Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kosmonosy, excerpce pro MČAD 1998-2002

KOSMONOSY o.Mladá Boleslav viz též Horní Stakory
CČAD s. 23, 393
Obr.CČAD s.132: Plenérová inscenace hry Arnošta Dvořáka Husité - průvod Sirotků s mrtvým Žižkou.
Dramatický odbor strany čsl. socialistů Kosmonosy hru realizoval v zámeckém parku v Josefodole u Mladé Boleslavi, režie J. Kroha, 23. června 1922.
kostel sv. Kříže, 1688 - 1784: divadelní činnost řádu piaristů.
DČD I., s. 169, 351
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Dramatický odbor čsl. socialistů - stanovy schváleny 29. 7. 1921, když ještě v dubnu téhož roku nebyl spolek povolen. Dobrovolně se rozešel 26. 11. 1938. V roce 1930 měl 42 členů, 1936 70 členů.
SOkA Mladá Boleslav: OkÚ Mladá Boleslav kn 346, ka 19 spolkové agendy manipulace 1916-36
ONV Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
Dělnický spolek divadelních ochotníků Jiří Wolker - v roce 1928 došlo k pokusu o vytvoření spolku, který byl na základě obsahu stanov zakázán.
SOkA Mladá Boleslav: OkÚ Mladá Boleslav ka 19 spolkové agendy manipulace 1916-36
Spolek divadelních ochotníků - stanovy byly schváleny v roce 1868, v roce 1930 měl 30 členů, zanikl roku 1931.
SOkA Mladá Boleslav: OkÚ Mladá Boleslav kn 346, ka 19 spolkové agendy manipulace 1916-36
ONV Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
Divadelní spolek “Jirásek” - evidován od roku 1940. V roce 1950 měl 67 členů. Likvidoval na schůzi 23. 1. 1951 a začlenil se jako Jirásek, dramatický odbor závodního klubu ROH Autorenovy n. p. Činnost evidována do roku 1959, kdy uvedl Talisman Nestroye.
SOkA Mladá Boleslav: OkÚ Mladá Boleslav kn 352, ONV Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8 (Šimonek)
Nelze přesně říci, která představení byla česká. Piaristé hrávali rádi latinsky. Byly to hry vyloženě školské, spojené s výukou latiny. Žači, kteří v tamějších představení hráli, ovšem pocházeli z českých rodin širokého okolí. (Ron)
1843 hráno na jevišti, které tu zanechala kočovná společnost, hráno také německy do r. 1866 , znovuzřízení spolku, též večerní divadelní přednášky, ("jak o nich na sjezdu opočenském a v Div.listech mluveno bylo". 1880 zakládající člen Matice divadelní,
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě.
Praha, Otto 1882 str. 156 Kosa. (viz též Almanach Mik.Boleslavského s.80. kDÚ
O divadelní činnosti v místě jsou zmínky už kolem 1860. První Spolek divadelních ochotníků tu od té doby hrál až do 1922. 1920-1938 vyvíjelo v místě činnost několik souborů, ale organizačně se rozpadly. Z nich 1938 zal.Divadelní spolek "Jirásek". Do 1943 provozoval vybraný repertoár / i současný/, sehrál 25 her, měl 160 členů, z toho 92 činných. (JM)
Ve službách Thalie II. s.226.

1702 hudba a divadlo jako výuka k vytváření intelektuálních schopností a společenské výchovy žáků piaristického gymnazia (lat.ital.něm.čes.) Gymnazium přeneseno do Mladé Boleslavi.
1839 zal.Spolek divadelních ochotníků - Čech a Němec, Úklady a láska, Křivopřísežník, Isak Lövy. V inscenacích divadelní společnosti řed.Emila Rotta hostovali místní ochotníci.
Náročný repertoár: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Strakonický dudák, Naši furianti, Fidlovačka ...
Rozštěpení po l.svět.válce. Zal. Divadelní odbor Čs.národních socialistů Dramatika
1922 společná inscenace "kosmonoské, debřské, josefodolské, mladoboleslavské a bradlecké divadelní elity" , 800 účinkujících, scéna ak.arch.Krohy, zvláštní vlak z Prahy. Z výtěžku zřízena scéna v hostinci U českého lva. (Paní mincmistrová, Kupec benátský)
1926 účinkují ve filmu Řina, natáčeném v kosmonoském zámku.
Zal. divadelní soubor sociální demokracie. (Janošík)
Ve 30 letech sloučeny soubory do Divadelního spolku Jirásek. - období operet a her se zpěvy. V poválečné době měl spolek 132 členy. Dirigoval tu pozdější dirigent ND Jan Štych, muzikolog Josef Kotek. Bohatá činnost až do začátku 6O.let., kdy se stal součástí Osvětové besedy, postupně byl zničen inventář a soubor byl zlikvidován.(JV)
ŠLÉGL, Jaroslav: Divadlem se poznává život. In: Kosmonoské noviny 6-7/97 kART
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
1702 záznam o činnosti piaristického školství. Hrálo se spíše v latině a v italštině než v němčině či v češtině. Témata antická anebo náboženská. Přenesením gymnázia do Mladé Boleslavi zájem o divadlo končí. 1835 vznik Pěveckého spolku Hlahol, 1839 Spolku divadelních ochotníků. Brzy byli aktivní pouze česky, výtěžky byly věnovány školním dětem. Část členů byla z Mladé Boleslavi, kde takový spolek ještě neexistoval. Z repertoáru - Čech a Němec, Úklady a láska, zájem veřejnosti byl značný. Soubor hrál i v Mnichově Hradišti, ve Skalsku. Další repertoár Zvíkovský rarášek , Paní
mincmistrová, Strakonický dudák, Naši furianti, Fidlovačka, Jedenácté přikázání... 1895 v soutěži Pojizerské župy získali diplom. Věnuje se péče o výběr repertoáru, 1914 - 1918 v činnosti pokračují v omezené míře. Po 1918 se utvořil Divadelní soubor Čs. národních socialistů Dramatika, zejména z řad mládeže /Hoši z první legie, 1922 v josefovském parku Jiráskovi Husité, zúčastnili se ochotníci z Debře, Josefova Dolu, Mladé Boleslavi, Bradlece, vojenská posádka z Mladé Boleslavi, celkem 800 účinkujících, architekt J.Kroha/. Z výtěžku znovuzřízena moderní scéna U českého lva /Molićre, Paní mincmistrová, Kupec benátský.../. 1926 se ochotníci zúčastnili natáčení filmu Řina /Kronbauer/ v místním zámku, režie J.S.Kolár, herci Pištěk, Kronbauerová, Norman/. Sociální demokraté hráli ve Šliftu, U Balounů, na Rychtě a v parku léčebny. V Borku u Debře uvedli Jánošíka. TJ Sokol pořádal představení společně se spotrovním vystoupením. Před 1938 se spolky spojily v divadelním spolku Jirásek. Následovala série operet a lehčího žánru za spolupráce místních hudebníků /Země úsměvů, Viktorka, Její pastorkyňa, Charleyova teta, Sůl nad zlato, Lešetínský kovář../. 1938 - 1945 byl spolek omezován cenzurou. Přesto sehráli ještě dobrý repertoár, od operety, přes zábavné kusy až po nosná národně osvětová témata. 1944 byla jeho činnost zastavena. Po 1945 činnost ochotníků utrpěla citelnou ztrátu jinou společenskou angažovaností řady členů, zejména mládeže. I když měli 132 členů. Mimo místo hostovali v okolních obcích. Odpoledne hráli pro děti, večer pro dospělé. 1952 získal v Podjizerských nějvyšší ocenění za Matku. 1948 byl rokem vysoké politické aktivity, ale i krizí ochotnické činnosti. Místní rodák ministr Václav Kopecký věnuje ochotníkům výrazný finanční dar, zároveň z tohoto kolektivu ale akční výbor vylučuje několik členů. Na repertoáru jsou v těchto letech např. Jirásek, Piskáček, Drda, Gogol... 1950 se soubor začlenil do ZK ROH Autorenova. Uvádějí Šrámka, Goldoniho, Jiráska, Vrchlického, Němcovou, Tyla, Kornejčuka, ale i muzikál Lišák Pedro, Nestroye Talisman... 1963 spolek pro nezájem MěNV a veřejnosti likvidoval, včetně vzácného archivu a knihovny s rukopisnou dokumentací. Část kolektivu přešla do mladoboleslavského Kolára. Skončila i spolupráce s benátským Kvapilem, s dobrovickým Dobrovítem.
ŠLÉGL, Jaroslav: Historie divadla v Kosmonosích. Rkp.pro připravovanou publikaci Kosmonosy a okolí. 1997 kART
DČD IV/231 "Mimo Prahu psal agitační hry např. kosmonoský Adolf V.Bukovský. Tyto texty však trpěly ještě příliš schematickým vedením konfliktu a černobílou kresbou charakterů."
Plakát Čtyry stráže na jednom stanovišti a Přítel v nouzi ,1844, "S vysokým povolením se bude k založení Opatrovny malých dítek v Kosmonosích od ochotníků provozovat."
Školní muzeum v Horních Stakorách.
1946 DS SČM. (Zahrádková)
Stráž Severu, 1946,č.168,s.2
Malé jeviště odkoupili od německé kočovné společnosti 1856. Na něm pořádali po několik let představení. Další léta činnost ochabla. 1863 činnost obnovena, hrálo se česky i německy. Zájem veřejnosti značný. Z nějakých důvodů se ochotnícké družstvo rozešlo. 1867 se znovu sešli a začali hrát. Repertoár tehdy obvyklý, některé hry měly reprízy. 1869 /jinde 1872!/ zal. Spolek divadelních ochotníků. Umělecko-výchovná dramaturgie narážela zpočátku na nepochopení veřejnosti, později se situace zlepšila. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 405-406.
ZÁVODSKÝ, Artur: Jiří Kroha a divadlo. In. Otázky divadla a filmu II. Brno 1971, s. 157 - 187.
OD 1958/3, s.54.
ÚMDOČ 1922: Sp. div. och.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':