Jana Jos. Fettera, Divadlo z ochoty, 1853
Brandýs nad Labem, Ochotnické divadlo, šablona na plakáty Jana Jos. Fettera, J. N. Štěpánek, Štěkavec, asi 1853
Brandýs nad Labem, Publikace 100 let…, 1964
Tyran, 1920


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.