Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty:

Státní okresní archiv Beroun

Okresní kulturní středisko Beroun
1954 - 1990
Prozatímní inventární seznam

Evid. č. 98
NAD 967

Beroun
Úvod
Okresní osvětové domy a jejich nástupci okresní osvětová střediska byly poradenskými a metodickými zařízeními pro vzdělávací a kulturně osvětovou činnost okresních a místních národních výborů, kulturních institucí a společenských organizací. Nahradily osvětové rady, jež byly zřízeny dekretem prezidenta republiky č. 130 z 26.10. 1945 a zrušeny vlád. nařízením č. 101 z 5.7. 1950. Jejich činnost byla zprvu upravena nařízeními ministerstva školství, věd a umění a ministerstva vnitra. Nejdůležitější právní normou pro činnost OOD a později OKS byl tzv. osvětový zákon č.52/59 Sb.
Okresní osvětové domy byly zrušeny v polovině roku 1971 a jejich náplň převzala okresní osvětová střediska.
Okresní kulturní středisko v Berouně vzniklo na základě usnesení rady ONV v Berouně z 19. 8. 1971 s působností od 1.9. 1971. Tímto dnem ukončil svou činnost berounský okresní osvětový dům i s metodickým střediskem v Hořovicích.
Organizační struktura obou institucí byla stejná. Dělily se na 4 základní útvary:
1) útvar ředitele, jež plnil úkoly zajišťující provoz instituce
2) útvar mimoškolního vzdělávání, který organizoval různé vzdělávací akce, poskytoval metodickou pomoc kulturním zařízením NV a SPOZ spolupracoval s okresním protialkoholním sborem, Socialistickou akademii a dalšími vzdělávacími institucemi.
3) útvar zájmové umělecké činnosti (ZUČ). Toto oddělení se staralo o soubory i jednotlivce na úseku lidových hudebníků, amatérských zpěváků a tanečníků, mluveného slova, amatérských divadelníků a loutkářů, foto i kino amatérů a výtvarných oborů. Dále zajišťovalo řadu soutěží okresního rozsahu, okresní i krajská kola celostátních soutěží a bylo také spolupořadatelem i finále celostátních soutěží (např. akordeonového festivalu v Hořovicích).
4) útvar názorné agitace a propagace tvořil součást ZUČ, od něhož se časem oddělil a utvořil samostatný oddíl. Jako hlavní náplň bylo zajistit oslavy politických výročí, a to jak po stránce organizační, tak po stránce výtvarně-propagační, organizoval dále vysílání rozhlasu po drátě a pořádal výstavy.
Posledním úsekem byly speciální služby, které zajišťovaly provoz tzv. podniků technické lidové zábavy, tj. kolotoče, houpačky a střelnice a do jejich kompetence spadalo také promítání filmů.
Hlavním posláním okresních osvětových domů a později v době normalizace osvětových středisek bylo zabezpečit úkoly při realizaci stranické a státní kulturní politiky v ideové morální a estetické výchově a vzdělávání občanů. Po pádu totalitního režimu ztratila osvětová střediska svá opodstatnění a byla v roce 1990 zrušena.


Charakteristika

Fond OOD a OKS má časový rozsah 1954 – 1990 a je zachován velmi torzovitě. Nejstaršími písemnostmi jsou pouze mzdové listy externích pracovníků z let 1954 – 1956. Nejstarší písemnosti zachycující chod osvětového domu, pocházejí až z 60. let. Náhodně se dochoval balík písemností z let 1964 – 1966 a jeden pořadač spisů z r. 1967 a zmíněné mzdové listy z let 1954 až 1956 a 1962 – 1967. Také písemnosti OKS se nedochovaly kompletní. Písemnosti ze 70. let byly předány do okresního archivu v roce 1983, spisy z 80.let byly odevzdány archivu až po zániku střediska v roce 1990, a to v několika etapách.
Spisový řád nebyl u OOD zaveden a u OKS platil až od 1.1. 1982, spisy se evidovaly v centrálním podacím protokole a pak se předávaly na jednotlivá oddělení (útvary), kdy se po vyřízení zakládaly do skupin. Počet těchto skupin se měnil podle potřeby. Centrální podací protokol se však nedochoval. Jak u OOD, tak u OKS se ukládání písemností nevěnovala zvláštní pozornost. Velká většina spisů nemá kancelářské poznámky o evidenci v PP, ba dokonce je řada písemností, které odesílaly obě instituce bez jednacích čísel.
Při pořádání materiálu se u OOD uchovaly původní skupiny a písemnosti OKS se uspořádaly podle spisového a skartačního řádu z 11.11. 1981. Při vnitřní skartaci fondu byly vyloučeny pozvánky na schůze, multiplicitní písemnosti, objednávky kancelářských potřeb, pozvánky na různé kulturní akce pořádané mimo okres, smlouvy OKS z jiných okresů, které byly zaslány zdejšímu OKS jako vzor, měsíční a čtvrtletní hlášení o plnění plánu práce, kniha materiálových zásob z let 1972 – 1973, nemocenské dávky zaměstnanců OKS z let 1972, 1973, návrhy na dovolenou, schvalování dovolených 1972-1974, vyúčtování náhrad za práci přes čas a cestovních náhrad, návrhy odměn za mimořádné úkoly za roky 1972 – 1974 a zápisy ze schůzí rad a plén ONV i KNV týkající se kultury.


Literatura
Sbírka zákonů a nařízení Republiky československé, roč. 1950 a 1959
J. Janák a J. Kubíček: Přehled vývoje ústavních a správních institucí v Československu od roku 1945, skripta UJEP v Brně 1972

Z á k l a d n í ř a d a


Okresní osvětový dům v Berouně

II. SPISOVÝ MATERIÁL
b) spisy
Organizační řád OOD 1963 kt 1
Plánování
Plány činnosti, zprávy o plnění plánu, 1964-1968, komplexní rozbory 1970-1972
Kádrové a personální záležitosti
Kádrové záležitosti pracovníků OOD 1967
Jednotná soustava vzdělávání osvětových 1964-1967 pracovníků, lidová akademie, kursy osvětových norem
Vyznamenání – Zlatý odznak Matěje Kopeckého, 1966,1967 čestná uznání
Odbory
Odborová organizace ROH, socialistické soutěže a 1965,1966, závazky 1967
KSČ
KSČ – stranická skupina č. 11 1965-1966 kulturních zařízení (plány činnosti, podklady k jednání ideolo- gické komise OV)
Provoz okresního domu
Zápisy z porad pracovníků OOD 1966,1967 a OKZ 1969-1971
Místní kulturní komise 1967 kt 1 (zápisy, prověrky činnosti komisí)
Provoz osvětového domu 1965 (inventarizační komise, technické prověrky 1969-1971 provozního zařízení podniků lidové tech- nické zábavy, prověrky hospodaření)
Korespondence s odborem školství 1964-1966 a kultury ONV a okresní školní a kulturní komise ONV
Korespondence s MNV, OB, muzeem a 1966 krajským osvětovým střediskem
Odborná činnost
Okresní poradní sbor (OPS) pro amatérskou 1965-1967 fotografii (zápisy ze schůzí, plány schůzí)
OPS pro divadlo (zápisy ze schůzí) 1965,1966
OPS pro hudbu, zpěv a tanec 1965-1967 (zápisy ze schůzí, plány schůzí)
OPS pro loutky 1965,1966 (zápisy ze schůzí, seznamy členů)
OPS pro výtvarné umění 1965-1967 (zápisy ze schůzí, plány práce sboru)
Mimoškolní vzdělání pracujících 1964,1965 (plány práce, přehledy forem MŠV, průzkumy potřeb MŠV)
Soubory, zájmové kroužky LUT 1964-1966, (rozbory, průzkumy, seznamy souborů) 1970
Politicko-ideová komise (plány práce, přípravy 1967,1971 oslav polit. výročí, komplexní rozbory)
Kulturně výchovná činnost 1967 (výstavy, soutěže STMP, LTP a STM)
Putovní výstava: Záměry a prostředky nepřátel 1970 kt2 socialismu v ČSSR (harmonogram výstavy a pokyny pro její využití)
Družba s OOD v Topolčanech, spolupráce s OR 1964,1965, kt2 Junáka v Berouně 1969
Pokyny pro vydávání neperiodických tiskovin a 1969,1970 publikací v okrese Beroun

III. ÚČETNÍ MATERIÁL
a) účetní knihy
Hlavní kniha (syntetický účet) 1966 kt 2
Dtto 1967

b) účetní spisy
Rozpočet okresního osvětového domu na rok 1963-1968
Mzdové listy 1954-1956 1962-1967

IV. OSTATNÍ
Razítka okresního osvětového domu - 11 kusů


Okresní kulturní středisko Beroun


II. SPISOVÝ MATERIÁL
b) spisy
Plánování
Plán činnosti střediska na 6. pětiletku 1976-1980 kt 3
Roční plány práce 1972-1977
Zprávy o činnosti
Komplexní rozbor činnosti 1971-1978
Řády a statuty
Statut OKS (vzorový)
Pracovní a organizační řád střediska 1973,1978
Kolektivní smlouvy 1972-1977
Kádrové a personální záležitosti
Zajištění kádrových rezerv na jednotlivých 1974 úsecích střediska
Zvyšování kvalifikace pracovníků OKS 1973 (výhledový plán)
Odborové hnutí
Zápisy ze schůzí úseku ROH při OKS 1976,1977
Iniciativa pracujících (socialistické 1972-1978 závazky pracovníků OKS)
KSČ
Politicko-organizační komise OV KSČ 1972-1978 (organizační pokyny pro přípravu oslav politických výročí a hlášení výsledků)

Správa budov
Správa budov (stavba a kolaudace bloku „M“ 1975,1977 kt 3 v Berouně – Hlinkách, situační zpráva o stavu budovy OKS)
Provoz střediska
Zápisy z porad pracovníků OKS 1972-1978
Zápisy z porad vedoucích OKS 1972-1978 kt 4
Korespondence ředitele střediska 1972-1978
Odborná činnost střediska
Okresní poradní sbor (OPS) – statut
OPS pro agitaci a propagaci 1977,1978 (zápisy ze schůzí)
OPS pro amatérskou fotografii, pro 1974,1977 amatérský film a výtvarné obory (zápisy ze schůzí)
OPS pro divadlo 1975,1977 (zápisy z porad) 1984-1989
OPS pro hudbu 1972-1978 (zápisy z porad) 1984-1988
Okresní poradní sbor pro kulturu 1977 mládeže (zápisy ze schůzí)
OPS pro loutkové divadlo 1974-1977, (zápisy ze schůzí) 1984-1989
OPS pro tanec 1987-1988 (zápisy ze schůzí)
OPS pro umělecký přednes 1977 (zápisy ze schůzí)
Okresní koordinační komise pro 1972-1973 kulturně-výchovnou činnost (zápisy ze schůzí)
Okresní rada zájmové umělecké činnosti 1972-1974, (zápisy ze schůzí) 1977
Okresní rada mimoškolního vzdělávání 1976 kt 4 (zápisy ze schůzí)
Oddělení zájmové umělecké činnosti (ZUČ) 1972-1976, kt 5 -korespondence 1978,1980 1982-1990
Přehled vyznamenaných jednotlivců a souborů 1985-1988 v oblasti ZUČ
Oddělení mimoškolského vzdělávání (MŠV) 1972-1978, -korespondence 1986
Jednotný systém branné výchovy obyvatel 1973-1978 na úseku ZUČ a MŠV (instrukce, plány a rozbory činnosti)
Kultura mládeže, kulturně-výchovný systém 1974-1978 (náměty a koncepce systému)
Kulturní zařízení MNV 1972-1978 kt 6 (OB, kulturní komise, kluby, agitační střediska) – korespondence
Metodické návštěvy kulturních zařízení MNV 1972-1978
Metodické návštěvy závodních klubů, podni- 1972-1978 kových agitačních středisek, domů pionýrů a mládeže
Sbor pro občanské záležitosti (metodické 1973-1978 pokyny, odborné návštěvy, kursy řečnictví, plány práce sekce SPOZ)
Okresní protialkoholní sbor (náměty pro osvětovou 1975,1976 činnost OPS, zprávy o boji proti alkoholismu na úseku kultury)
Předmanželská poradna (zpráva ze semináře k před- 1974 manžel. poradenství)
Jednotlivé obory ZUČ
Obor – amatérský film a amatérská fotografie 1974-1978 -korespondence
Obor – ochotnické divadlo – korespondence 1973-1978
Přehled divadelních souborů na okrese Beroun 1978-1989 kt 6 (s uvedením dat o vzniku, počtu členů a počtu premiér v jednotlivých divadelních létech)
Obor – monology a dialogy malých jevištních 1975-1976, kt 7 forem a agitačních skupin – korespondence 1985-1988
Obor – umělecký přednes – korespondence 1975,1976
Přehled recitačních kroužků (s uvedením dat 1978-1989 založení, počtu členů a účast na soutěžích)
Obor – loutkové divadlo – korespondence 1972-1977
Přehled loutkářských souborů (statistické údaje 1978-1989 o vzniku souboru, počtu členů a ukázkami her, které soubory skutečně hrály)
Obor – hudba, zpěv a tanec – korespondence 1972-1978, 1987
Obor – výtvarný – korespondence 1972-1977
Obor – společenský tanec – korespondence 1974-1978, 1987-1990
Soutěž aktivity kulturně výchovných orga- 1973,1976, nizací a zařízení 1987-1989 (instrukce, socialistické závazky souborů, přihlášky a vyhodnocení soutěže)
Kulturně-výchovné akce v obcích 1975,1976 kt 8 (statistické údaje)
Lidová technická zábava (výjezdový plán a 1974-1977 objednávky kolotočů)
Komplexní rozbory sídlišť, optimalizace sítě (1969) kulturních zařízení v okrese Beroun 1973-1974 (podkladový materiál)
Přehled občanské a kulturní vybavenosti 1973 99 sídlišť okresu Beroun
Oddělení propagace a agitace – korespondence 1972-1978 kt 9 (55.výročí VŘSR a 50.výročí SSSR – 1972, 25.výročí Února a 200.výročí narození J. Jungmanna – 1973, 30.výročí osvobození a okresní konference NV - 1975, okresní kt 9 konference KSČ a volby - 1976)
Dohody o spolupráci (se Socialistickou spo- 1973-1976 lečností pro vědu, kulturu a politiku v Berouně s družebními studii Zagorsk a Wittstock s OV Socialistické akademie v Berouně a ODPM v Hořovicích)
Kulturní akce, které OKS pořádalo nebo bylo spolupořadatelem
I. festival divadelních ochotnických souborů 8.-16.9.1972 kt 10 s nejméně stoletou tradicí (zápisy příprav. výboru, programy festivalu, propagační materiál)
Festival české divadelní klasiky 22.-29.9.1974 (korespondence organizačního výboru, propagační materiál)
Erbenův Žebrák – (zápisy přípravného výboru, 1985 korespondence organizačního výboru, pro- pagační materiál)
Erbenův Žebrák (zápisy přípravného výboru, 1987 statut festivalu, korespondence organizačního výboru, propagační materiál)
Erbenův Žebrák (zápisy přípravného výboru, 1988 korespondence organizačního výboru, rozpočet festivalu, propagační materiál)
Erbenův Žebrák (zápisy přípravného výboru, 1989 korespondence organizačního výboru, propagační materiál)
Erbenův Žebrák (propagační materiál) 1990
„Putovní pohár Jana Zíky“-soutěž amatérských 1986-1989 divadelních souborů a skupin okresu Beroun (soutěžní řád a vyhodnocení jednotlivých ročníků)
Okresní přehlídka amatérských divadelních 1988 souborů – BROUMY 88 (korespondence organizačního výboru, propagační materiál)
II. ročník přehlídky ochotnických divadelních 1989 souborů BROUMY 89 (korespondence organizačního výboru) kt 10
III. ročník BROUMY 90 1990 (korespondence organizačního výboru, propagační materiál)
Krajská přehlídka venkovských divadelních 1989 souborů Libice nad Cidlinou a Žebrák 1989 (korespondence organizačního výboru, rozpočet přehlídky, propagační materiál)
Wolkerův Prostějov 1984-1990 okresní kolo (propozice soutěže, přihlášky, hodnocení okresního kola, výsledkové listiny)
Krajská soutěž dětských recitátorů na počest 1986 XVII. sjezdu KSČ a voleb (propozice soutěže, přihlášky hodnocení soutěže, výsledkové listiny)
„Píseň míru“ národní amatérská soutěž žen 1986,1987 v uměleckém přednesu – okresní kolo (přihlášky, hodnocení poroty)
Loutkářské Hořovice – XXVI. ročník krajské 1987 kt 11 přehlídky (zápisy přípravného výboru, korespondence organizačního výboru, texty her, jež budou na festivalu hrány, stručné charakteristiky souborů, hodnocení festivalu propagační materiál)
Loutkářské Hořovice – XXVII. ročník 1988 (písemnosti jako u XXVI. ročníku)
Loutkářské Hořovice – XXVIII. ročník 1989 (písemnosti jako u XXVII. ročníku)
„Putovní pohár Jana Zíky“, soutěž amatérských 1986-1989 loutkářských souborů a skupin (korespondence organizačního výboru)
Okresní loutkářská přehlídka 88 (korespondence 1988 organizačního výboru, propagační materiál)
Okresní loutkářská přehlídka 89 (písemnosti 1989 jako u ročníku 88)
Krajská soutěž amatérského filmu (propozice a 1973 kt 11 vyhodnocení soutěže propagační materiál)
„Zpěvák Berounska 89“ – soutěž mladých zpěváků 1989 v oblasti populární hudby (soutěžní pravidla, zá- pisy poroty a výsledkové listiny)
Rockfest „90“ – okresní kolo národního festivalu 1990 rockových skupin (korespondence organizač- ního výboru, propagační materiál)

III. ÚČETNÍ MATERIÁL
a) účetní knihy
Syntetický účet (hlavní kniha) 1973

b) účetní spisy
Mzdové listy 1973
Rozpočet střediska 1972-1978

IV. OSTATNÍ
d) propagační tisky kulturního střediska
- Jan Schneweis – Podzim v Talichově údolí 1972 kt 12
- Jan Schneweis – Čtyři ukolébavky 1975
- První rok šesté pětiletky, repertoárový sborník 1976
- 55. výročí KSČ – výběrová bibliografie 1976
- Krajské finále běhu Mladé fronty a Smeny, program 1976
- Jan Schneweis – Za mír 1978
- Očima dětí, soubor prací žáků výtvarného odboru LŠU 1980
- Heda Průchová – Já žena jsem 1982
- Za další rozvoj našich měst a obcí v 7. pětiletce 1985
- Kulturní informace okresu Beroun 1975-1978


D o d a t k y I
OKS Beroun

II. SPISOVÝ MATERIÁL
b) spisy
Plánování
Hlavní směry kulturně-výchovné činnosti, 1986-1990 kt 1 plány rozvoje kultury
Komentáře k plánu kádrového, personálního 1980-1986 a sociálního rozvoje v OKS Beroun
Roční plány práce OKS Beroun 1976-1979 1982-1985 1989-1990
Zprávy o činnosti
Roční zprávy o celkové činnosti OKS Beroun 1977-1979
Komplexní rozbory činnosti OKS Beroun 1978-1980
Dtto 1981-1989 kt 2
Činnost agitačních středisek v obcích-zprávy 1976-1979
Zprávy a zápisy z metodických návštěv obcí 1976-1980 okresu 1981-1982
Řády a statuty
Statut OKS Beroun 1971,1982 kt 3
Organizační a pracovní řád OKS Beroun 1978,1982,1984
Kolektivní smlouvy na rok 1983,1984, 1985,1986
Kádrové a personální záležitosti
Prohlášení pracovníků odboru kultury ONV 1990 kt 3 k situaci na pracovišti (týkající s M. Kušky)
Přehled pracovníků OKS Beroun 1976,1982
Kádrové a personál. záležitosti – různé 1974-1980 kt 3
Pracovní smlouvy s předsedy kulturních 1982-1989 a společenských středisek a osvětových besed v okrese Beroun – hodnocení a výplaty
Hodnocení pracovníků OKS Beroun 1983
Smlouvy pro vysílání rozhlasu po drátě 1980-1981
Řád odměn – prémiový řád, mzdy a 1985-1987 kvalifikace pracovníků OKS Beroun
Směrnice výkonnostních odměn pracovníků 1984 OKS Beroun
Mzdové záležitosti OKS 1986-1988
Platy – odměny 1984-1985
Prémie pro zaměstnance LTZ 1990
Odborové hnutí
Zápisy z výrobních porad členů ZO ROH 1985 kt 4 OKS Beroun
Zápisy ze schůzí ZV a ZO ROH 1 kn 1987-1989,1990
Vnitřní správa
Inventarizace OKS Beroun 1 kn k 30.4.1989 (kárné opatření)
Provoz střediska
Zápisy z porad pracovníků 1 kn 1983-1985 OKS Beroun
Zápisy z výrobních porad všech 1985 pracovníků OKS Beroun
Zápisy z porad vedoucích oddělení 1 kn 1983-1990 OKS Beroun
Zápisy odboru kultury ONV 1 kn 1982-1985 s řediteli okresního kulturního zařízení 1987-1989
Zápisy z porad ředitelů OKS Středočeského 1 kn 1982-1983 kt 4 kraje na SKNV Praha 1986-1989
Bezpečnostní a provozní pravidla pro 1982-1988 kt 5 zařízení SLTZ – zprávy o bezpečnosti práce
Příkazy ředitele OKS – zprávy kontrol 1983-1984 pracoviště OKS
Korespondence ředitele OKS 1972-1976 1984-1989 1985-1988 1986-1989
Korespondence ředitele OKS 1985-1989 kt 6 1983-1990
Směrnice a pokyny pro činnost souborů lidových 1980-1983 hudebníků – seznam vydaných právních předpisů
Odborná činnost
Poradní sbory jednotlivých oddělení ZUČ – OKS Beroun 1986-1988 kt 7
Korespondence ZUČ – OKS 1962-1966 1967-1970 1971-1973 1972-1974
Korespondence ZUČ – OKS 1974 kt 8 1983-1989 1984-1985
Festival ZUČ (hlavní akce a ostatní akce) 1985 kt 9
Evidence zájmových uměleckých kolektivů 1985
Přehledy kolektivů a jednotlivců ZUČ 1984-1989 (stav divadel. jevišť 1987)
Plán a zabezpečení hlavních akcí ZUČ 1986-1990
Různé zprávy o činnosti oddělení ZUČ 1986 1985-1986
X. ročník národní soutěže žen v uměleckém 1985 přednesu
Krajská přehlídka her pro děti 1984
Oblastní kolo krajské soutěžní přehlídky 1984,1985 kt 9 agitačních skupin Středočeského kraje
Návrhy na ocenění v oblasti ZUČ za období 1981-1985
Ocenění za dlouholetou činnost v oblasti 1986-1988 divadelní
Návrh na ocenění divadelního souboru 1987 K. J. Erbena Žebrák ke 175. výročí založení

Evidenční listy hudebních souborů
Soupis hudebních skupin (evidenční listy souborů)
Beroun
AMULET – MKS Beroun 1984 kt 10
ARS POETICA – MKS Beroun 1980-1982 1985
BEROUŇAČKA – MKS Beroun 1968-1983
BEROUNSKÝ komorní orchestr 1988-1989
DEKORACE ÚV SSM Beroun 1989
DIMENZE – ZK ROH KDC Beroun 1977-1978
DIRECT – MKS Beroun 1986
DYNAMIC – OV SSM Beroun 1971-1976
EXPANZE – MKS Beroun 1972-1977
FAIGL Jiří – ROH Průmstav Beroun 1986,1988
FARMÁŘI – MKS Beroun 1974-1976, 1980
GEMINI – ZK ROH KDC Beroun 1974-1976
GRUBER Rudolf – ROH KDC Beroun 1988,1989
HAPPY BOYS – KDC Beroun 1966
HNÍZDIL Jaroslav – Tiba Beroun 1984-1989
HRADIŠŤAN – JZD Beroun 1986
INSTRUMENTÁLNÍ SKUPINA – RAJ Beroun 1972-1980,1982
KAMARÁDI ÚDOLÍ BEROUNKY – MěKS Beroun 1973
KLUB SÓLISTŮ – MěKS Beroun 1980
LOHENGRIN – OV SSM Beroun 1972-1974
MELODIK – ZK ROH KDC Beroun 1963-1982 1984-1989
MIZERA Bohumil – RAJ Beroun 1984-1988
MODRÝ KVĚT – ZK ROH KDC Beroun 1989
MOPED – ZK ROH KDC Beroun 1981-1983 1984-1986
ORFEUS – ZV ROH Tiba Beroun 1977-1989
ORPHEUS OF HERETIC - (Svat. Fuks Beroun) 1968
PIETNÍ SOUBOR – MKS Beroun 1984,1986
POSPÍŠIL Vít – dechový soubor OOD Beroun 1950-1960 1966
REBELS – OKS Beroun 1988
REMINISCENCE – OV SSM Beroun 1973
RYTMIKA – BEZ Beroun 1967-1962
ŘEŘÁBEK Stanislav – MKS Beroun 1987
SIGNAL – ZK KDC Beroun 1966-1972,1989
STŘELCI – MKS Beroun 1975-1989
STUDIO – ZK ROH KDC Beroun 1965-1989
SWINGOVÝ ORCHESTR – MKS Beroun 1984,1986
TEX – Tiba Beroun 1977-1986
THE SILVER YELOWS – OR SKM Beroun 1969
TRIAL – ZK ROH KDC Beroun 1986-1987
TDP – (trio dobré pohody) RAJ Beroun 1970-1972 kt 11
TRIO – JZD Beroun 1977-1982
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR – MěKS Beroun 1982
VERONIKA – MKS Beroun 1986
VODÁCI – ZK ROH KDC Beroun 1984-1986
ZÁVOLŠÁCI – CV SSM KŽ Beroun 1984-1987
Březová
SING BOYS – OB Březová 1968-1969
Bzová
MALÝ TANEČNÍ SOUBOR – OB Bzová 1967-1970
Broumy
MELODIE – OB Broumy 1963-1972
PREMIER – OB Broumy 1968-1982
Cerhovice
DECHOVÝ ORCHESTR – OB Cerhovice 1968-1986
FAVORIT – OB Cerhovice 1978-1985
LESANKA – MJ PO Cerhovice 1968-1970
Černín
ATOMIC – SPO Černín 1982
Hořovice
AKORD – SK Hořovice 1963-1970
AKROBAT – SK Hořovice 1976-1989
BALON – SK Hořovice 1977-1980
DECHOVÝ ORCHESTR – SK Hořovice 1966-1983
DELICIA – SK Hořovice 1967-1968
EKG-M – Sdružený klub ROH Hořovice 1988
HOŘOVANKA – SK Hořovice 1963-1984 kt 11
HO-ŠE-BA – SK Hořovice 1989
INTERVAL – SK Hořovice 1963-1989
METRONOM – SK Hořovice 1968-1981
PIETNÍ SOUBOR – SK Hořovice 1981-1983 kt 12 1982-1986
RENTGEN – SK Hořovice 1971-1982
ROWERS – MV ČSM Hořovice 1967-1971
RYTMUS – SK Hořovice 1965-1973
SMYČCOVÝ ORCHESTR – Sp. K. Hořovice 1984,1986
THE TRINITY – OD dětí a mládeže Hořovice 1970-1972
UNIVERSAL – SK Hořovice 1963-1989
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR – Sp. K. Hořovice 1984-1989
Hostomice
DINGO – KSS Hostomice 1988-1989
ONYX – ZV ROH RUKOV Hostomice 1963-1972
Hýskov
KARAVEL – ZV ROH PREFA Hýskov 1975-1982 1984,1989
COMBI – SPO Hýskov 1987-1989
Chaloupky
LABYRINT – VO SSM Chaloupky 1974-1977
Velký Chlumec
KOREKCE – OB Velký Chlumec 1982-1984 1986,1989
PODBRĎANKA – OB Velký Chlumec 1963-1970

Chrustenice
MIKRO – OB Chrustenice 1970-1982 kt 12 1984-1989
Chyňava
STYL – OB Chyňava 1963-1976 1984-1989
Komárov
BUZULUCKÁ TŘINÁCTKA - KD Komárov 1987-1988
DECHOVÝ ORCHESTR – ZK Buzuluk Komárov 1966-1790 1964-1978
DĚTSKÝ ORCHESTR - OU Buzuluk Komárov 1974-1978
JUNIOR – ZK ROH KD Buzuluk Komárov 1963-1982 1984-1986
METEOR – ZK ROH KD Buzuluk Komárov 1978-1983 1984-1986
PODBRDSKÁ DECHOVKA – ZK ROH Buzuluk 1985 Komárov
ODYSSEA – ZK ROH Buzuluk Komárov 1984-1987 kt 13
THE SUPER X – ZK Buzuluk Komárov 1970
RUMPÁL – ZK ROH Buzuluk Komárov 1986
WORKERS – Buzuluk Komárov 1968-1970
Korno
ARCUS – ZO SSM Korno 1983-1989
Králův Dvůr
ALTAR QUARTET – ZK ROH KŽ Králův Dvůr 1972-1982
BEATOVÁ SKUPINA - dtto 1980
DECHOVÝ ORCHESTR - dtto 1981-1983
FLEX - dtto 1973-1989
FOLKLORNÍ SKUPINA - dtto 1986 kt 13 St. Žoltáka
GAMA – ZK ROH KŽ Králův Dvůr 1980
GAMA – SSM KŽ Králův Dvůr 1988-1989
GRAMS – ZK ROH KŽ Králův Dvůr 1986-1987
INSTRUMENTÁLNÍ SKUPINA – ZK ROH 1982 KŽ Králův Dvůr 1984-1988
JUNIOR – ZK ROH KŽ Králův Dvůr 1963-1982 1984,1986,1989
M-CLUB – CV-ČSM-KŽ Králův Dvůr 1967-1972
SPOLEČNOST – ZK KŽ Králův Dvůr 1981-1982
SYNCHROM – Český rybářský svaz 1966-1982 Králův Dvůr 1984-1986
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR – ZK ROH 1984-1986 KŽ Králův Dvůr
ZÁVOLŠÁCI – CV SSM KŽ Králův Dvůr 1978-1982
Důl Krušná Hora
ČMELÁCI – ZV ROH Důl Krušná Hora 1977-1982
DECHOVÝ ORCHESTR – ZV ROH Důl 1966-1981 Krušná Hora
HOUBY – ZK ROH Permon 1983-1989
IMBUS – ZK ROH Permon Krušná Hora 1982
MODRÝ DEN - dtto 1982-1986
NEZMAŘI - dtto 1981-1982
TEMPO - dtto 1963-1986
Kublov
D 62 – malý taneční orchestr OB Kublov 1967-1970


Libomyšl
DECHOVÝ ORCHESTR – OB Libomyšl 1968-1972 kt 14
SONET – OB Libomyšl 1968-1978
Liteň
ALFA – KSS Liteň 1963-1989
DECHOVÝ ORCHESTR – KSS Liteň 1966-1986
KOMORNÍ TRIO – KSS Liteň 1963-1982
SMYČCOVÝ KVARTET – KSS Liteň 1984-1986
Loděnice
DECHOVÝ ORCHESTR – OB Loděnice 1967-1986
DISCANT – ZV ROH Gramo Loděnice 1967-1989
MIKRO – ZV ROH Gramo Loděnice 1963-1969
Q 330 – ZŠ SRPŠ Loděnice 1963-1982
Lochovice
BHS – ROH ČSSS Lochovice 1986
DEZERT – ROH ČSSS Lochovice 1984-1988
OLYMPIONIK – Sdružený klub pracujících 1967-1971 Lochovice
PERZEUS – ROH ČSSS Lochovice 1984
POHODA - dtto 1984-1989
PRSKAVKY – ZK SS Lochovice 1970-1976
SUCHÝ – MUŽÍK – VORÁČEK – SK ROH 1988 Lochovice
SPECIÁL – ZK ČSSS Lochovice 1963-1969
SYNCHRON - dtto 1973-1980 1984-1987

Mořina
DECHOVÝ ORCHESTR – ZV ROH 1965-1980 kt 15 Důl Mořina
RYTMUS – JZD ČSSP Mořina 1977-1982 1984-1989
Nižbor
ZENIT – OB Nižbor 1965-1989
Osek
VOSEČANKA – JZD Buzuluk Osek 1971-1980
Otročiněves
HUDEBNÍ SOUBOR – OB Otročiněves 1965-1969 (Václav Mojžíš)
Podluhy
MELORYT – JZD Podluhy 1972-1982
Praskolesy
AKORD – KaSS Praskolesy 1963-1988
VÁCLAV KOŘÍNEK – Praskolesy 1959-1977
Rpety
MELODIE – JZD Rpety 1979-1982
Rudná
POKROK – OB Rudná 1973-1974
SONET – ČSM Rudná 1967-1970
RIVALS – ČSPO Rudná 1969-1972
ROYAL BELLS – BEO Klub mládeže Rudná 1969-1970
ORCHESTR ČSPO Rudná (Zd. Urych) 1970-1974
Stašov
DECHOVÝ ORCHESTR – OB Stašov 1968-1976
Suchomasty
ČERTOVANKA – JZD Suchomasty 1968-1980 kt 15
Svatá
DECHOVÝ ORCHESTR – ZK KŽ 1964-1973 (Josef Merhaut – Svatá)
Tetín
FENIX – OB Tetín 1966-1972
PICK – POCKETS – OB Tetín 1965-1966
Tmaň
FILTR – ROH-VČS Tmaň 1986-1988
Újezd
DOUBRAVANKA – OB Újezd 1975-1989 kt 16
KAPKY – TJ Újezd 1977-1980
Vižina
POŽÁRKA – MJ ČSPO Vižina 1961 1974-1986
Zaječov
DECHOVÝ ORCHESTR – OB Zaječov 1963-1981 1984-1986
GOLD – STRING – OB Zaječov 1968-1970
Zdice
AKORD – ZV ROH DEPO Zdice 1977-1980
ATOMIC – KaSS Zdice 1986-1989
GRAFIT - dtto 1987-1989
KNÍŽKOVANKA – VOSOB Zdice 1973-1980
MISTRAL – ČSD Zdice 1966-1981 1984-1989
SLZY – KaSS Zdice 1979-1980
SPECIAL – OB Zdice 1964,1972 kt 16
ŠVITORKA – KaSS Zdice 1989
Žebrák
BRZDAŘI – SKP Žebrák 1976-1989
GALAXIE - dtto 1980-1989
GONG - dtto 1986-1989
MELODIE – SKP Žebrák 1989
MELODITRIO - dtto 1978-1986
MELORYTH - dtto 1965-1975
METRO - dtto 1986
NOVA - dtto 1981-1982
ŽEBRÁCKÁ OSMA – SKP Žebrák 1985-1986
THE BEGGARS - SKP Žebrák 1967-1972
VERONIKA – SKP Žebrák 1976-1984
Žloukovice
SLEPEJŠI – SSM Žloukovice 1988

Texty hudebních skupin
AKROBAT kt 17
ARCUS
BB
DIREKT
FILTR
JAR. HNÍZDIL
HOUBY
KAA
MOPED kt 17
ODYSSEA
POHODA

Evidence hudebníků 1984,1986
Směrnice pro činnost souborů lidových hudebníků
Rozhodnutí ONV Beroun o hudební činnosti 1986 souborů v okrese Beroun
Návrhy na vyznamenání hudebníků 1984
Protokoly o kvalifikační přehrávce souboru 1982,1984 kt 18 1986-1987
Kulturní zařízení MNV – Osvětové besedy - 1973-1980 korespondence
Oddělení lidové technické zábavy při OKS Beroun
Pokyny a směrnice pro provozování LTZ 1985
Korespondence LTZ 1973-1974,1978,1985, 1988-1989-1990
Seznam pracovníků LTZ 1987
Mzdová úprava pracovníků LTZ 1987
Finanční odvody LTZ 1985,1987
Roční výkaz LTZ (vozový park) 1983
Žádosti do pracovního poměru v LTZ 1986-1987
Pracovní dohody – povolení s provozovateli LTZ 1982-1988
Pracovníci LTZ – OKS Beroun
Pracovní smlouvy – dohody – korespondence 1971-1990 pracovníků lidové techn. zábavy s OKS:
Aleš Bohumír, Alešová Anna – videoherna
Dohnal Václav - houpačky- střelnice- kolotoč
Flachs Jaroslav – balonky kt 18
Janeček Bohumil – balonky
Kaiserová Růžena – vozová střelnice
Kludský Eduard – sezónní pracovník OKS
Vávrová Anna – stolová hra
Wertheim Bernard,Wertheim Václav – balonky
Wertheimová Emilie – balonky
Blümel Jan, Blümel Václav – lotynka
Blümelová Marie – světelná hra
Chaloupka František – lotynka
Chaloupková Monika – kulečník
Melka Antonín – světelná hra
Vávrová Anna – kulečník
Novotná Marie – terárium
Dvořák Jindřich, Dvořák Eduard – terárium
Florián Emil, Florián František, – vlnová dráha, střelnice, Florián Jiří, Florián Ludvík kolotoč, kulečník
Loužil Petr, Josef Eisenhammer – vlnová dráha, střelnice, kolotoč, kulečník
Hájek Jiří – vzdušný zámek
Pracovní smlouvy – dohody – korespondence pracovníků lidové techn. zábavy s OKS: 1964-1990
Havlíček Josef, Havlíčková Renata – kolotoč kt 19
Chaloupka František, Chaloupka Pavel – střelnice, kulečník
Janeček Václav – video hry
Joo Adolf – terárium

Kaiser Josef, Kaiser Rudolf, Kaiser František, Kaiser Antonín, Kaiserová Věra, Kaiserová Soňa - labutě, videoherna, střelnice
Chaloupka Jiří – pomocník p. Kaisera
Kaiser Rudolf, Kaiserová Emilie – kolotoč, střelnice
Kludský Karel, Kludská Anna – lunaparky
Laghi Adolf – loutkář, střelnice
Laghiová Vincenia – kolotoč
Laghi Ludvík – houpačky, kolotoč, kulečník kt 19
Laghiová Emilie – střelnice
Launa František, Launa Václav – autodrom, kulečník
Luňáček Robert – kosmická loď
Mareš Josef – elektr. zvířata
Pech Václav, Pechová Marie – kolotoč, střelnice
Vocásek Edmund, Kočka Rudolf – autodrom
Rychtrová Anna – videoherna
Wertheim Ludvík *1915 – střelnice, kolotoč
Wertheim Ludvík *1946 – střelnice, kolotoč
Wertheimová Emilie *1910 – střelnice, kolotoč
Wertheimová Františka – houpačky, střelnice
Eisenhammerová Jana – houpačky, střelnice

Činnost kulturně výchovná
Okresní vysílání rozhlasu po drátě 1977,1979 kt 20 - rozhlasové relace
Dohody o spolupráci OKS s organizacemi 1978-1985

Činnost kulturně-výchovná - soutěže
Erbenův Žebrák 1985 kt 21 (Organizační záležitosti jednotlivých souborů)
Okresní loutkářské přehlídky 1984,1985
Loutkářské Hořovice 1985 (24.ročník)
Studio amatérského filmu OKS Beroun 1973-1981 (Soutěže, historické scénáře, plán – využití - seznam filmů, prodej a předání filmů
Rok české hudby na okrese Beroun listopad 1984 (seznam akcí RČH)
Zpěvácké soutěže 1987-1989
Akordeonová soutěž Hořovice 1982,1983, kt 22 1984,1985, 1986,1987
Akordeonová soutěž Hořovice 1988,1989,1990 kt 23
Amatérský „DISKŽOKEJ“
Korespondence 1984-1988
Scénáře diskoték
Soupis diskžokejů 1983-1989 kt 24
Bránecký Jaroslav ( Luděk Makovský)
Burda Oldřich
Ing. Hasman Karel
Huml Karel
Kasl František
Klíma Pavel
Makovský Luděk
Mašek Jiří
Radoušek Michal
Smola Jiří kt 24
Šmíd Ivan
Votruba Miroslav
Ediční činnost
Scénář „Berounsko“ strojopis kt 25 (ideový námět)

Podkladový materiál publikace 1976-1977 kt 25 Hudebníci Podbrdska
Chronologická kartotéka nejstarších hudebníků Berounska a Hořovicka
Korespondence k jednotlivým hudebníkům (Boh. Berka – Richard Parš –Zikeš)
Různá podkladová korespondence k publikaci
Hudební literatura (M. Barvík) kt 26
Operní libreta
Notové sešitky hudeb. skladeb
Různé tiskoviny vydané OKS
Statistika
Výkazy o práci v kultuře OKS Beroun 1973-1981 kt 27
Výkazy OKS – počty pracovníků, 1972-1978 vyúčtování daně ze mzdy

III. ÚČETNÍ MATERIÁL
a) účetní knihy
Účetní sestavy OKS Beroun 3 kn 1986 (XII, XIII) dtto (XI, XII, XIII) 1987 dtto (XII) 1988
Účetní sestavy OKS Beroun 1 kn 1989 kt 28 (XI,XII,XIII)
Pokladní knihy (průpisové) 3 kn 1982-1983 1983-1985 1985-1987

b) účetní spisy
Rozpočet na rok 1 kn 1984
Finanční vypořádání OKS za rok 1972-1978 kt 28
Vyúčtování div. přehlídky „Erbenův Žebrák“ 1979, 1984-1989
Vyúčtování soutěže „Akordeony“ 1985-1990
Vyúčtování „Loutkářské Hořovice“ 1985-1989
Tržby lidové technické zábavy 1969-1979

IV. OSTATNÍ
c) dokumentace
Drobná dokumentace OKS Beroun 1972-1975 kt 29
dtto 1976-1980 kt 30
dtto 1981-1989 kt 31

Název archivu: Státní okresní archiv Beroun

Název archivní pomůcky: Archiv obce Bavoryně ?

Značka fondu: Okresní kulturní středisko Beroun

Časové rozmezí: 1954 - 1990

Počet evidenčních jednotek: 5 kartonů
96 úředních knih
10 registraturní pomůcky

Rozsah archiválií: 1,35 bm

Stav ke dni: 30.6. 2001

Archivní fond zpracoval: Přírůstek zpracován 29.12. 1970. Dodatky zpracovala 4.12. 1986 M. Hrubá. Dodatky 1994 zpracovala 2.6. 1994 M. Hrubá.

Inv. Pomůcku zpracoval: M. Hrubá

Počet stran: 10

Pomůcku schválil: Miloš Garkisch, ředitel SOkA Beroun
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.