Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Klatovy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Klatovy
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1819
1585 sepsal radní písař města Jan Záhrobský div. hru ze starozákonních dějin o knězi Helim, kterou (jakož i další, náboženské i světské) hráli žáci latinských škol.
Ve 2. pol. 16. stol. i později se školské divadlo hrálo ve farním kostele, ve škole nebo na radnici.
1636-1738 div. činnost řádu jezuitů. Biblické hry se pak hrály v jezuitské koleji.
(Dějiny čes. divadla I, s. 112, 350; Bartušek s. 161-164; Zemek: Školní divadlo...)

V 18. stol. až do 1852 kočující německé společnosti.
-----------------------------------

1819-1821 Spolek divadelních ochotníků.
30. a 40. léta 19. stol. české ODi.
1829 přijel po prvé J. K. Tyl s Hilmerovou společností
1842-1849 ODi hrající zpravidla německy (Banditenbraut, Die respektabla Geselschaft (ve prospěch opatrovny).
1842 v semináři.
1945 J. K. Tyl se svou společností uvedli Paní Marjánku, matku pluku.
Od 1852 hrály kočující společnosti už jen česky.
1853 Tyl naposledy v Klatovech, povoleno mu však hrát česky pouze omezeně.
1868 studující.
1869 SDO.
1870 zal. pěvecká škola.
1873 žáci škol Slepá babička (Fr. Pravda, nápěvy Kratochvíl).
1877 Šumavan.
Úhlava - spolek akademiků.
1881 židovští studující.
1888 Šotek.
1892 LD v hostinci J. Kostrby.
1895 Tyl.
1897 založen Klatovan, Zábavní a vzdělávací spolek.
1897 Jednota katolických tovaryšů.
1898 Barák.
1898 Spolek akademiků pro Pošumaví.
1900 Dělnický pěvecký a div. spolek Osvěta.
1901 Kroužek mládenců.
1901 děti z opatrovny školských sester vánoční hra v sále radnice.
1902 Sokol.
1904 Stolní společnost Kopřiva.
---------------
1904 - v Klatovech vystoupila činoherní a operetní společnost p. Vl. Housy. Na programu byla hra Otty Fastra Ben Hur - z doby Kristovy; připravovaly se opereta Cikánský baron a opera Prodaná nevěsta, „při níž v orkestru přislíbili spoluúčinkovati přední hudební ochotníci klatovští, zejména konservatorista p. Václav Talich“. /nar. 1883/ (Hůrka č. 106 - Šumavan roč. 37, 1904, 23. 7., č. 30, s. /5/)
------
1905, 1908 dětská představení Polévkového ústavu.
Čtenářsko-ochotnický divadelní spolek,
Merkur.
Spolek obchodních příručích.
Zábavní a vzdělávací spolek Klatovan.
Měšťanská beseda.
1908 Sokol, LD.
1910 LD v Měšťanské besedě.

1914 Družstvo pro stavbu div. budovy.1918 inicioval akci k postavení divadla.
18. září 1920 byl objekt slavnostně odevzdán svému účelu, zahajovalo se Smetanovou Hubičkou.

1922 sídlo Turnovského okrsku ÚMDOČ.
20. léta 20. stol. členy ÚMDOČ Spolek akademiků pro Pošumaví Úhlavan, DrO Sokola, DrO SDH, Okresní sdružení republikánského dorostu, DrO Živnostenské strany, Sdružení Osvěta. 1938 7 jednot ÚMDOČ.
1925 N8rodní jednota Pošum. Hamry, sídlo v Klatovech (?) - v jejím rámci též ochotnické divadlo.
1929, První pěvecké a dramatické volné sdružení (zal.).
1936 SDO Thalie.
1936 Dykova scéna dramatické sdružení Národního sjednocení.

1945 Dramatické sdružení.
1946-1947 profes. Pošumavské oblastní divadlo (profes. soubor do 1963).
1946 klatovští ochotníci Královna Dagmar, výtěžek dětem poškozeným za okupace.
1946 Žákyně dívčí školy.
1946 Rodičovské sdružení.
1946 LD umělecké výchovy.
1948 DO Divadelního družstva členem ÚMDOČ.
1948 Dkr Vyšší rolnické škol.
1955 LS Klatovských strojíren.
1955 LS Od.
Od 1963 v místě Stálá div. scéna (SDS).
LS Kozak.
1965 Amatérská scéna poezie.
1966 DS SDS.
VÚ Jaslo.
1968 DDT.
ŠS 3.ZDŠ.
ŠS 2.ZDŠ.
DDS ZŠ Husovo náměstí.
Soubor MJF SEŠ.
1982 DS ZŠ.
1984 Brouček.
1985 DS LŠU.
1986 DS MJF gymnázia.
1986 MJF SEŠ.
1987 Duo.
1988 Čtyřlístek .

1990 Brouk.
V 90. letech H. Švejdová, uč. MŠ, systematické uplatnění dramatické výchovy, současně uč. LDO ZUŠ Josefa Kličky.
MAX a spol.
Chobotnice ZUŠ.
Dámská jízda ZUŠ.
Křížaly ZUŠ.
2006 založen Klub přátel Klatovska a obnovil tradici divadla ve zřícenině kostela sv. Anny.
2008 Divadlo Za oponou.
---
2013 - preméra 5. 10. - na Stálé divadelní scéně muzikál hříšný tanec, k němuž své síly spojily ZUŠ J. Kličky Klatovy, DS Rynek Újezd a taneční skupina Modern Klatovy. Scénář : Markéta Lukášová a Jaroslav Pleticha.
----
Bibliografie:
15. VÝROČÍ LS Brouček. Klatovský deník 25. 1. 2000.

ALMANACH 100 let zemědělské školy v Klatovech. 1972.

AS 1964, č. 7, s. 4-9, 10 foto.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 161-164.

BENEŠ, Jiří - VEDRAL, Jaroslav: Festivaly na pokračování. (Mj. Krajské divadelní dny, přehlídka amatérských divadel pořádaná v Klatovech.)

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 68, 129, 263, 390, 391; obr. s. 54: Cedule k představení Tylovy Paní Marjánky, matky pluku v Klatovech, 1845; s. 89: Výjev z Tylova Strakonického dudáka, Klatovy, 1906; DČD I, s. 112, 350; II, s. 290; III, s. 464, s. 462: Výjev ze Strakonického dudáka od J. K. Tyla. Ochotnický spolek Tyl v Klatovech 1906. Smékalová; Táborský, s. 307-313; Ve službách Thalie II, s. 218; Vondráček 1957 II, s. 271.

ČERMÁK, Vratislav: Z návštěv Tylových v Klatovech. Příspěvek k životopisu slavného buditele. Klatovy, Ot. Čermák 1919.

ČERNÍK, Roman: Chotěšovské slunce potřetí. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

ČERNÝ, Fela: Desítiletí Družstva pro postavení divadelního domu a jeho dramatického odboru v Klatovech 1919-1929. KK.

DDT je název... (Divadlo dřímajících talentů.) AS 1968, č. 12, s. 23.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 112, 350.

DĚJINY zemědělské školy v Klatovech. 1993.

DIVADELNÍ listy 1880, č.3, s. 46.

HOSTAŠ, Karel - ZUNA, B.: Historie divadla v Klatovech. Klatovské listy 1920, č. 38, 39. KK.

HOSTAŠ, Karel - ZUNA, B.: K historii divadla v Klatovech. Klatovy 1921. KK.

HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisu Šumavan 1868-1910. Rkp. pro MČAD 2000, č. 65-294. PC ART.

KARLOVARSKÝ Prostějov. Podepsáno vv. AS 1965, č. 6, s. 21.

KOUBA, Jan: Ochotnické divadlo. Historie místního ochotnického divadelního souboru v l. 1845-1994. Klatovský deník 19. 2. 1994.

KOUBOVÁ, Zdeňka: Proměna bývalého Západočeského divadla v Klatovech v tzv. Stálou divadelní scénu, srovnání jejich činnosti a současná perspektiva. Diplomová práce. Praha, Divadelní fakulta AMU 1993. OM Klatovy.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982.

KURCOVÁ, Jitka, POLÍVKOVÁ, Alena, BAIERLOVÁ, Lenka zprac. MÍstopis okresu. Rkp. 1998-2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 358-360.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

POKORNÝ, Jiří (s použitím posudků postupujících souborů (J. Pokorný a J. Hulák): Stříbření 2004. Deník dětské scény Trutnov 2004/0

POUZA, Ludvík: Klatovy bývaly častou zastávkou kočujících divadel. Klatovský deník, 5. 2. 2010.

POUZA, Ludvík: Na klatovské Hůrce to žije divadlem. Klatovský deník, 17. 7. 2009.

POUZA, Ludvík: První hrou byla Smetanova opera Hubička. Klatovský deník, 12. 2. 2010.

POUZA, Ludvík: Soubor Brouček začne letos v novém. Klatovský deník, 21. 8. 2009.

POUZA, Ludvík: Z kulturního a divadelního života v Klatovech. Klatovský deník, 29. 1. 2010.

PROGRAM LCH 1990.

RICHTER, Luděk: Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s.16-35.

SMOLÍK, Luboš zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1997, 2000. kART.

SMOLÁK, Ad.: Deset let městského divadla v Klatovech. Klatovské listy 1930, č. 37. KK.

SMOLÁK, Ad.: Klatovy, město staré ochotnické tradice. Čs. divadlo 1940, s. 61-62. KK.

30 LET divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku Turnovského ÚMDOČ. Klatovy 1948. OM Klatovy.

TURNOVSKÉHO okrsek ÚMDOČ v Klatovech. In:

TURNOVSKÉHO okrsek ÚMDOČ. Soupis členských spolků v okrese Klatovy. Kopie kART.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětská scéna ´99. Tvořivá dramatika 1999, č. 2.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětská scéna. Průvodce představeními dětské scény. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 4, 2001, s. 9-16, 11 fot. Referát o 30. celostátní přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna, která se konala 23.-28.6.2001 v Trutnově.

VEDRAL, Jaroslav: Rakovník - Klatovy. Poznámky ze středočeské a západočeské přehlídky. (Mj. přehlídka amatérských souborů Krajské divadelní dny pořádaná v Klatovech.) Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 12-13. - 4 fotogr.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.28.

VOLÁK, Jan zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

VŠEODBOROVÝ archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

ZACHYSTAL, Antonín: Divadlo u Menčíků před 35 léty. Šumavan 16. 9. 1936. KK.

ZEMEK, Metoděj: Školní divadlo v jezuitské koleji v Klatovech. Praha, 1963, rukopis.

Thalie 1897-8, č. 10, s. 79, č. 19-20, s. 159.
Thalie 1898-9, č. 6, s. 46.

České divadlo 1940, č. 4, s. 62.

Klatovský deník, 26.02.2007, 6. 11. 2006.
Archivy:
Klatovy, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Klatovy
Časový rozsah: 1971-1993
Metráž: 1,44 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Klatovy
Tematický popis: porady vedoucích a ředitelů zápisy ze schůzí programy hospodaření plány práce oslavy ve městě kulturní pořady ROH 1 pamětní kniha návštěvníků Katakomb (1948 - 1953)
Archivní pomůcky: nejsou

Klatovy Muzeum:
Dok. OKS: ZUČ, divadlo amatérské 1975-1979 (Polívková, Baierlová), složka 147-163.

Praha, kART:
Dok. KPS-D Plzeň.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 7 karet.)

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/204/150, SDO Tyl 1895.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/554/1918, Družstvo pro zřízení div. domu.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5327/1928; i. č. 389/1317/1929, První pěvecké a dramatické volné sdružení.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/489/1936, Dykova scéna dramatické sdružení Národního sjednocení.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8024/1936, SDO Thalie.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3210/1945, Dramatické sdružení.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/679/1946, LD umělecké výchovy.

Starý czerninský zámek - Muzeum J. Dobrovského, Archiv městyse Chudenice

Související Soubory

Související Obrázky

Cedule k představení Tylovy Paní Marjánky, matky pluku
Chudenice, Šumavan, Sjezd zpěváckých spolků v Klatovech, 1906
Klatovy, Budova divadla
Klatovy, divadlo, opona, veduta města, maska, korouhev, Karel Štapfer, Robert Holzer, 1919, ztracena
Klatovy, Lesní divadlo (Waldbühne), 1934
Klatovy, Masné krámy, místo, kde dnes stojí divadlo, po požáru 1918
Klatovy, opona, inf. o autorovi v čas. Šumavan,1920
Klatovy, SDO Tyl, Výjev z Tylova Strakonického dudáka,
Klatovy, Sokolovna s oponou  o šibřinkách
Klatovy, Sokolovna, 1915


Mapa - Klatovy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Klatovy, Budova divadla
Klatovy, Sokolovna, 1915
Klatovy, Sokolovna s oponou  o šibřinkách
Klatovy, Lesní divadlo (Waldbühne), 1934
Klatovy, SDO Tyl, Výjev z Tylova Strakonického dudáka,
Cedule k představení Tylovy Paní Marjánky, matky pluku


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.