Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jablonec nad Nisou, excerpce pro MČAD 1998-2002

JABLONEC nad Nisou viz též JABLONECKÉ PASEKY, KOKONÍN, MŠENO nad Nisou, PRO SEČ nad Nisou, RÝNOVICE o.Jablonec n.N.
CČAD s. 111,191, 216, 218, 224, 263, 343
Tady se sousedským divadlem začali až 1825. Hry si sami psali (Mecl a Ignác Šimůnek). Na repertoáru prý Umučení, David, Sv. Eustach, Josef a bratři. Režisér a nápovědou byl učitel Mencl, (viz též Jilma). Světské, ochotnické divadlo začíná od roku 1848.Dle rkp. (Ron)
1870 zal. Česká beseda a s ní se datují počátky českého divadla. Prvním představením byla truchlohra Mlynář a jeho dítě. Vedle knihovny a společenských besed bylo toto divadlo hlavním prostředkem k soustřeďování českého života. Hrálo se v hostincích Grosswardein, Jaegerhorn, Zur Bastei. 1875 získali sál u Bergmanů a jeviště bylo zvětšeno. Hrál se převážně Tyl a Klicpera. Prvními ochotníky byli úředníci německých firem a mezi návštěvníky byli i němečtí občané, hovořící česky. Shoda národností trvala až do 1881 kdy nastaly národnostní různice. Téhož roku byla činnost zastavena, neboť české divadlo zkomíralo pro nedostatek místností až do 189O, kdy se hrálo v Kabeláčově domě / ? Javorin/. 1891/?/ znovu zahájili činnost. 1895 došlo k dalšímu úpadku odchodem funkcionářů. 1900 se hrálo 100. představení, Jedenácté přikázání. 1907 bylo otevřené městské divadlo /zřejmě jen pro Němce/. 1908 se dramatický odbor besedy přetvořil na Dramatický odbor sdružených národních spolků .1909 získali ochotníci v nově postaveném Národním domě vlastní jeviště, stavba byla v podstatě zaplacena z výtěžků z divadla. Soubor vykazoval značnou aktivitu, jen 1912 se uskutečnilo 28 premiér. 250.premiérou 1913 byla Lucerna. Během válečných let byla činnost ochromena odvody můžů, ale soubor hrál dále. 1916-18 byla ale činnost České besedy úředně zakázána. 1918 činnost českých ochotníků dostala významný impulz. Zároveň zal. Dělnické divadlo. 1919 zal. Dramatický odbor DTJ Sv.Čech, vlatnící divadlo v přírodě. 1938-45 byla okupací činnost všech přerušena. Po osvobození se většina občanů vrátila a ochotníci divadlo obnovili ve spolku Tyl. 1947 nastudovali 5 premiér, na repertoáru byli především čeští a sovětští autoři. 1947 to bylo 6 premiér. V příštích letech se jejich počet v průměru takto ustálil. Do repertoáru přibyly i operety. Byl založen soubor mladých a vedení souboru cílilo k vyšší kvalitě při menším počtu novinek. V té době v souboru hostovali profesionální herci /Pešek, E.Frejková - režie/. Přesto, že hostování profesionálních umělců bylo velmi časté, soubor profesionální scénu nesuploval, ale hledal vlastní vývoj a tvář. Účastnil se řady festivalů a v 6o. a 70 letech patřil k umělecky výrazným amatérským divadlům v kraji. (JM)
Stoletá tradice...I. s.19., Javorin s. 76
1871 počátky českého ochotnického divadla v místě. Sehrálo významnou roli v soustřeďování českého obyvatelstva. Nepřekonatelné byly pro Českou besedu překážky ze strany německého úřednictva. Využití nového profesionálního divadla /postavené 1907/ nepřicházelo v úvahu, bylo jen německé/. Hráli proto ve vinárně B.Seidla v Mozartově ulici, U Bergmanů v Soukenné ulici, Na Staré střelnici pod nemocnicí, Na Baště a potom v nově zřízené budově České besedy /Národní dům/. 1921 úspěšné provedení V studni. První české představení v profesionálním divadle bylo 1936 "Zlatá nit", kterou předtím několikrát reprízovali v Národním domě. V divadle ji hráli dvakrát i pro žáky německých škol. 1945 zahájilo divadlo jako české Večerem ruské hudby a poezie. Připravil soubor z Mladé Boleslavi. Vlastní soubor Svobodný kolektiv hrál pravidelně /Stroupežnický, Nedbal, Šalda/. Po otevření divadla v Liberci zde vznikl operetní soubor, který se střídal s operetou, operou a činohrou z Liberce. Divadlo 1948 pojmenováno na Divadlo Julia Fučíka. V padesátých letech se profesionální soubor rozešel. Na scéně vystupovaly pouze zvané hostující soubory takřka z celých Čech. Divadlo bylo poté místem také pro hudební koncertní život, pořádaly se zde slavnostní pořady, národní divadelní přehlídky, mezikrajové přehlídky amatérské tvorby, krajské přehlídky sborové tvorby, pěvecké soutěže, cykly pořadů pro BSP, soutěžní vzdělávací cykly pro mládež, přehlídky souborů zájmové umělecké činnosti i komponované pořady. JM
KULICHOVÁ, Marie, Hruška Miloš: 80 let jabloneckého divadla. Kulturní a společenské středisko v Jablonci nad Nisou,1987.9 str. kART
1919-1938 DS DTJ Sv.ČECH, asi 1920-1938 DS NJS J.K.TYL, 1921-1938 DrO Čsl.mládeže socialistické, 1921-1938 žáci obecné a měšťanské školy, 1922-1923 DrO Volné myšlenky, 1923-1938 studenti Obchodní akademie, 1924-1938 Sokol, 1925 Česká živnostenská škola pokračovací, 1932-Národní socialisté, ÚMŠ, 1932-1938 dorost ŽOS, 1933-DrO Církve čsl., 1934 Dorost odb.OPM, 1936 Dívčí školy. 1946 DS J.K.TYL, DrO Katolické charity, DrO KSČ, 1958 DS ZK Jablonex, 1992 DDS.Hrálo se v ND,DD, Myslivně, v přírodním divadle mezi Jabloncem a Prosečí. (Zahrádková).
Českolipské listy, 1992,č.13 Borský klas, 1956,č.27 Stráž Severu, 1946,č.11,s.ř, č.28,s.3, č.33,s.3, č.94,s.3, č.101,s.2, č.127,s.3, č.139,s.2 Českolipský kraj, 1931,č.5,7,11,27,28, 1932,č.13,14,16,42, 43,47,48, 1933,č.11,43, 1936,č.8,11,12,14,15,17,43, 1937,č.3 Český sever, 1903,č.3 Liberecké listy, 1933,č.11,16,38,49,, 1934,č.8,9,16,38,48, 1935,č.9,38,39 Český sever, 1929,č.22,26,29,35, 1930,č.12,22,43,47,48,49, Naše hory, 1919,č.11,s.5, 1920,č.46,48,50,1921,č.9,10,11, 15,16-17, 1922,č.41,44,46,48,51, 1923,č.33,42,47, 1924,č.6, 7,16,24,47,48, 1925,č.7,9,12,13,14,17,19,21,43,45
Táborský: s. 457 - 461
JEČNÝ, Alfrad: 100 let ochotnického divadla v Jablonci nad Nisou. Amatérská scéna 1971, r. 8, č. 11, s. 2 - 4. kART
DOUBA, Adin: V Jablonci včera, dnes a zítra. Amatérská scéna 1971, r. 8, č. 11, s. 6 - 7. kART
ZÁJMOVÁ umělecká činnost na Jablonecku. Jablonec n.N. OKS 1971. Nestr. SOA
Jablonec n.N
WOLFOVÁ Marcela: Počátek formování divadelní práce na Jablonecku v době Rakousko-Uherska, za první republiky a v prvních dvou letech boje o socialistické umění. Maturitní práce. Jablonec n.N. 1975, 51 s. (dějiny jabloneckého spolku J.K.Tyl na základě studia jeho spolkové kroniky a poválečného periodika Stráž severu)
KRONIKA ochotnického spolku J.K.Tyl 1931 - 1936 (sbírka plakátů, vzpomínky Josefa Johna) SOA Jablonec n.N.
Ochotnický divadelní soubor J. K. Tyl
Dramatický odbor dělnické tělovýchovné jednoty Svatopluk Čech
Tvořivě-dramatický soubor “Ansámbl”
Divadelní spolek loutkářů Vozichet
Divadelní soubor Flogiston při SVVŠ v Jablonci n. N.
Divadelní soubor Sever
Nové divadlo
Divadlo AB
DK 652
Divadelní soubor ZK Kovozpracujících závodů
Divadlo hudby ZK Plastimat Jablonec n. N.
Jablíčko
Brčál (Strnad)
ÚMDOČ 1922: Dram. odb. Národního domu (vyřazen 1923)
DDOČ 1930: Sídlo obvodu (Burian s. 198)
1956 nastudoval Soubor n.p. Jablonecké bižuterie Piskáčka Děvče z předměstí. /JM/ OD 1956/1, str. 17.
DS ZK Jablonecké sklárny OD 1957/2, s.42. OD 1957/8,s.187. OD 1957/11,s.261.
Soubor J.K.Tyl při OV Svazu zaměstnanců v školství studuje Jegora Bulyčeva. OD 1957/11,s.261.
Účast v soutěži v Hodkovicích. OD 1958/3, s.69.
DS ZK Jablonex předvedl na 4.národní přehlídce novinu Lidé z Dangaardu /Nexö/.
OD 1958/8, s.183. OD 1958/9, s.215.
DS OV Odborového svazu zaměstnanců ve školství Jegor Bulyčov a ti druzí. Tři zlí kmotři /Kožík/. Nyní Dundo Maroje /Držič/.
OD 1958/8, s.190. OD 1958/9, s.213. OD 1958/9, s.215.
V Jablonexu od 1953 ochotnický soubor německých občanů, vystupovali německy. Vedle estrád a koncertů hlavně divadelní hry - Loupežníci, Na dně, večer Hanse Sachse, vojcek, autoři dále Anzengruber, Hauptmann. Nyní Lidé z Dalgaardu /Nexö/.
DS Sever ZK Autobrzdy Společný byt /Dobričanin/. Zájezdy. OD 1958/9, s.213.OD 1958/9, s.211.
Krajská přehlídka. OD 1959/7, s.164.
DS J.K.Tyl Revizor, účast na krajské přehlídce nejlepších souborů v Jablonci, OD 1959/7, s.164. Národní přehlídky viz BČAD č.966 Adresář 93: LS Jablíčko
DS Jablonex
Kubíkovo divadélko
DS J.K.Tyl
Soukromá divadelní společnost loutkářů Vozichet

1997 Příspěvky OkÚ obdržely- např. oblastní přehlídka Železnobrodské divadelní hry (15 tis. Kč.), Josefodolské divadelní jaro (12 tis. Kč), Tanvaldská oblastní přehlídka souborů hrajících pro děti Zlatý člunek, divadelní přehlídka O desenského medvěda Deník Jablonecka, 04.01.1997
1997Okresní přehlídka dětských recitátorů, divadelních a loutkářských kolektivů.
Deník Jablonecka, 18.02.1997
Brčál, Vichr z hor (Dotazník ÚLK 1999.)
Loutkové divadlo:
1999 zal. dětský soubor loutkářů v DDM. 16 členů, vedoucí Jiřina Polanská. Děti se učí nejen loutkoherectví, ale i dramatickou výchovu. První vystoupení 1999 na okresní přehlídce dDS v Městském divadle. Na výročním trhu uvedli kramářské písně. (JM)
MINSTROVÁ, Zuzana: Regionální ochotníci hrají o postup. Mladá fronta Dnes 20. 3. 1999. TELECKÁ, Blanka: Začínající mladí loutkáři. Deník Jablonecka 3. 4. 1999.

JH 1966:DS J.K.Tyl: Robert - Duvivier - Jeanson - Kohout: Marie - Octobre
JH 1969: Jonson: Lišák aneb komedie bez lásky

Loutkové divadlo:
LCH 1987, 1988, 1989: Loutkářský soubor Pružinka
LCH 1991: Kubíkovo divadélko
LCH 1993, 1996: VOZICHET
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.