Databáze českého amatérského divadla

Texty: FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s.

Běchary
o. Jičín

Spolek divadelních ochotníků začal svou činnost roku 1885 za řídícího učitele Vydry, ale jako řádná organizace se stanovami vystupoval až po svém založení roku 1899. Stálé jeviště bylo v hostinci u p. Jos. Paličky. Spolek dále vlastnil elektrické osvětlení jeviště, židle pro obecenstvo a několik kusů divadelního nábytku. Své největší úspěchy slavil v letech 1925 – 1935, kdy pod vedením řídícího učitele a zároveň režiséra, V. Šádka, byly hrány divadelní hry se zpěvy, operety atd., které byly pravidelně hrány o vánočních a velikonočních svátcích. I během druhé světové války se divadlo nacvičovalo. Až do roku 1966 nacvičil spolek i škola alespoň jednu divadelní hru ročně. V roce 1967 byla stará škola zbourána a na jejím místě vyrostl kulturní dům. Nastává téměř třicetiletá odmlka. V roce 1998 se spojilo několik chalupářů, místních, ale i přespolních občanů. Jejich první vystoupení se uskutečnilo o vánocích 1998. V současné době je spolek registrován pod názvem Spolek divadelních ochotníků „Studio Běchary“. Jeho součástí jsou i mažoretky, které společně s ochotníky slaví řadu úspěchů. (např.: v rámci festivalu „Jičín město pohádky“).
Kron.
Zprac.:I. Junková (zástupce starosty)

Boháňka
o. Jičín
Divadelní soubor Čtenářsko – ochotnické besedy byl založen roku 1899. Divadlo bylo hráno v hostinci „U Klecandů“ a ve vedlejší obci v hostinci „U Lhotských“. Sezónnost zemědělských prací umožňovala hrát dvě představení na jaře, dvě na podzim a Silvestr. Vedle těchto představení odehrávalo se divadlo i v přírodě. Během druhé světové války bylo divadlo povolováno jen s německým překladem.
Kron., Kniha zápisů, na OÚ plakáty
Zprac.: M. Fof (starosta)

Brtev
o. Jičín
První zmínka o ochotnické činnosti v obci pochází z roku 1885. V letech 1885 – 1891 bylo hráno deset divadelních her. Roku 1921 se divadelní kroužek rozpadl a jeho činnost i majetek přešel na Sbor dobrovolných hasičů.V roce 1934 sehrál sbor divadlo v přírodě, na zahradě V.
Špůra. Od roku 1935 se do ochotnické činnosti zapojilo i Místní sdružení republikánského dorostu, které hrálo ve Fléglově hostinci. Poslední divadlo se odehrálo roku 1936.
Kron.
Zprac. J. Kořínková (OMaG Jičín)
Brtev - doplění
U Sboru dobrovolných hasičů (od roku 1899) působil řadu let ochotnický divadelní kroužek, nejvíce v letech 1933 – 1936, kdy předvedl šestnáct divadelních her. Hrálo se na malém jevišti „U Fléglů“ nebo v přírodě.
Zprac. Ing. V. Bartoníček (kronikář)
Kron.

Bukvice
o. Jičín
Kulturní činnost obce zajišťovala knihovna a ochotníci.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

BUTOVES
o.Jičín
Pěvecko-ochotnický spolek Tyl založen v obci 1888 - první představení 16.12.l888. Řádné účty a záznamy se vedly od zvolení předsednictva 9.1.1895. Spolkové stanovy schválilo místodržitelství v Praze 24.l2.1894. Stanovy spolku opraveny a obnoveny 1928 a 1939, dle vzoru stanov Ústeřední matice divadelního ochotnictva československého v Praze. Sehrány desítky her, více premier v jednom roce. Hrálo se střídavě v Butovsi a v Tuři. Činnost zřejmě (?) ukončena l938 - další záznamy chybí.
Spolek MY 64 Butoves : první představení uváděno r. L958, poslední 1972. V souboru téměř 5O herců, záznamy nejasné.
Kron.
(Holá)

BYSTŘICE
o.Jičín
Hrávalo se s přestávkami až do 8O. let, poslední režie Magda Chaloupková.
Zprac.: Matějka

Cerekvice
o. Jičín
V únoru roku 1873 byla v obci uspořádána „Hudební, pěvecká a deklamatorní dětská besídka,“ která dala podnět ke vzniku „Jednoty divadelních ochotníků“. Jednota vznikla v dubnu téhož roku a již 20. 4. bylo sehráno první divadelní představení. Brzy si ochotníci pořídili vlastní jeviště a již od počátku svého působení hostovali v okolních vesnicích. Po vzoru dospělých vzniklo v prosinci 1873 školní divadlo za řízení říd. uč. Ant. Tvrzského. Roku 1879 přenesla Jednota svou činnost do Třebovětic, ale v letech 1883 – 1885 činnost Jednoty ustala. Roku 1886 došlo k jejímu obnovení. Významným rokem pro divadlo je rok 1888, kdy byla založena „Hospodářsko – čtenářská beseda“. Nové oživení do ochotnické scény přináší MUDr. Ant. Machek. Podařilo se mu spojit třebověticko – cerekvické ochotníky. Sám byl ředitelem a režizérem zároveň. Roku 1905 byla obnovena činnost Hospodářsko – čtenářské besedy. Jejím předsedou se stal Dr. A. .Machek. V této době bylo zhotoveno nové jeviště, jehož autorem byl místní truhlář Fr. Krámský, a bylo umístěno v hostinci „Na Hrádku“. Válka způsobila určité omezení divadelní činnosti. Roku 1922 byla v Cerekvici ustanovena Osvětová komise, která sdružovala činnost všech spolků v obci. Komise pořádala i loutková představení pro děti v hostinci „U Čížků“. Roku 1924 se v Cerekvici utvořil „Spolek dělnických divadel. ochotníků“. Ředitelem a režisérem Dělnického divadla byl odb. uč. Fr. Hák. Od roku 1928 začal v obci rozvíjet divadelní činnost Sbor dobrovolných hasičů. Roku 1934 na Vavřinečku v Lysici vytvořil TJ Sokol Cerekvice – Třebovětice společně s ochotníky „Máj“ Jaroměř přírodní divadlo. Roku 1931 vstupuje na ochotnickou scénu „Odbočka svazu čsl. mládeže socialistické“. Od roku 1939 sehrálo divadlo pod organizací „Mladé národní souručenství“. V letech 1942 – 1944 začali divadlo opět hrát hasiči. Stále se hrálo v hostinci „U Lukášků“. Jako režiséři se střídali A. Vlasáková, K. Hušek a V. Podzemský. Po osvobození se na podzim roku 1945 utvořila „Jednota divadelních ochotníků v Cerekvice“, člen Erbenova okrsku ÚMDOČ. K novým režisérům patřili J. Krebs a J: Elmer. Rok 1948 byl jistým předělem, ale divadlo se hrálo dále, jak „U Lukášků“, tak v prostranství parku u měšťanské školy. Rok 1951 se stal začátkem zániku Jednoty. Určitou náplastí po divadelní Jednotě byl Divadelní odbor při Čs. státním statku, jehož aktivita brzy skončila. Roku 1955 začíná obnova loutkové scény. V roce 1956 byla opět zahájena dramatická činnost a následujícího roku vznikl divadelní spolek zvaný „Bystřičan“. Spolek hostoval v řadě okolních obcí. Roku 1958 zvítězil spolek s divadelní hrou „Matka“, ve své skupině v okrese. Od roku 1961 měli ochotníci vlastní jeviště a to v hostinci „U Lukášků“. . Roku 1963 se slavilo v obci 90. výročí ochotnického divadla v Cerekvici. K této příležitosti byl pozván i Jar. Vojta, člen činohry ND v Praze. Poté divadelní činnost stagnovala. Novým impulsem byla příprava ke 100. výročí ochotnického divadla a také sjezd rodáků v červenci 1973. V této době se hrálo i na přírodní scéně na Lysici. V 70. a 80. letech činnost Bystřičanu s jistými nepravidelnostmi pokračovala. Roku 1985 jeho činnost končí. Roku 1998 shořel objekt „Hájenka“, kde byly uloženy veškeré rekvizity a kulisy. Obecní úřad v Cerekvici „Hájenku“ zrekonstruoval, ale scéna vyžaduje velmi nákladné opravy.
Kron.
Zprac. Ing. Fr. Marek ( kronikář)

Čejkovice
o. Jičín
Po vzniku samostatného státu byl ve zdejší obci založen ochotnický kroužek. Hrálo se v hostinci „U Kalvachů“. Výtěžky byly odváděny hasičskému sboru, pohořelým atd. V letech 1919 – 1924 byla činnost spolku vykonávána v plném počtu, ale postupně po odchodu jednotlivých ochotníků činnost spolku zanikla.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Češov
o. Jičín
Ochotnický spolek vedl před rokem 1906 sedlák Jan Bíšek. Hrálo se na malém jevišti v Kučerově hospodě. Spolek divadelních ochotníků v Češově byl obnoven učitelem Josefem Reindlem roku 1906. Z výnosů byly pořízeny především školní pomůcky. V této době nacvičil J. Reindl s dětmi několik dětských představení. Během roku 1912 si ochotníci třikrát půjčili jeviště z Kozojed. Činnost spolku zcela přerušila první světová válka. Roku 1919 se spolek představil pod jménem „Divadelní odbor agrárního sdružení v Češově“ , roku 1921 poté vystoupily jako “Osvětové sdružení v Češově“. Od roku 1925 nesl spolek jméno: „Spolek divadelních ochotníků Mošna v Češově“ a byl členem Ústřední matice spolků divadelních ochotníků v Praze. Téhož roku bylo zřízeno jeviště, jehož kostru zhotovil Jan Šturma a jho vymalování provedl malíř Čermák z Vysokého Veselí. Ve třicátých letech zde hrálo divadlo i Místní sdružení republikánského dorostu za vedení J. Lukáše, J. Krejčího. Na popud tohoto sdružení byla roku 1932 pořádána slavnost „Žižkův boj“ . Režii měl Josef Janda, scénu vymaloval Jos. Mencl a upravily ji zemědělské korporace na Jičínsku, Bydžovsku a Libáňsku. Účinkovalo asi 500 osob v dobových kostýmech. V této době bylo sehráno i dětské představení. V polovině třicátých let nevykazoval spolek Mošna žádnou činnost. Roku 1939 si ale pořídil nové jeviště. Roku 1936 sehrál okrsek dorostu z Češova, Žitětína, Liběšic a Labouně hru se zpěvy „Hanička z Podlesí“, se kterou hostovali v Kozojedech. Divadelní činnost pokračovala i během války. Některé hry byly ale Okresním úřadem v Jičíně zakázány. Od roku 1943 působilo v Češově i loutkové divadlo. I po válce pokračovala činnost divadelního spolku „Mošna“. V padesátých letech sehrálo několik her ČSM za vedení V. Štěrby, později J. Krejčího.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

DĚTENICE
o.Jičín
Veškerí spokov= písemnosti ochotníků jsou ve vlastnictví ing. Jana Voláka v Praze, který s nimi seznámil univ. prof. Františka Černého.
Zprac.: Matějka

Dobrá Voda u Hořic
o. Jičín
Nejstarší zápis obecní kroniky o ochotnickém divadle je z 22. dubna 1867, kdy místní ochotníci sehráli v místním hostinci hru Štědrý den. Hrálo se v hospodách „U Brádlů“ a „U Stuchlíků“, v létě potom na zahradě v hospodě „U Slámů“. Dále divadlo provozovali hasiči, Sokol, děti i mládež. Největšího úspěchu dosáhla hra „Sirotek“, která se v roce 1953 hrála 13 krát. Režii měl J. Maren (ND). Do roku 1947 se hrály dvě až tři hry do roka ( počet her do roku 1947 – 43). Později, až do roku 1975, hrály školní děti s dospělými. Z režisérů jsou známi p. Junek, p. Havelka ( učitelé), p. Kušak, p. Vaněla, p. Maren, p. Stejskal.
V obecní i školní kronice zachovány zápisy, plakáty, fotografie.
Zprac.: J. Stejskal (kronikář)

Dolní Javoří
o. Jičín
Divadelní činnost byla zahájena 1. 12. 1920, kdy byl v obci založen Divadelní spolek „Vrchlický“. Předsedou a zároveň režisérem byl zvolen P. Machek. K finančnímu zabezpečení spolku vložili do pokladny členové spolku 20 korun. Divadlo se hrálo v hostinci V. Pecha. Nejprve bylo jeviště zapůjčeno z Přibyslavi, později si spolek pořídil vlastní. Za svého trvání sehrál soubor 15 představení. Hrál jak soubor dospělých ochotníků, ale i školní děti. Divadlo se hrálo jen v zimním období a zkoušky se odehrávaly v jednotlivých domech. Poslední představení se hrálo v lednu 1937. Děti potom sehrály své poslední představení „Krakonošova medicína“ v březnu téhož roku. Po druhé světové válce k obnovení činnosti nedošlo.
Kron.
Zprac.: J. Machek (kronikář)

Dolní Lochov (Ostružno)
o. Jičín
Počátky divadelní činnosti je nutné hledat v Ostružně, kde byla okolo roku 1875 založena „Cyrilometodějská – Metodějská jednota“ se sídlem v hostinci „U Novotných“. Později připadlo jeviště obecné škole v Ostružně. Po první světové válce byla v Ostružně založena Tělocvičná jednota Sokol, kde se hrálo i divadlo. Více než polovina rolí byla obsazována z Doního Lochova. Koncem roku 1920 byl v Dolním Lochově založen kroužek divadelních ochotníků, jehož předsedou a režizérem byl Josef Novotný, jednatelem spisovatel Václav Prokůpek, tehdy student jičínské reálky. Roku 1925 byl založen dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů v Dolním Lochově. Hrálo se i během druhé světové války. Po válce hostovali místní herci i v Horním Lochově a Ohařicích.
Kron., paměti a vzpomínky Josefa Smrže
Zprac. Fr. Obitko (starosta Dolního Lochova)

Dolní Černůtky
o. Jičín
Divadelní představení bylo pořádáno 6.4. 1941.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Heřmanice
o. Jičín
Čtenářská a divadelní jednota v Heřmanicích byla založena roku 1907. Až do roku 1914 se pořádalo 3 – 5 představení za rok, dále věnečky, bály, přednášky, josefovské a silvestrovské zábavy. Po první světové válce obnovil spolek opět svou činnost. Ročně bylo odehráno 3 – 6 představení a mezi programy se objevily i dětská představení a loutkové divadlo. Jednotlivá představení, mezi která patřily i operety, zpěvohry, byla odehrána nejen v místním hostinci, ale i v přírodě. Většina vystoupení byla s hudebním doprovodem, často se jednalo jen o vlastní improvizaci. Válečná léta znamenala znovu útlum činnosti spolku, která byla po několika neúspěšných pokusech o povolení roku 1942 ukončena. V letech 1946 – 1952 se činnost omezila již jen na organizování výletů a plesů, dřevěné jeviště v hostinci již nebylo obnoveno. Hrálo se v přírodě a to jen jednou či dvakrát ročně. V roce 1952 byla Čtenářská a divadelní jednota zlikvidována. Za dobu svého působení nastudoval spolek nejméně 120 představení. Hrála se jak díla klasická (Tyl, Klicpera, Jirásek, Čapek), tak i původní tvorba (Grafek Josef, Karel Josef). V obci byla oblíbena i loutkohra místního kronikáře a řezbáře Kloučka.
Kron.
Zprac.: J. Materna (kronikář)

Hlásná Lhota
o. Jičín
Roku 1917 se v obci na podnět zdejších studentů Vaňoučka, Doležala a Mikouska vytvořil divadelní spolek a počal hrát v hostinci „U Mikousků“. Výtěžek jejich činnosti byl věnován na dobročinné účely, především na chudé školní děti, vánoční nadílku, vdovy po padlých apod. Náměty her byly především z měšťanského prostředí, často ale spíše vyzněly jako parodie, dále se hrály operety a komedie. Jeviště bylo koupeno od Měšťanské besedy v Jičíně. Při založeném požáru v červnu 1920, právě při představení, shořely spolku všechny kulisy, které byly uloženy na půdě. V září téhož roku se již opět začalo hrát. Mezi režiséry patřili v této době bratři Josef a Jindřich Kubínové. Roku 1922 si spolek nechal postavit nové jeviště vybavené několika scénami. O jejich vymalování se zasloužil Josef Kubín z Březiny. Od roku 1942 se kulturní dění stále více omezovalo. Roku 1944 činnost spolku nadobro ustala. Po válce došlo opět k obnovení činnosti. K dalším režisérům patřil Jos. Kočí, Fr. Sedláček, Jos. Jakubec, Fr. Bryscejn, Lad. Jakubec, Fr. Randák. Postupem času se náročnost her zvyšovala. V roce 1951 byla zřízena Újezdní osvětová beseda, dramatický odbor Lhota Hlásná. Postupně začaly převládat spíše estrádní představení. V roce 1957 bylo utvořeno JZD, což byl také konec divadelního spolku, a tak dlouholetou tradici spolku stačila rozbít za dva až tři roky přeměna a socializace vesnice.

Po osvobození roku 1945 vzniklo v obci ČSM, které roku 1961 a 1962 sehrálo na návsi několik představení. Poté se ochotnická činnost omezila již jen na kulturní vložky při výročních schůzích JZD, při MDŽ atd. V době sloučení JZD ve větší celek zanikla ochotnická činnost v obci nadobro.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Holín
o. Jičín
Počátky amatérského divadla jsou spojeny s „Hospodářskou besedou Julius Grégr pro Holín a okolí“, která byla založena roku 1899. Valstní jeviště bylo vybudováno svépomocí. Tímto spolkem byly pořádány plesy i divadelní představení. Roku 1934 byl potom založen dramatický spolek „Libuše“.
Kron.
Zprac.: D. Malá (starostka)

Horní Nová Ves
o. Jičín
První zmínka o divadelnictví v obci je z roku 1870. Režii měl v té době říd. uč. Jos. Litochleba. Hrálo se v hostinci „U sedmi smrků“ a v hostinci „U Faiksů“ Do roku 1895 se hrálo „U Mórů“ ve stodole. Roku 1895 byl založen „Spolek divadelních ochotníků Tyl“, který si zhotovil nové jeviště, na kterém se poprvé hrálo roku 1897. Mezi režiséry patřili: V. Hátle, R. Housa, J. Sehnal. V této době se hrálo v hospodě p. J. Ježka. Spolek si vedl i svou knihu. Od roku 1911 – 1920 zápisy chybí , protože válka na delší dobu přerušila divadelní činnost. Po válce divadelní činnost zastával „Zábavní odbor při náboženské obci církve československé v Horní Nové Vsi“. Roku 1928 bylo v hostinci J. Ježka postaveno nové jeviště. Stavbu provedl A. Skvrna z Lázní Bělohrad. Zároveň byly pořízeny i nové kulisy a dvě opony, jejichž autor byl J. Marks. Roku 1930 bylo provedeno divadlo v přírodě na zahradách J. Beneše a J. Hartmana za režie Ant. Hozla.
Kron.
Zprac. J. Kořínková (OMaG Jičín)

HOLOVOUSY
o.Jičín
Divadelní činnost obce s přilehlými částmi Chodovice a CHloumek se soustřeďovala kolem osvětové besedy "Palacký" (Holovousy 1894) a "Komenský" (Chodovice 1905). Jeviště se nacházela v místních hospodách, jevištní podium bylo i v zámeckém parku a bylo propůjčováno i místním občanům. (Sokol zde provedl Jiráskovu Lucernu, umělé osvětlení zajištěno pomocí generátoru poháněného parní lokomobilou.
Divadlo hrála i škola a dobrovolný spolek hasičů.
Režiséři souboru byli ř.uč. Nechanický, později Frant. Málek. Hraje se Klicpera, Molliere, Stroupežnický, Gorkij, Jirásek - Ve Vojnarce vystupuje pohostinsky Jaroslav Vojta, Drda - Dalskabáty za osobní účasti autora).
V sedmdesátých letech v důsledku odchodu řady členů souvor postupně ochabuje a později zaniká.
Seps.: Matějka

Hrobičany
o. Jičín
První divadelní představení bylo hráno v 80. letech 19. století za vydatné pomoci bratří Josefa a Václava Břeských. V letech 1910 – 1914 bylo sehráno sedm divadelních představení. Dne 8.5. 1920 byl ustanoven „Spolek divadelních ochotníků Jirásek“.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Hřmenín
o. Jičín
Divadlo bylo hráno nepravidelně během první republiky. Roku 1922 bylo sehráno divadlo „Psohlavci“, které se hrálo v přírodě, na louce p. Fr. Lemberka.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Cholenice
o. Jičín
„Spolek divadelních ochotníků Beseda“ působil během první republiky a jeho činnost pokračovala určitou dobu po okupaci.
Kron.
Zprac. J. Holá (OMaG Jičín)
Cholenice - doplnění
Ustavující valná hromada „Spolku divadelních ochotníků v Cholenicích“ se konala 1. března 1909. Již téhož roku byla sehrána tři představení. Spolek měl i své razítko a jeho členové se oslovovali příteli. O činnosti divadla v letech 1911 – 1917 se nezachovala žádná informace, ale již roku 1917 byla sehrána další představení. Od roku 1921 se spolek na návrh starosty obce, Josefa Vaníčka, jmenoval „Hospodářsko – čtenářská beseda v Cholenicích“. Spolek měl zajišťovat půjčování knih a divadelní představení. Roku 1924 byl režisérem zvolen Josef Vaníček ml., který se roku 1926 stal předsedou spolku a v režii ho vystřídal Jar. Dejl, který v této funkci působil již od roku 1925. Roku 1926 byla také provedena úprava jeviště v hostinci „U Šípů“ v hodnotě 1100 korun. Od roku 1928 byl režisérem Josef Jenček (J. Dejl rezignoval roku 1927 pro malé pochopení občanů a pro tříštění zájmů). K dalším režisérům patřili např.: Fr. Martínek, Josef Košek, St. Vaníček, B. Smolík, V. Zelinka, Mil. Smolík, Fr. Jampílek. Zároveň byla uzavřena smlouva s akademickým malířem Milošem Středou z Miletína na doplnění jevištních dekorací v ceně 3094, 60 korun. Činnost Besedy je koncem dvacátých let velmi slabá. Roku 1930 se cholenští divadelníci snažili stát součástí Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého v Praze, ale protože podléhali přímo Besedě, nemohlo být jejich žádosti vyhověno. Roku 1931 bylo zadáno zhotovení nového jeviště panu Knížkovi z Nového Bydžova za 4000 Kč. Roku 1937 byl zakoupen reflektor s barevnými skly. V této době již zájem o divadlo klesal, pravděpodobně i z důvodu fungování kina v Kopidlně. Roku 1940 bylo nařízeno, že se musí ustanovit Osvětová komise, aby se i nadále mohlo divadlo hrát. Divadlo se ale příliš nehrálo. Roku 1944 byla nařízena změna názvu na „Hospodářsko – čtenářská ochotnická beseda“. Některé hry se opakovaly i v okolních obcích. Od roku 1947 byla Beseda již členem Ústřední Matice divadelních ochotníků. Z nařízení Akčního výboru NF v Cholenicích roku 1948 se změnil název spolku na „Spolek divadelních ochotníků“ a Fr. Rambousek (zástupce Besedy do Osvětové rady ONV) byl zbaven všech funkcí. Od roku 1949 nastaly problémy s Osvětovou radou ONV při schvalování vybraných her, několik jich bylo vráceno a neschváleno. Režisér Šíp rezignoval pro rozpory s veřejnými činiteli obce. Od roku 1951 musel být spolek přidružen k odborové organizaci, zde fungoval ČSM. Téhož roku byla zakoupena opona. Divadlo se hrálo i v přírodě. Od roku 1952 nesl spolek název „Dramatický odbor Beseda při ČSM v Cholenicích“. Od šedesátých let se Beseda divadelnictví pravděpodobně nevěnovala.
Zprac. Ing. V. Štěpán (kronikář)
kron.

Choteč
o. Jičín
Divadlo v obci bylo hráno od roku 1898. Ochotnický soubor nebyl v té době asi ustaven. Hrálo se pod hlavičkou Sokola nebo Sboru dobrovolných hasičů. Jeviště byla zpočátku půjčována, až roku 1901 bylo z výtěžku pořízeno nové jeviště. Potřebné plátno darovala firma Goldschmidt z Lázní Bělohrad a dekorace namaloval malíř Kysela z Mlázovic. Na tomto jevišti se pak hrálo střídavě v hostinci „U Šulců“ a „U Urbánků“ až do roku 1921. Tehdy si jednota Sokol postavila stálé jeviště v hostinci „U Šulců“, kde byl tehdy přistavěn nový sál. Během druhé světové války sehrály ochotníci pod hlavičkou hasičů. Operetní představení, která byla sehrána v přírodě. Režisérem byl kapelník Rudolf Sál z Konecchlumí. Od roku 1948 se objevovaly jen sporadické snahy mládeže nebo osvětové besedy, ale vždy velmi brzy zanikly.Svou roli sehrála i funkce okresního inspektora, který bedlivě dohlížel na ideovou čistotu repertoáru.
Kron.
Zprac. J. Tichý ( starosta)

CHOMUTICE s sloučené obce Chomutičky a Obora
O. Jičín
První doložené představení dávali chomutičtí v roce 1864, šlo o nenáročnou frašku. O rok později se spolek rozpadl a k jeho obnově došlo až v r. 1878. Zásady ochotnického spolku a originální plakáty založeny v obecní kronice. Po roce 1918 provozuje divadlo výhradně jednota Sokol, jsou pořádíány hudební akademie, hraje se v přírodě, ročně nacvičeno 4-6 představení. Od roku 1966 vlastní divadelní činnost v obci ustává.
Režiséři : Novotný, Svoboda, Ulvr, Fišera, Fanta, Koťátko.
Zprac.: Matějka

Chyjice
Místní divadelní spolek „Čtenářská beseda“ s některými divadelními kusy hostoval i v okolních obcích. Hráli tak např. ve Střevači.
Kron.
Zprac. J. Valenta (starosta)

Jeřice
o. Jičín
Ochotnické divadlo bylo v obci ustanoveno roku 1873. Hrálo se v hostinci „Na staré“ – „U Vlačihů“ a občas v hostinci „Na nové“ – „U Pourů“. V zakládajícím roce bylo hráno na zapůjčeném jevišti, od roku následujícího se hrálo již na jevišti vlastním. Mezi nejčastější náměty představení patřily především dětské a historické hry apod. Mezi režiséry patří učitelé p. Jelínek, p. Šáda, p. Černý, pí. Jiránková, p. Dolejší, p. Havel a p. Endl. Ochotnický soubor ukončil svou činnost v roce 1957, kdy byl součástí Osvětové besedy Jeřice
Kron.,
Zprac.: J. Heligr (starosta)

KACÁKOVA LHOTA a NÁCHODSKO
o.Jičín
Ochotnický divadelní soubor v Kacákově Lhotě a Náchodsku měl název Klicpera a byl velmi aktivní. Důkazem toho bylo až 7 představení ročně, soubor zajišťoval i pěkné Silvestry. Režiséři - A. Poledne, Vitík. Činnost souboru trvala do 5O. let, později udržovala tradici dětská představení v režii řídících učitelů.
Zachovala se pěkná opona t roku 1903.
V roce 1996 vznikl občanský spolek KLaN, který provedl několik divadelních představení.
Zprac.: Gottlieb

Kamenice
o. Jičín
V obci působil divadelní spolek „Hlasoň“. Dále zde působilo Okrskové sdružení republikánského dorostu Konecchlumí - Kamenice, které působilo ve třicátých letech. Hrálo se v hostinci „U Dvořáků“.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Kopidlno
o. Jičín
Spolek divadelních ochotníků vznikl roku 1860. Hrávalo se v radnici. K režisérům, patřil Karel Brožek. V obci působilo i loutkové divadlo Sokola a Junáka. Přesnější informace pocházejí až z roku 1951, kdy byl změněn název ochotnického spolku na „Divadelní odbor závodního klubu ROH – ČSO v Kopidlně“. Od roku 1952 se hrálo v sokolovně, protože sál radnice byl zabrán pro sklad pšenice. V této době vznikl další divadelní odbor ZK ROH cukrovary v Kopidlně, který dal roku 1953 vystavět v Kopidlně přírodní divadlo podle projektu architekta Fišery z Prahy . Slavnostní otevření Hilmarova divadla v zámeckém parku proběhlo 23. 8. 1953. Roku 1954 byl opět otevřen sál radnice. Divadlo hostovalo i v okolních obcích, např. ve Slatinách, Libáni, Ledcích.
Kron.
Zprac.: J. Kořínková ( OMaG Jičín)

Kněžnice
o. Jičín
Divadlo v obci hrály v době první republiky Místní jednota Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. Roku 1938 zahájil divadelní činnost také republikánský dorost.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Kozojedy
o. Jičín
V obci existoval divadelní odbor Hospodářsko – čtenářského spolku, který se roku 1932 rozhodl, aby se postavilo stabilní jeviště. První divadelní představení bylo doprovázeno lampiónovým průvodem přes celou obec. Hrálo se v hostinci p. Šabacha. Tohoto roku sehrálo také Sdružení zemědělských korporací okresu Novobydžovského, Jičínského a Libáňského, pod protektorátem ministra zemědělství B. Bradáče, divadelní scénu „Žižkův boj“. Divadlo bylo hráno v lese, mezi valy u Češova. V průvodu, který hru předznamenával, byla husitská jízda, husitské vozy s lučištníky, střelci, jízda Č. z Vartenberka atd. Roku 1933 bylo hráno i divadlo v přírodě. Od roku 1952 působil jako režisér A. Hemek, místní kronikář. V druhé polovině padesátých let byla snaha, aby se divadelní scéna přizpůsobila politické situaci a podle toho byly také zařazovány i témata her, což bylo také jedním z hlavních důvodů, proč byla divadelní činnost v obci ukončena.
Kron.
Zprac.:J. Burda (kronikář)

Kostelec
o. Jičín
V hostinci čp. 1, který byl velkým nákladem restaurován roku 1922, bylo stálé jeviště, jakých bylo na venkově jen málo. Jeviště bylo majetkem besedy „Svatopluka Čecha“, která byla založena přičiněním tehdejšího starosty Fr. Tomášů. V červnu 1922 sehrály ochotníci v Kostelci divadlo v přírodě - „Cikánčina pomsta“ a dále „Jan Hus“.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Kovač
o. Jičín
Spolek divadelních ochotníků „Libuše“ byl založen roku 1925. O rok později zakoupil spolek od TJ Sokol Konnecchlumí jeviště. Roku 1927 bylo přistavěno k hospodě nové jeviště. Režisér byl V. Záveský. Roku 1928 byl zřízen při místním sboru dobrovolných hasičů dramatický odbor „Mošna“, který odkoupil od hostinského z Nemyčevse přenosné jeviště, jenž umožnilo hostovat s představeními i po okolních obcích, především v Konecchlumí v hostinci „U Smolíků“. Režisérem byl Karel Hyka. Roku 1951 obnovilo ČSM za pomoci J. Koukala a B. Stránského loutkové divadlo pro mládež. Dne 21. 11. 1953 začal svou činnost dětský soubor loutkového divadla za vedení J. Dytrycha, J. Víchové.
Kron.
Zprac. J. Kořínková (OMaG Jičín)

Konecchlumí
o. Jičín
Ve třicátých letech 20. století hrálo divadlo v obci „Okrskové sdružení republikánské mládeže Jičín, okrsek Konecchlumí - Kamenice“. Hrálo se v hostinci „U Dvořáků“. Roku 1931 se v obci představilo i jedno z kočujících divadel. Divadlo se hrálo i v přírodě, např: u p. Nováka na zahradě. Zde bylo roku 1933 hrán obraz selské rebelie od R. Utěšilové – „ Právo první noci“. Roku 1934 hrál v obci i divadelní odbor Sokola organizovaný člen ÚMDOS. Divadlo se hrálo i po druhé světové válce. V obci se hrálo i divadlo loutkové, které roku 1940 sehrála místní církev českomoravská.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Kyje – jen od šedesátých let
o. Jičín (starší dějiny existují, ale nebyly dány k dispozici)
V šedesátých letech byla v obci sehrána řada divadelních představení. V roce 1970 se při výroční schůzi MOB ( Místní osvětové besedy) obnovil díky M. Knapa ml. zájem o opětné obnovení loutkového divadla, které se zde hrálo v době vyučování učitele Petráska, jenž toto divadlo sám udělal. Divadlo, jeviště, kulisy a loutky byly přestěhovány z půdy bývalé školy do horní místnosti požární zbrojnice, která byla MNV propůjčena pro tuto činnost. Vedoucí kroužku byl M. Knap.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

KYJE
o.Jičín
Ochotnické divadlo působilo 1941/1968. Obec bez divadelního sálu, hrálo se v okolních obcch, vybudováno přírodní divadlo. Celkem odehráno l6 představení, režisérem her Josef Šulc. Počet členů : viz V. Komárek : Pojednání o mé radostné cestě...:"...v Kyjích se občané dohodli, že budou hrát všichni..."
Kron.
Na OÚ dokumentace, plakáty
(Holá)

LÁZNĚ BĚLOHRAD
o.Jičín
Činnost místních divadelních ochotníků zahájena v r. 1861 předvedením Klicperova divotvorného klobouku. Na to byl ustaven výbor spolku, první ředitel kaplan Bičiště. Již v r. 1863 měl spolek vlastní jeviště a odehrál 17 představení. 1881 oslaveno dvacetiletí divadla pochodňovým průvodem a divadelními slavnostmi - sehrán opereta Lucifer.
1849 pposkytnuto divadelníkům nové jeviště ve dvoraně lázeňského hotelu, slavnostní projev při otevření měl spisovatel K.V. Rais a divadlo dostalo jeho jméno.
Poslední hrou před německou okupací byla v r. 1938 Čapkova Bílá nemoc, poté činnost značně omezena.
Režiséři: Malý, Libich, Rulfová. Linke Lederer, života, Sehnalůovi, Fric, Lelek po válce potom Dr. Černý, učitel Babka, Sehnalová.
Festivalem za účasti ochotnických divadel z východních Čech oslaveno sté výročí založení divadla, až konec Raisova divadla učinil prodej lázeňského hotelu hradeckému podniku ČSAD, který při rekonstrukci budovy jeviště zrušil.
Seps.: Matějka

Lány
o. Jičín
Podle pamětníků se divadlo v obci hrálo asi od roku 1868 za vedení J. Litochleba, který jeviště s kapličkou vymaloval. Hrávalo se především v zimě, 2 –3 krát ročně. Roku 1870 vymaloval nové jeviště p. Ant. Šulc. Toto divadlo však bylo prodáno do Vrchoviny a poté se hrálo na vypůjčeném jevišti v krátkých i dlouhých přestávkách po dobu 25 let. Roku 1900 zřídili lánští ochotníci jeviště, které roku 1906 dali Sboru dobrovolných hasičů. Jeviště se půjčovalo do Hřídelce. Ve třicátých letech hrály v obci divadlo i Tělovýchovná jednota Sokol a hasiči. Válka divadelní činnost přerušila. V padesátých letech působila v obci „Osvětová beseda“, při níž pracoval i divadelní soubor, který získával výborná ocenění v oblastní soutěži. Roku 1961 se slavilo 60 let trvání divadla v obci. Slavnosti se zúčastnili i jeho zakladatelé: Antonín Kozel a Josef Mach, kteří stály u zrodu tehdejšího spolku divadelních ochotníků.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Lhota Zelenská
o. Jičín
„Kroužek divadelních ochotníků ve Lhotě Zelenské - Záhubech“ byl založen 16. 10. 1919 přičiněním Fr. Hradeckého a několika dalších občanů. Peníze byly opatřeny sbírkou po domech, jednotlivými dary a také půjčkou. Starší jeviště bylo koupeno od ochotníků ze Samšiny. Později bylo jeviště nově vymalováno. Činnost spolku řídil nejprve Fr. Hradecký. Roku 1953 byla ustanovena Osvětová beseda, v jejímž rámci působili i místní ochotníci.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Liběšice
o. Jičín
Roku 1913 byla v obci založena „Hospodářsko – čtenářská beseda“, která vlastnila mj. i divadelní jeviště. První divadelní představení je doloženo až z roku 1930. Roku 1932 se obec zúčastnila velkého představení „Žižkův boj“ v češovských valech. Ve třicátých letech hrál divadlo i republikánský dorost Liběšice. Roku 1936 se k divadelní činnosti spojil dorost z Češova, Žitětína, Liběšic a Labouně. Hrála se hra se zpěvy „Hanička z Podlesí“.
Kron.
Zprac. J. Holá (OMaG Jičín)

Libáň
o. Jičín
První divadelní představení bylo sehráno již v roce 1840. V roce 1859 bylo založeno druhé družstvo divadelních ochotníků, které trvalo do roku 1876, kdy zaniklo. K obnově došlo roku 1892, kdy byl vytvořen divadelní spolek „Bozděch“. Do roku 1923 se hrálo v hospodách i v přírodě. Od roku 1923 měl spolek již stálé jeviště a v padesátých letech bylo vybudováno přírodní divadlo. Od roku 1992 je spolek veden jako samostatné zájmové občanské sdružení. Mezi poslední režiséry patřili Marie Hejzáková, Vladimír Pavlíček, Julius Weipert, Hana Klapáčková.
Kron., kron, Osvětové besedy a spolku Bozděch, plakáty a publikace Muzejního spolku
Zprac.: J. Stránský (zástupce starosty a předseda och. div. spolku Bozděch)

LIBUŇ
o.Jičín
Tradici založil Antonín Marek tzv. Besedami (deklamace, zpěv, hudba). Divadelní spolek založen 3.1.1864, stanovy podle Čtenářsko divadelní jednoty Pokrok v Karlíně". Téhož dne obec přispěla půjčkou 24O zl. na místní divadlo. Od r. 1901 se stal ochotnický spolek dramatickým odborem Sokola v Libuni. Hrány také hry se zpěvy a operety. Za l. republiky činnost velmi bohatá, kolem 5 premiér ročně (1926 dokonce 8). Po 2. svět. válce činnost pokračuje, hraje se i dětské a loutkové divadlo. poslední záznam o představení 1972.
Režiseři : Antonín Marek, Josef Zelinka, Josef Rutkovský, Josef Petrák, Oldřich Dědeček,
Kron.
(Holá)
Libuň – doplnění
Počátky ochotničení se dají klást již do roku 1863. Povolení k uvedení her udělovalo tehdy c. k. místodržitelství. Někdy se hrávala i dětská představení. Výtěžek z představení šel často na dobročinné akce. Libuňské divadlo mohla shlédnout i řada okolních obcí. Divadelní oponu „Hej Slované“ namaloval roku 1905 divadelní malíř v Jičíně, p. Karpaš.
sokolská kron.
Zprac.: H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

LIBOŠOVICE
o.Jičín
Divadelní soubor Sokol založen 1919, od r. 1957 součástí Osvětové besedy, 1965 přejmenován na divadelní klub Vesna. 1989 přestavba jeviště na vinárnu, ukončena činnost souboru. Režisér Jan Novák z Malechovic, Vodseďálek, Fryšný, Zejbrdlík. Odehráno 54 představení, též dětský soubor. Účast na krajských přehlídkách v r. 1976, 1977, 1983.
Kron.
(Holá)

Lukavec u Hořic
o. Jičín
Ochotnické divadlo se v obci hrálo již od roku 1883. V této době se představení hrála v hostinci „U Vágnerů“. Počátky ochotnického divadla souvisí se spolkem „ Hospodářsko – čtenářská beseda Třebízský“, který vznikl roku 1896. Svou činnost plnil spolek až do dubna 1948, kdy byl zrušen a jeho majetek byl převeden na MNV a na nově utvořené Kulturní družstvo. V padesátých letech se Kulturní družstvo transformovalo na Osvětovou besedu. Vedle spolku hráli ve třicátých letech v obci divadlo i představitelé odbočky Československé národně – sociální mládeže a také ochotníci Mladé národní jednoty. Během války to byli potom členové Mladého národního souručenství Lukavec a po jejím skončení je doloženo jedno představení Svazu čsl. mládeže. Představení se hrála v místních hostincích. Poté, co roku 1934 vyhořel hostinec „U Drbohalvů“, byl na tomto místě vystavěn nový hostinec s velkým sálem a stabilním jevištěm. Režiséři: J. Šádek, I. Kraus, Fr. Fendrych, V. Číp, J. Bartoníček, J. Marks, B. Drbohlav, J. Mejvald, Kareš.

Pamětní kniha obce Lukavec a její přílohy, Nosek, J.: Obraz ochotnického divadla v Lukavci podle svědectví lukavecké kroniky, gymnázium Hořice 1996/1997.
Zprac. H: Fajstauerová (OMaG Jičín)

LUŽANY
o.Jičín
Dle svědectví pamětníků počátky divadelního ochotnictví kolem roku 1858. Z výtěžků divadelních představení pořizována výbava zdejšího kostela (lustr, oltář, baldachýn a p.), soubor čítal na 30 členů, hrávalo se v hostincích a v r. 1905 zakoupeno jeviště.
Veliké zásluhy na vedení souboru a řetii her na první republiky měl Josef Kozák, po osvobození pak říd. učitel Hejduk a Stanislav Bíma. Od r. 1906 nesl spolek ochorníků název "Vlastimil", který dokázal př.v r.1930 nacvičit 8 divadelních her.
Úspěchem souboru byla v r. 1959 hra K Stanislava "Návštěva nepřichází", která byla hodnocena jako nejlepší hra vesnického souboru v okrese Jičín, soubor posoupil do krajské přehlídky ve Skřivanech, kde se umístil na 2. místě.
Seps.: Matějka

MLADĚJOV
o.Jičín
Ochotnické divadlo se hrávalo a bylo na dobré úrovni. Hráli i letní hosté, ubytovaní v místních hotelích.
Zprac.: Matějka

Milovice
o. Jičín
První představení bylo odehráno roku 1902 v hostinci čp. 25. Divadelní činností se v obci zabývaly dva spolky a to Místní sdružení republikánského dorostu a Dorost ČSČK III. třídy obecní školy, kteří hrály loutkové divadlo. Představení se hrálo především v hostinci „U Fridrichů“. Režisérem MSRD byl J. Čurda a B. Sahánek. I po válce pokračovala divadelní činnost v obci. Roku 1949 se divadlo hrálo v přírodě, v zahradě „U Fridrichů“. Hrály se pohádky, ve kterých učinkovaly děti zdejší školy. Výtěžek byl věnován na školní výlet a učební pomůcky. Roku 1960 byl otevřen Kulturní dům, ve které, byla také hrána divadelní představní, především pro děti., které nastudoval ředitel zdejší školy J. Nechanický. (V 80. letech vystřídala divadla jiná zábava, např. sauna.)
Kron.
Zprac. J. Kořínková (OMaG Jičín)

Milovice
Nástupem nového řídícího učitele zdejší školy, Bohumila Sahánka, roku 1925, začala v obci divadelní činnost. Tohoto roku sehrál divadelní představení místní dorost v režii učitele J. Čurdy a řídícího B. Sahánka a žáci III. třídy vystoupili s loutkovým divadlem. V obci již v této době fungoval „Hospodářsko – čtenářský spolek Hanka“. Hrálo se na jevišti hostince „U Frydrichů“ v čp. 1. Každým rokem se ve škole konala žákovská besídka, na jejímž pořadu byly písně, tance, recitace žertovné výstupy a také divadelní představení, které se konalo u pana Bednáře v čp. 1, dříve „U Frydrichů“, ale také v Bříšťanech. Vedoucími ochotníků byli většinou řídíci zdejší školy: B. Sahánka, E. Štupl, Kubišta, J. Nechanický, mezi tím vykonávali režii i V. Čapek, J. Koudelka, Zamouřil a M. Jírů. V obci působila i hudební skupina. Za řídícího Kubišty se hrálo i v přírodě, na zahradě čp. 34 nebo na školní zahradě. V obci se také pořádaly místní, ale i okresní dožínky. Hrála zde místní milovická kapela, tancovalo se v krojích a bylo dokonce nastudováno i taneční vystoupení. S řadou divadelních představení („Paličova dcera“, „Prach a broky“, „Zorka“...) hostovalo místní divadlo i v okolních obcích: Sukorady, Lukavec, Bříšťany, Třebnouševes. Na Mikuláše a Silvestra se tradičně hrály a zpívaly kuplety. Václav Prýsek starší vypravoval anekdoty. Miroslav Vávra st. z čp. 31 sbíral celý rok příhody a nehody, které se v obci udály a byly potom o Silvestra sehrány jako humorné scénky (kdo a z jakého důvodu ve žních převrátil fůru, komu a kde sháněl zatoulané husy, komu uteklo o zabíjačce prase, komu pes zakousl slepice atd.). I po druhé světové válce byla sehrána řada divadel. Byla to především dětská představení , která sehráli žáci zdejší školy.
Zprac. Věra Jirková (Obecní úřad Milovice)
Kron.

MILETÍN
o.Jičín
Divadelní soubor Erben. První divadelní hra sehrána v r. 1827, činnost přerušil požár 1846. 186O-1866 sehráno 39 her. Řádné ustavení spolku 1.8.1867, do r. 1874 sehráno 32 divadelních her. Dále průměrně 2 hry ročně, ale např. 192l 16 divadelních her. Stálé jeviště od r. 1912, nové jeviště v kulturním domě 1953.
Pořádání Erbenových oslav a divadelních přehlídek. Roku 1972 činnost ustává, obnovena 1983. Pravidelná účast v soutěži Lidové umělecké tvořivosti, čestné umístění mezi nejlepšími soubory kraje se hrou Maryša.
Osobnosti: Jan Temnička, Jindřich Lacina, Jiří Kněžourek
Kron.
PAMĚTNÍ spis k jubilejním oslavám stoletého trvání českého divadla v Míletíně. 1827-1927. Miletín, Spolek divadelních ochotníků Erben 1927. l8 s.
16O. výročí trvání ochotnického divadla v Miletíně. Miletín, Osvětová beseda 1987. Nestr.
(Holá)

MLÁZOVICE
o.Jičín
Veškeré dostupné údaje o rozvoji divadelnictví v obci jsou obsaženy v knize Dr. Františka Kutnara "Mezi Chlumy a Kamennou Hůrou" - vydáno roku 1997. Panská hajná Jakub Hanych /1774-1853/, umělec samouk začal s nadšenci nejprve loutkovým divadlem, později hrál i hry vyšších uměleckých hodnot /1820 V.K.Klicpera "Rod Svojanovských"/.
Na jeho práci navázal Ladislav Riegl, velký vyznavač díla J.K.Tyla.
1911 se Mlázovičtí ochotníci odvážili k nastudování opery Prodaná nevěsta za vedení Václava Pácala /1862-1939/. Hrálo se pod hlavičkou Občanské besedy Svornost.
Po r. 1919 hrál Studentský kroužek Kalich a to domácí i cizí klasiku. Od 30. let, přes válečnou dobu a v závěru let 50. byla pak činnost méně výrazná, větší oživení v roce 1970, za režisérů Bažanta, ing. Kutnara a Čaňka.
V posledních letech hráno ve velkých časových rozpětích.
Zprac.: Matějka

Nadslav
o. Jičín
V obci působil Ochotnický divadelní spolek „Svornost“, jehož herci i režiséři byli z Nadslavi, Štidle a Křeliny. Divadlo se hrálo na zahradě „U Zajíců“ pod lesem, dále v „národním hostinci p. Fr. Drbohlava“, (později Vágnerově). Roku 1937 byla nacvičena ve Štidle hra „Pasekáři“, která se hrála na zahradě „U Bábelů“. Režii měl p. Suchánek. V letech 1913 - 1914 se zde hrálo školní divadlo, které hrály děti z Nadslavi a Štidle. K režisérem v této obci patřili p. Kupec z Křeliny, p. Vaňouček z Nadslavi p. uč. Lang ze Štidle.
Kron.
Zprac. J. Valenta (starosta)

Nová Paka
o. Jičín
Počátky divadelních her v Nové Pace je možné sledovat již od počátku 19. století. První hry proběhly pravděpodobně kolem roku 1803 pod vedením učitele V. Šádka. Hrávalo se v domě „U Löhnerů“, v sále „ U Endů“ a v Nové hospodě. Roku 1845 byla pořízena nová opona. Architekt Jan Machytka vytvořil roku 1866 novou oponu s pohledem na Novou Paku od Štikova. Tentýž rok vznikl ochotnický spolek. V letech 1872 – 1875 se hrálo „U Čermáků“. Poté se v letech 1875 – 1893 hrálo v bývalém večeřadle kláštera, pronajatém od okresního výboru. Hrávalo se ve prospěch nadace Fr. F. Procházky, Národního divadla, na ošacení mládeže, na městskou knihovnu, na pohořelé, na školu vídeňskou, na opatrovnu, pro živnostenský dorost, legionáře, invalidy aj. V devadesátých letech 19. století se hrálo v pivovarském hostinci, v novém hotelu, v letech 1922 – 1927 v Dělnickém domě a poté na vlastním stálém jevišti v Pivovarském hotelu. V letech 1973 – 1983 působil divadelní spolek při kulturním domu JKP. Roku 1983 činnost divadelního souboru zanikla.

Hrálo se zde i loutkové divadlo. Nejstarší dochované záznamy jsou z roku 1974. Loutková scéna kulturního domu JKP působila v bývalém domu pionýrů a mládeže v Nové Pace. Každoročně bylo připraveno asi 15 představení. V roce 1993 byla scéna loutkového divadla přemístěna do Městského kulturního střediska.
Kron., plakáty, fotodokumentace; Novopacko - vlastivědná monografie, III, 1929; pozůstalost Adolfa Švitorky
Zprac.: H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Nemyčeves
o. Jičín
V obci existoval Ochotnický spolek „Jirásek“, který mj. roku 1946 sehrál za spoluúčinkování mládeže a žactva obecní školy v tamní sokolovně hru na počest 96. narozenin TGM. Autorem byl P. Brázda a hra nesla název – „Věrni panu prezidentovi.“
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

OHAŘICE
o.Jičín
1936 ustavující schůze ochotnického spolku a založen "divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů," první hrou byla Jiráskova Lucerna, kroje si soubor vůjčil až z Prahy.
Válečná léta divadelní činnost přerušila a další činnost obnovena až 1949. Sehrána Tylova Fidlovačka na paměť divadelního účinkování J.K.Tyla v obci (dle obecní kroniky z 50. let min. století). Diváci na představení byli sváženi z okolních obcí. O několik let později soubor zaniká a žádná podobná činnost se již nerozvíjí.
Seps.: Matějka

OSTROMĚŘ
o.Jičín
Podnět k ochotnickým hrám dal učitelský sbor, který v r.1878 sehrál divadlo s dětmi. Prvním režisérem starších ochotníků byl obchodník Kohl a hráno v hostinci. 1909 pořídila Beseda nové jeviště a kulisy v hostinci "Na poště" a ročně hráno pravidelně několik představení. Lešetínský kovář hrán v r.1913 v přírodě v Hlásku.
1922 provedena reorganizace spolku na odbor divadelních obchotníků při Občanské besedě Komenská se vstupem do Ústřední matice divadelního ochotnictva československého. Repertoir běžný a pestrý, každým rokem okolo 4 - 6 představední. Při odhalení pomníků T. G. Masaryka v červnu 1935 sehrán Radůz a Mahulena. 1948 vznikl nový divadelní odbor ochotníků "Jirásek" při politické organizaci KSČ. Od r. 1959 hrána představení na stálém prostorném jevišti v sokolovně.
Režiséři: Sehnal, Mudr. Erben, Stěrba, Řehák, Knap, Kraus, Pešan, Fajt. 1980 založen loutkový soubor "Javorka" (Ludvík Bidlo a Mudr. Klouček), ročně hrána 4 představení.
seps.: Matějka

Ostružno
o. Jičín
Od roku 1922 hráli v obci divadelní představení sokolové. Roku 1926 se .připojil i Sbor dobrovolných hasičů. Následujícího roku se rozešla Divadelní jednota Sokol v Ostružně pro malý počet členů. Tělocvičné nářadí se dostalo do držení nově zřízeného tělocvičného spolku a peníze měl podle usnesení valné hromady obdržet ten kulturní spolek, který v Ostružně pořídí stálé jeviště. Roku 1929 pořádalo své první divadlo v přírodě „Okrskové sdružení republikánského dorostu v Ostružně“. Po válce byla činnost ochotníků obnovena roku 1946. Po válce se hrálo i divadlo v přírodě. Roku 1948 zakoupili ochotníci 100 skládacích židlí. Divadelníci často vystupovali i v okolních obcích, např v Mladějově, na Bradech atd. Roku 1951 se Spolek divadelních ochotníků připojil k Újezdní osvětové besedě v Ostružně jako dramatický odbor. V 50. a 60 letech hrálo divadlo žactvo zdejší školy.
kronika
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Pecka
o. Jičín
Ochotnické divadlo vzniklo v roce 1842 zásluhou pátera Jana Tomáška. Vzniku divadla dopomohla náhoda. Do obce zavítal herec a bývalý tenorista divadla v Linci, který aby uživil rodinu provozoval za pomoci místních ochotníků divadlo. Hrálo se v nově vystavěném hostinci. Pro velký úspěch se obyvatelé Pecky rozhodli vystavět si vlastní jeviště. Jeviště mělo několik opon (rytířský sál, město, les, žalář, apod.). Na přední oponě byla vyobrazena Pecka s postraními podobiznami Přemysla Otakara II. a Prokopa Holého. V hostinci „U Koruny“, kam se nové jeviště umístilo, se vešly dvě řady lavic. Roku 1877 byl založen Ochotnický spolek „Tyl“, který ukončil svou činnost v době první republiky. Další představení nacvičoval Sokol a to až do zastavení jeho činnosti za německé okupace. I během války nacvičili ochotníci několik her a to pod starým názvem spolku „Tyl“, ačkoliv již nebyl nikdy obnoven. Do roku 1949 se hrálo v dramatickém odboru Sokola, od roku 1962 – 1970 pod Osvětovou besedou. Významní režiséři byli Fr. Horák, St. Pátý, Fr. Rejč. Poslední ochotnické divadlo bylo sehráno v roce 1968 a poté ochotnické divadlo na Pecce zaniklo.
Kron., na OÚ fotografie, vzpomínky pamětníků, plakáty
Zprac. E. Machková ( ZŠ Pecka)

Podhradí
o. Jičín
„Zábavný a vzdělávací kroužek ochotníků v Podhradí“ byl založen na popud podhradského studenta Aloise Vaňoučka 16. 5. 1923. Cílem spolku bylo především pěstování dramatického umění. Na počátku třicátých let činnost spolku upadala. Roku 1936 ale již Spolek divadelních ochotníků v Podhradí za režie Ferdinanda Jakubce zvítězil v divadelní soutěži Vojanova okrsku v Jičíně ve druhé skupině hrou - B. Rajské Smolíkové – „Pero a koza“. Téhož roku bylo sehráno divadlo v přírodě, v lomu pí. B. Křelinové pod Loretou.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

PODULŠÍ
o.Jičín
Čtenářsko-ochotnický spolek Sv. Čech v Podůlší ustaven 3.4.1910.
Od r. 193O členem Vojanova okrsku v Jičíně a Ústřední Matice Divadelního ochotnictva Československého. Ročně hráno 3-5 představení. Záznamy končí r. 1934.
Kniha zápisů ze schůzí spolku z let 1910-
(Holá)

Popovice
o. Jičín
V roce 1855 byla v obci založena Hospodářsko – čtenářská beseda, jejímž jedním za základních úkolů bylo šíření a podpora zábavy a kultury na venkově. Zpočátku se muselo pro každou hru zapůjčovat jeviště ze sousední obce Lhoty Kacákové. Teprve roku 1904 bylo zde zřízeno jeviště. V letech 1911 – 1939 se hrálo přibližně jednou ročně. Během druhé světové války byla činnost divadla omezena, ale přesto byla sehrána některá představení a pro děti loutkové divadlo. Po válce byla činnost opět obnovena. Koncem 50. let činnost spolku zaniká především vlivem různých omezení ze strany úřadů.
Kniha protokolů - Zápisy ze schůzí a valných hromad Hospodářsko – čtenářské besedy, Jubilejní zpráva k 50. výročí založení Hospodářsko – čtenářské besedy.
Zprac.: M. Novotný (kronikář)

Prachov
o. Jičín
Dějiny amatérského divadla v obci začaly dne 8. února 1925, kdy byl ustaven „Čtenářsko – ochotnický spolek pro Prachov a okolí Jaroslav Vrchlický“ se sídlem v Kryštofově restauraci. Roku 1931 věnoval spolek prachovským chudým dětem, které chodily do školy do Holína, 1000 Kč.
Kron.
Zprac.: D. Malá (starostka obce Holín)
Podhradí – doplnění
Ochotníci z Podhradí také hostovali v okolních obcích. Roku 1924 sehráli ve Střevači hru „Vrah“, o dva roky později tamtéž „U Rybů“ hru Pasekáři.
Kron.
Zprac. J. Valenta (starosta)

Příchvoj
o. Jičín
První zmínka o ochotnickém divadle je z roku 1933, kdy je připomínáno utvoření hudebního kroužku při Divadelním spolku „ Havlíček“, tzn., že historie divadelního spolku je starší. Na programu byly operety i komedie. Poslední zpráva je z roku 1944, kdy byla hrána dokonce tři představení.
Kron.
Zprac.: D Karlová (starostka obce Markvartice)

RADIM
o.Jičín
Počátky ochotnického divadelnictví spojené s působením pokrokového kněze Jana Tobiáška, který v Radimi působil 1856/1868. Jeviště (kulisy) malovány v kartouzské trestnici. Z výtěžků divadelních představení zřízena obecní knihovna. Dále iniciátory divadla především studenti a místní učitelé. 1903 založen v obci Sokol i jeho divadelní odbor. Od té doby pravidelně 2 představení ročně - o vánocích a velikonocích. Repertoár klasický, převaha veseloher, hry se zpěvy i dětská obsazení.
V obci se narodil herec Národního divadla v Praze a ředitel Východočeského divadla v Pardubicích Karel Jičínský - vlastním jménem Koros.
Kron.
(Holá)

Rohoznice
o. Jičín
Agrární dorost si pořídil na počátku 20. století na vlastní náklady nové jeviště za 600 korun.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Roveň
Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ byl založen roku 1919 zdejším správcem školy, Josefem Severou. Jeviště, které zakoupil za 4000 korun František Najman z čp. 29, bylo umístěno v hostinci Anny Svobodové, čp. 46. Místní ochotníci se účastnili i průvodu, který byl připraven u příležitosti příjezdu TGM do Jičína, 22. října 1921. Roku 1925 bylo divadlo sehrané v Rovni opakováno i v Nepřívěci. O rok později pořádali místní ochotníci tři představení a divadelní ples. Divadlo se hrálo až do druhé světové války, kdy činnost spolku ustala a po ní již nebyla obnovena.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

SEDLIŠTĚ
o.Jičín
Hrávalo se někdy okolo roku 1925 v hospodě Na valše, hlavně dětské divadlo. Vzpomínky zaznamemány v časopise Listy starohradské kroniky.
Zprac.: Matějka

SAMŠINA
o.Jičín
Kdysi působil ochotnický spolek J.K.Tyl.
Zprac.: Matějka

Sekeřice
o. Jičín
Nejstarším dochovaným datem vzniku ochotnického spolku „Klicpera“ je rok 1897. Za svého trvání sehrál více jak sto divadelních her. Hrálo se i v přírodě. Tuto tradici započal jeden z prvních režisérů, učitel Žitný. Do roku 1947 se hrálo převážně v hostinci „U Kohoutů“, po roce 1948 potom v hostinci „U Pižlů“. Nejvíce se divadlo ale konalo na hřišti u lesa, kde byl nakonec vybudován letní amfiteátr. Dlouhou dobu budoval provizorní jeviště a kulisy člen souboru, truhlář J. Drobný. Za dobu trvání došlo několikrát k útlumu činnosti. Poslední znovuobnovení nastalo roku 1976, kdy v rámci založení organizace SPO Sekeřice vznikl i divadelní kroužek. Největší úspěch měla především Lucerna, na jejímž úspěchu se podíleli především její režiséři J. Holý a Zd. Smutný (režisér Jiráskova divadla v Novém Bydžově).Tímto rokem také činnost ochotnického divadla v obci končí.
Zápis o založení divadelního kroužku, dobové materiály, vzpomínky pamětníků
Zprac.: V. Šádek (místostarosta)

SOBOTKA
o.Jičín
Nejstarší doklad o provozování divadla v Sobotce je z roku 1628, kdy školní bakalář dostal odměnu za to, že "komedii do chrámu Páně připravil".
Zprávy o divadle z minulého století publikovány v Pamětech
starého vlastence od Jos. L. Turnovského a v rukopisné studii Miroslava Vlacha Sobotka a divadlo.
Nejcennějšími archivními materiály jsou 2 pamětní knihy ochot nického divadla v Sobotce, kde jsou zaznamenána všechna předs tavení od 7O. let minulého století, včetně her, které provozo valy kočující společnosti a her, které režíroval Fráňa Šrámek.
Hrávalo se pod hlavičkou Sokola, Sdružení studujících Soboteckých, Nové scény, Baráčníků, politických stran a naposledy Osvětové besedy.
Zprac: Matějka

Soběraz
o. Jičín
Roku 1891 byla založena Občanská beseda, která hrála v obci první divadelní hry. Roku 1922 bylo sehráno divadlo v přírodě. Roku 1931 sehrála společně Občanská beseda a Agrární dorost tři divadelní představení u hostince „Na Klepandě“ .Nové jeviště bylo zřízeno roku 1932, autorem byl J. Dvořák. Divadlo hrál i sbor dobrovolných hasičů. Roku 1949 se divadlo v obci hrálo pod vedením režisérky J. Buchilové.
Kron.
Zprac. J. Kořínkové (OMaG Jičín)

STARÉ HRADY
o.Jičín
Hrávalo se po vzniku prvné republiky, hlavně pohádky a operety, režie Marie Poláčková.
Zprac.: Matějka

STARÁ PAKA
o.Jičín
Divadelní ochotnický soubor založen r. 1850, repertoár především buditelské hry. Před l. svět. válkou již 40 členů. Po válce název Ochotnický divadelní spolek Hálek ve Staré Pace - 60 členů. Repertoár klasický,též hry se zpěvy a operety.Největší rozmach za l. republiky a po 2. svět. válce, za totality soubor zanikl.
Kronika, dokumentace, plakáty, kulisy rekvizity shořely při požáru.
Vzpomínky pamětníka - člena a režisera souboru.
(Holá)

STŘEVAČ
o.Jičín
V r. 1920 ustaven Spolek divadelních ochotníků Havlíček. měl 56 členů a vlastní stanovy. Režiséři spolku: Havelka, Hlavatý, Prokop, Hoďboď, Slavík. Pamětní kniha souboru uvádí do r. 1944 47 divadelních her a operet. Hrálo se v hostinci, někdy v přírodě na louce na mlýnem. Účast v soutěžích Vojanova okrsku Jičín (1946 třetí místo). Poslední nastudovaná hra "Prodaný dědeček" v r. 1944.
Seps.: Matějka
Střevač – doplnění
Divadlo v obci provozovala i Místní skupina republikánského dorostu ve Střevači, založená roku 1927. Již tohoto roku proběhlo také jejich první představení. Hrálo se především v hostinci „U Vurtů“. Roku 1930 bylo na paměť 250. letého výročí povstání selských rebelů odehrána hra od Jiřího Mahena „Selská rebelile“. Součásti slavnosti byl průvod s alegorickými vozy, selskou jízdou a dorostem v národních krojích. Hrálo se na louce p. M. Hlavávčka. Režii měl Jos. Fejfar z Chyjic. Ve Střevači se hrálo také loutkové divadlo. Roku 1930 pořídil vlastním nákladem loutkové divadlo p. uč. Vavroušek, který pořádal v hostinci „U Zahrádků“ loutkové vlastenecké hry pro děti i dospělé. Vedle toho se v obci odehrála řada školních představení , které se začaly hrát již roku 1908. Po druhé světové válce se roku 1950 konalo několik divadelních představení, které sehrálo ČSM v Batíně.
Kron.
Zprac. J. Valenta (starosta)
Střevač – doplnění
„Kroužek divadelních ochotníků ve Střevači“ založil roku 1909 p. řídící učitel Bohumil Letovský, který téhož roku zakoupil jeviště a řídil přípravu her. Kroužek neměl stanovy ani předsednictvo. Divadelní představení byla až do první světové války velmi častá, poté divadlo zaniklo. Na konci války ale divadlo obnovil pan Josef Horák, studující učitelského ústavu v Jičíně. Hrály se nejvíce veselohry a kusy s malou výpravou. Výtěžek byl věnován na dobročinné účely. Po odchodu J. Horáka, řídil divadlo učitel Adolf Rupert, narozený v sousední Nadslavi. 26. prosince 1920 byl v hostinci pana Ekrta ustanoven „Spolek divadelních ochotníků Havlíček“ místo dosavadního divadelního kroužku. Hrály se frašky, operety, dramata atd. Od roku 1921 v obci působil jako nový režisér řídící učitel Josef Vaňouček. Repertoár divadelních představení byl velmi bohatý („Lešetínský kovář“, „Lucifer“, „Tajemství myslivny“....). Roku 1922 sehráli divadlo „Hastrman“ i místní školní děti.
Kron.
Zprac. J. Valenta (starosta)

SUKORADY
o.Jičín
Datum vzniku souboru není znám, r. l903 jej přejímá do své správy Hospodářsko-čtenářský spolek Přemysl. Vlastní jeviště, l9l3 vyhořelo. Po r. l9l8 na repertoáru legionářské hry, l921 vstoupil soubor do Sdružení divadelních ochotníků Hořického okresu, nazývyného Erbenův okrsek. Po l. svět. válce vznikl v obci další divadelní soubor, l924 dochází ke sloučení. 1926/1937 sehráno 9 představení, za války činnost přerušena, obnovena l946. V dalších letech zájem opadal a obě jeviště byla zlikvidována.
l9O8 režisérem souboru Otakar Ferbas, řídící učitel v Sukoradech, otec herečky V. Ferbasové, která se zde narodila.
Kron. Hospodářský čtenářský spolek Přemysl
Zprac.: Matějka

SOBČICE
o.Jičín
Divadelní ochotnický spolek Neruda založen asi před 100 lety, od r. 195O působil pod hlavičkou Osvětové besedy a TJ Sokol. Ročně 3 až 4 premiéry, vlastní jeviště v místním hostinci, sál pro 25O diváků. Ukončení činnosti r. 197O. Režiséři : Fr, Machek, Fr. Jiránek, Jar. Mádle, Mir. Ulrych, Josef Laušman.
Kron.
(Holá)

ŠÁROVCOVA LHOTA
o.Jičín
"Kroužek divadelních ochotníků" hrával od r. 1872, desítky členů, koncem století se hrálo až 6 kusů ročně. Roku 1913 22 členů.
"Spolek divadelních ochotníků" ustanoven 15.1.1922 jako řádný člen Erbenova okrsku Ú.M.D.O.Čs. Roku l934 48 členů.
Roku 197O ochotnické divadlo zaniká.
Osobnosti: František Hnyk, Stanislav Řehák, František Pour.
Kron.
Pamětní kniha Spolku divadelních ochotníků českoslov. v Šárovcově Lhotě
Yprac.: Holá

Štikov
o. Jičín
Roku 1911 byl založen divadelní odbor u Sboru dobrovolných hasičů. Od založení do konce své činnosti v roce 1925 bylo sehráno celkem 45 her.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

SVATOJANSKÝ ÚJEZD
o.Jičín
Spolek založen v březnu 1927 s názvem "Divadelní ochotníci republikánského dorostu", stanovy schváleny Zemským úřadem v Praze. Živelně hráno dovadlo před r. 1927 pod hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů, vznik ochotníkův obci patrně 1884 (dle chystaného padesátiletí v r. 1934).
Dle zápisu se poslední schůze divadelníků konala v červnu 1949, poté se spolek rozpadl. Jeviště dále využíváno příležitostně ke školním besídkám.
Seps.: Matějka

TŘEBNOUŠEVES
o.Jičín
První doložené ochotnické představení r.1873 Fidlovačka, týž rok 7 představení. 31. prosince 1896 ustaven ochotnický spolek Třebnouševes, každým rokem sehrána 2-3 představení, někdy i 7.V době l. svět. války činnost přerušena, 22.11.1921 změna názvu na Divadelní kroužek místní osvětové komise, 1924 opět změna názvu spolku - TJ Sokol a hospodářsko-čtenářská beseda. 1939-1944 ročně 1-2 představení. Poslední představení (148) 6.4.1958 - Vdavky Nanynky Kulichovy.
11.9.1921 vystupuje spolek na Jiráskových oslavách v Hořicích se hrou Psohlavci - účinkovalo 8O osob.
Kron.
(Holá)

TŘTĚNICE
o.Jičín
Ve Třtěnici existovalo ochotnické divadlo již před 90 lety. Název souboru není znám, divadlo náleželo pod TJ Sokol. Hrálo se v místním hostinci na rozkládacím podiu, ale i na návsi u lesa, který se jmenuje Kabáty. Režie : p. Kosáček, Rufert, Klaban, pro školní děti p. Bělohlávková, Vágenknechtová. Zachovalo se několik kulis a malovaný závěs.
30 let pracuje v obci dětský folklorní soubor Sedmikrásky, který hraje mj. i jednoduché hříčky a divadelní tradici udržuje. Vede jej po celou dobu p. učitelka Vágenknechtová
Zprac.: Gottlieb

Tužín a Podháj
o. Jičín
Divadlo v obci zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů. Hrálo se především na svatodušní svátky a často v přírodním prostředí. Poprvé je o jejich činnosti zmínka roku 1930. Roku 1935 se odehrálo divadelní představení ve středu obce, kde kulisy tvořila cesta s obytnými staveními. Hlediště bylo z části na dvoře p. Rejfka a zčásti na cestě vedoucí ke kapličce. Dne 31. 12. 1946 vyhořela usedlost Fr. Glose, kde byly uloženy divadelní rekvizity.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Tetín
o. Jičín
Jediná informace související s divadelnictvím v obci se vztahuje k roku 1933, kdy sbor dobrovolných hasičů zakoupil jeviště. Později v obci hostovala řada divadel.
Kron.
Zprac. J. Kořínková (OMaG Jičín)

Třebovětice
o. Jičín
Roku 1873 byla zřízena „Jednota divadelních ochotníků“. Téhož roku si ochotníci pořídili vlastní jeviště, které vymaloval a upravil zdejší malíř p. E. Bajer. Část příjmů bylo věnováno školní knihovně, Národnímu divadlu v Praze. V 80. letech 19. století sehrálo hru i cerekvicko - třebovětické studentstvo. Roku 1895 vznikla v obci „Ochotnicko – čtenářská beseda v Třebověticích. Byly hrány komedie, dramata , hry se zpěvy atd. Roku 1903 byla společnost přejmenována na „Hospodářsko – čtenářskou besedu“. Od roku 1911 začala ve spolku převládat hospodářská činnost. Kulturní činnost během války zcela ochabla. Divadlo se začalo opět hrát roku 1921 a obnovila se činnost besedy. Hrálo se ještě v roce 1934. Po druhé válce bylo první představení sehráno roku 1947.
Kron.
Zprac. J. Holá (OMaG Jičín)

TUŘ
o.Jičín
Počátky divadelnictví sahají do r. 1880 a jsou shodné se sousední obcí Butoves. Hráno živelně, až v r. 1890 založen pěvecko-ochotnická spolek Tyl (zakladatelé učitelé Lemberk a Zajíček). Postaveno jeviště za 140 K. Hrány běžně dostupné hry s vesnickou tématikou a opakovány zábavní večírky. 1918 obnovena činnost Stroupežnického Furianty, 1924 se spolek rozpadá. Až 1936 členové hasičského sboru křísí touhu po divadle. Příchodem řídícího učitele Aloise Jiránka nastává nejlepší doba v historii souboru, hraje se i opereta. 1940 založen spolek Vojan, který čítal 41 členů a hrálo se i v přírodě (Jiráskův Otec). Pro úbytek mladých členů a značnou zaměstnanost bylo poslední představení odehráno 9.4.1944.
Seps.: Matějka

Uhlíře
o. Jičín
Spolek mládenců „Rozkvět“, založený roku 1907, sehrál v obci řadu divadelních představení. V letech 1922 – 1924 byla v činnosti spolku drobná odmlka. Hrálo se v hostinci „U Hančilů“ a režisérem byl p. Lánský. Půjčování jeviště z obce Javoří bylo velmi nesnadné , především pro velmi těžkou přepravu, a tak si spolek pořídil v roce 1925 jeviště vlastní. Kulisy maloval L. Pech. Divadlo v obci hrály i děti a to v hostinci p. Herbrycha ve prospěch žákovských potřeb. V roce 1928 sehrála v přírodě představení i Místní osvětová komise. Roku 1931 hrál v hostinci u p. Nováka místní hasičský sbor. Roku 1947 řídící učitel získal pro divadelní činnost dolnojavořskou mládež a téhož roku s dolnojavořskými ochotníky nastudoval několik her.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Úhlejov (část obce Chroustov)
o. Jičín
Roku 1890 souhlasila místní školní rada v Chroustově s pořízením divadelního jeviště pro místní ochotníky celé školní obce – Chroustov, Úhlejov, Želejov. Úhlejovští ochotníci si toto jeviště vypůjčili za mírný poplatek až do roku 1923. Od roku 1924 měl kroužek divadelních ochotníků, později divadelní sbor Sboru dobrovolných hasičů, nové jeviště, které bylo pořízeno z obecní sbírky. Oponu a kulisy zhotovil akademický malíř M. Středa z Miletína. Hrálo se v hostinci „Na Zavadilce“,ale i divadlo v přírodě. K režisérům patří především J. Jákl, později K. Holek. Hostinec „Na Zavadilce“ byl uzavřen v roce 1955 a tím skončil i možnost dalšího pokračování v ochotnické činnosti, protože nebyla k dispozici žádná divadelní místnost.
Školní kron., kroniky obce a Sboru dobrovolných hasičů,, publikace – Domov v kopcích
Zprac.: J. Munzar (kronikář)

Úbislavice
o. Jičín
Počátky zdejšího divadelního spolku souvisí se Stavem , který k obci Úbislavice patří. Roku 1896 byl založen sbor dobrovolných hasičů, který sehrál v den odhalení pomníku padlým, dne 17. 5. 1925, divadelní představení „Jménem Jeho Veličenstva aneb Poprava Jos. Kudrny.“ Roku 1916 byl přičiněním p. Šorma založen „Divadelní ochotnický spolek“, který spojil divadelní nadšence z Úbislavic, Stavu a Štěpanic. Hrálo se v hospodě p. Šorma, který zde nechal postavit jeviště a u malíře p. Lva objednal oponu s Přemyslem Oráčem. Díky sbírkám se postupně dokupovaly kulisy. Režiséři byli většinou učitelé ze čtyřtřídní obecné školy v Úbislavicích a na repertoáru byly především jednoaktovky, frašky a kuplety. V roce 1924 se TJ Sokol Úbislavice rozhodl postavit své ochotnické divadlo, které hrálo v hostinci „Pod Kumburkem“. Zdejší hostinský, p. Nypl, podporoval místní ochotníky a přispěl i na zakoupení kulis. Po roce 1930 převzal hostinec zeť p. Nypla, p. Chrtek. Tehdy bylo k hostinci přistavěno pevné jeviště a díky příspěvku Kampeličky byla zakoupena sametová opona. Roku 1938 pořádal sbor „Staročeskou svatbu“, národní slavnost, v jejímž průvodu bylo 85 osob v krojích. Během druhé sv. války bylo divadlo zakázáno, ale ihned po jejím skončení se činnost ochotníků obnovila. Po roce 1948 se opět začalo hrát pod vedením režiséra, řídícího obecné školy, p. Bubáka. Protože TJ Sokol byla v této době zakázána, začalo se hrát pod názvem „Divadelní kroužek Osvětové besedy“. Na programu byly především estrády k MDŽ, MDD atd. Po tomto období, v roce 1980, se vrátil divadelní soubor k celovečerním představením. Divadelní soubor pracuje i v současné době v hostinci „ Pod Kumburkem“ v počtu 20 členů.
Kron., vzpomínky vnučky p. Šormy ze Stavu, vnučky p. Nypla a dcery p. Chrtka.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Újezd pod Troskami
o. Jičín
Divadlo provozovalo v obci nejprve „Čtenářsko – hospodářské beseda“. Poté byla nahrazena novými organizacemi. „Místní osvětová rada“,vzniklá roku 1945, a „Místní skupina svazu české mládeže“ pořádala roku 1948 divadelní hru J. Haise – Týneckého – „Voják“. Hrálo se „U Kolářů“. Jeviště bylo získáno již roku 1947, po zrušené besedě.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Valdice
o. Jičín
V obci existovala „Divadelní jednota Tyl“. Roku 1919 byla vybudována nová sokolovna, kde měl i spolek své stálé jeviště. Ve dvacátých letech sehráli divadlo společně s Tělocvičnou jednotou Sokol žáci obecní a měšťanské školy. V roce 1923 zde sehrál železnický spolek „Podhořan“ Kolárovo drama „Monika“. Roku 1924 sehráli skauti z Valdic první “panáčkové divadlo“. Téhož roku byla Osvětovým svazem vojenství uspořádána velkolepá Žižkova oslava na severním svahu Zebína. Děj se odehrával na kopci a na lukách. Divadlo uvedl průvod s alegorickými vozy. Oslavou J. Žižky se zabývala i hra provedená téhož roku hasičským sborem. Sokol se účastnil následujícího roku oslav 75. narozenin TGM, na kterých sehrál hru „Na úsvitě“. „Divadelní jednota Tyl“ dokončila roku 1925 zřízení nového jeviště. Divadlo hrály v této době především „Divadelní jednota Tyl“, hasiči, sokolové a skauti. I k 80. narozeninám TGM roku 1930 byla v obci sehrána divadelní hra . Roku 1935 bylo sehráno několik loutkových her loutkaře Šimka. Roku 1937 sehrálo hru „Zborov“ rodičovské sdružení ochotníků. Ani válka nepřerušila divadelní činnost. Roku 1947 bylo hráno loutkové divadlo. Roku 1960 byla zřízena stálá scéna loutkového divadla. V padesátých letech začala hrát i SČM. Místní ochotníci hostovali i v okolních obcích. Roku 1961 vystupovalo již loutkové divadlo i ochotníci pod Osvětovou besedou. Roku 1965 bylo loutkové divadlo přemístěno do nové místnosti u kulturního domu, ale jeho činnost se již nepodařilo obnovit. Roku 1971 sehrál ještě představení pro děti „Loutkářský kroužek Rudé hvězdy“, kterému bylo loutkové divadlo předáno do užívání.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Valdov
o. Jičín
Divadelní spolek ochotníků byl založen roku 1912. Hrálo se v hospodě „U Knapů“ a „U Lauerů“. Na oponě byl stupecký kostelík a hospoda. Jeviště bylo později prodáno do Svatojánského Újezdu. Hrálo se za vedení učitele Háka dvakrát až čtyřikrát do roka. I během první světové války se hrávalo a výtěžek byl věnován nemajetným školním dětem. Po roce 1918 se hrálo v hospodě „U Braunů“ a z výtěžku představení se opravovaly sochy v obci a nakupovaly knihy. Až do roku 1946 nacvičoval s dětmi učitel a kronikář Kužel. Roku 1958 byla škola v obci zrušena. Školní třída pak byla využívána jako veřejná místnost obce, kde se mj. hrálo divadlo. Některá představení se hrála i v přírodě, na místě zvaném „Peklo“. S některými představeními hostovali místní ochotníci i v okolních obcích. Poslední představení v obci se uskutečnilo roku 1969.
Kron.
Zprac.: E. Knapová (kronikářka)

Vojice
o. Jičín
První zmínka o divadelním představení je z roku 1896. Domácí spolky pořádaly divadelní představení ve prospěch postavení pomníku M. Jana Husa. Hrávalo se v hospodě „U Čermáků“, později i v hostinci „Na rohu“. V roce 1887 byl Josefem Douskem založen Hospodářsko – čtenářský spolek „Hálek“, který pořádal mj. i divadelní představení. Z roku 1929 se zachovala první zmínka o divadle v přírodě, hrálo se na pozemcích J. Teichmana a Kalvody. Herci sehráli hru Tomáš Svoboda od Lemberka. Divadlo v obci hrál Sokol, hasičský sbor, Spolek mládenců a organizace národních socialistů. Místní ochotníci hostovali i v okolních obcích, např. v Mlázovicích, Konnecchlumí, Chomuticích a Chotči. Hrálo se 5krát až 12krát ročně. Mezi režiséry patřili J: Kalvach, Al. Khun, Lad. Chmelík, V. Bílek, prof. Krych, J. Šulc. Ve Vojicích hostovalo také loutkové divadlo. Roku 1938 si obec pořídila vlastní loutkovou scénu. Roku 1950 hrál ve Vojicích i loutkář Kopecký, který učinkoval v hostinci „U Čermáků“. Od roku 1969 začala dětská divadelní představení, která řídila Marie Khunová.
Kron.
Zprac. J. Kořínková (OMaG Jičín)

Vršce
o. Jičín
V obci pořádala divadelní představení především Tělocvičná jednota Sokol. Roku 1933 bylo například na oslavu 83. narozenin TGM pořádáno divadelní představení společně s přednáškou o prvním prezidentovi. TJ Sokol hrál především ve třicátých letech 20. století.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

VOLANICE
o.Jičín
Počátky ochotnického divadla spjaty se spolkem Beseda - datum jeho vzniku a trvání není znám. Zachovala se pouze stará opona.
1919 založen Sokol, při kterém zřízen dramatický odbor. Ročně se hrají 2 představení - na vánoce a na velikonoce. Za okupace hrány především operety, tíž divadlo v přírodě. Za totality zrušením základní školy v obci i zákazem některých her divadlo zaniká.
1926 založeno Místní sdružení Republikánského dorostu - též pořádá divadelní představení.
Vzpomínky člena souboru, kronikáře
(Holá)

Vřesník
o. Jičín
V obci byl roku 1903 založen Sbor dobrovolných hasičů, v jehož rámci se utvořil divadelní odbor. První zmínky o jejich divadelním vystoupení jsou z roku 1925, kdy sbor sehrál divadlo na vřesnické návsi. Mezi první režiséry patřila pí. uč. Anna Jetmerová. Několikrát divadlo Sboru dobrovolných hasičů hostovalo v hostinci p. Karla Hofmana v Tetíně. Roku 1927 se k ochotničení v obci přidala i místní mládež, která v hostinci p. Fr. Zívra sehrála vlasteneckou hru se zpěvy. Žáci zdejší školy hrály i společně s dospělými. Místem představení byl i hostinec Jana Kunca. V přírodě se divadlo hrálo u lesa „Skalka.“ V roce 1936 se představila i Místní skupina republikánského dorostu, která sehrálo lidovou operetu a její divadelní činnost pokračovala i v následujících letech. Režisérem MSRD byl Oldřich Rejzek z místní četnické stanice. Roku 1940 sehrála divadelní představení mládež Národního souručenství. Poslední zprávy o divadelní činnosti v obci pocházejí z roku 1942.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Vrchovina
o. Jičín
Divadlo se v obci započalo hrát již roku 1850 za vedení p. Bergera. Zpočátku se hrávalo po světnicích, nejčastěji u p. Adama. Brzy se v ochotnictvu utvořily dvě strany. Stranu novou vedl p. Křížek. Až do roku 1869 se často hrálo ve statku p. Pilaře. V této době byl do obce dosazen učitel Václav Antonín, který se školními dětmi sehrál několik dětských her. Ochotníci si vypůjčovali jeviště z obce Lány a hráli ve statku p. Materny, starosty a hostinského, který jeviště později koupil. Pro různé nesrovnalosti ale přestali ochotníci na jevišti p. Materny dále učinkovat a koupili si jeviště z obce Ždírnice. Od roku 1976 se hrálo v hostinci čp. 1. Roku 1896 byla zřízena nová dekorace a jeviště. Oponu a kulisy vymaloval Josef Hrubý, zahradník z Vidochova. Dřevěné části jeviště vytvořil Jan Spanilý. Po odcestování režiséra Josefa Hrubého v roce 1898 jej v jeho činnosti nahradil Fr. Tinna. 13. 6. 1905 byly výnosem c. k. místodržitelství v Praze schváleny stanovy nového spolku „ Čtenářské a divadelní jednoty ve Vrchovině“. Hrálo se především v divadelním sále hostince Jana Militkého. Činnost byla během první světové války zastavena. Zápisy roku 1925 končí.
Pamětní kniha Čtenářské a divadelní jednoty ve Vrchovině.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

VYSOKÉ VESELÍ
o.Jičín
"Vzdělávací ochotnický spolek" založen před r. 186O. Zmínky o činnosti souboru ještě v letech 1903, 1912, 1918. Ochotnickou divadelní činnost dále přebírá TJ Sokol Značnou část repertoáru tvořily operety, hrálo se i loutkové divadlo. Záznamy do 70. let.
též Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů ve Vysokém Veselí.
Kron.
(Holá)
První ochotnický spolek v obci vznikl před rokem 1860, vystupoval i v blízkém okolí. V květnu 1885 založen Dobrovolný hasičský sbor, který se také zabýval divadelní činností. 1868 vznikla odbočka Sokola novopackého, později rozvíjela svoji činnost již jako samostatná jednota a vedle tělovýchovného poslání se zabývala i amatérským divadlem. 1910 při této jednotě vznikl hudební odbor "Červená šestka", který účinkoval při divadelních vystoupeních. Sokol zakoupil loutky a hrálo se i loutkové divadlo.
1889 zřízena Osvětová beseda, která též hrála divadlo.
1899 založena Národně vzdělávací dělnická beseda K.H.Borovský, která jako podpůrný spolek zajišťovala divadelní představení finančně.
Seps.: Matějka

Zámostí – Blata
o. Jičín
„Čtenářsko – ochotnický spolek Havlíček“ působil v období první republiky. Svá představení hrál jednou až dvakrát ročně ve zdejším hostinci nebo v přírodě. Mezi režiséry patří V. Adamec, B. Drbohlavová, L. Holan. Počet členů souboru se pohyboval kolem 30 osob.
Kron.
Zprac.: Fr. Kozák (kronikář), M. Adamec (starosta)

ŽELEZNICE
o.Jičín
Nejstarší divadelní spolek Podhořan založen 1872. Režiséři: Steinbach, Rychtr, ak. malíř Věnceslav Černý, Gruner, Jehlička, Zindr, Kykal, Vágner. Spolek míval 60 členů. Ve hrách často spoluúčinkovala vnučka nujemce hotelu slečna Vedlichová, pozdější umělecké jméno Blanka Waleská, členka ND. V r. 1929 se část ochotníků oddělila a založila spolek Vojan, režiséři Šabaka, Šulc a Budilová.
1930 vzniká loutkové divadlo, loutky a dekorace provedl ak. malíř Věnceslav Černý.
Seps.: Matějka
Železnice - doplnění
režiséři: F: Steinbach, Fr. Rychtr, V. Černý, Fr. Grüner, Fr. Jehlička, J. Zindr,, B. Kykal, Vl. Vágner; režiséři Vojanu: Fr. Šabaka, J. Šulc, M. Budilová; režisér loutkového divadla vzniklého roku 1930 – Fr. Bartoš.
Kron.
Zprac.: H. Fajstauerová (OMaG Jičín)

Žlunice
o. Jičín
Počátky místního divadelního spolku spadají do roku 1910, ale divadlo se hrálo již před jeho založením. Představení byla pořádána v hostinci „U Jezdinských“, jeviště se stavěla na sudy od piva, prkna z vozu tvořily podlahu, kulisy a opona se dělaly z papíru, židle byly popůjčované po vesnici. Nově utvořený spolek sehrál své první představení v srpnu roku 1910. Brzy byl spolek rozšířen i o hudební odbor. V prosinci 1910 byla pořádána Akademie ve prospěch zemské jednoty na ochranu opuštěných dětí. Za mobilizace a během války do roku 1917 narukovali na vojnu všichni mužští členové spolku, ale v omezené míře se divadlo provozovalo dále. Po vzniku republiky se činnost spolku opět obnovila. Roku 1926 bylo zhotoveno nové jeviště. Následujícího roku spolek přijal název „ Ochotnický a divadelní spolek J. K. Tyl“. Často se hrálo i venku. V období protektorátu se muselo žádat o povolení provozování her na příslušném úřadě v Kolíně. Během války činnost neustala, byly hrány především operety a veselohry. Dopisem od Okresního úřadu v Novém Bydžově ze dne 29. června 1951 bylo vedení spolku vyzváno, aby byla provedena likvidace spolku a jeho činnost převedena na základnu masových organizací ROH, ČSM a Újezdní osvětové besedy. Místní spolek se dne 6. července 1951 sloučil s místní jednotou hasičů. Tímto také divadelní nadšení ustupuje. Roku 1967 byla prováděna stavební úprava sálu, veškeré zařízení bylo vybouráno, kulisy i sametová opona vyhozeny pod kůlnu. V této době činnost místního divadelního spolku končí.
Josef Matyáš – historie divadelního ochotnického spolku J. K. Tyl ve Žlunicích.
Zprac.: J. Matyáš

Žeretice
o. Jičín
Roku 1921 byl v obci založen „Zpěvácký spolek Smetana“, jehož cílem bylo pěstování zpěvu, dramatického umění a literatury české. Spolek sehrál mnoho her a také se účastnil při pohřbech příslušníků církve československé.. Zřídil si též své jeviště. Roku 1942 byl spolek dobrovolně likvidován.
Kron.
Zprac. H. Fajstauerová (OMaG Jičín)


Seznam zaslaných fotografií

č. 1 – Slavnost 500. výročí smrti J. Žižky (dobývání Veliše) – 19. 6. 1924

č. 2 - Slavnost 500. výročí smrti J. Žižky (dobývání Veliše) – 19. 6. 1924, skupina

učinkujících

č. 3 - Slavnost 500. výročí smrti J. Žižky (dobývání Veliše) – 19. 6. 1924

č. 4 - Slavnost 500. výročí smrti J. Žižky (dobývání Veliše) – 19. 6. 1924

č. 5 - Slavnost 500. výročí smrti J. Žižky (dobývání Veliše) – 19. 6. 1924, hlediště

č. 6 - Slavnost 500. výročí smrti J. Žižky (dobývání Veliše) – 19. 6. 1924, hejtmané vojsk Žižkových

č. 7 – Divadlo „Na letním bytě“ z roku 1920, na louce na Čeřovce, Jičín

č. 8 – Hra ochotnického spolku „Tyl“ v Jičíně na vojenském cvičišti u kasáren v roce 1922 – aktovka „ Jedovatý pavouk“

č. 9 – Princezna Pampeliška, představení DTJ, dramatického odboru v Jičíně, 1920

č. 10 – Představení Jiráskova „Pana Johanese“ v Jičíně, v Mrňákově divadle – Český ráj, na oslavu 10. výročí Studentského domu

č. 11 – č. 8, č. 9, č. 10

č. 12 – Spolek divadelních ochotníků v Nadslavi „ Svornost“, pod vedením učitele Fr. Langa (uprostřed)

č. 13 – Školní představení v Nadslavi, 1913 / 1914

č. 14 – č. 12

č. 15 – divadlo ve Střevači

č. 16 – S.D.O. Havlíček ve Střevači, 20. 5. 1934 – „Pomocný Šťoura, po lásce mžourá“

č. 17 – Střevač – „Staročeské máje“, 12.5. 1929, MSRD

č. 18 – S.D.O. Havlíček – Lucifer, 12.3. 1922

č.19 - S.D.O. Havlíček – Lucifer, 12.3. 1922, plakát

č. 20 – Staročeské dožínky ve Střevači, 26. 8. 1928, MSRD

č. 21 – Selská rebelie sehrána MSRD ve Střevači 24. 8. 1930

č. 22 - Úprava přírodního divadla na Čeřovce, 1951

č. 23 - Úprava přírodního divadla na Čeřovce, 1951

č. 24 - Úprava přírodního divadla na Čeřovce, 1951

č. 25 – čtyři kopie plakátů ochotnického divadla v Lukavci (příloha Seminární práce: Nosek J.: Obraz ochotnického divadla v Lukavci, gymnázium Hořice, 1996/1997.)

č. 26 – Stanovy divadelního spolku „Podhařan“ v Železnici, 4s.


Seznam zaslaných fotografií


č. 1 – Divadelní spolek „Svornost“ z Nadslavi sehrál roku 1937 hru „Pasekáři“ v obci Štidla na zahradě „U Bábelů“, režie Suchánek z Jičína – 2ks

č. 2 – Střevač 24. srpna 1930, „Dramatická scéna OSRD Jičín“ zde sehrála „Selskou rebélii“ – pohlednicový formát - poděkování hercům

č. 3 – SDO „Havlíček“ Střevač –

Marie Slavíková v roli cikánky na jevišti „U Votýpků“ – 2 ks

SDO „Havlíček“ Střevač hostoval roku 1937 v Ostružně

Česká beseda, tančeno v Chyjicích – 2 ks

č. 4 – Plakát SDO „Havlíček“ ve Střevači

č. 5 – SDO „Havlíček Střevač“ ve Svojku (U Jilemnice)

SDO „Havlíček“ Střevač

č. 6 – Osvědčení za účast v režisérském kursu

č. 7 – 20. 3. 1926 sehrály děti měšťanské školy v Cerekvici v hostinci Josefa Hladíka divadelní hru „Lesní ženka“

č. 8 – divadlo ze Svojku – 2 ks

č. 9 – Plakát Ochotnického souboru Osvětové besedy Milovice

č. 10 – Milovická kapela za druhé světové války - 2ks

č. 11 – Milovice - Paličova dcera, sehrána místními ochotníky

č. 12 - Milovice - Paličova dcera, sehrána místními ochotníky

č. 13 – Milovice – Prach a broky, sehráno místními ochotníky, 3 ks

č. 14 – Brtev – ukázky z divadelních představní

č. 15 – Brtev – ukázky z divadelních představní

č. 16 - divadelní představení „Hraběnka Marie“ v Jičíně v prosinci 1925

č. 17 - Fidlovačka sehraná divadelním spolkem „J. K. Tyl“ v Jičíně 16. a 18. 12. 1918 v jičínské sokolovně

č. 18 - Opereta „Děvče jaké jsem si přál“ v divadle Český ráj“ v Jičíně roku 1928

č. 19, 20, 21 - Divadelní představení „Půlnoční slunce“ v Libáňi, foto V. Španihel 3ks

č. 22 - Divadelní kroužek „J. K. Tyl“ Hořice
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':