Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Havlíček, ochotnický spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1912
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1938
Působení: 191x, 192x, 193x
1912 vznikl Ochotnický spolek Havlíček v Dolní Bělé,
když tehdejší členové dolnobělského hasičského sboru podali návrh na založení místního ochotnického spolku.

"... a tak v roce 1912 se při vzrůstu národně socialistické strany ustavují zvláštní odbory. Jako první se vytváří ochotnický spolek Havlíček, jehož název byl zvolen záměrně – veřejnost tak měla být informována o smýšlení jeho členů a představitelů. Program zakladatelů Havlíčka zněl: Stejně jako brixenský bojovník, bude i náš spolek působiti neohroženě na poli národním, sociálním a pokrokovém."

Ustavující valná hromada se konala 29. 9. 1912 v místnosti Vojtěcha Hajmrleho za přítomnosti 15 členů.
Byl zvolen zařizovací výbor v čele s Emanuelem Hajmrlem.
Členové výboru: jednatel Josef Šiman, pokladník Eman Šmíd, dále Václav Boháč, Jan a Tomáš Paškovi a Václav Aul.
Na valné hromadě se přijaly stanovy spolku. Tehdejší poštovní doručovatel Štancl podal návrh na zřízení vlastního jeviště, který byl přijat.
Jeviště bylo objednáno u firmy František Fert v Brně-Husovicích.

3. listopadu sehráli první představení (název hry neuveden), hrálo se v sále Vojtěcha Hajmrleho. Režie Štancl, účinkovali Eman Hajmrle, Václav Aul, Václav Krauz z Horní Bělé, paní Jindrová z Litého a Štanclová z Dolní Bělé. Spoluúčinkovalo hudební kvarteto. Toto představení proběhlo ještě na jevišti vypůjčeném od pěveckého spolku Lumír z Krašovic.

V prosinci uvedli další představení, tentokrát už na vlastním jevišti.

Pro neshody s ochotníky odstoupil režisér Štancl a jeho místo zaujal Václav Boháč.
Výtěžky z představení byly věnovány nejprve na splátku nového jeviště, později na rozšíření spolkové knihovny a knihovny místní školy.

Pro zkvalitnění svých hereckých výkonů docházeli vždy 2 členové souboru na každé představení do okolních obcí a sledovali jednotlivé účinkující, ve snaze vyvarovat se případných chyb v hereckém projevu.

1913 se výbor ochotnického spolku rozšířil o 5 členů – Františka Vaize, náhradníky Emana Straku a Jana Boháče a revizory účtů Antonína Kupku a Františka Aila.
Téhož roku vstoupil spolek do Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni a byl rovněž povolen vstup žen do členstva souboru. Spolek hrál na zájezdech v sousední obci Horní Bělá, kromě divadelních představení organizoval i plesy a maškarní věnečky. Od 1914 začal odebírat časopis Divadelní věstník, na který členové přispívali finanční částkou.

Po 1914 v době 1. světové války divadelní činnost zeslábla, ale spolek nezanikl, cca 2x ročně sehráli představení.

1916 byly do spolku přijaty první ženy – B. Hajmrlová, Marie Hajmrlová a Anna Pašková.
V tomto roce spolek sehrál 10 představení.

1918 po válce zahájili činnost mikulášskou zábavu, vyplněnou sólovými výstupy a jednoaktovkou za režie Václava Boháče.
Spolek měl 29 členů.

1919 zvolen předsedou Tomáš Pašek.
Spolek měl 34 členů.
Pro usnadnění divadelní činnosti zakoupili acetylénové osvětlení od pana Fryče z Kozojed v hodnotě 400,- Kč.
Zisky z představení byly tentokráte věnovány Ústřední matici divadelních ochotníků, Masarykově lize, Sokolu v Horní Bělé pro chudé členy k účasti na sletu a také ochranným jednotám a sirotkům po padlých legionářích. Část výtěžku také získal Československý červený kříž a Národní jednota pošumavská.

1919 (28. října) – Abigail Horáková: Žena legionářova.

Počátkem 20. let 20. stol. vznikla V Dolní Bělé místní osvětová komise, do které byli zvoleni i zástupci Ochotnického spolku Havlíček – Josef Vaiz a Václav Boháč.

1922 se spolek přestěhoval do hostince Františka Krauze, který byl dosud působištěm místní Dělnické tělocvičné jednoty. Její předseda František Hanzlíček a režisér DTJ František Bíba navrhli spolku Havlíček spolupráci, ten ale ve snaze udržet si samostatnost na návrh Václava Tupého nabídku zamítl.
První představení v novém působišti – Alois Jirásek: Psohlavci.

Ve 20. letech měl OS Havlíček okolo 37 členů.

1923
– Jubilejní večer u Krauzů, jehož součástí byla scéna z opery V studni. Účinkovali: Nový, syn hajného (představitel Rakouska), učitel Stanislav Jelínek (autor). Místní pěvecký sbor zazpíval úryvky z opery V studni a jiné sborové skladby.
– František Adolf Šubert: Jan Výrava, režie Václav Boháč, spolupracovali Matěj Nový a Václav Dvořák, hrálo se na místním zámku.
Představení shlédl i přes nepřízeň počasí značný počet diváků, hra byla několikrát opakována. Účinkovalo 68 osob v dobových kostýmech: jako Jan Výrava – Adolf Staněk z Bučí, rychtář Matouš – Josef Vaiz, Jeroným – Matěj Nový z Kostelíka, exulant Dvořák – Matěj Liška, direktor Karmín – František Bíba, Hrabě Roverédo – krejčí Karel Tupý, Bětuška – Marie Raunerová, komtesa Sylvia – Parlásková. Na scéně se podílel Ladislav Šípek.
– Antonín Šíma podle románu Emanuela Lausegera: Terezínští katané. Titulní roli Karla Tupého ztvárnil Vladimír Vopat.

1924 (1926?) byl na popud několika členů Havlíčka založen pěvecký sbor v čele s Václavem Boháčem.
Uspořádali koncert na oslavu stoletého výročí narozenin Bedřicha Smetany. Účinkoval Josef Šmíd (zdejší rodák, který se vrátil ze Spojených států, kde působil v chicagském divadle) a poštovní doručovatel František Kulhánek.

Od tohoto roku měla spolková místnost nového majitele – Josefa Raicha.

1925 bylo do sálu zavedeno elektrické osvětlení, které přispělo ke zvýšení návštěvnosti.
Začala oprava jeviště.

1926 se stal předsedou spolku František Vaiz.
18. dubna t. r. proběhla první schůze obvodu ÚMDOČ Dolní Bělá, který byl ustanoven na žádost delegáta OS Havlíček Josefa Vaize. Do obvodu byly zařazeny tyto spolky: Dramatický odbor Sokola v Manětíně, Spolek divadelních ochotníků Havlíček v Pláních, Dramatický odbor Národní jednoty pošumavské v Hubencově, Dramatický odbor Tyl Sboru dobrovolných hasičů v Kralovicích, Ochotnický spolek Havlíček v Dolní Bělé, učitelské soubory v obvodu, Místní osvětová komise v Lomničce, Spolek divadelních ochotníků Tyl v Horní Bělé, Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů v Mrtníku, Občanská beseda v Bučí a spolky DTJ v Dolní Bělé, Horní Bělé, Vrtbu, Tlucné, Loze, Krašovicích, Litém a Nekmíři.

1926 v prosinci, po odchodu předsedy spolku Josefa Vaize, byl novým předsedou zvolen František Vaiz.
1929 se František Vaiz vzdal funkce předsedy spolku a na jeho místo byl až do roku 1931 zvolen Eman Hajmrle,
poté se předsedou stal Václav Reiprich,
po něm Václav Eduard.
1933 byl zvolen předsedou spolku Josef Rajch.
V únoru t. r. bylo zhotoveno stabilní pódium.

1933 (25. prosince) – Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka. Režie Josef Zachatý, scénu navrhl Hromádka a provedl Václav Eduard, hudbu nacvičil Antonín Boháč. Uvedeno k příležitosti 100. výročí národní hymny.

1935 byl předsedou zvolen Alois Bobysud.
Téhož roku byla pořádána divadelní soutěž dolnobělského obvodu, které se zúčastnily ochotnické spolky z Dolní Bělé, Krašovic, Lomničky, Rybnice a Plání. OS Havlíček sehrál Jiráskovu Vojnarku.

1936 navrhli členové spolku změnit jeho stanovy.
Do místní osvětové komise byl za spolek zvolen František Vaiz.
1937 byly schváleny tyto nové stanovy s dodatkem, že v případě rozchodu spolku připadne spolkové jmění obecné škole v Dolní Bělé, nesejde-li se spolek do tří let k další činnosti.

1938 – jubilejní rok Československé republiky – zahájen divadelní činností.
7., 14. a 21. března – Jiří Balda a Jaroslav Jankovec: Odtroubeno (opereta), režie Josef Machatý, zpěvy nacvičil František Korb (řídící učitel), hudební improvizace Josef Šípek, řídící učitel František Korb, učitelka Zdeňka Vlažná, Krauz, Košťál, Fousek a řídící učitel Blaške z Manětína.
V operetě účinkovali: Alois Bobysud, Bíbová, Havlínová, Vaizová, Šlaufová, Václav Reiprich, Hromádka, Sachr, Antonín Kupka, Bartušek, Jindra, Josef Piorecký, Václav Rajch, Pašek, Kupková, Tupá, Pašková, Vrchlavská, Rajchová, Prachařová a sestry Menzlovy. Tanec nacvičil Josef Sachr.

Ivan Stodola: Král Svatopluk. Režie Josef Zachatý. Hlavní role obsadili: František Hromádka, Josef Piorecký, Antonín Kupka, Alois Bobysud, Václav Reiprich, Josef Zachatý, Helena Vaizová, Helena Šlaufová, Božena Žáronvá. Historické drama bylo 2x uvedeno na podzim k oslavě výročí samostatnosti.
V té době se zavedlo elektrické osvětlení i na jeviště, instaloval je pan Rejč z Trnové.

Josef Stelibský, Karel Melíšek: Byli jsme a budem (opereta). Režie Josef Zachatý, hudbu řídil František Korb. Hráli: Václav Reiprich, Korsa, B. Žárovná, František Hromádka, A. Bobysud, B. Bíbová, J. Bábová, Kuneš, H. Vaizová, V. Šlaufová, J. Piorecký, F. Krauz, Gšír, Bartásek, Jindra, Krauzová, Kupková, Pašková, Vrchlavská, Sachrová, Václavíková, Tupá a Ročková. Každé představení bylo zahájeno proslovem Františka Hromádky.
Na valné hromadě spolku dostali čestné diplomy zakládající členové Václav Boháč, Tomáš Pašek a František Vaiz.
..................

1949 zaznamenáno vlastnictví divadelního sálu Ochot. spolkem Havlíček.
(Javorin, Divadla a divadelní sály....)
O činnosti z té doby záznamy nemáme.
Bibliografie:
KUPKA, A.: Slavnostní setkání bývalých herců divadelního spolku Havlíček v Dolní Bělé 24. 4. 1982 u příležitosti sedmdesátiletého výročí založení spolku. Vlastivědné listy 1983, č. 1, s. 7.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.178.

VODRÁŽKOVÁ, Lada: Podklady pro Historii ochotnického divadla na severním Plzeňsku, 2005. PC ART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4040/1912, 30/1913, OS Havlíček.

Související Obrázky

Dolní Bělá, Havlíček OS, setkání, 1982


Mapa působení souboru - Havlíček, ochotnický spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dolní Bělá, Havlíček OS, setkání, 1982