Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mšeno

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1804
1768 záznam o postavení 14 kapliček křížové cesty.
Na cestě kolem nich se každoročně hrála o Velkém pátku pašijová hra, pořádal J. Bíza.
1798 pašijové hry zemskou vládou zakázány.
--------------

1804 z podnětu měšťanů Ben. Kozlíka, Frant. Pecha, Josefa Laurka a Frant. Busa zřízeno první divadlo. Ochotníci na něm sehráli své první kusy. Kulisy na papíře namaloval pasíř a výrobce hudebních nástrojů Josef Laurek.

Úspěch byl značný, hry byly oblíbené, takže lze předpokládat, že se hrálo i v následujících letech, ale doklady nejsou.
1810 P. Šedivý: Masné krámy aneb Sázení do loterie, nápěvy místní hudebník Jindř. Slánský. Hra po velkém úspěchu opakována.
1817 Laurek namaloval kulisy - již - na plátně za 500 zl. (Port)

1817 další divadelní aktivity obec zakázala. (Místní purkmistr J. Krásný se urazil, že divadelníci také po něm chtěli vstupné.)
Jeviště v obecním hostinci U hzelené lípy bylo rohzebráno a uloženo v doměJ. Busa, kde se však ve vlhké místnosti zkazilo.

1840 malíř Košátecký z Mladé Boleslavi maloval kulisy pro divadlo v obecním domě (Port)
1841 ochotnické divadlo obnoveno, založeno Družstvo ochotníků, činné do 1869-1870.
1846 divadlo přeneseno do radnice.

1866 zničeno Prušáky, ostatek 1867 vyhořel (Port)
1867 po požáru hráli mšenští ochotníci v Řepíně.
1870 zpracovány a 1873 schváleny stanovy spolku s názvem Jednota divadelních ochotníků ve Mšeně. Pod tímto názvem hráli do 1921.
1879 v radnici nové městské divadlo.

75. výročí ochotnického divadla oslavili hrou Fr. V. Jeřábka: Cesty veřejného mínění.

Od 1918 až 2001 městské divadlo v bývalé sokolovně.

1918 ak. mal. Hendrych z Libochovic, namaloval nové dekorace pro sokolovnu (velice pěkně malováno) (Port)

1918 - 29. prosince - zahájil ochotnický spolek poválečnou činnost slavnostním představením hry Jana Patrného Sokolská láska.
1919 - 6. 1. - ochotníci uzavřeli nájemní smlouvu se Sokolem o divadelním užívání sokolovny.

1922 - 23. ledna - ochotnický spolek (Jednota divadelních ochotníků) ve Mšeně přijal jméno Mácha.

1922 se také SDO Mácha stal členem Ústřední matice divadelního ochotnictva českoslovanského (dále ÚMDOČ).
1927 vznikl na Mělníku Čechův okrsek ÚMDOČ, jehož členem se Mácha stal.

Ve 20. letech hrálo divadlo Studentské sdružení Kokořín.

Ochotnické divadlo nepřerušeno ani během okupace. Hrál SDO Mácha a hrálo se také pod hlavičkou Národní odborové jednoty zaměstnanecké.
1942 Čechův okrsek přejmenován na Dykův.

1954 oslava 150. výročí ochotnického divadla ve Mšeně.

V 50. letech výstavba lesního divadla v parku Debř za městským koupalištěm, z iniciativy Okrašlovacího spolku spolu se spolkem divadelním, p. Netolického a zaměstnance městského úřadu Jirky Berana. Scéna, příslušenství, amfiteátr se stálými sedadly, pod jevištěm šatny. Umístění divadla bylo nešťastné - ve studené rokli. Dle inf. Břetislava Beneše (2004) jsou tam ještě pozůstatky stavby. Inscenována Noc na Karlštejně (viz foto plakátu), zachovány fotografie z inscenace.

1957 hrál Školní soubor osmiletky.

1962 zaznamenána činnost Studia mladých.

Od 1961 jako Div. soubor Mácha při Osvětové besedě (OB), od 1978 při Kulturním a společenském středisku (KaSS) jako Kabaret u bažanta (viz níže).

1976 divadlo dětí (ve škole).

1978 vznikl při KaSS Kabaret U bažanta, který tvořilo 7 lidí z obnoveného DS Mácha. Aktivní do 1983.
V 80. letech znovu usilovali o klasické divadlo. 1988 činoherní soubor Mácha stále existoval (10 členů).
1988-1989 Mladé divadlo - činoherní divadelní soubor Kulturního a společenského střediska.

Od 2001 činné Divadelní sdružení TJ Sokol.

2004 uspořádána výstava plakátů a dokumentačních materiálů o práci divadelního souboru v obřadní síni radnice.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Ve 20. letech 20. stol. bylo založeno loutkové divadlo Sokola ve staré sokolovně. Hráli do 60. let.

Od 1978 do 90. let aktivní Loutkářský soubor U broučka.

Od 2002 Loutkové divadlo.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 79.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

ČERVENKA, Karel: Památky města Mšena, Praha 1878, s. 127n.

ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968. 1969, II. díl, s. 291.

DIVADLO ve Mšeně. In: Neurčená publikace o Mšeně, s. 32-34. kART.

DLOUHÝ, Václav: Ze Mšena, Pražské noviny, 14.1. 1847.

DS SOKOL Mšeno: ZE ŽIVOTA HMYZU - Program 12 s. kART.

INFORMACE Miloš Homolka. (JV, 2004).

KOPÁČOVÁ, Ludmila: Zamyšlení nad přehlídkou sokolského divadla v Toušeni. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 24.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.120.

LÁZNĚ Toušeň: V. národní přehlídka sokolských divadel - program, 2007. Internet.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky “Divadelní ochotník" (1861-1898), redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. rok 1866, svazek III, strana 5.

LOUTKOVÉ divadlo ve Mšeně. In: Neurčená publikace o Mšeně, s. 86-87. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 513 – 514.

nesign.: Ve Mšeně, Česká Thalia 1, 1867, s. 16 , 64, 134.

OCHOTNICKÉ divadlo v okrese Mělník. Mělník, OKS 1983.

PAMĚTNÍ spis k jubilejní oslavě 120letého trvání ochotnického spolku ve Mšeně u Kokořína (1804-1924). DNM: T 2441.

RON, Vojtěch: Heslo z připravované České divadelní encyklopedie, Biografického slovníku (DÚ): Bíza, Jan. Zakladatel a pořadatel pašiové hry. Obsahuje výklad a bibliografii. PC ART.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936, s. 105-107.

STÁHLÍK, Josef: Z kulturního života na Mělnicku. In: Ročenka Spořitelny, Mělník 1933.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 110 – 114.; kIPOS, kART.

TICHÝ, Josef: Kapitoly z kroniky českého města. 600 let Mšena (samostatná část věnována divadlu). Vydal MNV Mšeno, 1967.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956. s 182.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 269.

WEBOVÉ stránky města - Sport - TJ Sokol Mšeno - historie:
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=187

WEBOVÉ stránky města - spolky:
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=1

WEBOVÉ stránky města - spolky - Mácha (Ochotnické divadlo ve Mšeně):
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=630&lang=cs

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1922. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944. 4 s. kART.

Divadelní listy 1881.
Ochotnické divadlo 1957, č. 12, s. 265.
Archivy:
Archiv:
LS: soubor loutek Münzberger.
Soubor loutek Mirka Živného.

Archiv spolku:
Kronika (viz foto dokumentů) JDO, od 1861 zachycuje všechna představení, před tím jen některá (viz foto).
Vedena od roku 1876, zachycuje však i předchozí historii.
Kniha zápisů Mácha, zal. 1925, uvádí vyúčtování příjmů a vydání všech představení i jejich příprav: Rozděleno na poplatky autorské, berní, zemské dávky, kolky, povolení, 10% z čistého zisku odevzdáváno TJ Sokol. Pokladní kniha vedena do roku 1968. Přiloženy dobové účty.

Div. odd. Národního muzea:
Soubor Mácha ve Mšeně zve na oslavu 150 let trvání. 1954. T 10029/3.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

Zápisy o představeních JDO 1878- 1913 s údajem o zisku. Viz foto.

Z pamětí pí Josefiny Špottové, rodem Červenkové ze Mšena (2 str.), popis inscenace Loupežníků na Chlumu 1843 Viz foto.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 3 karty).
Poznámka:
Krátký film o výstavě dokumentů 2004 točil režisér Pavel Hiřman, tel: 315 694 752, 603 843 285, E-mail: hirman@centrum.cz
Ten slíbil skeny zachovaných fotografií. (JV, 2004)

Související Pojmy

Související Obrázky

Mšeno, Červenka, s. 119
Mšeno, Divadelní ochotníci, Pamětní spis k jubilejní oslavě 120 letého trvání ochotnického spolku, 1924
Mšeno, Divadelní ochotníci, Pamětní spis k jubilejní oslavě 120 letého trvání ochotnického spolku, 1924
Mšeno, Umučení Páně in Červenka, pokrač
Mšeno, Umučení Páně, 1768 in Červenka
Mšeno, Valenta a Beneš (Mšeno) na výstavě 2004
Mšeno, výstava 2004
Mšeno, Z pamětí 1843
Mšeno, Z pamětí 1843 str 2
Mšeno, zápis o následcích války 1866 1 část
Mšeno, zápis o následcích války 1866 2, část
Mšeno, zápis o uvedení Sluhy dvou pánů


Mapa - Mšeno

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mšeno, Divadelní ochotníci, Pamětní spis k jubilejní oslavě 120 letého trvání ochotnického spolku, 1924
Mšeno, Divadelní ochotníci, Pamětní spis k jubilejní oslavě 120 letého trvání ochotnického spolku, 1924


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.