Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Klatovy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Klatovy
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 184x
1585 sepsal radní písař města Jan Záhrobský divadelní hru ze starozákonních dějin o knězi Helim, kterou (jakož i další, náboženské i světské) hráli žáci latinských škol.
Ve 2. pol. 16. stol. i později se školské divadlo hrálo ve farním kostele, ve škole nebo na radnici.

1636–1738 divadelní činnost řádu jezuitů. Biblické hry se pak hrály v jezuitské koleji.

V 18. stol. až do 1852 kočující německé společnosti.

1829 přijel do Klatov poprvé Josef Kajetán Tyl s Hilmerovou společností.

1842–1849 ochotnická divadla se hrála zpravidla německy (Banditenbraut, Die respektabla Geselschaft, ve prospěch opatrovny).

Od 1852 hrály kočující společnosti už jen česky.

1853 Josef Kajetán Tyl naposledy v Klatovech, česky směl hrát pouze omezeně.

1904 v Klatovech vystoupila činoherní a operetní společnost p. Vl. Housy. Na programu byla hra Otty Fastra Ben Hur z doby Kristovy; připravovaly se opereta Cikánský baron a opera Prodaná nevěsta, „při níž v orchestru přislíbili spoluúčinkovati přední hudební ochotníci klatovští, zejména konservatorista Václav Talich“. (nar. 1883)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

České ochotnické divadlo:

Ve 40. letech 19. stol. se zde hrály v semináři (patrně Jezuitský seminář v Klatovech, pozn. red.) české hry.

Od 1868 hrála české divadlo studující mládež z Klatov. Od(?) 1880 studenti hráli jako Spolek akademiků Úhlavan. Ve 20. letech 20. stol. byl členem ÚMDOČ Spolek akademiků pro Pošumaví v Klatovech.

1868–1869 vznikl a byl úředně založen Spolek divadelních ochotníků, s přestávkami činnost zaznamenána do 1883.

1869 zaznamenáno školní divadlo opatrovny sester de Notre Dame.

1870 byla založena Pěvecká škola, uvedla operu, o další činnosti nemáme informace.

Od 1873 zaznamenána průběžně různá divadelní představení žáků klatovských škol.

Od(?) 1877 zde působil Zábavní a vzdělávací spolek Klatovan, 1899 činný.

1877 založen Zábavní a vzdělávací spolek Šumavan, hrál až do 1. desetiletí 20. stol.

1878–1910(?) hrál divadlo soubor Čtenářsko-ochotnického spolku.

1881 židovští studující sehráli divadelní představení.

1894 byl založen Spolek divadelních ochotníků Tyl. S přestávkami zde působil do 1943.

V 80. a 90. letech 19. stol. zde působila Čtenářsko-zábavní beseda Šotek.

1897 hrály ochotnické divadlo:
Jednota katolických tovaryšů v Klatovech,
Svatojosefská jednota v Klatovech.

Koncem 19. a začátkem 20. stol. hrál divadlo Kroužek mládenců z Bašty.

Od konce 90. let 19. stol. zde působil Zábavní a dramatický odbor Sokola, činný ještě 1929.

1898–1939 zde působil Zábavní a divadelní spolek Barák při Vzdělávacím spolku národního dělnictva.

Od konce 90. let 19. stol. zde působili ochotníci Měšťanské besedy v Klatovech, hráli ještě v prvním desetiletí 20. stol.

Od(?) 1900 hrál Dělnický pěvecký a divadelní spolek Osvěta, činný ještě ve 20. letech 20. stol.

Na začátku 20. stol. zde působila Stolní společnost Kopřiva.

Už 1914 vzniklo v Klatovech Družstvo pro stavbu divadelní budovy. 1918 bylo ustanoveno Družstvo pro zřízení divadelního domu v Klatovech. 1920 byl objekt dokončen a uveden do provozu. Ve 20. letech zde aktivně hrál Ochotnický soubor Družstva občanů pro dostavbu divadla (DODD). 1945 vybudovali členové Divadelního družstva ve zřícenině Kostela sv. Anny na Hůrce stálé letní divadlo.

1921 hrál Dramatický kroužek (?).

1922 Klatovy byly sídlem Turnovského okrsku ÚMDOČ.

Ve 20. letech 20. stol. zde působil Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů Klatovy.

Ve 20. letech 20. stol. byly členem ÚMDOČ Dramatický odbor Živnostenské strany v Klatovech a Okresní sdružení republikánského dorostu.

1929 registrováno První pěvecké a dramatické volné sdružení.

1936 registrován Spolek divadelních ochotníků Thalie.

1936 registrována Dykova scéna, dramatické sdružení Národního sjednocení.

1940 byl členem ÚMDOČ divadelní soubor Mládeže Národního souručenství v Klatovech (společně s Dramatickým studiem Svazu lakýrníků).

1945 registrováno Dramatické sdružení, 1946 zaznamenáno divadlo místních ochotníků.

1945 vybudovali členové Divadelního družstva ve zřícenině Kostela sv. Anny na Hůrce stálé letní divadlo, 1948 soubor registrován.

1946 hrály Žákyně dívčí školy.

1948 byl založen Divadelní kroužek Vyšší rolnické školy v Klatovech, zanikl 1957.

V první pol. 50. let zde působil Divadelní soubor závodu Keramostroj (do 1952), poté Klatovské strojírny (od 1953).

1953 hráli ochotníci místní traktorové stanice.

1955 hrál divadelní soubor Nová vesnice při Střední zemědělské škole v Klatovech.

1958 vznikl vojenský divadelní soubor Jaslo. V 60. letech (od 1962) působili pod názvem Divadelní soubor ZK Klatovan (vojensko-civilní soubor).

1965 zde působila Amatérská scéna poezie.

1968–1969 pracoval ochotnický soubor DDT (Divadlo Dřímajících Talentů).

V 60. a 70. letech 20. stol působil ochotnický soubor při stálé divadelní scéně v Klatovech (nově založen 2008, viz níže).

V 70. letech 20. stol. hrál dětský divadelní soubor ve 3. (2.?) Základní devítileté škole.

V 80. letech 20. stol. zde hrál dětský divadelní soubor Základní devítileté školy na Husově náměstí v Klatovech.

1988 divadelní soubor Střední ekonomické školy Klatovy, zaměřen na malé jevištní formy.

1988 divadelní soubor Gymnázia Klatovy, zaměřen na malé jevištní formy.

1988 Dramatický odbor Lidové školy umění Josefa Kličky Klatovy.

1989 vzniklo Šermdivadlo Clatonia – šermířská a divadelní skupina Městského kulturního střediska Klatovy, 2023 aktivní.

Od 90. let 20. stol. působí při Dramatickém oddělení Základní umělecké školy Josefa Kličky různé divadelní soubory.

2000–2001 divadelní soubor Gymnázia Klatovy.

2006 založen Klub přátel Klatovska a obnovil tradici divadla ve zřícenině kostela sv. Anny, vlastní divadelní soubor neměl.

2008 byl založen nový ochotnický spolek Za oponou při Stálé divadelní scéně Klatovy.


Loutkové divadlo

1908–1910 zde působilo Loutkové divadlo Sokola Klatovy.

1910 se hrálo loutkové divadlo v Měšťanské besedě. Není zřejmé, zda to byl loutkářský soubor při Měšťanské besedě (pozn. red., IT).

1946 obnovilo Rodičovské sdružení při 2. obecné dívčí škole loutkové divadlo.

1946 zde působilo Loutkové divadlo Umělecké výchovy.

Od začátku 50. let 20. stol. zde působil Šumavan, loutkářský soubor ZK ROH Klatovských strojíren (?), skončil 1955.

1955 vznikl Loutkářský soubor Osvětového domu.

V 60. a na začátku 70. let 20. stol. byl činný Loutkářský soubor Závodního klubu ROH KOZAK.

Od 1978 (?) hrál Čtyřlístek, loutkový divadelní soubor (učitelky MŠ) Okresního národního výboru, odboru školství Klatovy, činný ještě ve 2. pol. 80. let 20. stol.

Od 1984 (soubor vznikl 1983) Loutkářský soubor Brouček při Městském kulturním středisku, 2023 aktivní.
Bibliografie:
15. VÝROČÍ LS Brouček. Klatovský deník 25. 1. 2000.

30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ALMANACH 100 let zemědělské školy v Klatovech. 1972.

AS 1964, č. 7, s. 4–9, 10 foto.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13–63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 161–164.

BENEŠ, Jiří, VEDRAL, Jaroslav: Festivaly na pokračování. (Mj. Krajské divadelní dny, přehlídka amatérských divadel pořádaná v Klatovech.)

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 68, 129, 263, 390, 391; obr. s. 54: Cedule k představení Tylovy Paní Marjánky, matky pluku v Klatovech, 1845; s. 89: Výjev z Tylova Strakonického dudáka, Klatovy, 1906; DČD I, s. 112, 350; II, s. 290; III, s. 464, s. 462: Výjev ze Strakonického dudáka od J. K. Tyla. Ochotnický spolek Tyl v Klatovech 1906. Smékalová; Táborský, s. 307–313; Ve službách Thalie II, s. 218; Vondráček 1957 II, s. 271.

ČERMÁK, Vratislav: Z návštěv Tylových v Klatovech. Příspěvek k životopisu slavného buditele. Klatovy, Ot. Čermák 1919.

ČERNÍK, Roman: Chotěšovské slunce potřetí. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

ČERNÝ, Fela: Desítiletí Družstva pro postavení divadelního domu a jeho dramatického odboru v Klatovech 1919–1929. KK.

DDT je název... (Divadlo dřímajících talentů.) AS 1968, č. 12, s. 23.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 112, 350.

DĚJINY českého divadla I, s. 112, 350; Bartušek s. 161–164; Zemek: Školní divadlo...

DĚJINY zemědělské školy v Klatovech. 1993.

DIVADELNÍ listy 1880, č. 3, s. 46.

HOSTAŠ, Karel, ZUNA, B.: Historie divadla v Klatovech. Klatovské listy 1920, č. 38, 39. KK.

HOSTAŠ, Karel, ZUNA, B.: K historii divadla v Klatovech. Klatovy 1921. KK.

HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisu Šumavan 1868–1910. Rkp. pro MČAD 2000, č. 65–294. PC ART.

HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků č. 106 – Šumavan roč. 37, 1904, 23. 7., č. 30, s. 5.

KARLOVARSKÝ Prostějov. Podepsáno vv. AS 1965, č. 6, s. 21.

KOUBA, Jan: Ochotnické divadlo. Historie místního ochotnického divadelního souboru v l. 1845–1994. Klatovský deník 19. 2. 1994.

KOUBOVÁ, Zdeňka: Proměna bývalého Západočeského divadla v Klatovech v tzv. Stálou divadelní scénu, srovnání jejich činnosti a současná perspektiva. Diplomová práce. Praha, Divadelní fakulta AMU 1993. OM Klatovy.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982.

KURCOVÁ, Jitka, POLÍVKOVÁ, Alena, BAIERLOVÁ, Lenka zprac. MÍstopis okresu. Rkp. 1998–2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 358–360.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

POKORNÝ, Jiří (s použitím posudků postupujících souborů /J. Pokorný a J. Hulák/: Stříbření 2004. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

POUZA, Ludvík: Klatovy bývaly častou zastávkou kočujících divadel. Klatovský deník, 5. 2. 2010.

POUZA, Ludvík: Na klatovské Hůrce to žije divadlem. Klatovský deník, 17. 7. 2009.

POUZA, Ludvík: První hrou byla Smetanova opera Hubička. Klatovský deník, 12. 2. 2010.

POUZA, Ludvík: Soubor Brouček začne letos v novém. Klatovský deník, 21. 8. 2009.

POUZA, Ludvík: Z kulturního a divadelního života v Klatovech. Klatovský deník, 29. 1. 2010.

PROGRAM LCH 1990.

RICHTER, Luděk: Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s.16–35.

SMOLÍK, Luboš zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1997, 2000. kART.

SMOLÁK, Ad.: Deset let městského divadla v Klatovech. Klatovské listy 1930, č. 37. KK.

SMOLÁK, Ad.: Klatovy, město staré ochotnické tradice. Čs. divadlo 1940, s. 61–62. KK.

30 LET divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku Turnovského ÚMDOČ. Klatovy 1948. OM Klatovy.

TURNOVSKÉHO okrsek ÚMDOČ v Klatovech.

TURNOVSKÉHO okrsek ÚMDOČ. Soupis členských spolků v okrese Klatovy. Kopie kART.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětská scéna ´99. Tvořivá dramatika 1999, č. 2.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětská scéna. Průvodce představeními dětské scény. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 4, 2001, s. 9–16, 11 fot. Referát o 30. celostátní přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna, která se konala 23.–28. 6. 2001 v Trutnově.

VEDRAL, Jaroslav: Rakovník, Klatovy. Poznámky ze středočeské a západočeské přehlídky. (Mj. přehlídka amatérských souborů Krajské divadelní dny pořádaná v Klatovech.) Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 12–13, 4 fotogr.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 28.

VOLÁK, Jan zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

VŠEODBOROVÝ archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

ZACHYSTAL, Antonín: Divadlo u Menčíků před 35 lety. Šumavan 16. 9. 1936. KK.

ZEMEK, Metoděj: Školní divadlo v jezuitské koleji v Klatovech. Praha, 1963, rukopis.


České divadlo 1940, č. 4, s. 62.

Klatovský deník, 26. 2. 2007; 6. 11. 2006.

Thalie 1897–8, č. 10, s. 79, č. 19–20, s. 159.
Thalie 1898–9, č. 6, s. 46.
Archivy:
Klatovy, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Klatovy.
Časový rozsah: 1971–1993.
Metráž: 1,44 bm (z toho nic není zpracováno).
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Klatovy.
Tematický popis: Porady vedoucích a ředitelů, zápisy ze schůzí, programy hospodaření, plány práce, oslavy ve městě, kulturní pořady ROH, jedna pamětní kniha návštěvníků Katakomb (1948–1953).
Archivní pomůcky: nejsou.

Klatovy, Muzeum:
Dok. OKS: ZUČ, divadlo amatérské 1975–1979 (Polívková, Baierlová), složka 147–163.

Praha, kART (knihovna Artama):
Dok. KPS-D Plzeň.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 7 karet).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/204/150, SDO Tyl 1895.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/554/1918, Družstvo pro zřízení div. domu.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5327/1928; i. č. 389/1317/1929, První pěvecké a dramatické volné sdružení.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/489/1936, Dykova scéna dramatické sdružení Národního sjednocení.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8024/1936, SDO Thalie.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3210/1945, Dramatické sdružení.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/679/1946, LD umělecké výchovy.

Starý czerninský zámek – Muzeum J. Dobrovského, Archiv městyse Chudenice.

Související Soubory

Související Obrázky

Chudenice, Šumavan, Sjezd zpěváckých spolků v Klatovech, 1906
Klatovy, budova divadla, 1919
Klatovy, časopis Šumavan, 1920
Klatovy, divadlo, opona, 1919
Klatovy, Lesní divadlo (Waldbühne), 1934
Klatovy, Masné krámy, 1918
Klatovy, Paní Marjánka, matka pluku, 1845
Klatovy, SDO Tyl, Strakonický dudák, 2006
Klatovy, sokolovna s oponou, s. a.
Klatovy, sokolovna, 1915


Mapa - Klatovy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Klatovy, sokolovna, 1915
Klatovy, budova divadla, 1919
Klatovy, sokolovna s oponou, s. a.
Klatovy, Lesní divadlo (Waldbühne), 1934
Klatovy, SDO Tyl, Strakonický dudák, 2006
Klatovy, Paní Marjánka, matka pluku, 1845


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.