Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Smiřice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1832
1832 vrchnostenský úřad jménem úředníků panství královské komory požádal o povolení hry ve prospěch vrchnostenského ústavu chudých, kraj. úřad v Hradci Králové to doporučil, ale zemské gubernium zamítlo, protože úředník nesmí hrát na scéně.

1839 po požáru města ochotníci přispěli postiženým výtěžkem z představení částkou 18. zl. 40 kr.

1865 Pěvecká a deklamatorní beseda h. ve prospěch ND.

1868 první SDO Hanka zal. uč. P. Skořepa.

1884 nebo 1885 pořádal pěvecký spolek Hanka výlet do Sendražic, tam smiřický učitel K. Štěrba a malíř pokojů J. Janko sehráli maňáskové divadlo s loutkami, jejiž hlavičky vyřezali z brambor.

1898-1901 Studentský spolek Krakonoš, První spolek živnostenských pomocníků.

1899 hrál divadlo První spolek živnostenských pomocníků.

Začátek 20. století Loutkové divadlo v sále hotelu U Andrýsků.

1904-1947 DKr, později nazvaný DrKr Jednoty sokolské.

1907-1910 h. Pěvecká jednota Hanka.

1909 soc. demokratická mládež Drama čtyř chudých stěn.

1910-1913, 1973, 2001 ŠS obecné a měšťanské školy, r. Lad. Černý, v insc. 1948 Luděk Munzar (*1933, 1957-1990 člen činohry ND Praha).

1911 zal. Dámská pěvecká jednota Zora.

1916 počátky LD ve škole.

1920 - strana čsl. národních socialistů.

1921-1923 Kroužek mládenců Rovnost, předchůdce SDO Jirásek, spolupracoval s jednotou Hanka.

1924-1960 SDO Jirásek, člen ÚMDOČ, často jh. Plachta, Dohnal, Kohout, Scheinpflugová, Vojta, Baldová, Nedošínská. Z DS se profes. na konci 40. let J. Velda (později člen DP v Mostě a poté člen ND), na poč. 50. let L. Munzar, M. Dohnálková ad.

1921-1939 DrO DTJ.

Patrně 1922 zal. DS Osvěta.

Od 1924 příležitostně Skupina katolické mládeže pro Smiřice a okolí.

1926 Loutkářský odbor Sokola Kašpárek v podsvětí na vypůjčeném Alšově divadélku. Zakladatelem, ved. a r. P. Zahálka (1902-1986). 1927-1931 v tělocvičně sokolovny.Závěsné loutky 50 cm, též maňásky. Přestěhování a vybudování divadla v Mateřské škole.
1962 čtyřtýdenní zájezd do Itálie (Generálská operka, O pejskovi a kočičce).
1971 Zlatý odznak J. Skupy vedoucímu LD.
1972 nové moderní závěsové loutky z Únanova, 7 her 40 x. Zřizovatelé postupně Sokol, ZV ROH Velkovýkrmna, ZK Družba, ZV ROH Státní statek, od konce 80. let MěKS. Hrálo se postupně ve škole, v bývalém sokolském kině, v tělocvičně U Andrejsků, Šulcově hostinci Na Lednici (dříve Malburgova vila).

Po 1938 do 1947(?) Mladá scéna, soubor mladých studentů a dělníků, nové formy a metody dramatické práce, alegorická forma.

Po 1945 výrazný rozmach ODi.

1946 SDO Vančura.

1955 DKr ČSM pořady v místním rozhlase,r. H. Hanuš a B. Hradský.

1999 Městská dvorana znovu otevřena. Zásadní modernizace, objekt poté ideální prostředí pro ODi. Provozovatel MěKS, využívána pouze hostujícími soubory.

2011 OCHOS
--------
Zahraniční reprezentace
LS Družba: 1962 Itálie.

1960 LCH - LS ZK Družba, Lamkovi: Král Abeceda
1961 LCH - LS ZK Družba, Bezděk - Rödl: Generálská operka
1964 LCH - LS ZK Družba, Lamkovi: Křížem krážem
1967 LCH - LS ZK Družba, Werich - Pehr: Královna Koloběžka I.
1968 LCH - LS ZK Družba, Cita: Jak pomohlo kotě Papírové
Lhotě
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998.;357 obr. v textu., s. 177, 332.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998.; 357 obr. v textu., s. 234.

ČsL 1976, č. 3, s. 69.

ČsL 1962, č. 3.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. PC ART. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

HRNČÍŘ, B.: Byli jsme v Itálii.

HRNČÍŘ, Borek: Aby ostalo v paměti, Československý loutkář 7, 1957, s. 40

IPOS-ARTAMA 2001, s. 60. (LS Družba Smiřice)

Thalie 1899, č. 7, s. 59.

KAPUSTOVÁ-HOUFKOVÁ, I.: Historie Smiřického loutkového divadla : 1926-1991. Diplomová práce. Hradec Králové, Vysoká škola pedagogická, Ústav historických věd 1991.

KOPECKÝ, V. : Závodní klub Jirásek, Smiřice. Divadlo 1, 1949-1950, č. 14, listopad 1950, s. 912.

KUPKA, Lubomír: Informace pro MČAD. Rkp 1997. kART;

LD SMIŘICE - 60 let nepřetržité práce. Podepsáno (ap). ČsL 1986, č. 2, s. 44.

LOUTKOVÁ scéna Velkovýkrmny Smiřice - 50 let (almanach, ZV ROH Velkovýkrmny Smiřice, 1976, 14 s). (Zde 1926-1975 podrobná dokumentace, soupisy her, účast členů souboru, jejich seznamy, odb. a společenský ohlas atd.) Fotokopie kART.

MERTA, Jan: 75 let loutkového divadla ve Smiřicích. Hromada 2001, č. XXX, s. 58.

MERTA, Jan: 32. Loutkářské Libčany - A jaká byla přehlídka minulá, 31.? Divadelní HROMADA 2005/XLIV, s. 6-7.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 460-462.

MUNZAR, Luděk o své první roli v Našich furiantech. AS 1987, č. 12, s. 16.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 44-45.

NOVÁK, L.: Loutkové divadlo, s. 90.

POLÁK, Alois: Smiřičtí loutkáři na stálé scéně. ČsL 1954, č. 4, s. 88.

POLÁK, Alois: Smiřické jubileum (50 let smiřické loutkové scény).

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS – ARTAMA 2001,s.60.

RYBOVÁ, L.: Rozvoj kultury ve Smiřicích v období od druhé pol. 19. stol. do druhé světové války. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1993.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SMIŘICE. Loutkář 1938, č. 8.

SMIŘICE. Besedník 1872, č. 18, s. 236. NK.

ŠUBRT, Václav: Repertoáry Jaroměřska. Rkp. pol. 20. stol. A Fr. Černý.

ZAHÁLKA, Jiří: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. 2 s. kART.

ZAHÁLKA, Jiří: Nad kronikou jednoho souboru, ČsL 1956, s. 64.

ZAHÁLKA, Jiří: Smiřičtí loutkáři v roce 1977. ČsL 1978, č. 2. s. 45.

ZAHÁLKA, Jiří: Smiřičtí pilně pracují, ČsL 1955, s. 69.

ZAHÁLKA, Jiří: Vzpomínání pětačtyřicátníků. ČsL 1971, č. 3.

ZV ROH Velkovýkrmny Smiřice, 1976, 14 s). (Zde 1926-1975 podrobná dokumentace, soupisy her, účast členů souboru, jejich seznamy, odb. a společenský ohlas atd.) Fotokopie kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 114.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky divadelní, skupinový inventář 1867–1987. Zde též archiv 1883–1957.
Pěvecko-OJ Hanka, Smiřice nad Labem, 1868-1957. Ev. č. pomůcky 615.
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Jednatelská kniha, ka 1, i. č. 1
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Kniha členů, ka 1, i. č. 2
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Katalog, ka 1, i. č. 3
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Inventář, ka 1, i. č. 4
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Inventář, ka 1, i. č. 5
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Jednací protokol, ka 1,i. č. 6
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Korespondence , ka 2
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Foto členů spolku, ka 3, i. č. 14
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, plakát, ka 3, i. č. 13
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Pokladní kniha , ka 3, i. č. 15
Smiřice, Pěvecko-ochotnická jednota Hanka, Pokladní kniha , ka 3, i. č. 16

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/252/24, za 252/75, Pěvecká OJ Hanka 1884, 1889, 1892.
Fond ZÚ 1912-1915, i. č. 367/4003/1913, Pěvecká OJ Hanka.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/1054/1924, DrO Jirásek Československé strany socialistické (zal.).
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/24/1925, JDO Jirásek (změna).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Osobnosti

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Mapa - Smiřice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':