Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Beroun, Okresní kulturní středisko (1971 - 1992) / Okresní osvětový dům (1954-1971)

Rok založení: 1954
Rok ukončení činnosti: 1992
1954-1971 Okresní osvětový dům

196x poradní sbor pro divadlo, umělecký přednes a MJF, jména členů, viz Obrázek č. 65613
předseda Josef Král, Beroun, tajemník Adolf Šrůt, metodik OOD Beroun

196x poradní sbor pro loutky: předseda Jan Hakl, Hořovice, tajemník Josef Kusý, metodik OOD Beroun, viz Obrázek č. 65613

1965 zápis z jednání OPS 15.ledna dokládá stav Soutěže tvořivosti mládeže a pracujících (STMP) v okrese, konstatován neuspokojivý stav, rozbor připraven pro jednání ideologické komise OV KSČ.- "po projednání politickými orgány, budou závěry rozpracovány do plánu práce OPS." , viz Obrázek č. 65614

196x soupis OOD v okrese zaznamenal 34 divadelních souborů, 13 kolektivů uměleckého přednesu, 8 smíšených uměleckých skupin, 19 souborů loutkářských, spolky byly bez výjimky likvidovány, divadelní a loutkářské soubory byly přičleněny k ZK a OB, kolektivy uměleckého přednesu vznikaly na ZDŠ (JV!), skupiny malých jevištních forem v ZK velkých závodů. Viz Obrázek č. 65615

1966 OOD spolu s odborem kultury, knihovnou, muzeem a odborovou organizací organizoval prověrku ideové činnosti LUT v závodních klubech a osvětových besedách.


1971 - 1992 Okresní kulturní středisko
---
Okresní kulturní středisko v Berouně vzniklo na základě usnesení rady ONV v Berouně z 19. 8. 1971 s působností od 1.9. 1971. Tímto dnem ukončil svou činnost berounský okresní osvětový dům i s metodickým střediskem v Hořovicích.
Organizační struktura obou institucí byla stejná. Dělily se na 4 základní útvary:
1) útvar ředitele, jež plnil úkoly zajišťující provoz instituce
2) útvar mimoškolního vzdělávání, který organizoval různé vzdělávací akce, poskytoval metodickou pomoc kulturním zařízením NV a SPOZ spolupracoval s okresním protialkoholním sborem, Socialistickou akademii a dalšími vzdělávacími institucemi.
3) útvar zájmové umělecké činnosti (ZUČ). Toto oddělení se staralo o soubory i jednotlivce na úseku lidových hudebníků, amatérských zpěváků a tanečníků, mluveného slova, amatérských divadelníků a loutkářů, foto i kino amatérů a výtvarných oborů. Dále zajišťovalo řadu soutěží okresního rozsahu, okresní i krajská kola celostátních soutěží a bylo také spolupořadatelem i finále celostátních soutěží (např. akordeonového festivalu v Hořovicích).
4) útvar názorné agitace a propagace tvořil součást ZUČ, od něhož se časem oddělil a utvořil samostatný oddíl. Jako hlavní náplň bylo zajistit oslavy politických výročí, a to jak po stránce organizační, tak po stránce výtvarně-propagační, organizoval dále vysílání rozhlasu po drátě a pořádal výstavy.
Posledním úsekem byly speciální služby, které zajišťovaly provoz tzv. podniků technické lidové zábavy, tj. kolotoče, houpačky a střelnice a do jejich kompetence spadalo také promítání filmů.
Hlavním posláním okresních osvětových domů a později v době normalizace osvětových středisek bylo zabezpečit úkoly při realizaci stranické a státní kulturní politiky v ideové morální a estetické výchově a vzdělávání občanů. Po pádu totalitního režimu ztratila osvětová střediska svá opodstatnění a byla v roce 1990 zrušena.
Ex: Okresní kulturní středisko Beroun 1954 - 1990, Prozatímní inventární seznam, SOkA, evid. č. 98, NAD 967
---
1976 členové Okresního poradního sboru pro loutkové divadlo: Tkadlec, Hakl, Novák, Kusý, Kokeš.

1985 hlediska evidence kolektivů: zřizovatel, kolektiv, vedoucí kolektivu (včetně politické příslušnosti), další odborní pracovníci kolektivu.
1985 Dotazník OKS pro evidenci souborů sledoval především politický profil vedoucích, jejich politickou příslušnost,politické vzdělání a předpoklad k zařazení do Krajské politické školy. Činností souboru a odborným předpokladům vedoucích se nevěnoval. (JV)

1986 metodička pro divadlo navštěvovala představení divadelních souborů a zprávy o nich předkládala řediteli OKS. Zprávy obsahovaly informaci o situaci souboru, uvádí doporučení a připomínky. (OKS Beroun, metodička I. Šimečková)

1986-87 organizovalo OKS Soutěž o putovní pohár Jana Ziky. Hlášení pro OKS sledovalo: premiéry, další vystoupení, vystoupení pro děti a mládež, brigádnické akce.

198x Beroun, poradní sbor pro divadlo OKS a OV SČDO pořádal 1988 společná zasedání a společné akce
Bibliografie:
M. GARKISCH: OKRESNÍ OSVĚTOVÝ DŮM A OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO BEROUN, 1954 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 26, ev.č. 98.
Archivy:
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Beroun
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Beroun
Místo vzniku fondu (sbírky): Beroun
Časový rozsah: 1954-1992
Metráž: 4,81 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,9 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení
Původce fondu(sbírky): Okresní osvětový dům v Berouně, Okresní kulturní středisko v Berouně.
Tematický popis: Dodatek: nezpracovaná část fondu, spisy a účetnictví OKS a Podbrdské kulturní agentury (po roce 1990 - vyčleněno jako zvláštní fond).
Archivní pomůcky:
M. GARKISCH: OKRESNÍ OSVĚTOVÝ DŮM A OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO BEROUN, 1954 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 26, ev.č. 98.

Fond Okresní kulturní středisko Beroun 1954 – 1990, ka 1, Okresní poradní sbor pro loutky 1965, 1966 (zápisy ze schůzí, seznamy členů).
Fond Okresní kulturní středisko Beroun 1954 – 1990, ka 7, č. 76 , přehlídky agitařních skupin, zápisy o přípravách a o průběhu. 1975, 1976, 1985-1988
Zpracoval Jiří Valenta, září 2012
Poznámka:
Výpis odkazů na fondy týkající se amatérského divadla viz Texty.
Skupiny organizací:
Okresní kulturní zařízení

Související Organizace

Související Obrázky

Beroun, ceny vstupenek, Výměr ONV, 1988
Beroun, Loutkové divadlo ZK Královodvorských cementáren, evidence souborů, 1985
Beroun, okresní kolo recitační soutěže dětí, protokol poroty, s. 2,  1986
Beroun, okresní kolo recitační soutěže dětí, protokol poroty, s.1, 1986
Beroun, Okresní kulturní středisko, hodnocení přehlídky české divadelní klasiky,  Žebrák,  s. 1, 1973
Beroun, Okresní kulturní středisko, hodnocení přehlídky české divadelní klasiky,  Žebrák, s. 2, 1973
Beroun, Okresní kulturní středisko, návrh na odznak zlatého MK pro Jana Hakla, loutkáře z Hořovic, 1966
Beroun, Okresní kulturní středisko, návrh složení PS pro divadlo a pro loutky, 1977
Beroun, Okresní kulturní středisko, návrh složení PS pro umělecký přednes, 1977
Beroun, Okresní kulturní středisko, osnova prověrky činnosti souborů, 1966
Beroun, Okresní kulturní středisko, osnova prověrky činnosti souborů, 1966
Beroun, Okresní kulturní středisko, osnova prověrky činnosti souborů, s.2, 1966
Beroun, Okresní kulturní středisko, zápis PS pro loutky,  příprava okresní loutk. přehlídky v Nižboru, 1976.
Beroun, okresní loutkářská přehlídka - plakát s programem,1989
Beroun, Okresní osvětový dům, poradní sbor pro divadlo a malé jevištní formy, zápis ze schůze 15.ledna 1965
Beroun, Okresní osvětový dům, složení poradních sborů pro divadlo, umělecký přednes, MJF a loutky 196x
Beroun, Okresní osvětový dům, soupis divadelních souborů a kolektivů uměleckého přednesu, 196x
Beroun, Okresní osvětový dům, soupis loutkářských souborů, 196x
Beroun, Sekce pro práci s loutkou při mateřských školách, evidence souboru, 1985
Beroun, VOVOKO, soubor MJF, evidence souborů, 1985
Beroun-Závodí, SOU zemědělské, soubor MJF, evidence souborů, 198x
Broumy, o. Beroun, OP divadelních souborů – plakát s programem, 3. roč., 1990
Broumy, o. Beroun, OP divadelních souborů, 2. roč., program, 1989.
Broumy, o. Beroun, OP divadelních souborů, pozvánka s programem, 1988
Chodouň, DS, Vrať mi to pyžamo, zpráva metodika OKS, 1986
Chodouň, účast v soutěži o putovní pohár Jana Ziky 1987
Chyňava, Dalskabáty, zpráva metodičky OKS, 1985
Chyňava, OB, dětský divadelní soubor,  evidence souborů, 1985
Chyňava, OB, evidence souborů, 1985
Hořovice, 13.loutkářské Hořovice, hodnocení, 1974,
Hořovice, Dětský loutkářský soubor SK Hořovice, evidence souborů, 1985
Hořovice, Loutkářské Hořovice 87, Programová brožura, tit. strana, 1987
Hořovice, Loutkářské Hořovice 87, zpráva o průběhu, 1987
Hořovice, loutkářský soubor Malé scény Společenského klubu, rozbor činnosti 1972
Hořovice, loutkářský soubor Malé scény Společenského klubu, rozbor činnosti, s. 2, 1972
Hořovice, LS Malá scéna, inf. o souboru, 1985
Hostomice, Z kufru, Baráčníci, loutkářský soubor, evidence souborů, 1985
Komárov, DrKr, evidence souborů, 1985
Komárov, Pešík, loutkářský soubor Kulturního domu ROH Buzuluk, evidence souborů, 1985
Králův Dvůr, Dětský div. kroužek ZK KDŽ, evidence souborů. 1985
Liteň, Divadélko na špejchaře, LD, evidence souborů, 1985
Liteň, LD Na špejcharu, inf. o činnosti, 1985
Nižbor, Beroun, Okresní přehlídka loutkářských souborů, program, 1975
Nižbor, LD Sklárny Bohemia, evidence souborů, 1985
Praha, Krajské kulturní středisko, Žebrák, seminář pro členy porot, asi 1975
Rakovník, LD Před branou, inf. o souboru, 1985
Žebrák, 4. KP české divadelní klasiky, program, 1976
Žebrák, Erbenův Žebrák 78, logo, 1978


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.