Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Ochotnické divadlo / Státní statek / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1865
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 186x, 187x, 189x, 190x, 191x,192x, 193x, 194x, 195x
1865 byl schválen řádný Spolek divadelních ochotníků na podkladě stanov (byly zapsány v obsáhlé pamětní knize téhož roku založené a dopsané 1931).
1865 zřízeno divadlo v malém sále na Šmerhově.Tou dobou přemalovával akad. malíř. Frant. Majšaidr vnitřek kostela a ochotníci si od něho dali namalovat oponu a téhož roku i 9 dekorací. - Jeviště bylo sice malé, trochu stísněné, ale jinak pěkné a úhledné s krásnou oponou, na níž byl namalovaný pohled na Bezno z velké návsi. Dekorace prozrazovaly tvůrčí umělcovu ruku a zručnost.
Starosta obce František Beneš, MUDr. Josef Mikeš - zvolen ředitelem divadla - a Josef Bubeníček, vrchní hosp. správce hraběte Pachty - zvolen jednatelem pozvali občany domácí i okolní ke schůzi na Šmerhov a na ní upsali 306 zlatých na nové jeviště.
1865 - brzy odehrána dvě představení - Útěk do Afriky, On jest nemocen; Dlask: Klobouk, E. A. Görner: Vychovatel v čepci.
1865 - 5. 11. - Rud. Kneisel: Chudý písničkář.

Zápis v obecní kronice zroku 1881 odkazuje také k těmto kořenům ochotnického divadla v místě:
"27. listopadu 1881 odstěhoval se z Bezna správce dvoru Josef Bubeník (?), narodil se ve Všelisích, kdež jeho otec správcem dvoru byl. Žilť jmenovaný správce as 20 let v Bezně. Účinkoval při všech národních podnicích v obci. Jeho přičiněním zaraženo zde ochotnické divadlo, v němž také častokrát a výtečně hrával. Zpěvácký spolek Bezeňan (roku 1868) jakož i později Občanskou besedu účinně podporoval – vše krásné v obci těšilo se z jeho podpory výdatné."
----------
1885 - zápis z obecní kroniky 19. 4. 1885:
"Dekorace našeho divadla byly již velmi sešlé. Letošního roku dal majitel Šmerhova, pan Jan Novotný, sál malovati a při tom postaral se také o to, že zbylé dekorace byly opraveny a několik nových zhotoveno. Práci tuto provedl malíř, pan Myškovský z N. Benátek."
---------
19. dubna 1885 hráli ochotníci Jeřábkovu Veselohru.

1887 Ochotnické divadlo v Bezně uvedlo na svém jevišti strenické ochotníky s hrou Staří-mladí (H. Byron), ve prospěch Ústřední matice školské.

1888 Paní Marjánka, matka pluku (Tyl).
1989 - 10. 6. veselohry All right (Štolba) a Já mám příjem (Šamberk), divadlo řídil učitel Böhm (v letech 1888-1891 uvedl s ochotníky několik představení).
1989 na besedě k 10. výročí Farní jednoty Cyrilské ochotníci uvedli jednoaktovku První oběd v manželství.
1989 - 26. 12. - veselohry Hubička na směnku a Svéhlavost (Benedix) sehrány ve prospěch spolku Svatý Václav.

6. 1. 1892 hrálo se v Doubravičce ponejprv divadlo... "Nejvýtečnější ochotníci našeho divadla: pan Josef Kašpárek, pan Antonín Jíra a slečna Kateřina Lexová, všichni z Doubravičky, sehráli v ten den ve své rodné vísce veselohru Byt pro svobodného pána a k ní přidali deklamace."

14. 2. 1892 uvedena tříaktová veselohra Sláva hasičům.
6. 4. 1896 Prababiččin kalendář (K. Jonáš), divadlo řídil učitel J. Kouba.

1913 schváleny stanovy obnoveného Spolku divadelních ochotníků za předsedy p. Čížka a režiséra uč. Schreiera.
Nově zřízený Spolek divadelních ochotníků dal postaviti nové jeviště, vybavené dekoratérem vinohradského divadla Čeňkem Jandlem (za 1.200 K předválečných) nákladem asi 1.900 K.
1914 Sbor dobrovolných hasičů prodal staré jeviště Spolku divad. ochotníků (s památnou oponou)/?/.
1917 zvolen předsedou SDO K. Preyser, režisérem MUDr. J. Čejka, obvodní lékař.
Týž rok ochotníci hráli ve prospěch válečných invalidů.
1918 Ochotníci hráli ve prospěch Českého srdce, které podporovalo chudé dítky a posílalo je na venek k rolníkům.

29. 10. 1918 Div. ochotníci sehráli drama Credo od Em. Trevala (Em. Walter, lékař v Ml. Boleslavi), které bylo v roce 1912 rakouskou vládou zakázáno.
1921 SDO odhlasoval dar Sokolu ve výši 5.000 Kč, a pořídil si nábytek na jeviště.
1922 členem ÚMDOČ.
1923 Divadlo v přírodě - v létě SDO sehrál k oslavě 10. výročí založení spolku v lese Šulcově (katastr Chotětov) Mahenovu hru Janošík.
1925 jh. Ed. Kohout, člen ND.
1927 SDO – původně div. odbor dobrov. hasičů /? - citováno z kroniky/ – má jeviště se 3 scénami pokojovými, další různé 3 scény a 2 opony.

1927 stavba sokolovny, do ní se přestěhoval SDO ze Šmerhova.
Z velké řady činovníků SDO byl za významného považován Josef Kočí z čp. 100, který hrál v SDO od dětství více než půlstoletí svého života a přivedl k divadlu novou vlastní generaci.
1928 Opilá srdce (Pakosta).
1929 Šofér (Bernard a Vrbský), r. uč. Jeník, viz plakát Obrázky.
1931 Naše roztomilá Baruška (G. Moser, P. Lehnhard).
1932 Maryna, cikánská krasavice (Rovenský a Balej) r. Zahrádka, v přírodě.
1933 Sestřičky u sv. Panny Kláry (Hais-Týnecký); Uličnice (Utěšilová); Tulácké dobrodružství (Piskoř).
1933 divadla, biografy a zábavy zápasily s potížemi překonat velkou režii a malý příjem.
1934 sjezd členů spolku, viz plakát Obrázky.
1935 Spolek divadelních ochotníků Bezno, jeden z nejvýznamnějších div. spolků na Mladoboleslavsku, dovršil za působení již třetí generace herců 70 let trvání. SDO se neomezoval jen na pěstování divadla, jeho kulturní působení bylo širší - organizoval návštěvy profes. hostů, účastnil se programů všech literárních a hudebních oslav v obci.
1936 Okénko (Scheinpflugová).
1937 Hřích Adama a Evy, Rodné brázdy (Lužanská).
1940 divadlo muselo předkládat hry německé cenzuře.
1944 zdařilé představení ochotníků v býv. sokolovně: Čekanky (F. X. Svoboda).

1949 nastudováno 5 inscenací, Bílý: Paragraf 144, Verner: Souboj talárů, Bílý: Hlavní zkouška, John: Tajná vysílačka, Kratochvíl: Souboj srdcí, hráno 5x.
1949 hodnocení ONV Mladá Boleslav:
Ocenění souboru: Průměrný spolek II. skupiny do 60%.
1950 Spolek div. ochotníků v nečinnosti.
1951 SDO byl zrušen.

1951 usnesení o zapojení do ROH Státních statků (přešel sem majetek SDO). Předsedou odboru zvolen Jan Žák, kolář, režisérem Karel Fiška. Zahájeno nacvičování hry Slepice a kostelník (J. Zrotal), k premiéře však nedošlo pro odchod režiséra. Od té doby odbor v nečinnosti.

Od 1952(1954?) vznikl Dramatický kroužek Újezdní osvětové besedy.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 65.

SELLNER, Karel: Spolek divadelních ochotníků. (Bezno. Předtisk knihy o historii a kulturní činnosti obcí Boleslavska.) Uloženo: OÚ Bezno, zpráva Jiřího Pejška, starosty obce Bezno. 12. 4. 2006.

ŠIMONEK, Jan: Informace pro MČAD: Místopis okresu. Rkp. 1998. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.
-------------------------
Národní listy 8. 9., 2. 12. 1865.

Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
Archivy:
NÁRODNÍ listy 1865 excp. St. Olbricht Slavkov - Brno, pro DČAD leden 2017.
---------------


Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/287/1913, SDO.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
12.924, Pl OD 1887 Staří mladí.

Obecní úřad: Obecní kronika.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2, 27 ks plakátů z let 1928 - 1937.
OkÚ Mladá Boleslav kn 346, ka 13 spolkové agendy manipulace 1916-36.
ONV Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262.

Související Obrázky

Bezno, Ochotníci 1932
Bezno, Ochotníci 1934
Bezno, Ochotníci, H. Příleská, Člověk spravedlivý, 1934
Bezno, Ochotníci, jeviště na Šmerhově
Bezno, Ochotníci, Naši furianti
Bezno, Ochotníci, Naši furianti, s. a.
Bezno, Spolek divadelních ochotníků, Sjezd členů, Dolní Cetno, Sokol, I člověk spravedlivý - plakát, 1934
Bezno, Spolek divadelních ochotníků, Šofér - plakát, 1929


Mapa působení souboru - SDO / Ochotnické divadlo / Státní statek / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bezno, Ochotníci 1932
Bezno, Ochotníci, H. Příleská, Člověk spravedlivý, 1934
Bezno, Ochotníci, Naši furianti, s. a.
Bezno, Ochotníci, Naši furianti
Chyba databazoveho dotazu.