Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rokycany

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1805
Od 16. stol. zaznamenány zprávy o produkcích divadelního charakteru, “kantácích, kejklích a rejích pořádaných při různých příležitostech hlavně studenty”.

V 17. a 18. stol. kočovné společnosti. Nejstarší div. plakát 1790.

1805 pod ved. dr. Ferdinanda Šimona Heyrovského zahájilo činnost ochotnické sdružení, nejprve hráli německy, později společně i česky. Hráli krátce.

1838 založen Hudební a divadelní soubor, ukončil činnost 1948.

1838 zřízeno Městské divadlo v Rokycanech (na Střelnici).

1848 Občanská beseda, zrušena 1851. Obnovení 1860. (zatím bez zpráv o divadelním souboru)

1861 založena Měšťanská beseda s divadelním odborem. Po 1869 patrně zanikla.

V poslední čtvrtině 19. stol. zde působilo 26 spolků, z nichž mnohé měly ve stanovách i divadelní činnost.

Od 1873 min. do 2. pol. 40. let 20. stol. zde působil Dramatický odbor Sokola.

1880 pořádala ochotnické divadelní představení Živnostenská beseda.

1881–1922 zde působil Čtenářsko-zábavní spolek Hálek.

Od 1885 hráli ochotnické divadlo studenti, po 1916 vytvořili Volné sdružení mladých.

1891 Dělnický vzdělávací a podpůrný spolek Rovnost s dramatickým odborem, 1902 činný, později Politický občanský dělnický spolek Svornost.

Na přelomu stol. hráli ochotníci vedle jeviště na Střelnici také na jevišti v sokolovně.

1905 zaznamenáno představení rokycanských typografů (některý z dělnických spolků?).

1905 bylo na stálém jevišti v hostinci uvedeno 30 představení kočovných společností a 2 představení ochotníků, na stálém jevišti v sokolovně 26 představení kočovných společností a 14 představení ochotníků.

Od poč. do pol. 20. stol. hrály divadlo všechny místní spolky a politické strany, celkem zde působilo asi 9 divadelních souborů.

1921 založeno Loutkové divadlo vzdělávacího oboru Sokola, hrálo i na konci 30. let 20. stol.

1926 založen Dramatický a zábavní odbor Mošna dorostu České živnostensko obchodnické strany středostavovské.

Od 20. let 20. stol. do 1943 zde působil Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty.

Vedle Dělnické tělocvičné jednoty měla patrně dramatický odbor i levicově radikálnější Federace dělnických tělocvičných jednot.

Ve 20. letech 20. stol. hrály žákyně Dívčí obecné školy Rokycany.

1930 se Rokycany staly sídlem Okrsku ÚMDOČ Jana Rokycany.

Od 1935 zde působil divadelní soubor Mladé scény, od 1941 Divadelní ochotnický spolek J. K. Tyla. Po 1951 (po zrušení spolků) nejdříve jako Divadelní soubor Závodního klubu ŽDH (Železorudné doly a hrudkovny) a Kovohutě, k nim přibyly ZK Favorit, Hamiro, Marila. Začalo se hrát na Střelnici. Poté se přejmenoval na Divadelní soubor Tyl Odborového domu kultury (ODK). 1985 při souboru Tyl vznikl Divadelní soubor dětí a mládeže(?) – Tyláček, hrávali společně. Koncem 80. let byl soubor zaznamenán jako J. K. Tyl, činoherní soubor Sdruženého klubu pracujících Rokycany. 1990 oba propojené soubory ukončily činnost.

1956 hrál ochotnický divadelní soubor PSP-18 Rokycany (zkratka?).

1963 nastudovali divadelní hru studenti Střední všeobecně vzdělávací školy v Rokycanech.

1985 v Rokycanech probíhala soutěž O pohárek Svazu českých divadelních ochotníků.

2002 byl obnoven Divadelní spolek J. K. Tyl, od 2007 činný pod záštitou Sokola Rokycany.

Od 2010 zaznamenána divadelní představení Základní umělecké školy Rokycany. 2014 zde vznikly Spojené soubory rokycanské – Středník, Čtvrtci, Napříč, postupně přibyly soubory Malá (j)elita, Křen.


LOUTKOVÉ divadlo:
1947 vedle Loutkového divadla Dělnické tělocvičné jednoty zde působilo i Loutkové divadlo Sokola.

Od 60. do 80. let 20. stol. zde působil Loutkářský soubor Odborového domu kultury.

V 70. letech 20. stol. zde působil loutkářský soubor Na půdě, založený při Sdruženém klubu pracujících Rokycany, evidován ještě 1988.
Bibliografie:
ALEŠ, Milan: Víc než kulturní akce. (Průzkum, mj. též situace amatérského divadla, v okresech Karlovy Vary a Rokycany.) AS 1966, č. 11, s. 8.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské knihkupectví 1863.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, 244 s.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 85, 128, 392, 393; obr. s. 127: Scéna Leo Richtra, scénografa rokycanského ochotnického spolku a inscenací výběrového souboru ÚMDOČ, k Jiráskově hře Jan Žižka uvedené ÚMDOČ na 3. Jiráskově Hronovu 1933 je příkladem realistické scénografie.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 5–33. kART.

CIRONIS, Petros: Z historie Slovanské lípy v Rokycanech. In: Kulturní přehledy města Rokycan 1970, č. 6, s. 1.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko (historie amatérského divadla v obcích okresu). Rokycany, ONV a SOkA 1984, 92 s. Excerpce Ondřej Svoboda. Viz Místa/Okresy/Rokycany/Texty.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, III. díl, s. 457.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

GREGOROVÁ, Vladimíra: Deset let Klubíčka. Hlas Rokycanska, 15. 3. 1979.

GRUBER, M.: Sokolské loutkové divadlo v Rokycanech. L 1938/39, s. 89.

HEIN, B.: Statistický přehled veřejných loutkových divadel v západních Čechách. L 1925/26, s. 71.

HOFMAN, K.: Rokycanští studenti v minulosti (studentské ochot. divadlo v 80. letech 19. stol). Rokycanský deník 6. 9. 1996.

CHALOUPKA, Adolf: Několik vzpomínek na studentské ochotnické divadlo v Rokycanech. Minulostí Rokycanska 1968, č. 3, s. 17–21. Minulostí Rokycanska 1969, č. 4, s. 18–22. kART.

CHALOUPKA, Adolf: Tváře z rokycanských jevišť před půl stoletím. In: Minulost Rokycanska 1972, č. 10–11.

INFORMACE pro MČAD zprac. Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.

INFORMACE pro MČAD zprac. Marika Monhartová. Rkp 1999, 9 s. a přílohy. kART.

kART: Dok. KPS-D Plzeň.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 397–399.

MUCEK, Jan: Ochotnická divadelní tradice ve městě. Zpravodaj města Rokycan 1983, červenec, s. 18–20.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 423–424.

ONDROUŠKOVÁ, Kateřina: Jsem ráda neviditelná. Rozhovor s členkou činohry ND Janou Preissovou. Týdeník Rozhlas 2001, č. 42, s. 1 a 5.

RICHTER, Leo: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 104–105.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SVĚTLÍK, František: K historii rokycanského ochotnického divadelnictví. Kulturní přehledy 1966, VII–IX, s. 6–11 a 9–11. kART.

VAŠKO, František: Oslavilo sto padesát let trvání. Historie ochotnického divadla v Rokycanech. Hlas Rokycanska, 4. 8., 11. 8., 18. 8. 1988. Výstava 150 let od založení ochotnického divadla.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické, kap. Tomu věnec budiž dán – Leo Richter, Rokycany. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, str. 104–105.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 158 a 241.


Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 6.
Archivy:
Chrudim, Místní lidová knihovna:
LS Na půdě: L 2901, marioneta vodník.

Praha, Národní muzeum, divadelní odd.:
217/61 V pozůstalosti Maxe Lederera korespondence s Leo Richtrem, scénografem celostátních představení na prvních JH; C 13.110, Pl Studující 1885; C 13.111, Pl OS Tyl, 1941; C 13.112, Pl DO Sokola 1945.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/5741/1930, Podpůrné kolorativní družstvo Slávie (rozejití).

Rokycany, státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Rokycany.
Časový rozsah: 1983–1984.
Metráž: 0,36 bm (z toho nic není zpracováno).
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Rokycanech (1. 10. 1984 zrušeno, majetkově přešlo pod Sdružený klub pracujících – viz fond Dům kultury Rokycany).
Tematický popis: Zápisy z pracovních schůzek, personální záležitosti, dohody o práci, hospodářské a finanční záležitosti.
Archivní pomůcky: nejsou.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856–1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001–2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, panel Plzeň, Radnice, Rokycany, 2007
Rokycany, Hedvika, Nevěsta loupežníkova - plakát, 1840
Rokycany, Leo Richter jako Michal, 1933
Rokycany, Leo Richter, 1931


Mapa - Rokycany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.