Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rokycany

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1805
Od 16. stol. zprávy o produkcích div. charakteru, “kantácích, kejklích a rejích pořádaných při různých příležitostech hlavně studenty”.

V 17. a 18. stol. kočovné společnosti. Nejstarší div. plakát 1790.

1805 pod. ved. dr. Ferd. Hejrovského zah. ochotnické sdružení, nejprve německy, později společně i česky.

1838 zal. Hudební a divadelní soubor.

1838 zřízeno Městské divadlo v Rokycanech (na Střelnici).

1848 zal. po pražském vzoru Slovanská lípa, zakázána v témže roce.

1848 Občanská beseda, zrušena 1851. Obnovení 1860.

1861 Měšťanská beseda s DO. Po 1869 patrně zanikla.

1867 uvedeno 5 her

V poslední čtvrtině 19. stol. 26 spolků, z nichž mnohé měly ve stanovách i div. Činnost.

1873 Dělnická jednota, Pěvecký sbor Záboj.

1873-1945 Sokol (1922 členem ÚMDOČ), hráli v sokolovně, později v kině.

1881 Čtenářský spolek Hálek.

1885 Studenti.

1891 Dělnický vzdělávací a podpůrný spolek Rovnost, Politický občanský dělnický spolek Svornost.

Na přelomu stol. vedle jeviště na Střelnici i jeviště v sokolovně.

1905 na stálém jevišti v hostinci 30 představení kočovných společností a 2 ochotníků, na stálém jevišti v sokolovně 26 představení společností a 14 ochotníků. 1903 operetka Spiknutí na Olympu (Eugen Rutte).

Od poč. do pol. 20. stol. h. divadlo prakticky všechny spolky a politické strany, celkem 9 DS, Čtenářský a zábavní spolek Hálek, SDH, TJ Orel, DO Sokola (1922 členem ÚMDOČ), DrO mládeže NS.

1921 zal. LD vzdělávacího oboru Sokol.

1926 zal. Dr a zábavní odbor Mošna dorostu České živnostensko obchodnické strany středostavovské atd.

Ve 20. letech DrO DTJ, hry z dělnického prostředí a s náměty boje dělníků.

Vedle DTJ patrně i FDTJ (KSČ)., podle repertoáru, který Soc. demokracie nehrála, např. Makový květ (z revolučního Ruska), Poprava pěšáka Kudrny, Žaluji (Barbusse).

1930 Okrsek ÚMDOČ Jana Rokycany.

1934-1938 SDDOČ v Plzni organizoval div. táborové školy. Přednášeli např. Průcha, Škába, Kurš, Bolek, Machník (Kornatice, Raková, Cheznovice...).

1935 Operetní soubor Mladé scény, Tyl, v sokolovně, na Střelnici.

1935 DrO NS (též jen Mladá scéna).

1947 vedle LD DTJ též LD Sokola.

1964 Studenti SVVŠ Faust, Markéta, služka a já.

V 60. letech 20. stol. LS ODK.

1969-1979(?) DDS Klubíčko.

1976 LS Na půdě.

1985 v místě soutěž O pohárek SČDO.

1985-1991 DDS Tyláček DS Tyl.

Ekonomické změny po 1989 přinesly nerealizovatelné podmínky pronájmů sokolovny, došlo k majetkovým sporům mezi TJ Sokol a DS Tyl.
Bibliografie:
ALEŠ, Milan: Víc než kulturní akce. (Průzkum, mj. též situace amatérského divadla, v okresech Karlovy Vary a Rokycany.) AS 1966, č. 11, s. 8.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské knihkupectví 1863.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, 244 s.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 85, 128, 392, 393; obr. s. 127: Scéna Leo Richtra, scénografa rokycanského ochotnického spolku a inscenací výběrového souboru ÚMDOČ, k Jiráskově hře Jan Žižka uvedené ÚMDOČ na 3. Jiráskově Hronovu 1933 je příkladem realistické scénografie;

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 5–33. kART.

CIRONIS, Petros: Z historie Slovanské lípy v Rokycanech. In: Kulturní přehledy města Rokycan 1970, č. 6, s. 1.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. (Historie amatérského divadla v obcích okresu.) Rokycany, ONV a SOkA 1984. 92 s. Excerpce Ondřej Svoboda. Viz Místa/Okresy/Rokycany/Texty

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 457.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

GREGOROVÁ, Vladimíra: Deset let Klubíčka. Hlas Rokycanska, 15. 3. 1979.

GRUBER, M.: Sokolské loutkové divadlo v Rokycanech. L 1938/39, s. 89.

HEIN, B.: Statistický přehled veřejných loutkových divadel v západních Čechách. L 1925/26, s. 71.

HOFMAN, K.: Rokycanští studenti v minulosti. (Studentské ODi v 80. letech 19. stol.) Rokycanský deník 6. 9. 1996.

CHALOUPKA, Adolf: Několik vzpomínek na studentské ochotnické divadlo v Rokycanech. Minulostí Rokycanska 1968, č. 3, s. 17 - 21. Minulostí Rokycanska 1969, č. 4, s. 18 - 22. kART.

CHALOUPKA, Adolf: Tváře z rokycanských jevišť před půl stoletím. In: Minulost Rokycanska 1972, č. 10-11.

INFORMACE pro MČAD zprac. Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.

INFORMACE pro MČAD zprac. Marika Monhartová. Rkp 1999. 9 s. a přílohy. kART.

kART: Dok. KPS-D Plzeň.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 397-399.

MUCEK, Jan: Ochotnická divadelní tradice ve městě. Zpravodaj města Rokycan 1983, červenec, s. 18-20.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 423-424.

ONDROUŠKOVÁ, Kateřina: Jsem ráda neviditelná. Rozhovor s členkou činohry ND Janou Preissovou. Týdeník Rozhlas 2001, č. 42, s. 1 a 5.

RICHTER, Leo: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 104-105.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ..

SVĚTLÍK, František: K historii rokycanského ochotnického divadelnictví. Kulturní přehledy 1966, VII-IX, s. 6-11 a 9-11. kART.

VAŠKO, František: Oslavilo sto padesát let trvání. Historie ODi v Rokycanech. Hlas Rokycanska, 4. 8., 11. 8., 18. 8. 1988. Výstava 150 let od založení ochotnického divadla.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické, kap. Tomu věnec budiž dán -Leo Richter, Rokycany. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, str. 104-105.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 158 a 241.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 6.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea: 217/61 V pozůstalosti Maxe Lederera korespondence s Leo Richtrem, scénografem celostátních představení na prvních JH; C 13.110, Pl Studující 1885; C 13.111, Pl OS Tyl, 1941; C 13.112, Pl DO Sokola 1945.

MLK Chrudim: LS Na půdě: L 2901- marioneta vodník.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/5741/1930, Podpůrné kolorativní družstvo Slávie (rozejití).


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Státní okresní archiv Rokycany
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Rokycany
Časový rozsah: 1983-1984
Metráž: 0,36 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Rokycanech (1.10.1984 zrušeno, majetkově přešlo pod Sdružený klub pracujících - viz fond Dům kultury Rokycany)
Tematický popis: Zápisy z pracovních schůzek, personální záležitosti, dohody o práci, hospodářské a finanční záležitosti.
Archivní pomůcky: nejsou

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

A. Jirásek, Gero, Leo Richter jako Hrdinka, 1931
A.Jirásek, Jan Žižka, Leo Richter jako Michal, 1933
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 38. panel, Plzeň, Radnice, Rokycany
Rokycany, Hedvika, Nevěsta loupežníkova - plakát, 1840


Mapa - Rokycany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':