Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pacov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pelhřimov
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1830
Od 1830 se hrálo v Pacově začalo hrát české ochotnické divadlo.
------
1802 se hrálo za řízení učitelů na zámku v “Panském tyátru” německy.
1. pol. 19. stol. první zprávy o ODi na Pacovsku. Dle Vondráčka ochotnické divadlo v druhé pol. 20. let 19. stol. V jeho počátcích významná role Bernarda Bolzana a studentů.
-----
Česky až po 1830. Tehdy hráli studenti, vracející se z Prahy.
Hráli na zámku, v hostinci Na Panské, po vypovězení v soukromém domě purkmistra, od 1876 v zámeckém kasinu.

1859 Jednotu divadelních ochotníků (JDO) založili F. Kozelský a A. Plaček, hráli pro dobročinné účely Na poště, 1868 U Škrétů.

1884 kontorla divadelní místnosti na zámku, západním křídle.

1898 Národní vzdělávací jednota dělnická Havlíček.

Čtenářská beseda též pěstovala ochotnické divadlo, mj. česká klasika, též Neruda a Sabina. Neshody s besedou příčinou dvouleté stagnace.

1903 zal. Lidové divadlo dřevodělníků ve Vzdělávacím spolku Pokrok, hrálo se ojediněle Na Kocandě.

1910 Měšťanská škola dívčí.
1919 Sdružení div. ochotníků.

1920 Omladina Československých socialistů.
1922 Sokol.
Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1922 Obec legionářská.
1922 Váleční poškozenci.
1923 Katolická mládež.
1924 Komunistická strana.
1925 Ženský spolek Libuše.
1927 nová sokolovna s prostorným jevištěm.
1927 Republikánský dorost.

1931 Studentská ozdravovna.
1936 Hasiči.
1936 Svaz československých záložníků.
1937 Civilní protiletecká obrana.
193x LS Okresního osvětového sboru, h. v hotelu Na Panské.
1939 Mládež Národního souručenství.

1940 Pokrok (opět zpráva svědčící o samostatné aktivitě spolku).
1941 Živnostenská škola pokračovací.
1943 Okresní osvětový sbor.
1943 Místní osvětová komise.
1943 Mládežnické noviny pro Protektorát Čechy a Morava.

1951 Okresní odborová rada přechodem a zánikem Pokroku.
1956 DS MěOB obnovil ochotnickou činnost. 1960 Doba hvězdopravců (Šafránek).
1958 Osmiletá střední škola.
1958 Jedenáctiletá střední škola.

1965 Loutkářský kroužek ZDŠ.
1967-1969 s OB Pacov a DO Pelhřimov místní organizovali okr. festivaly DDS. V pacovské sokolovně.

1975 - poprvé uvedena hra se zpěvy - K. J. Erben: Sládci. Měla velký úspěch, 11 repríz. Byla sehrána na provizorním přím divadle v zámeckém parku, kde ji zhlédlo 850 diváků.

1980-1983 s MěKS, LŠU a ZŠ vznik dětského div. kolektivu.
1983 h. DDS MěKS.

90. léta OS Ochotný divadlo, 2000 Hvězdy na vrbě (David).

2001 TYJÁTR, ved. Vít. Toman.
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1984. České Budějovice, KKS 1984.

BALOUNOVÁ, Dana: Ochotnické divadlo, in: PACOV od historie k současnosti. Sborník k 550. výročí získání prvních privilegií a 400. výročí povýšení na město panské, Pacov 1997, s. 69-71.

BRŮČEK, Josef: Bechyňské perlení. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 5.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 59, 448 s., 357 obr. v textu.

DAVID, Josef: Kulturní a spolkový život v Pacově 1859-1914 (1918). Bakalářská práce. České Budějovice, JU FF, obor Historie, 2009

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia, 1969, II. díl, s. 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 178, 191.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

HOUZIM, Jiří. Volyňské divadelní jaro 95. Amatérská scéna 1995, č. 2, č. 8.

KŘÍŽEK, Ladislav: 145 let ochotnického divadla v Pacově 1859-2004. Pacov 2004.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 128.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 126-127.

MUSILOVÁ, Blanka: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 1999. kART.

PAKOSTA, Ferdinand: Památník vydaný na paměť padesátiletého jubilea JDO v Pacově 1859-1909. Pacov, JDO 1909. Součástí Plačkovy dokumentární Paměti divadla v Pacově. Dějiny 109 s. UK, KK, M Pelhřimov, DNM: T 3475.

PAMÁTNÍK Jednoty divadelních ochotníků v Pacově 1859-1934. Pacov, Jednota divadelních ochotníků 1934. 64 s., ilustrace. KK, M Pelhřimov.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha, vyd. AMU 2008, s. 136.

SBORNÍK Pacov - 550. výročí získání prvních privilegií… (poznámky o ODi). Pacov 1997.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SOBEK, Vlastimil: Úvodní text, 2 s. in: Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov v Kamenici nad Lipou 1986. Pelhřimov, OKS 1986.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Amatéři a antika. In: Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889-2000). Rkp. 2001. 8 s. kART.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (JDO 1944, Sofoklés: Král Oidipus, r. J. Toman.) Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 104.

120 LET ochotnického divadla v Pacově. 1859-1979. Text Eliška Stejskalová. Sestavil Ladislav Křížek. Pacov, Městská osvětová beseda 1979. 14 s. Soupis repertoáru. kDÚ.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 263-268, kIPOS, kART.

VALCHÁŘ, Jiří: Šest dopisů z Humpolce. Div. přehlídka souborů o. Pelhřimov. Ochotnické divadlo 1962, č. 5, s. 114.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 149, s. 254.

ZAJÍC, Vladimír: Prvé perlivé bechyňské Perlení v novém miléniu. AS 2001, č. 1, s. 12-14.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 63. kART.

Zpravodaj X. jubilejního Šrámkova Písku, programová příloha.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 1, s. 2.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 2, s. 1.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 3, s. 5.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 7, s. 6.

Divadelní listy 1883, č. 26, s. 222.
Thalie 1897-8, č. 8, s. 64, č. 10, s. 79, č. 13, s. 104, č. 21, 1. 176.
Thalie 1898-9, č. 8, s. 63, č. 15, s. 120.
Thalie 1898-9, č. 18, s. 144, č. 20, s. 159.
Thalie 1899-1900, č. 5, s. 43, č. 8, s. 67, č. 18-19, s. 148.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 11, s. 264.
Divadlo 1909, č. 18, s.453 - 454.
Divadlo 1909, č. 19, s. 497- 498.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72.

-ev-: ”Šrámkův Písek”, Československý loutkář XVI, 1966, č. 7-8, s. 186.

http://jihlava.idnes.cz/zivotni-pribeh-prvni-husakovy-manzelky-magdy-z-pacova-p17-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140131_2028678_jihlava-zpravy_mv
Archivy:
Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Pacov
Časový rozsah: 1860-1951
Metráž: 1,92 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Pacov
Tematický popis: Korespondence, úřední knihy, fotografie, tisky, plakáty divadelních představení, knihy. Využití pro kulturní dějiny regionu.
Archivní pomůcky: nejsou

Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov příspěvková organizace, plakáty, nezařazeno

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Reg. OkÚ, JDO 1860-195(?).
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 545, ka 108
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 727
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pacov, Okresní národní výbor, i.č. 743, ka 371
Pacov, Okresní národní výbor, i.č. 645, ka 344
Pacov, Okresní národní výbor, i.č. 743, ka 370
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 677, ka 142
Humpolec, Okresní úřad, signatura 11/1914
Humpolec, Okresní úřad, signatura 195/1880, ka 11
Pelhřimov, Okresní úřad, JDO Pacov, i.č. 1011, ka 541
Pelhřimov, Okresní úřad, JDO Pacov, i.č. 1011, ka 540
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 329

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/36, JDO, zal. 1888.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/4000/1919, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2892/1929, JDO (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/10106/1938, JDO Pokrok.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3144/1946, JDO Pokrok.

Sokol, ka 183. Kopie kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Přemysl PLAČEK (ed.), Památník Jednoty divadelních ochotníků v Pacově. Na paměť sedmdesátipětiletého jubilea 1859-1934, Pacov 1934.
První z památníků sestavil Ferdinand Pakosta, jeho nejpřínosnější částí jsou Paměti, které sepsal jeden ze zakladatelů-Antonín Plaček. Zároveň oba památníky obsahují i osobní vzpomínky dalších aktérů, kteří se účastnili divadelního života ve městě či v jihočeském divadelnictví.

Eliška STEJSKALOVÁ, 130 let pacovského divadla, Z mého kraje 19, č. 11, 1999, nestr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V důsledku správního uspořádání republiky byl Pacov 1949-1960 okresním městem.

Související Soubory

Související Obrázky

Pacov, 120 let ochotnického divadla v Pacově, 1979
Pacov, 120 let ochotnického divadla v Pacově, obálka brožury, 1979
Pacov, 120 let ochotnického divadla v Pacově, s. 2, 1979
Pacov, František Proska, Dobré jitro, 1852
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Libuše, Sokol, Slavík, Slavnostní večer, 1903
Pacov, kontrola divadelní komise, 1884
Pacov, kontrola divadelní komise, 1884
Pacov, kontrola divadelní komise, 1884
Pacov, Pamětní list ke 120 letům ochotnického divadla v Pacově, 1979
Pacov, povolení Majálesu, 1939
Pacov, Svaz české mládeže, Soutěž tvořivosti mládeže, 1949
Pacov, ustavení divadelní komise, 1887
Pacov, výzva hejtmana o podání informace, 1852
Pacov, zákaz Majálesu, 1939
Pelhřimov, dopis hejtmana o zákazu divadelních produkcí v Pacově v sále pana Wolfa, 1895
Pelhřimov, dopis hejtmana purkmistrovi o zákazu produkcí v den pohřbu a smutku, 1898
Pelhřimov, Okresní národní výbor, kulturní zařízení pro divadelní činnost v okrese Pelhřimov


Mapa - Pacov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pacov, výzva hejtmana o podání informace, 1852
Pacov, kontrola divadelní komise, 1884
Pacov, kontrola divadelní komise, 1884
Pacov, ustavení divadelní komise, 1887
Pacov, kontrola divadelní komise, 1884
Pelhřimov, dopis hejtmana o zákazu divadelních produkcí v Pacově v sále pana Wolfa, 1895
Pelhřimov, dopis hejtmana purkmistrovi o zákazu produkcí v den pohřbu a smutku, 1898
Pacov, 120 let ochotnického divadla v Pacově, obálka brožury, 1979
Pacov, 120 let ochotnického divadla v Pacově, 1979
Pelhřimov, Okresní národní výbor, kulturní zařízení pro divadelní činnost v okrese Pelhřimov


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.