Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žirovnice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pelhřimov
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1864
Píše se rok 1863, do Žirovnice přichází vídeňský tovaryš Josef Žampach a zavádí zde výrobu knoflíků z přírodní perleti. Tato práce se brzy stala požehnáním pro celý kraj.
Dobré finanční podmínky daly vzniknout celé řadě spolků, mezi nimi i Spolku ochotnického divadla.

Podle dochovaných pramenů je zřejmé, že se kulturní život začal rozvíjet zejména pod vedením učitelů, později – kolem roku 1900 – se do kultury zapojuje i žirovnický Sokol. Postupem let získává kulturní dění své stálé příznivce a daří se obsadit ve škole i místo učitele hudby, kterým se stává pan Karel Knop. Ihned zakládá hudební sdružení města a zapojuje se do spolupráce se všemi spolky, zejména se spolkem ochotnického divadla. Ochotníci byli hlavními aktéry vybudování přírodního divadla v zámeckém hradním příkopu v roce 1922. Ani kritická léta světové války nepřerušila činnost ochotníků. Na příklad v roce 1941 se hrála opera V. Bloka „V Studni“ za režie Aloise Jelínka. V následujících letech se postupně ujímají režie F. Svoboda, K. Brdlík, později učitel M. Elbl, O. Malínek a J. Janžura, jehož dcera Iva, podobně jako Milan Mach, sbírali základy své pozdější profese právě u žirovnických ochotníků.
O tom, že ochotnické divadlo bylo na velmi dobré úrovni, svědčí i hostování národního umělce Jaroslava Vojty v představení Vojnarky v roce 1959 a v následujícím roce pak v nastudování Maryšy, která byla nacvičena na jeho popud.
V roce 1961 v Žirovnici hostují další známí herci – herci Národního divadla – Jaroslav Marvan, Jaroslav Vojta, Jaroslav Pešek a paní Vlasta Matulová.
Následující rok a zejména rok 1963 byl poznamenán zánikem činnosti zpěváckého spolku a k nemalé lítosti žirovničáků i zánikem Ochotnického divadla, které bylo tak slavné a známé a jehož činnost trvala prakticky celých sto let.
Novou kapitolu začal psát spolek až v roce 1970, kdy divadlo opět ožilo Jiráskovou Lucernou a po dobu více jak 20 let se hrálo opět nejen v přírodním amfiteátru, ale i v Sokolovně. Zpočátku se ujímá režie paní Marie Slavinská, bývalá profesionální herečka, dále paní Jiskra Mašková a Karel Pokorný. Od roku 1984 přebírá na více než 10 let režii paní Ema Pokorná, dcera M. Slavinské. Pod jejím vedením jsou vybírány stále náročnější divadelní hry, které se setkávají s velkou odezvou. Namátkově možno připomenout Sen noci Svatojánské, Nejkrásnější válka, Mamzelle Nitouche, Nebe na zemi a další. Tato činnost byla přerušena zrušením oboru kultury v Žirovnici. Po krátké pauze je přírodní divadlo opět středem pozornosti, tentokráte s divadelní hrou J. K. Tyla – Tvrdohlavá žena v režii paní Růženy Čadkové.

1864 počátky ochotnického divadla ve městě.
Názvy souboru 1866 Spolek ochotníků divadla v Žirovnici.
1897 též uváděn jako Ochotnické divadlo.

189x Sociální demokracie.
1899 Děvčata žirovnická.
1899 hrála Děvčata žirovnická.

1901 Odborný spolek dělníků knoflíkářských.
1903 Studenti.

1913 Svaz českých soustružníků.

Ve 20. letech 20. stol Volné sdružení divadla, DO Sokola, Ochotnické divadlo v Žirovnici.
1922 vybudováno divadlo v přírodě, F. A. Šubert: Jan Výrava.
1924 divadelní spolky uvedly Alois Jirásek: Lucerna.
Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1927 Hudební sdružení města.
1927 Slovan.

Nejvíce her ve 30. letech 20. stol. V podstatě každá politická strana měla svůj soubor.

1931 Váleční poškozenci.
1931 Jednota proletářské tělovýchovy za KSČ.
1931 Národní socialisté.
1931 Strana živnostensko-obchodnická středostavovská.
1932 Ředitelství obecných a měšťanských škol.
1932 Vzdělávací spolek Osvěta.
1933 Jednotný svaz dřevodělníků.
1933 Strana národně socialistická.
1934 Invalidé.
1934 Dělnická tělocvičná jednota.
1934 Místní osvětová komise.
1934 Athleticko-fotbalový klub.
1934 Svaz československé mládeže socialistické.
1935 Sportovní klub Viktoria.
1935 Soustružníci perletě.
1936 Okresní výbor Komunistické strany Československa.
1936 Hasiči.
193x SK Viktoria Nový svět.
1939 Učňovská besídka.

1940 Sdružení přátel Junáka.
1941 Ochrana matek.
1941 Mládež Národního souručenství.
1945 SČM.

Někteří občané hráli i v několika souborech najednou.
Podle dochovaných plakátů existovalo 14 OS, div. sál Na panské.

1958 Závodní klub Žirovničan / ČSM Knoflíkářský průmysl.

1967 Zádkladní devítiletá škola.

1970-1996 DS MěKS, režiséři M. Slavínská, od 1984 Ema a K. Pokorní, navázal na tradice SDO.

1986 Dětský divadelní soubor MěKS.
1988 Domov mládeže, Loutkářský kroužek.

2001 Divadelní spolek Žirovnice

2001 Dětský divadelní kroužek při DS Žirovnice
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1983. České Budějovice, KKS 1984. Nestr. kART.

FRONKOVÁ, Marie: Ochotnické divadlo v Žirovnici 1864–2014. Publikace ke 150.výročí ochotnického divadla v Žirovnici. Divadelní spolek Žirovnice, 2014, 154 s.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949, 318 s. Díl II. Sály, s. 194. kART, KK.

MATĚJKOVÁ, Jaroslava: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 1997, 1 s. kART.

MATĚJKOVÁ, Jaroslava: Úvodní text pro Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov. Pelhřimov, OKS 1986, 1 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 737.

VESELÝ, Stanislav: Z historie Počátecka a Žirovnicka.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 53. kART.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882, 163 s. kDÚ.


Thalie 1899–1900, č. 20, s. 159.

Žirovničan, měsíční zpravodaj města Žirovnice – http://m.zirovnice.cz/zirovnican/ds-10108
(Od 2009 články Marie Fronkové o činnosti Divadelního spolku Žirovnice.)
Archivy:
Archiv Divadelního spolku Žirovnice

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Správa kulturních zařízení - Městské kulturní středisko Žirovnice
Časový rozsah: 1984-1992
Metráž: 0,27 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Žirovnice (1984 - 1989) Správa kulturních zařízení, Městské kulturní středisko Žirovnice (od r. 1990)
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Žirovnice, i.č. 891, ka 330
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i.č. 186 -193, č. knihy 176
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr, č.knihy 124
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i.č. 186 - 193, č .knihy 174
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 734
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, signatura 214/1913, ka 11
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Státní okresní archiv, Žirovnice, SDO, 3 knihy, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/8936/1937, DrKr při Jednotném svazu dřevodělníků.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/4571/1940, DrKr při skupině Jednotného svazu dřevodělníků ČSR.
VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika města 1933–1963, snímek 82, 83,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&doctree=1kgode&menu=3&id=1668&page=81

Související Soubory

Související Obrázky

Žirovnice, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Žirovnice, Spolek divadelních ochotníků, Přírodní divadlo
Žirovnice, ustavení divadelní komise, 1887
Žirovnice, ustavení divadelní komise, 1887
Žirovnice, Vlčetín, Štítné, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934


Mapa - Žirovnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žirovnice, ustavení divadelní komise, 1887
Žirovnice, ustavení divadelní komise, 1887
Žirovnice, Vlčetín, Štítné, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Žirovnice, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Žirovnice, Spolek divadelních ochotníků, Přírodní divadlo