Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Miletín, Muzeum českého amat. divadla, cirkuláře členům o.s. 2007 - 2011

V letech 2007 - 2011 udržovalo o.s. kontakt se svými členy rozptýlenými po celé zemi vydáváním tzv. Cirkulářů, které umožňovaly jednak informovat členy, jednak podílet se na rozhodování o jednotlivých počinech, které organizoval výbor (po pravdě řečeno Miroslav Hýbner, Milan Lánský a Jiří Valenta)
Zachycují průběžný chod sdružení, přípravy i hodnocení jednotlivých kroků Muzea.
-----------------------------

2007 (listopad) 1.CIRKULÁŘ (plné znění)

Vážení a milí dosud přihlášení členové našeho sdružení!
Po vydání výzvy Přípravného výboru evidujeme Vaše první přihlášky k individuálnímu i kolektivnímu členství. Radujeme se z toho, že vzniká společenství, jemuž není lhostejná historie českého ochotnického divadla.

Praktické otázky právní existence občanského sdružení nás nutí k tomu, abychom bez dlouhého vyčkávání udělali některá základní rozhodnutí, o nichž jednal Přípravný výbor na schůzce 6. listopadu 2007. Neuděláme-li je, nebude mj. možno vstoupit do jednání o granty a sponzoring pro rok 2008 a o.s. nebude mít řádně zvolené zástupce pro nezbytná další jednání.

Členská základna občanského sdružení Muzeum českého amatérského divadla je roztroušena k naší potěše po celé zemi. Setkávání členů sdružení na závažných jednáních bezpochyby bude narážet na organizační i finanční problémy, související se značnými vzdálenostmi bydlišť jednotlivých členů.

Využíváme proto možnosti, které nám dávají schválené stanovy a písemnou formou Vás žádáme o vyjádření k úvodní etapě práce našeho sdružení.

1/ Do výroční schůze, kterou plánujeme na 3. nebo 4. května 2008 v Miletíně, bude řídit práci o.s. výbor, jehož úkolem bude.
a/ připravit řádnou výroční schůzi,
b/ řešit otázky převodu práv a povinností z DS Erben o.s. na Muzeum českého amatérského divadla o.s.,
c/ řešit otázky zápůjček exponátů,
d/ zajistit ustavení a průběžnou práci provozní a odborné komise,
e/ realizovat další expozice s maximálně úsporným využitím prostředků z grantů a dalších darů, připravit jejich vernisáž,
f/ průběžně zajišťovat finanční prostředky pro realizaci dalších etap budování expozic,
g/ pokračovat v náboru dalších členů a v propagaci Muzea.
Souhlasím Nesouhlasím Navrhuji:

2/ Přípravný výbor navrhuje, aby písemnou volbou bylo vybráno pět členů výboru o.s. z následujících kandidátů (návrhy na další možné kandidáty budou předloženy k volbě na řádné výroční schůzi):
1/ Vedoucí provozní komise: Miloslav Hýbner, Miletín
2/ Vedoucí odborné komise: Jiří Valenta, Praha
3/ Emanuel Matys, Bílé Poličany
4/ Naďa Gregarová, Hradec Králové
5/ Jaroslav Vondruška, Libice nad Cidlinou
6/ Svatava Hejralová, Vysoké nad Jizerou
7/ Tomáš Hájek, Poniklá
Uveďte 5 čísel osob, které navrhujete:
Uveďte návrh dalších kandidátů pro volbu na výroční schůzi:
Dále revizor: Hana Dohnalová, Josefův Důl
Ano ne jiný návrh:

Vaše názory zpracujeme a takto zvolenému výboru předáme vedení našeho o.s. Výbor bude realizovat výše uvedené úkoly ( a/ - h/ ) ve smyslu schválených Stanov,
a/ zvolí předsedu, místopředsedu
b/ schválí členy provozní komise
c/ schválí členy odborné komise
Pokud jste došli k závěru, že je třeba zajistit ještě jiné úkoly, laskavě je zde uveďte:

Po doručení tohoto prvního cirkuláře (listopad 2007)
odpovězte laskavě do tří dnů.
Vyplňte údaje v rámečku a odešlete RE.
Na fungování o.s. závisí možnost finančního zajištění dalších etap práce Muzea.
S výsledky hlasování a s ustavením řádného výboru Vás seznámíme v druhém cirkuláři.

Přípravný výbor Muzea českého amatérského divadla o.s.
--------------------------------------------------------------------------------------


2007 (listopad) 2.CIRKULÁŘ (plné zněn)

Vážení a milí dosud přihlášení členové našeho sdružení!
Zasíláme Vám slíbené informace:
Do dnešního dne se za členy přihlásili individuální členové:

x I001 HÝBNER Mgr. Miloslav Miletín
x I002 VALENTA Jiří Praha
x I003 CÍSAŘ, CSc. Prof. PhDr. Jan Praha
x I004 LAURIN Prof. Mgr. František Praha
x I005 STÝBLO Mgr. Ondřej Miletín
x I006 LÁNSKÝ Milan Miletín
x I007 MATYS Emanuel Bílé Poličany
x I008 NOVOTNÁ Kateřina Mečov
x I009 ZBORNÍK František Česká Lípa
x I010 PEŠKA Vlastimil Brno
x I011 LÁZŇOVSKÁ Lenka, Mgr. Praha
x I012 KUČERA Miloslav MgA Pardubice
x I013 LÁNSKÁ Vladislava Miletín
x I014 FELZMANN Rudolf Jílové
x I015 CALTOVÁ Marie, Mgr. Plzeň
x I016 ONDRÁČEK Vlastimil Karlovy Vary
x I017 DOHNALOVÁ Hanička Josefův Důl
x I018 HÁJEK Tomáš Poniklá
x I019 HÝBNEROVÁ Vlasta, MUDr. Miletín
x I020 PROCHÁZKA Vlastimil Vamberk
x I021 TALLEROVÁ Markéta Liberec
x I022 SIRAKOVÁ Hana Hradec Králové
x I023 TLUSTÝ Jaromír Chotěšov
x I024 NĚMEC Jiří Mgr. Přibyslav
x I025 VALENTOVÁ Jarmila Praha
x I026 GREGAROVÁ Naděžda Hradec Králové
x I027 ŠRÁMKOVÁ Vítězslava, PhDr. Praha
x I028 JURÁSKOVÁ Hana Hostouň
x I029 HAVELKA Roman Lány
x I030 CÍSAŘOVÁ Miroslava Unhošť
x I031 VONDRUŠKA Ing. Jaroslav Libice nad Cidlinou
x I032 VONDRUŠKOVÁ Helena Libice nad Cidlinou
x I033 EXNAROVÁ Alena Mgr. Hradec Králové
x I034 HEJRALOVÁ Svatava Vysoké nad Jizerou
x I035 DERDOVÁ Pavlína
x I036 SLAVÍKOVÁ Vlaďka Tanvald
x I037 NOSKOVÁ Ivana Nová Ves nad Popelkou
x I038 KOŠTEYNOVÁ Helena Josefův Důl
x I039 KNĚŽOUREK Jiří Miletín
x I040 ZAVADILOVÁ Iveta Úlibice
x I041 LHOTOVÁ Lucie Miletín
x I042 KNĚŽOUREK Jan Miletín
x I043 LHOTA Aleš Miletín
x I044 HLAVATÝ Martin Miletín
x I045 JIRSÁKOVÁ Alena Miletín
x I046 HANKOVEC Milan Mgr. Strakonice

Kolektivní členové:
DS Erben Miletín
Volné sdružení východočeských divadelníků Hradec Králové
DOS Suchdolské Divadlo, o.s. Suchdol nad Lužnicí
DS Tyrš, Tyršata, Sokol Lány
Divadlo A.Jiráska - JDO Úpice

Přípravný výbor oslovil dosud přes 350 osob a subjektů prostřednictvím Emailu a uveřejnil výzvu na stránkách www.divadlo.cz, miletin.amaterskedivadlo.cz, www.nipos-mk.cz, dal výzvu k dispozici sdělovacím prostředkům. Jsme si vědomi, že proces projednávání členství v souborech vyžaduje delší čas.
Za Vaší pomoci se jistě podaří členskou základnu ještě podstatně rozšířit.
Založena byla evidence přihlášených.
Průběh volby výboru
Do uzávěrky volby 18.11.2007 ve 12 hod. byli osloveni všichni do té doby přihlášení členové, tj. 44 individuální členové a 5 zástupců členů kolektivních, tj. 49 možných platných hlasů. Volby se nezúčastnilo 11 členů (na výzvu k volbě přes urgenci nereagovali).
Volby se zúčastnilo 38 členů, tj. nadpoloviční většina.

Z navržených kandidátů byli zvoleni (pořadí dle počtu hlasů):
Miloslav Hýbner, vedoucí provozní komise (37 hlasů)
Jiří Valenta, vedoucí odborné komise (37)
Naděžda Gregarová (32)
Jaroslav Vondruška (29)
Svatava Hejralová (26)

Zvoleni nebyli Emanuel Matys (15), Tomáš Hájek (13). Předpokládáme jejich práci v komisích.
Bez výhrady byla zvolena Hana Dohnalová jako revizorka.
Podle Stanov bylo úkolem zvoleného výboru zvolit ze svého středu předsedu a schválit složení komisí. Podobně jako volba výboru Emailem – proběhla i volba předsedy a schválení členů komisí.

Předsedou o.s. byl zvolen Miloslav Hýbner.
Výbor schválil na návrh předsedy provozní komise její členy:
Provoz Muzea: Miloslav Hýbner
Pokladna: Vladislava Lánská
Technické budování expozic a správa fondů: Milan Lánský
Správa fondů včetně depozitářů a knihovny: Alena Jirsáková
Propagace: Emanuel Matys
web Tomáš Hájek
Další členové: Jan Kněžourek
Pavlína Derdová
Výbor projedná plán práce komise do 15. 12. 2007.

Výbor schválil na návrh předsedy odborné komise její následující složení:
Prof. PhDr. Jan Císař
PhDr. Vítězslava Šrámková
Rudolf Felzmann
Mgr. Lenka Lázňovská
Prof. Mgr. František Laurin
Výbor projedná plán práce komise do 15. 12. 2007.

Finanční zajištění budování Muzea
a/ prostřednictvím Divadelního souboru Erben v Miletíně (naše o.s. může žádat až na rok 2009) byla podána žádost o dotaci na budování další části expozic - Ministerstvu kultury, odboru regionální a národnostní kultury v dotačním programu Podpora tradiční lidové kultury na vybudování expozice Rozmach lidového divadla na přelomu 19. a 20. století,
b/ do konce roku podá naše o.s. žádost o dotaci odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK na zajištění provozu Muzea,
c/ problémy dalšího financování bude řešit provozní komise.
Uvítáme Vaše návrhy na přístup k získávání dalších finančních prostředků, návrhy nadějných sponzorů, dárců i osobní předjednání.
Připomínky a návrhy zasílejte průběžně na Email: muzeummiletin@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------

2007 (prosinec) 3.CIRKULÁŘ - VÁNOČNÍ (plné znění)
(obr.)
Braunův kamenný Betlém ožil postavami na oponě ochotníků ze Žírče.
Její obrázek jsme umístili ve vstupní expozici Muzea, zařazen je do putovní výstavy opon, která měla první vernisáž v Malém divadle v Liberci 17. prosince 2007, v únoru bude vystavena na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. O její další využití bude pečovat naše Muzeum.
Stav expozic a jejich další budování v roce 2008

V roce 2006 jsme vytvořili a zpřístupnili expozici Kouzelný svět divadla

V roce 2007 jsme připravili expozice, které budou zpřístupněny v květnu 2008 Obyčejové tradice a lidová religiozita–základní prameny lidového divadelnictví , Divadlo národního obrození

V roce 2008 přípravujeme instalaci expozice. Ochotnické divadelní hnutí, Rozmach lidového divadla na přelomu 19. a 20. století
Její realizace závisí na výši dotace MK 2008, o kterou jsme požádali. Odborná komise posoudí scénář a provozní komise bude projekt realizovat tak, aby od jara 2009 mohla být tato část muzea zveřejněna.

Základním zdrojem informací pro budování expozic je Databáze českého amatérského divadla http://www.amaterskedivadlo.cz, muzeum se však musí opírat o zajímavé předměty a originální doklady divadelních aktivit.
V posledním období jsme získali:
Originál rozměrného obrazu Richarda Šantrůčka v roli Karla XII. v Baronu Goertzovi z inscenace Akademického čtenářského spolku v roce 1881 v Praze. Zápůjčka PhDr. Adolfa Scherla, Praha
Podobně jsme získali čestné odznaky prvních Jiráskových Hronovů (VAD Kladno), prospekt Prahy loutkového divadla z Dolní Kalné (Miloš Jiroud, Mirošovice) aj.
Čekáme na Vaše dary nebo zápůjčky.

Výbor sdružení ustavil provozní a odbornou komisi.
Vedoucí komisí předložili výboru následující plán činnosti a začali již své plány naplňovat:

Odborná komise:
1/ Vyslovit se k nově realizovaným expozicím v roce 2007 (květen 2008).
2/ Posoudit scénář expozice připravované v roce 2008 (leden 2008).
3/ Zaujímat stanoviska a doporučovat výboru postup k návrhům členů sdružení, týkajícím se koncepčích odborných problématik (průběžně).

Provozní komise:
1/ Zpracovat provozní řád muzea
2/ Zajistit bankovní účet
3/ Provést inventarizaci majetku a sbírek, knihovny
4/ Uzavřít smlouvu s DS Erben
5/ Doplnit soupis Centrální evidence sbírek
6/ Kontrola zápisů o výpůjčkách
7/ Projednat pojištění
8/ Propagační cedule k zámku a do tisku
9/ Granty a dotace
10/ Dokončení 2. etapy instalace expozic a příprava vernisáže – jaro 2008

Bankovní účet je založen, má číslo 218718154/0300
Zatím zel prázdnotou. Dříve než se usneseme na výši členských příspěvků, které stejně významně nemohou zajistit budování a provoz muzea, prospěly by mu – pod stromeček - dary Vaše nebo Vašich známých podnikatelů.
První částky poukázali:
Techson Praha, akustické inženýrství ing. Jiří Šulc daroval 25.000 Kč
Majitel zámku Ondřej Stýblo daroval 50.000 Kč a pronájem prostor.
Díky, vážení a milí přátelé !

Předpokládáme, že výroční schůzi Muzea o.s. svoláme na 3. nebo 4. května 2007 do Miletína. Nepřítomným členům umožníme vyjádřit se předem k jednotlivým problematikám obvyklým způsobem prostřednictvím Emailu.

Doufáme, že se nám podaří za Vaší pomoci do té doby rozšířit členskou základnu našeho sdružení. Prosíme Vás, abyste projednali možné členství s Vašimi známými a zvláště pak ve Vašich domovských souborech. Předpokládali jsme, že myšlenka kolektivní péče o Muzeum najde větší ohlas u souborů. Proto Vám přikládáme ještě jednou formulář přihlášky.

Předpokládáme, že se k jednotlivým problematikám vyjádříte v připojeném formuláři, který laskavě odešlete RE (muzeummiletin@seznam.cz) nejpozději do čtrnácti dnů. P F 2 0 0 8

----------------------------------------

2008 (únor) 4.CIRKULÁŘ (plné zněn)

Č t v r t ý c i r k u l á ř věnujeme přípravě výroční členské schůze.
I když jsme si slíbili, že většinu vzájemného styku členů budeme organizovat v digitální podobě, přece jen
pár upřímných slov z očí do očí neuškodí a vzájemné setkání nad odevzdaným dílem i nad plány našeho sdružení
budou – doufejme - naší práci ku prospěchu.

Přijměte tedy pozvání na první výroční schůzi našeho občanského sdružení, která se koná v sobotu 3. května 2008 od 13. hodin v Miletíně,
spojenou s otevřením nových expozic První kroky ochotnického divadla a Divadlo národního obrození.

Stanovy našeho o.s. výroční schůzi ukládají projednat a schválit:
1/ výroční zprávu o činnosti, program na rok 2008,
2/ zprávu o hospodaření sdružení, rozpočet na rok 2008,
3/ kontrolní (revizní) zprávu,
4/ případné změny stanov,
5/ rozhodnout o přijetí a o případném vyloučení členů,
6/ zvolit výkonný orgán sdružení – výbor,
7/ projednat práci komise odborné a komise provozní,
8/ projednat připomínky a náměty členů sdružení.

Závazné závěry přijme výroční schůze volbou nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Nepřítomní členové budou mít možnost vyjádřit se k připravovaným závěrům písemně.

Abychom umožnili nepřítomným členům toto právo a aby účastníci jednání měli možnost připravit si svá stanoviska, předkládá Vám výbor následující osnovu jednání:

Ad 1/ Výroční zpráva o činnosti Muzea o.s.
Vývoj budování Muzea:
2002 Divadelní soubor Erben pořádal výstavku k 175. výročí založení spolku a rozhodl se vytvořit stálou expozici o amatérském divadle.
2003 Majitel zámku Ondřej Stýblo nabídl prostory pro realizaci muzea. Ve spolupráci Miloslava Hýbnera, Milana Lánského a Jiřího Valenty zahájena práce na expozici Národní divadlo českého Podkrkonoší.
2004 Proveden sběr exponátů v severovýchodních Čechách a s využitím informací Databáze českého amatérského divadla zpracoval Jiří Valenta scénář.
2005 Scénář posouzen skupinou významných českých teatrologů a zahájeny práce na instalaci. Po dvou neúspěšných pokusech řešení se výtvarné stránky expozic ujal grafik Martin Taller.
2006 Činnost muzea zahájena vernisáží první části expozice nazvané Kouzelný svět divadla a prozatímními instalacemi v dalších sálech muzejních prostor. Záběr expozic rozšířen, vzniká Muzeum českého amatérského divadla. Vydán propagační leták, pohlednice.
2007 Za pomoci Národního informačního a poradenského střediska byly založeny internetové stránky http://miletin.amaterskedivadlo.cz
2008
Realizovány expozice Základní prameny lidového divadelnictví a Divadlo národního obrození. (Významný pracovní vstup Milana Lánského, Martina Tallera, Miloslava Hýbnera, Jiřího Valenty.)

Péčí členů činoherního souboru libereckého divadla a grafika Martina Tallera vznikla z fondů Databáze českého amatérského divadla výstava Malované opony, kterou o.s. přijalo jako dar a organizuje její putování
viz http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=novinky&id=2

Přípravný výbor inicioval založení občanského sdružení. http://miletin.amaterskedivadlo.cz/sdruzeni
Zahájeno vytváření členské základny. Vydávány byly cirkuláře. Zvolen výbor, který začal organizovat práci o.s.

Kolektivními členy se staly největší organizace ochotníků (SČDO, VSVD) a pouhých 7 divadelních souborů a 51 individuálních členů.
Zvolen byl výbor ve složení Miloslav Hýbner, předseda a vedoucí provozní komise, Jiří Valenta, vedoucí odborné komise (ale fakticky jednatel), Naďa Gregarová, Jaroslav Vondruška a Svatava Hejralová (která se zatím práce nezúčastnila).

Program na rok 2008:
Pokračovat v budování expozic. V roce 2008 připravit a realizovat 3. sál, jehož tématem je Rozmach lidového divadla na přelomu 19. a 20. století.
Projednat a připravit koncepci dalších dvou sálů, věnovaných amatérskému divadlu v období od roku 1945 do současnosti.
Putovní výstavu Malované opony umístit na další místa. Připravit druhou putovní výstavu.
Připravit a vydat Průvodce Muzeem.
Propagovat návštěvy Muzea zvláště ve školách a v divadelních souborech. Spolupracovat na přípravě vydání publikace Malované opony s NIPOS.
Rozšířit členskou základnu sdružení a iniciovat její členy k aktivním pracovním vstupům.
Pokračovat ve styku se členy prostřednictvím digitální pošty, i když reakce na položené dotazy a výzvy je zcela minimální (10%).

Ad 2/ Zpráva o hospodaření sdružení
Základní situace:
Financování budování expozic Muzea do roku 2007 bylo v kompetenci Divadelního souboru Erben, který byl a je nositelem grantů Ministerstva kultury (nově založené o.s. nemohlo být žadatelem ani na rok 2008). Muzeum o.s. je však odpovědné za zajištění částek, kterými je žadatel povinen do projektu vložit. Divadelní soubor Erben proto vkládá přidělenou částku do hospodaření Muzea o.s., aby ji jako celek MK proúčtovalo.
Hospodaření o.s. začíná jeho založením v říjnu 2008. Vzájemné vztahy s DS Erben zatím nebyly smluvně zajištěny.

Stav hotovosti ke dni založení o.s................................0 Kč
Zůstatek na účtu MČAD k 31.12. 2007 ………… 55 470 Kč
Příjmy 2008 do 31.3. 2008 ………………………..56 770 Kč
Z toho zůstatek………………………55 470 Kč
Vstupné…………………… 300 Kč
půjčovné za výstavy......... 1 000 Kč
Vydání 31.3. 2008...................................................45 363 Kč
Z toho:
Budování expozic celkem… 43 848 Kč
Provoz muzea - dosud nefinancován.
Náklady na o.s. celkem........ 1 515 Kč
Zůstatek…………………………………………… 11 407 Kč

Závěr: Je zřejmé, že vstup do hospodaření o.s. se opírá o sponzorské dary, z nichž se zajišťuje financování dokončení expozice v 2. sále. Teprve poukázání finančních prostředků z dotací a případné další dary umožní rozvoj činnosti.

Rozpočtový výhled do roku 2008
je komplikován tím, že realizace expozice 3. sálu musí být financována z dotace MK přidělené DS Erben. Pro rok 2008 Ministerstvo kultury udělilo tuto dotaci ve výši 250 000 Kč. Podmínkou však je aby 30 % finančních prostředků bylo vloženo z jiných zdrojů.
Garantem využití částky, získání tohoto nutného podílu 30% finančních prostředků a všech úkonů nutných k proúčtování částek je o.s. Muzeum.

Předpokládané příjmy o.s.:
Ministerstvo kultury, dotace na publikaci Průvodce……………110 000 Kč
Královéhradecký kraj…………………………………………….. 50 000 Kč
Město Miletín……………………………………………………… 11 000 Kč
Nadace Charta 77 na průvodcovské služby…………………… . 15 000 Kč
Další nutné sponzorské dary…………………………...……… 145 000 Kč
Putovní výstava …………………………………-------……………….. 10 000 Kč
Vstupné……………………………………………………………. 20 000 Kč
Členské příspěvky………………………………………………… 4 000 Kč
Celkem předpokládané příjmy…………… 365 000 Kč

Předpokládaná vydání:
Sponzorské vklady do expozice 3.sálu……………………… 108 000 Kč
Vydání Průvodce…………………………………… …………… 157 000 Kč
Průvodcovská služba…………………………………………… 20 000 Kč
Putovní výstava, trvalé provedení, poštovné………………… 10 000 Kč
Administrativa o.s………………………………………………. 10 000 Kč
Propagace………………………………………………………. 30 000 Kč
Energie, úklid………………………………………………….. 20 000 Kč
Nepředvídaná vydání…………………………………………. 10 000 Kč
Celkem předpokládaná vydání………… …. 365 000 Kč

K problematice hospodaření výbor předkládá tyto návrhy ke schválení :
Vyzvat členy ke spolupráci při jednání o sponzorských darech.
Vstupné 30 Kč dospělí, 10 Kč děti.
Členský příspěvek pro individuální členy 100 Kč, pro kolektivní členy 500 Kč.

3/ kontrolní (revizní) zpráva bude předložena účastníkům výroční schůze.

4/ případné změny stanov http://miletin.amaterskedivadlo.cz/files/071002_Stanovy_registrovane_MV.pdf
vyplynou z Vašich připomínek a z projednávání této zprávy na výroční schůzi.

5/ o přijetí (nebo o případném vyloučení) členů dle stanov rozhoduje výroční schůze.
Výbor navrhuje přijetí všech členů, a vyzývá k rozšiřování členské základny.
Soupis přihlášených najdete na
http://miletin.amaterskedivadlo.cz/sdruzeni

6/ Volba výkonných orgánů sdružení
Volba výboru byla provedena v prosinci 2007, navrhujeme volbu potvrdit. Pracovní vstupy členů výboru jsou zatím velmi rozdílné. Proto navrhujeme rozšířit výbor o další členy, stanoviska výboru projednávat i se členy, kteří o problematiku činnosti o.s. projeví sami zájem, umožnit každému zájemci účast na jednáních.

7/ práce komisí (odborná a provozní)
Komise odborná (Císař, Laurin, Lázňovská, Šrámková, Felzman), vedoucí Valenta.
Realizováno:
Připomínky k osnově expozice ve 3. sále.
Plán:
Posouzení a připomínky k realizaci 1. a 2. sálu.
Zaměření expozic ve 4. a 5. sále.
Posouzení koncepce Průvodce.
Předpokládá se rozšíření komise.

Komise provozní (Lánská, Lánský, Jirsáková, Matys, Hájek, Kněžourek, Derdová), vedoucí Hýbner
Realizováno:
Instalace 1. a 2. sálu byla provedena převážně díky sólovému dobrovolnému pracovnímu vkladu Milana Lánského.
Provoz muzea a průvodcovskou službu zajišťoval dobrovolně Miloslav Hýbner
a Milan Lánský.
Putovní výstava Malované opony byla realizována díky iniciativě a pracovnímu vkladu Martina Tallera. Její putování organizovali Jiří Valenta a Miloslav Hýbner.
Účetnictví vede Vladislava Lánská.
Bankovní účet byl zřízen.
Inventarizace majetku provedena.

Byly rozděleny úkoly členům komise.
Tomáš Hájek, webová spolupráce.
Alena Jirsáková, inventarizace knihovny.
Emanuel Matys, propagace muzea v tisku

Úkoly:
Provozní řád vypracován, čeká na projednání s majitelem zámku a s výborem.
Smlouva o výpůjčce exponátů předložena DS Erben, připravuje se návrh na smlouvu o spolupráci.
Prolongace výpůjček z muzeí, souborů a od jednotlivců převedena na MČAD.
Pojištění, vyjednává se vstřícná a finančně dostupná pojistka.
Propagace, příležitostné rozdávání letáků, oslovování souborů, škol.
Příprava vernisáže a výroční schůze.
Úmluvy s organizátory festivalu Miletínské divadelní jaro o vymezení času pro výroční schůzi tak, aby se jí mohli zúčastnit všichni zájemci, nebyly splněny.
Výroční schůze se tedy bude konat paralelně s probíhajícími představeními.

Přílohy:
1/ Jak dál? (Po vyplnění odešlete na muzeummiletin@seznam.cz)
2/ Výzva
3/ Přihláška

---------------------------

2008 (květen) 5.CIRKULÁŘ (plné znění textu, bez obrázků)

Po prvé jsme se sešli na výroční schůzi 3.května 2008
Přijel předseda SČDO Ing. Josef Hejral, chvíli z bohatého programu současně probíhající miletínské přehlídky vyšetřila Naďa Gregarová, zastupující Volné sdružení východočeských divadelníků, zúčastnili se zástupci souborů z Josefova Dolu, Jaroměře, Libice nad Cidlinou a z Miletína, dalších 17 individuelních členů, dalších 16 se omluvilo. Uvítali jsme také 10 hostů.
Omluvy a pěkná přání zaslali: PaedDr. František Zborník, ředitel odboru umění Ministerstva kultury: „Věrni ochotnictvu zůstaneme!“ - PhDr. Tomáš Wiesner, ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury, nám poděkoval za práci – Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu prohlásila, že NIPOS je i nadále připraven ke spolupráci v dohodnuté formě i rozsahu. Mgr. Lenka Šaldová z divadelního oddělení Národního muzea zase napsala, že se těší na další spolupráci s naším muzeem a principál Ořechovského divadla Vlastimil Peška se vyznal, že je obdivovatelem naší bohulibé činnosti. (Připojil i finanční dárek, za který velmi děkujeme.)

Jednání schůze řídil Mgr. Miloslav Hýbner (Miletín). Schválili jsme jednací řád, zvolili jsme návrhovou komisi ve složení Josef Horáček (Jaroměř), Ing. Tomáš Hájek (Poniklá), Mgr. Alena Jirsáková (Miletín), a schůze začala.
Obsah zprávy o činnosti o.s., jsme Vám zaslali v minulém cirkuláři, její celé znění, které na schůzi přednesl Jiří Valenta (Praha), i se zprávou o hospodaření, s návrhem rozpočtu na rok 2008 (Vladislava Lánská, Miletín) a se zprávou revizní komise (Hana Dohnalová, Josefův Důl), najdete na http://miletin.amaterskedivadlo.cz/sdruzeni.
Výroční členská schůze
uložila výboru:
- projednat závěry a doporučení revizní komise,
- novelizovat směrnice a stanovy o.s.
schválila:
- složení návrhové komise,
- jednací řád,
- návrh rozpočtu na rok 2008,
- návrh na novelizaci směrnic a stanov,
- mandát výboru do příští výroční schůze,
- přijetí přihlášených členů,
- složení výboru:
Miloslav Hýbner, Miletín, předseda a vedoucí provozní komise
Jiří Valenta, Praha, vedoucí odborné komise
Naděžda Gregarová, Hradec Králové
Jaroslav Vondruška, Libice nad Cidlinou
Svatava Hejralová, Vysoké nad Jizerou
Hana Dohnalová, Josefův Důl, revizorka
- výbor rozšířila o následující členy:
Alena Jirsáková, Miletín
Tomáš Hájek, Poniklá
Milan Lánský, Miletín
- stanovila výši vstupného:
dospělí 40 Kč
děti 20 Kč
rodina 60 Kč
nad 10 osob sleva 10%
- stanovila výši členských příspěvků
individuelní člen 100Kč
kolektivní člen 500 Kč
vzala na vědomí:
- omluvy a pozdravy nepřítomných členů,
- zprávu o činnosti o.s.,
- zprávu o hospodaření za rok 2007,
- zprávu o revizní činnosti

Předpokládáme, že členské příspěvky poukážete na účet Muzea 218718154/0300
nebo je uhradíte v hotovosti při návštěvě muzea nebo v průběhu našich schůzí. Dary jsou vítány.

Příští členskou schůzi svoláme v průběhu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou.

Dotace Ministerstva kultury na rok 2008:
1/ Název projektu: Expozice Rozmach lidového divadla na přelomu
19. a 20. století pro Muzeum českého amatérského divadla.
Realizace v průběhu roku 2008, vernisáž březen 2009
Dotace (prostřednictvím Divadelního souboru Erben v Miletíně) v celkové výši 250 000 Kč za podmínky uhrazení další 1/3 nákladů z jiných zdrojů.

2/ Název projektu: Vydání Průvodce expozicemi Muzea českého amatérského divadla v Miletíně. Realizace v průběhu roku 2008. Dotace v celkové výši 110 000 Kč za podmínky uhrazení další 1/3 nákladů z jiných zdrojů.
Zatím získané finanční vstupy:
1/ Město Miletín 11 000 Kč
2/ Královéhradecký kraj 20 000 Kč
3/ Nadace Charta 77 na průvodcovskou činnost 15 000 Kč
4/ Ondřej Stýblo 50 000 Kč
5/ Vlastimil Peška 2 000 Kč

ZÍSKALI JSME DOTACE NA DALŠÍ ČINNOST – PODMÍNKOU JEJICH UŽITÍ JE TŘETINA VKLADU Z JINÝCH ZDROJŮ.
HLEDÁME SPONZORY
Opakujeme výzvu: Pomozte při získávání sponzorů pro činnost Muzea. Přikládáme pro Vaši potřebu návrh žádosti, jejíž zpřesnění podle Vašich pokynů a konkrétní situace Vašich jednání provedeme na adrese muzeummiletin@seznam.cz.

NEZAPOMNĚLI JSTE ?
- nabídnout členství v o.s. Muzeum svým kolegům a známým ? Přihláška je na http://miletin.amaterskedivadlo.cz/sdruzeni
- přesvědčit vedení souboru, v kterém pracujete, ke vstupu do kolektivního členství – připomínáme ideu:

Muzeum by se mělo, podle našeho názoru, stát záležitostí všech amatérských divadelníků i jejich profesionálních spolupracovníků.

Projevem Prof. Františka Laurina jsme otevřeli nové expozice, připomínáme je obrázkyi:
V roce 2008 chystáme v dalším sále expozici věnovanou
rozmachu lidového divadla na přelomu 19. a 20. století.
Kalendář akcí Muzea v roce 2008
2. 2. Kutná Hora Konference k 200. výročí nar. JKTyla referát
23. 2. Hradec Králové Výroční schůze VSVD výzva k vstupu
29. 2. Červený Kostelec Výstava Malované opony zahájení
19. 3. Prachatice Výstava Malované opony vernisáž
Pořadatel - Národní muzeum vydán plakát
20. 3. Miletín Exkurze posluchačů Ped F UK uvedení hry
31. 3. o.s. 4. cirkulář členům
19. 4. Miletín DS Šembera, Vysoké Mýto návštěva Muzea
21. 4. Miletín místopředseda senátu Liška
a poslanec parlamentu Lhota návštěva Muzea
26. 4. Miletín Dismanův rozhlasový dětský soubor návštěva Muzea
3. 5. Boleradice Výstava Malované opony zahájení
3. 5. Miletín Výroční schůze o.s. Muzeum
3. 5. Miletín Nové expozice: Prameny, Obrození vernisáž
6. 5. Miletín ZŠ Lázně Bohdaneč návštěva Muzea
7. 5. Miletín VOŠ Hořice návštěva Muzea
17. 5. Miletín SŠ Hronov , DS Radostín, 2x sjezd návštěva Muzea
19. 5. Kadaň Výstava Malované opony zahájení
21. 5. Miletín TJ D.Brusnice, skup.celníků návštěva Muzea
24. 5. Miletín sjezd absolventů školy návštěva Muzea
29. 5. Miletín SZŠ Hořice návštěva muzea
30. 5. Libochovice Výstava Malované opony vernisáž
10. 6. o.s. 5. cirkulář členům
3. 7. Praha Výstava Malované opony vernisáž
1. 8. Hronov Výstava Malované opony vernisáž

Pokud jste již shlédli nové expozice, neváhejte a pošlete své připomínky, názory a dojmy na muzeummiletin@seznam.cz
.
Připojujeme také výzvu studentům a pedagogům. Pošlete ji na adresy, které máte po ruce!

Těšíme se na Vaši spolupráci!

Přílohy:
1/ Dopis sponzorům
2/ Výzva studentům a pedagogům
3/ Pozvánka na vernisáž výstavy Malované opony v Praze 3. 7. 2008.

-----------------------------------


2008 (září) 6.CIRKULÁŘ (plné znění)

Omluvte opožděné vydání cirkuláře, prožíváme krizové období porodních bolestí fungování našeho sdružení, podpořené čekáním, čekáním, čekáním na vyřešení finančních nejistot, přestože díky dotacím Ministerstva kultury máme zatím kasu plnou.

Přijměte pozvání: Občanské sdružení Muzeum českého amatérského divadla pořádá veřejnou členskou schůzi ve Vysokém nad Jizerou
a zve na ni všechny účastníky Krakonošova divadelního podzimu. Neděle 12. října 2008 ve 14 hod.
Malý sál divadla Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou
Setkání na téma :Tradice českého ochotnického divadla .
O čem si chceme s Vámi popovídat?
O naplňování Databáze českého amatérského divadla
O ohlasu putovní výstavy Malované opony
O porodních bolestech rodícího se Muzea a činnosti nově založeného občanského sdružení.

Chceme se s Vámi také poradit jak dál.

Co se událo po ustavující výroční schůzi ?

První naší starostí bylo pokračovat v budování expozic Muzea.
Informovali jsme vás o tom, že jsme získali na rok 2008 následující dotace Ministerstva kultury:
1/ Na expozici Rozmach lidového divadla na přelomu19. a 20. století v celkové výši 250 000 Kč za podmínky uhrazení další 1/3 nákladů z jiných zdrojů.
2/ Na vydání Průvodce expozicemi 110 000 Kč za podmínky uhrazení další 1/3 nákladů z jiných zdrojů.
Podmínku získat minimálně 180 000 Kč se nedařilo dlouho naplnit. Příslušné komise našeho sdružení letos aktivitu v získávání sponzorských darů neprojevila, ani výzva vám, členům sdružení o pomoc v řešení této situace, nepřinesla žádné ovoce.
Rozhodli jsme se budování nové expozice podmínit získáním grantu.
Vstup do realizace projektů byl ochromen. I když nám ministerstvo kultury poukázalo první část dotace, její využití nebylo možné - riziko odpovědného zástupce bylo příliš veliké.
Poslední nadějí je žádost o příspěvek nadační službě Lesů České republiky, s. p., podporovaná doporučením prvního náměstka ministra kultury. O výsledku naší žádostí jsme se měli dozvědět do konce července, po odložení do konce srpna , za týden, za druhý týden a je tu konec září.
Za této situace nezbývá nic jiného než dát hlavy dohromady a poradit se jak situaci vyřešíme.

Proto svoláváme členy Výboru. Výbor našeho občanského sdružení se sejde v neděli 12. října v 10 hod.
ve Vysokém nad Jizerou v hotelu Větrov (tradičně zveme i další členy sdružení, pokud mají o významné jednání zájem), abychom mohli odpoledne na výše uvedené veřejné členské schůzi odpovědně oznámit, jaký postup v současné situaci zvolíme.
Nastává období, ve kterém je potřeba zmobilizovat všechny síly pro to, aby získané finanční prostředky byly využity co nejefektivněji v naprosto krátkém časovém období do konce roku 2008, kdy končí možnost jejich využití.
Nastává čas zkoušky.

Vydání Průvodce. Prostředky, které máme k dispozici ze vstupného, příspěvků, z hubených finančních vstupů dalších sponzorů (obec, kraj), stačí sotva na příslušnou část pro realizaci projektu vydání Průvodce.


P U T O V Á N Í OD MAŠKAR K DIVADLU Z LIBOSTI, PŘES OCHOTNICKÉ HNUTÍ K DIVADLŮM SVÍTÍCÍM DO TMY,
AŽ K AMATÉRSKÉMU DIVADLU DNEŠKA.
Kniha je připravena. Text (autor Jiří Valenta) i grafickou podobu (Martin Taller) v současné chvíli připomínkuje odborná lektorská skupina (Prof. PhDr. Jan Císař, Mgr. Lenka Lázňovská, PhDr. Vítězslava Šrámková). Vydána bude v prvních týdnech ledna 2009.

Putovní výstava Malované opony
byla nesporně nejsledovanější součástí naší práce. Vystavena byla v letošním roce již na 10 místech: Liberec, Červený Kostelec, Prachatice, Boleradice, Kadaň, Libochovice, Praha, Hronov, Hustopeče, Česká Lípa.

Z řady ohlasů vybíráme recenzi Radmily Hrdinové v Právu:
Právo 21. července 2008
Malované opony uchovávají minulost i slávu divadla
Půvab starých malovaných divadelních opon zpřístupňuje výstava umístěná v kavárně Divadelní fakulty AMU (DAMU) v Karlově ulici 26 v Praze.
Výstavu uspořádalo Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu v Praze (NIPOS) a DAMU. K vidění je tu na padesát barevných fotografií dokumentujících výběr z celkem 150 malovaných opon.
„Během zpracování databáze jsme si uvědomili, jaký půvab mají opony českých divadel a divadelních sálů, a také, že tyto poklady mohou být ohroženy. I když spolky si je většinou chrání, objevují se zájemci, kteří nabízejí zprostředkování jejich prodeje do jakýchkoli rukou,“ řekl Právu historik amatérského divadla a spoluautor (s grafikem Martinem Tallerem) pražské výstavy Jiří Valenta, který také prozradil, že NIPOS ve spolupráci s Národní galerií chystá v roce 2010 vydání publikace.
Svět malovaných opon je svéráznou procházkou po české minulosti. Naleznete tu několik opakujících se tematických okruhů – českou mytologii zastupuje kněžna Libuše, věrozvěsti Cyril a Metoděj či praotec Čech obhlížející z vrcholku Řípu úrodnou krajinu, řada opon mapuje dobové panorama místa vzniku.
Někdy se oba pohledy i prolínají, případně opony přinášejí i témata antické a někdy i novodobé mytologie. Příkladem může být naivisticky uchopená opona z roku 1948 ze Žatce, jejíž autor Oskar Brázda dokázal spojit neslučitelné – před Evropu unášenou býkem umístil demobilizovaného vojáka, poklepávajícího pilně na cihly, vedle něj žnečku se snopem známou z poválečných bankovek a do centra dokonce i odvážně nahou dívku držící holubici a chmelový věnec, kterou zezadu vilně pozoruje a portrétuje buržoazně vyhlížející malíř.
Autory opon byli často anonymní místní malíři (nezřídka i malíři pokojů), jindy umělci zvučných jmen. Pro Zbiroh namaloval sokolskou oponu Alfons Mucha a pro Jabkenice Bettina Smetanová. Její skupinku na Řípu ale komentoval Bedřich Smetana s kritickým odstupem: „No, záležet si Betty dala, ale dramatická ta malba není...“
Půvabná je opona z východočeské Žireče se skupinkou klanění tří králů s velbloudy, okopírovanou z Braunova Betléma na nedalekém Kuksu, opona z Řemešína zobrazuje Havlíčkovo loučení s vlastí, Rožďalovice si na oponu vymalovaly panorama pražských Hradčan. Jediná na výstavě zastoupená opona dělnického spolku z Prahy-Bohnic zachycuje kromě nezbytného vlajícího rudého praporu i malou figurku dětského loutkáře.
Výstava potrvá do 27. července a poté se přesune na vrcholnou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. Její putovní kalendář je obsazen na dva roky dopředu. Ale jak slíbil ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Tomáš Vlček, který výstavu zahajoval, v roce 2010 bychom se s malovanými oponami mohli setkat opět v Praze a to v Národní galerii. Jinak si za nimi můžete udělat prázdninový výlet do Muzea českého amatérského divadla do Miletína, kde na vás čekají i další divadelní exponáty.
Radmila Hrdinová

Zpráva o výsledku ankety, kterou realizoval NIPOS na Jiráskově Hronovu 2008.
Položena byla otázka:
Patří i Vám Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně?
S touto iniciativou přišla členka o.s. Muzeum Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS. Realizovala ji za pomoci tajemnice NIPOS Mgr. Ivy Kahounové.
Celkem bylo náhodně osloveno 50 účastníků JH, zpracována byla podrobná zpráva.
Co nám vzkázali? (stručně řečeno)
- že málo Muzeum propagujeme.
- že informace o něm předpokládají v Amatérské scéně
Všimněme si hlasů těch, kdož Muzeum navštívili. (Z 50 dotázaných jich bylo 12.)
Jako dojem z návštěvy uvádějí:
- spokojenost, super, vhodně systematicky rozložené, celkový dojem příjemný, zajímavé uspořádání, trochu místy stísněné, byl jsem unesen, krásné, poměrně atraktivní, čekám na další vývoj, vynikající, vstoupí do dějin, textové části pokud možno doplnit zajímavým exponátem.
Většina (76 %) z dotázaných však v Muzeu nebyla.

Pořadí příčin nezájmu o Muzeum:
1. malá informovanost (35)
2. nedostatek osob věnujících se dokumentaci činnosti (16)
3. preference současné práce (11)
4. nezájem o uchování dokladů o historii (3)
5. nedůvěra k prezentaci materiálů v centrálním Muzeu (2)
jiné příčiny než uvedené v dotazníku nikdo neuvedl.
Zaměření na činoherní divadlo preferovalo 39 respondentů, (5 ne, 9 nevědělo)
Názor, že by se nemělo zaměřit jen na špičkové soubory vyslovili 43 respondenti, nesouhlas 3, nevěděli 4)
Ochotu spolupracovat s Muzeem vyjádřilo 11 respondentů a uvedlo svoji Emailovou adresu.
Muzeum všechny oslovilo. Odpověď nedošla žádná..

Odpověď na otázku: Muzeum se zatím nedostalo do povědomí širšího okruhu amatérských divadelníků. Svědčí o tom odpovědi na položené otázky, ale i malý ohlas výzev, aby se soubory a jednotlivci stali členy občanského sdružení, které by o budování a rozvoj Muzea mělo pečovat. Zatím je Muzeum dílem i zájmem velmi úzkého okruhu amatérských divadelníků.
Uvítáme Vaše návrhy na opatření, která by tuto situaci řešila.

Rozkládací jeviště venkovských ochotníků - projekt Ing. Tomáše Hájka
Zpráva o získaném grantu a prosba o spolupráci
S radostí Vám oznamuji, že se ministerstvo kultury rozhodlo podpořit můj projekt „Dokumentace historických stavebně - technických památek amatérského divadla“. Letos a příští rok se hodlám vydat po stopách zatím nepříliš probádané historie stavebních řešení divadelních prostor v improvizovaných podmínkách ochotnického divadla. Můj zájem je upřen zejména na:
- rozkládací jeviště
- a dále pak na konstrukce pro uchycení kulis a opony, nápovědní budky, a také svébytnou osvětlovací a zvukovou techniku, etc.
Chci zkrátka dokumentovat neotřelá řešení místních řemeslníků, kteří byli ve své době postaveni před úkol technicky zajistit chod kouzelného světa divadla.
Aby se mohly předměty mého bádání dočkat výkresové a fotografické dokumentace, je třeba je nejprve najít! A proto se obracím s důvěrou na Vás a kladu Vám několik otázek, na něž prosím o Vaši laskavou odpověď:
1. Víte o výše popsaných objektech mého zájmu? Pokud ano, jakých a kde?
2. Jste ochotni spolupracovat na vytipování možných míst uložení hledaných pokladů? (Prvním mým krokem bude odeslání stohů elektronických dopisů na vše strany - obecní úřady, divadelní spolky - a čekání na kladnou odpověď. Větší šance se pochopitelně naskýtá při odeslání výzvy na doporučené adresy.)
3. Jste ochotni se v případě nálezu ve vašem okolí zapojit do procesu dokumentace? (Na mysli mám zejména předběžnou fotografickou dokumentaci.)
Věřím, že s pomocí Vaší a s pomocí celého našeho občanského sdružení se podaří připsat několik postřehů k bohatým dějinám českého ochotničení. Takto získané dokumenty pak mohou vhodně rozšířit nejen Databázi českého amatérského divadla, ale též depozitáře našeho krásného miletínského muzea.
S pozdravem a přáním budoucí spolupráce, Tomáš Hájek (Poniklá).
Odpovědi laskavě zasílejte na adresu Hajecek@seznam.cz

Uveřejnili jsme výzvu,
abyste členské příspěvky poukázali na účet Muzea 218718154/0300 nebo je uhradíli v hotovosti při návštěvě muzea nebo v průběhu našich schůzí. Jako variabilní symbol laskavě uvádějte číslo přihlášky do sdružení, abychom mohli identifikovat jméno plátce.Většina členů ještě svou povinnost nesplnila. Dosud příspěvky zaplatilo jen 16 individuálních (z 55) a 2 kolektivní členové (z 13).
Příležitost k úhradě bude i na veřejné členské schůzi ve Vysokém nad Jizerou.

NEZAPOMNĚLI JSTE ?
- nabídnout členství v o.s. Muzeum svým kolegům a známým ? Přihláška je na http://miletin.amaterskedivadlo.cz/sdruzeni
- přesvědčit vedení souboru, v kterém pracujete, ke vstupu do kolektivního členství – připomínáme ideu:
Muzeum by se mělo, podle našeho názoru, stát záležitostí všech amatérských divadelníků i jejich profesionálních spolupracovníků.
---------------------------------


2008 (prosinec) 7.CIRKULÁŘ (plné znění textu, bez obrázků)

P F 2 0 0 9
Popřejme si, aby se Muzeum stalo záležitostí všech amatérských divadelníků i jejich profesionálních spolupracovníků.

Zavzpomínejte - právě před rokem jsme se vydali na cestu občanského sdružení.

Položme si každý v závěru roku pár otázek:

Přiložil(a) jsem ruku k dílu ?
Upozornil(a) jsem na exponáty, které by obohatily Muzeum ?
Dal(a) jsem připomínky k instalaci expozic ?
Pomohl(a) jsem řešit provozní otázky Muzea ?
Získal(a) jsem nové členy ?
Zaplatil(a) jsem alespoň členský příspěvek za rok 2008 ?

Nicméně se v tomto roce podařilo:
Díky dotacím Ministerstva kultury a velkorysým sponzorským darům (Ondřej Stýblo, Lesy s.p., Charta 77, Královéhradecký kraj, Město Miletín) jsme mohli zajistit (po přežití dramatického očekávání jejich udělení) další budování Muzea a jeho průběžnou činnost.

Otevřeli jsme expozice: Základní prameny lidového divadelnictví − 1. sál , Divadlo národního obrození − 2. sál

Zahájili jsme práce na expozici: Rozmach ochotnického divadla na přelomu 19. a 20. století − 3. sál

Uvítali jsme v Muzeu zhruba 1500 návštěvníků.

Putovní výstavu Malované opony jsme umístili v deseti městech.

Vydali jsme propagační leták.

Za pomoci NIPOS jsme realizovali na Jiráskově Hronově anketu na téma. Patří i Vám Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně?

Uspořádali jsme na Krakonošově divadelním podzimu besedu na téma Tradice českého ochotnického divadla.

Vydali jsme průvodce muzeem. Publikace bohatě naplněná obrázky vás provede na 132 stranách vývojem ochotnického divadla v naší zemi i městem Miletín. Knížku pokřtíme 13. prosince 2008 v Miletíně po představení Klicperova Hadriána z Římsů v inscenaci Divadelního souboru Erben. Srdečně Vás zveme. Prodejní cena publikace je 100 Kč. Členové o.s. Muzeum, kteří řádně zaplatili příspěvky, si mohou knížku zdarma vyzvednout buď v Muzeu nebo v Praze v pracovně Databáze českého amatérského divadla (NIPOS, Praha 2, Blanická 4).
Poštou na dobírku za poštovné zašleme jen po Vašem vyžádání.

Členské příspěvky (individuální členové 100 Kč, kolektivní 500 Kč) poukazujte na účet Muzea 218718154/0300
Jako variabilní symbol laskavě uvádějte číslo přihlášky do sdružení, abychom mohli identifikovat jméno plátce.

Upozornění: od prosince 2008 do konce února 2009 bude Muzeum uzavřeno. Připravujeme novou expozici Rozmach ochotnického divadla na přelomu 19. a 20. století. Od 1. března Vás znovu rádi uvítáme.

---------------------------------------


2009 (duben) 8. cirkulář

Pozvání na 2. výroční schůzi, která se koná 9.května 2009 v Miletíně od 13 hod. v obřadní síni radnice. Těšíme se na Vaši účast.

Ale i když Vám překonání vzdálenosti, nebo jiné zaneprázdnění účast neumožní, měli byste svými názory, návrhy a volbami, činnost občanského sdružení, jehož jste členy, ovlivnit a pro příští období usměrnit.

Výroční zpráva o činnosti Muzea českého amatérského divadla o.s. za rok 2008 (2. rok existence občanského sdružení)
Muzeum navštívilo 852 osob hromadných návštěv, převážně členů divadelních souborů a účastníků školení, pořádaných celníky. Zvláště zajímavé byly návštěvy zájezdů škol, pořádané Památníkem národního písemnictví. Organizované návštěvy žáků místní a okolních škol byly jen výjimečné. Celkem 1654 návštěvníků. - zajištění průvodcovské služby (Hýbner, Lánský)
Expozice plánované na rok 2007
Obyčejové tradice a lidová religiozita - základní prameny lidového divadelnictví, Divadlo národního obrození - 1. a 2. sál - dokončovací práce proběhly v roce 2008. (Hýbner, Lánský, Taller, Valenta)
Expozice plánované na rok 2008
Rozmach ochotnického divadla na přelomu 19. a 20. století − 3. sál - příprava mobiliáře a koncepce expozice. (Hýbner, Lánský, Taller, Valenta)
Putovní výstava Malované opony umístěna v 10 přehlídkových místech včetně Jiráskova Hronova a ve výstavních sálech muzeí, mj. Národního muzea, které pro nás vytisklo plakát. Vzhledem k velkému zájmu jsme připravili druhou verzi výstavy a nabízíme ji pořadatelům. (Hýbner, Taller, Valenta)
Náborový leták vyzývající k návštěvě Muzea vydán v nákladu 10 000 ks - je připraven pro jarní distribuci. (Hýbner, Taller, Valenta)
Průvodce Muzeem vydán pod názvem Putování od maškar...až k amatérskému divadlu dneška. Zorganizován křest knihy v Miletíně a tisková konference v Praze. Publikace bohatě naplněná obrázky provází čtenáře nejen vývojem ochotnického divadla v naší zemi, jak ji předkládáme návštěvníkům Muzea, ale i městem Miletín. Je připravena k prodeji pro návštěvníky a pro distribuci do míst letošních divadelních přehlídek. Členové o.s. ji dostávají zdarma. (Císař, Hýbner, Lázňovská, Šrámková,Taller, Tallerová, Valenta)
Beseda na téma Tradice českého ochotnického divadla zorganizována pro návštěvníky Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou. (Hýbner, Němec, Valenta)
Anketa na Jiráskově Hronově o informovanosti a zaměření Muzea. Byla položena otázka. Patří i Vám Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně? Nepřinesla nová zjištění. (Lázňovská)
Divadelní soubor Erben v Miletíně pomohl významně při zprostředkování dotace Ministerstva kultury na budování letošní expozice. (Hlavatý, Hýbner)
Dokumentace malovaných opon - spolupráce s NIPOS a s jeho Databází českého amatérského divadla na soustřeďování materiálu pro připravovanou publikaci v roce 2010 a výstavu originálů opon v Národní galerii v roce 2011. (Valenta, Němec, Šrámková, Taller)
Významní partneři Muzea: divadelní odd. Národního muzea, Památník národního písemnictví, NIPOS, IMPULS, a řada muzeí, která zapůjčila některé exponáty. Zájem o realizaci našich expozic však zatím neprojevil návštěvou žádný z profesionálních muzejníků. (Gregarová, Lázňovská, Sládek)
Ohlas ve sdělovacích prostředcích: o práci Muzea vyšla řada informací v denním tisku, zvláště v souvislosti s putovní výstavou opon, pravidelně o ní informovala východočeská Hromada, další odborné divadelní časopisy (Amatérská scéna, Divadelní noviny) si výsledků práce nevšímaly. (Gregarová)
Rozšířit členskou základnu - úkol, vytyčený minulou výroční schůzí a iniciovat její členy k aktivním pracovním vstupům - nebyl splněn. Počet členů vzrostl jen o 8 členů, tedy z 52 na 60, počet kolektivních členů z 12 na 16, tedy o 4 soubory.
Aktivní pracovní vstupy obětavě realizovali jen někteří členové výboru. (Hýbner, Lánský, Valenta, Hájek, Gragarová)
Výroční schůze uložila výboru aktualizovat směrnice sdružení, zejména:
o pokladní hotovosti, o drobném hmotném majetku, o inventarizaci, o nakládání s údaji, o revizní činnosti, o cestovních náhradách, o registraci a evidenci členských příspěvků, aktualizovat jednací řád výročního zasedání a jednací řád výboru sdružení a navrhnout změny stanov. Uvedené materiály jsou zpracovány. (Hýbner)
Členové o.s. byli čtyřikrát osloveni Cirkulářem, v němž byli seznamováni s aktuálními událostmi v Muzeu a bez valného úspěchu byli vybízeni k různým druhům aktivních vstupů. (Valenta)
Internetové stránky http://miletin.amaterskedivadlo.cz byly několikrát novelizovány. Podávaly souhrn informací o Muzeu i o.s. Jejich ohlas jsme zatím nezjistili. (Valenta)
Členské příspěvky: tuto základní povinnost nesplnilo 10 členů.
Fond Muzea se rozrůstal jen o náhodné dary, např. soubor divadelních knih od divadelního odd. Národního muzea, soubor fotografií a dokumentace představení od Alexandra Gregara, řádná inventarizace předmětů dosud nebyla provedena, ale je připravována.
Výbor se sešel dvakrát (ve Vysokém a v Červeném Kostelci) aby projednal aktuální problémy a přípravy další činnosti. (1. schůze se z členů výboru nezúčastnili: Hejralová, Jirsáková, 2. schůze: Hejralová, Jirsáková, Lánský, Vondruška)

Letošní volba členů výboru
bude provedena vzhledem k možné neúčasti členů ze vzdálených míst prostřednictvím Emailu (naše stanovy tento postup umožňují):
Výběr funkcionářů bude vycházet z letošního složení, tj.
Dalšími kandidáty podle názoru výboru jsou a možnou volbu jsou připraveni přijmout:
Mgr. Alena Exnarová, Chrudim
(ředitelka Muzea loutkářských kultur)
Ing. Josef Hejral, Vysoké nad Jizerou
(jeho spolupráce by mohla přinést aktivnější vazbu na SČDO, jehož je předsedou)
Pavel Labík, Červený Kostelec
(jh. se aktivně zúčastnil jednání výboru a zajišťoval jeho jednání v Červeném Kostelci)
Všichni individuální členové i členové kolektivní, prostřednictvím svých pověřených zástupců, mají možnost uskutečnit volbu na přiloženém formuláři, který odešlou na adresu muzeummiletin@seznam.cz nejpozději do 5.května 2009.
Pokud nevolili Emailem a zúčastní se výroční schůze, připojí se k volbě v průběhu jednání.

Finanční zajištění činnosti:
V roce 2008 byly akce Muzea zajištěny mimořádně vysokými dotacemi, nicméně organizátoři zažívali krutý rok plný nervozity a očekávání. Teprve prosincové poukázání částky dotace Lesů s.p. otevírala možnost čerpat základní dotaci Ministerstva kultury.
Podrobná zpráva o hospodaření o.s. bude předložena výroční schůzi.
Globální informace o podílu zdrojů na finančním zajištění činnosti v roce 2008:
1 Ministerstvo kultury 57 %
2 Sponzoři - podniky 21 %
3 Dárci - jednotlivci 12 %
4 Z činnosti o.s. 5 %
5 Královéhradecký kraj 3 %
6 Město Miletín 2 %

Čestní členové: Výbor navrhuje, aby za čestné členy našeho o.s. byli prohlášeni:
Prof. PhDr. František Černý, historik českého divadla, rádce při zrodu a posuzování záměru budování Muzea,
Prof. PhDr. Jan Císař, historik a znalec současného stavu amatérského divadla, zakládající člen o.s.,
Prof. Mgr. František Laurin, pedagog a rádce amatérského divadla, zakládající člen o.s.,
PhDr. Adolf Scherl, historik českého divadla,
Mgr. Ondřej Stýblo, donátor budování a provozu Muzea.

Aktivita členů:
Vzhledem k tomu, že mnozí členové o.s. se domnívají, že nemají příležitost zasáhnout do provozu a aktivit Muzea, navrhl výbor vyzvat členy k zapojení do následujících aktivit:
1/ Získat nové - jednotlivce i soubory - za členy našeho o.s.
2/ Organizovat distribuci letáků propagujících návštěvu Muzea.
3/ Stát se organizátorem prodeje (prodejcem) Průvodce.
4/ Projednat a zajistit umistění loga, letáku a odkazu na stránky Muzea v publikacích a www stránkách souborů, s kterými pracujete.
5/ Projednat a zajistit možnost umístění výstavy Malované opony při přehlídkách amatérských divadelních souborů, v divadlech, muzeích, knihovnách apod.
7/ Zasílat materiály o souborech, o osobnostech a událostech do Databáze českého amatérského divadla, jako základní studnice informací našeho Muzea.
8/ Upozornit nebo dokonce zaslat materiály o malovaných oponách v divadelních sálech, ve fondech nejrůznějších sbírek pro připravovanou publikaci.
9/ Neúnavně zasílat na adresu muzeummiletin@seznam.cz návrhy na zlepšení činnosti o.s., podněty k doplnění expozic - ba i nemilosrdnou kritiku práce o.s.

Nepřestaneme opakovat přání, aby se Muzeum stalo záležitostí všech amatérských divadelníků i jejich profesionálních spolupracovníků.

• Návrh plánu na 2009
Dokončit realizaci expozice ve 3.sále a propagačně i provozně zajistit znovuotevření Muzea. (odpovědnost: Hýbner, Lánský, Valenta, Taller)
Připravit a realizovat expozici ve 4. sále, jehož tématem je období od roku 1945 do současnosti.(odpovědnost: Hýbner, Lánský, Valenta, Taller)
Řešit problémy depozitáře a inventzarizace exponátů. (odpovědnost: výbor)
Zkvalitnit propagaci Muzea. (odpovědnost: výbor)
Propagovat návštěvy Muzea zvláště ve školách a v divadelních souborech. (odpovědnost: výbor)
Putovní výstavu Malované opony umístit na další místa. (Hýbner, Valenta)
Pokračovat ve styku se členy prostřednictvím digitální pošty.(Hýbner, Valenta)
Rozšířit členskou základnu sdružení a iniciovat její členy k aktivním pracovním vstupům.

Ještě jednou Vás zveme k účasti na výroční schůzi 9. května 2009 v Miletíně.

Nemůžete-li se zúčastnit, zašlete laskavě odpovědi na otázky, vyplývající z cirkuláře do 5. května 2009 na adresu muzeummiletin@seznam.cz.

---------------------

2009 (listopad) 9.CIRKULÁŘ (plné znění)

Nestýskalo se Vám po informacích ? Pokud ano, měli jste si stěžovat, peskovat funkcionáře, kritizovat a vyjadřovat svoji nespokojenost.
Omlouváme se.
Květnová výroční členská schůze po počítačové přípravě schválila navržené dokumenty – hodnocení práce našeho sdružení i finančního hospodaření, jak jsme Vás s nimi seznámili v minulém cirkuláři.

Členové zajímající se o činnost občanského sdružení již dávno znají z internetových stránek výsledky volby nového výboru.

Za členy výboru byli zvoleni:
Alena Exnarová, Hradec Králové
Naděžda Gregarová, Hradec Králové
Tomáš Hájek, Poniklá
Miloslav Hýbner, Miletín, předseda a vedoucí provozní komise
Milan Lánský, Miletín
Jiří Valenta, Praha, vedoucí odborné komise
Jaroslav Vondruška, Libice nad Cidlinou

Hana Dohnalová, Josefův Důl, revizorka

Čestnými členy o.s. Muzeum českého amatérského divadla se stali:

Prof. PhDr. František Černý, historik českého divadla, rádce při zrodu Muzea,
Prof. PhDr. Jan Císař, historik a znalec současného stavu amatérského divadla,
Prof. Mgr. František Laurin, pedagog a rádce amatérského divadla,
PhDr. Adolf Scherl, historik českého divadla,
Mgr. Ondřej Stýblo, donátor budování a provozu Muzea.

Blíží se konec roku 2009: Podáváme členům i širší veřejnosti hrdou informaci, že přes všechny obtíže plynoucí z odvážného plánu dobrovolnými silami vybudovat muzeum, jaké jinde budují týmy profesionálních pracovníků, přes trampoty s jeho finančním zajištěním, přes řádku žabomyších válek, na jaře představíme veřejnosti ucelenou expozici vývoje českého amatérského divadla v šesti sálech miletínského zámku.

Za pomoci několika dodavatelských firem ji ve svorné spolupráci realizovali členové o. s. Milan Lánský, Miloslav Hýbner, Jiří Valenta a Martin Taller.

Obvykle se ptáte, co jako členové rozptýlení po celé zemi můžete pro Muzeum udělat. Zopakujme si to:
1/ Získat nové - jednotlivce i soubory - za členy našeho o.s. Pohovořit o smyslu naší činnosti s přáteli, zaslat nám jejich adresu nebo přímo vyplnit přihlášku, kterou najdete na stránkách http://miletin.amaterskedivadlo.cz
2/ Organizovat distribuci letáků propagujících návštěvu Muzea zvláště v průběhu festivalů a přehlídek.Letáky si vyžádejte na naší adrese.
3/ Stát se organizátorem prodeje (prodejcem) Průvodce. Na požádání ji zašleme zájemcům, cena 100 Kč poštovné.
4/ Projednat a zajistit umistění loga, letáku a odkazu na stránky Muzea na www stránkách souborů, s kterými pracujete.Logo je možno stáhnout z našich stránek, nebo si předlohu vyžádat.
5/ Projednat a zajistit možnost umístění výstavy Malované opony při přehlídkách amatérských divadelních souborů, v divadlech, muzeích, knihovnách apod. V prosinci je výstava v Táboře, v lednu ve Strakonicích a v letních měsících v Turnově a v České Skalici. Ostatní termíny jsou volné (informace na tel. 728 305 839 - Valenta).
6/ Získávat exponáty (také staré ročníky divadelních časopisů) pro fond Muzea. V posledním roce přibyl do fondu Muzea soubor historických osvětlovacích těles, maketa scény: Cesta – přeměna malého dítěte v dospělého člověka (P. Záruba)
7/ Přesto, že reprezentativní publikace Malované opony českých divadel je v rukopise připravená (vydá v roce 2010 NIPOS), zasílejte dále informace o oponách a nové poznatky o činnosti souborů pro Databázi českého amatérského divadla http://www.amaterskedivadlo.cz
8/ Neúnavně zasílejte na adresu muzeummiletin@seznam.cz návrhy na zlepšení činnosti o.s., podněty k doplnění expozic - ba i nemilosrdnou kritiku práce o.s.
9/ Nezapomeňte včas zaslat členský příspěvek na účet Muzea: 218718154/0300 (individuelní členové 100 Kč, kolektivní 500 Kč).
Vždy uvádějte jméno nebo číslo přihlášky do o.s.

NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY VIA BONA PRO INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE
Zakládajícího a dnes již čestného člena našeho sdružení, významného sponzora Mgr. Ondřeje Stýbla, který umožňuje realizovat naše projekty, jsme navrhli na cenu nadace Via bona
Návrh jsme zdůvodnili takto:
Zámek byl dárci vrácen v restituci, Je potomkem divadelní rodiny Stýblů, která se velmi aktivně věnovala ochotnické divadelní činnosti v divadelním souboru Erben v Miletíně, Václav Stýblo se později stal profesionálním hercem v divadle na Kladně. Jeho syn Ondřej (dárce) vystudoval herectví na Akademii múzických umění, po nedlouhé profesionální dráze se v současné době věnuje podnikání a správě svého majetku. Spolupráce má tedy historické kořeny. Nápad realizovat v Miletíně divadelní muzeum s ním konzultovali v roce 2003 inspirátoři myšlenky a dárce ji podpořil vstřícnými kroky.
Na otázky položené Nadací jsme odpověděli takto:
Co dárce motivovalo k podpoře, proč si podle Vás vybral právě Vaši organizaci ?
Vztah k místu, rodinná tradice, profesní divadelní působení, potřeba oživení do té doby jen k soukromým účelům využívaného zámku.
Co se díky daru podařilo realizovat, změnit, dosáhnout?
Dárcův přístup umožnil vybudování prvního divadelního muzea v České republice, zdá se, že prvního muzea amatérského divadelnictví na světě.
Realizace Muzea v Miletíně je významným přínosem pro teatrologická studia, záchranu mizejících památek a dokumentů i oživení turistického ruchu v místě.

Z jednání výboru ve Vysokém nad Jizerou, jak je naším zvykem rozšířeného o všechny přítomné členy o.s., ale i o další zainteresované zájemce, vzešel list odeslaný nejvýznamnějším partnerům v městě Miletíně:

Starostovi města Miletín
Předsedovi Divadelního souboru Erben

Vážený pane starosto,
vážený pane předsedo,
výbor občanského sdružení Muzeum českého amatérského divadla projednával na své schůzi 17.10. 2009, která se konala ve Vysokém nad Jizerou, postup prací na dokončování expozic a hodnotil celkové fungování spolku.
Konstatoval, že Muzeum díky obětavým pracovním vstupům úzkého okruhu několika členů v letošním roce dokončuje postupné budování expozic, že našlo široký okruh návštěvníků, a že je zajištěna s mnoha osobními obětmi také průvodcovská činnost.
Připomněl, že Muzeum je ojedinělým počinem, který v oblasti ochotnického divadla nemá obdoby nejen v naší zemi, ale ani ve světě. Že vzniklo záslužně na půdě miletínského divadelního souboru, že vytvoření podmínek pro jeho vznik majitelem miletínského zámku je výjimečným počinem, že se podařilo na jeho zbudování zainteresovat centrální instituce, a že se k zajišťování jeho činnosti spojily soubory a jednotliví zájemci z celé republiky, když založili naše občanské sdružení.
Připomněl také, že existence Muzea a jeho akcí je dnes nejen významnou propagací amatérského divadla České republiky, ale především města Miletín. Jen putovní výstavu miletínského Muzea jsme umístili v posledních dvou letech v 15ti místech naší země (poslední ve Vrchlabí měla 3500 návštěvníků), vydali jsme Průvodce muzeem s částí propagující ostatní pamětihodnosti města, do Miletína zve našich 10 000 vydaných letáků aj. Dnes už nejen nejpopulárnější Miletínské modlitbičky a slavný rodák, ale i divadelní muzeum vytváří povědomí o městě Miletíně.
V těchto souvislostech Vás výbor občanského sdružení žádá, abyste posoudili významný rozsah i dosah celého projektu a v rámci svých možností mu poskytli pokud možno výraznější pomoc.
Zatím jsme neuspěli v žádostech o zvýšení příspěvku na činnost Muzea, nepodařilo se v nejmenším zlepšit propagaci ve městě a na vjezdových komunikacích, nepodařilo se získat ani část propagační skříňky na autobusové stanici. Jako by naše činnost nebyla městu prospěšná, jako by byla poznamenána neřešitelným sporem, který velmi vážně ohrožuje aktivitu všech, kdož pečují o chod Muzea.
Jsme si ovšem vědomi, že skutečné řešení jednotlivých problémů závisí také na přístupu našich členů. Vnitřní diferenciace v souboru i ve městě, jak se nám zdá, neprospívá naplňování pracovních úkolů a zajišťování činnosti Muzea, které by mohlo být znamenitou vizitkou města Miletín i divadelního souboru.
Ujišťujeme Vás, že výbor Muzea si váží Vašich dosavadních vkladů, ale v zájmu další spolupráce a zajištění dalšího rozvoje Muzea pokládá za nutné vás o současném stavu i o svých názorech informovat a požádat Vás ve výše uvedených záležitostech o maximální možnou podporu a pomoc.
S pozdravy
Dopis podepsali členové výboru a přizvaní členové odborné komise

Uvítali jsme vstřícnou odpověď miletínského starosty Miroslava Noska:
Věřte, že město Miletín je rádo, že zde muzeum je a vážíme si toho. Co se týká Vašich požadavků, tak Vám sděluji, že jsem zařídil, že budete moci využívat skříňku na náměstí. Příští týden bych měl dostat klíče a poté Vám dám vědět. Co se týká propagace muzea při vjezdu do
města, tak již v minulosti jsem sdělil, že město je pro. Jde jen o to dohodnout, kde a jak by měly poutače vypadat. Zde čekám iniciativu od Vás. Co se týká financí město podporuje všechny spolky v Miletíně dle svých možností. Předem Vám sděluji, že na příští rok budou tyto možnosti ještě omezeny a to z důvodu nižší daňové výtěžnosti a vzhledem k tomu, že v příštím roce nás čekají dvě prioritní akce a to rekonstrukce víceúčelového domu, který budete moci využívat i vy, a dále zateplení budovy školy spojenou s plynofikací. Tyto akce pro nás budou skutečně prioritní a k těmto dvěma cílům budeme směřovat finace.
S přáním hezkého dne
Miroslav Nosek, starosta města Miletín

S předsedou Divadelního souboru Erben, zakládajícím členem našeho sdružení, jsme znovu projednali možnosti konkrétní spolupráce. Zatím soubor propaguje muzeum v Sousedském domě, na plakátech, programech a připravuje se i venkovní propagace.

Drobné informace:
Několik exponátů Muzea (stroj na vítr, bouřku a déšť) účinkovalo v koncertu Pardubického komorního orchestru vysílaného Českým rozhlasem.
V roce 2009 příšlo do Musea asi tisíc návštěvníků. Obětaví průvodci Miloslav Hýbner a Milan Lánský věnovali průvodcovské činnosti více jak 300 hodin a na požádání byli ochotni v kteroukoli dobu opouštět svoje domovy. Přesná a konečná čísla budou uvedena ve zprávě za rok 2009.
Česká televize Toulavá kamera odvysílala zajímavou reportáž o pamětihodnostech města Miletína, v níž se o unikátním muzeu v zámku ani nezmínila. Můžeme vám ale prozradit, že se zajímá o natočení specializované reportáže v prvé polovině roku 2010.
V zimním období bude prohlídka muzea umožněna výjimečně jen předem ohlášeným návštěvníkům.

-----------------------

2010 (březen) 10.CIRKULÁŘ (plné znění)

Instalace expozic muzea je po pěti letech usilovné práce dokončena. Jaro volá k návštěvě Muzea. Srdečně Vás zveme.
Dnešní desáté číslo spolkového Cirkuláře se vydává na cestu nejen za členy občanského sdružení, ale stává se též informátorem o aktivitách Muzea pro širší veřejnost.
Věříme, že přijmete naše pozvání nejen k návštěvě, ale – pokud dosud nejste jeho členy - i k vstupu do občanského sdružení, společenství nadšenců, starajících se o zajištění činnosti Muzea a jeho prosperitu.
Přihlášku a další informace o Muzeu najdete na adrese: http://miletin.amaterskedivadlo.cz
Pro rok 2010 jsme si dali velmi obtížný úkol. Nejen prezentovat veřejnosti naše Muzeum, ale ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu také bilancovat snahy o systematické dokumentování amatérské divadelní tvorby a zamyslet se nad dopady našeho úsilí.

Tradice ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška
je hlavní téma sympozia, které připravujeme v souvislosti s dokončením realizace expozic ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu na neděli 1. srpna v Miletíně a pondělí 2. srpna v Hronově jako součást programu jubilejního 80. Jiráskova Hronova (29. 7. – 7. 8. 2010).

Smyslem a úkolem sympozia je bilancovat a hodnotit úsilí o zachycení a prohloubení dokumentace amatérských divadelních aktivit v českých zemích. V řadě referátů a vystoupení teatrologů, pracovníků odborných pracovišť i praktiků z řad členů současných souborů nebo jejich organizátorů prezentovat výsledky této činnosti, hodnotit a konfrontovat je s potřebami současného amatérského divadla.
Program:
• Zahájení 1. srpna 2010 v 11 hod. v Miletíně, spojené s návštěvou Muzea a následnou besedou.
• Sympozium 2. srpna 2010 od 9 hod. v Hronově, za účasti pozvaných odborníků, přihlášených účastníků a hostů.
• Besedy v seminářích Jiráskova Hronova na téma Sympozia a dokumentace jejich průběhu.
• Zájezdy účastníků Jiráskova Hronova do Muzea s besedami o dokumentaci tradice českého ochotnického divadla.
• Prezentace výsledků badatelské práce v Informačním středisku Jiráskova Hronova.
• Informace pro zahraniční účastníky přehlídky a hosty ze zahraničí.
• Vydání publikace shrnující výsledky jednání sympozia.
Srdečně zveme všechny zájemce z okruhu odborné i laické veřejnosti k účasti.
Přihlášku najdete v příloze i na stránkách http://miletin.amaterskedivadlo.cz

Sympozium můžeme realizovat díky dotaci Ministerstva kultury, které hradí dvě třetiny nutných výdajů. Žádná z našich dobrovolných činností však nepřináší významnější zisk pro financování nutné části nákladů. Obracíme se na Vás s prosbou o zprostředkování nebo dokonce realizování sponzorského daru na zajištění průběhu plánované akce. Rádi zašleme darovací smlouvu.
Bankovní spojení: 218718154/0300 Předem děkujeme.
Oznámení členům, ale i pozvání pro všechny zájemce

Výbor občanského sdružení rozhodl, že letošní výroční schůzi uskutečníme v průběhu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou.

Znění cirkulářů připravoval a po konzultaci s předsedou o.s., vydání a distribuci cirkulářů zajišťoval Jiří Valenta.

Poznámka
Jednání Sympozia je dokumentováno v Databázi českého amatérského divadla.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.