Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Týn nad Vltavou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: České Budějovice, okres
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1855
Od 1855 o prázdninách hráli divadlo studenti. Brzy s nimi začali hrát i jiní obyvatelé města.
Hráli česky i německy.

"Jako v jiných městech po naší milé vlasti v době, kdy dřímající duch český se probudil a plamenná pochodeň osvěty mocně každé místečko ozařovati počala, jali se horliví vlastencové zřizovati divadla ochotnická, tak i v městě našem – starobylém Týně Vltavském – zřízen roku 1856 přičiněním tehdejšího studentstva zdejšího důstojný chrám Thalie."
(z kroniky)

1870 byl založen Spolek divadelních ochotníků Vltavan. Činný i za 1. svět. války, v období 1. republiky i 2. svět. války, po jejím skončení pokračoval. 1954 likvidace samostatného spolku, zřízen Dramatický soubor Vltavan Okresního domu osvěty. Od 1960 působil při Osvětové besedě. Po 1989 Divadelní společnost Vltavan, 2015 činná.

1894 dal Školský krejcarový spolek podnět učitelům, aby s dětmi místních škol nacvičili každým rokem na Vánoce divadelní hru ve prospěch spolkové pokladny. Záznamy o uvedených hrách do 1910.

1921 vybudováno divadlo v přírodě v Panské zahradě. Provoz byl zahájen hrou Naši furianti, do 1931 se zde hrálo 35x.
1925 se ochotníci podíleli organizačně i finančně na vybudování sokolovny s moderním jevištěm a divadelním zázemím. Hrálo se tu do roku 1926.

1927 založen Merkur, dramatický odbor dorostu Strany živnostensko-obchodnické středostavovské.

1937 Místní organizace Svazu československé mládeže socialistické v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1944 VOS (Výbor Osvětového sboru) uvedl revue pro dospělé místních autorů – libretisty J. Tenglera a komponisty J. Urkse.

1949 nový(?) divadelní sál v sokolovně, vybavení zapůjčil spolek Vltavan.

Svépomocí bylo vybudováno otáčivé hlediště v parku, jediné vedle Českého Krumlova, zahajovací představení byl Tylův Strakonický dudák, ročně nastudovány pro toto jeviště 3 inscenace, každá role 2–3x alternována. Hrávalo se celé léto, do konce roku 1996 zde bylo uvedeno 406 představení, cca 30 za sezonu.

1984 začal činnost Dětský divadelní soubor Vltavánek (při souboru Vltavan).

Po 2000 v základní škole dětský divadelní soubor.

2005 uspořádána výstava ke 150 letům činnosti ochotníků.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
1843 nejstarší záznam o představení loutkového divadla ve městě.
Podle zápisu v matrice 1847 byl na hřbitově pohřben Matěj Kopecký.

1910 Loutkové divadlo zahájilo činnost jako součást Dramatického odboru Sokola v Týně nad Vltavou, který kromě LD měl i jinou činnost.
1921 byl ustaven samostatný Loutkářský odbor Sokola, hrál do 1950.

1950 převzala loutkové divadlo Sokola Osvětová beseda, 1954 pak Okresní dům osvěty a 1975 po územní reorganizaci opět Osvětová beseda. Soubor hrál pod názvem Loutkářský soubor Matěje Kopeckého, později Loutková scéna Matěj Kopecký. Činnost do začátku 90. let.

V 50. a 60. letech 20. stol. se hrálo loutkové divadlo v základních devítiletých školách:
Základní devítiletá škola Žižkova 285,
Základní devítiletá škola Vinařického náměstí,
Základní devítiletá škola Malá Strana.
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ divadlo je velice silně zakořeněná česká tradice. Rozhovor s Ivanem Sýkorou. Českobudějovický deník 7. 5. 2014 – též internet – http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/rozhovor-amaterske-divadlo-je-velice-silne-zakorenena-ceska-tradice-20140507.html

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla, 99. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu.

DUBSKÁ, Alice; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HUMHEJ, Jan: 150 let ochotnického divadla v Týně nad Vltavou. Týn nad Vltavou, Divadelní společnost Vltavan 2006, 128 s. , obr. v textu. Připojen Přehled 755 realizovaných divadelních her (1791 představení) 1855–2005.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II, s. 78. Sály. kART, KK.

LETOPISY 1863, díl II, sv.1, s. 83., národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861–1898, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

KRAUSOVÁ, Martina: Ochotníci. Českobudějovické listy 28. 11. 1998.

KRAUSOVÁ, Martina; zprac. Informace pro MČAD. MěstM. Rkp. 1998 1 s. kART.

KUNA, L.: Vltavotýnský Zindulák Pošvejc. L 1931, č. 7.

LANDFRASS, A.:Thalie. Ohlas ochotníků divadla Vltavotýnského. Tábor, 1856(?).

LOUTKY pomáhají budovat novou vesnici. Podepsáno (Ja). ČsL 1951, č. 2.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 580–582.

NIKOLAU, Josef: Památník ochotnického divadla v Týně nad Vltavou (k 50. výročí založení) 1856–1906. Týn nad Vltavou, Ochotnický spolek 1906, 42 s. DNM: T 3494.

NOVÁK, Jan, s.12–13. Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983. 67 s. kART.

PAMÁTNÍK Matěje Kopeckého v Týně nad Vltavou. Podepsáno (K.). ČL 1911/12, č. 3–4.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SOUČKOVÁ, Ivana: Jan Švehla. Seminární práce z dějepisu. Gymnázium Týn nad Vltavou 2004, 10 s.

SOUPIS repertoáru týnského ochotnického spolku. Rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského 783 KMd.

SRNEC, Václav: 70 let loutkového divadla v Týně nad Vltavou. České Budějovice, OK ZUŠ 1980, 90 s. příl. MLK.

ŠESTÁKOVÁ, Kristýna: Ochotnické divadlo v Týně nad Vltavou. Seminární práce. Gymnázium Týn nad Vltavou, 2009/2010.

TÁBORSKÝ, Vojta Š., Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 396–403. kIPOS, kART.

TESÁRKOVÁ, Radka: Vaše blahorodí. AS 1992, č. 8, s. 12–13.

VALENTA, Jiří: Nejen divadelní prkna znamenají svět. AS 1995, č. 1, s. 13.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 50. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 3. kART.

WEBOVÉ stránky Divadelní společnosti Vltavan – http://dsvltavan.cz/ – 15. 5. 2015, IT.

Ochotnické divadlo 1959, č. 1, s. 23; č. 3, s. 55; č. 5, s. 98.

Thalie 1896–7, č. 16, s. 204.
Thalie 1898–9, č. 13–14, s. 111.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943; 1944, č. 4, s. 1; č. 12, s. 2; 1949, č. z 1. 9., s. 7; 1950, č. 6, s. 3.
Archivy:
České Budějovice, Státní okresní archiv:
Kroniky, zápisy ze schůzí, pokladní deník 1930–40, zprávy o činnosti, 1 číslo časopisu Smíšek, 18 knih úředních 1855–1950, 2 knihy pomocné 1932–43, 7 kartonů spisového materiálu 1870–1955;
OS Vltavan 1855–1955. Ev. č. pomůcky 414;
Beseda 1885–1931. Ev. č. pomůcky 407/1.
-------------------------------

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.
-------------------------

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:

Pamětní kniha Spolku div. ochotníků Vltavan v Týně nad Vlt. 1871–1923,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=850&page=1&search=Týn&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Pamětní kniha Spolku div. ochotníků Vltavan v Týně nad Vlt. 1924–1935,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=851&page=1&search=Týn&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Pamětní kniha Školského spolku krejcarového 1815(1892)–1906,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=891&page=1&search=Týn&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Kronika obce Předčice 1928–1990, snímek 186,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=122750&page=1&search=Předčice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
-------------------------------

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Loutka Zinduláka Pošvejce, který kriticky a humorně glosoval události ve městě
Památník ochotnického divadla 1856-1906.
Týn nad Vltavou, budova sokolovny - divadla
Týn nad Vltavou, divadlo v přírodě, opereta Ženská vojna, 1922
Týn nad Vltavou, OD, Deklarant - plakát, 1871
Týn nad Vltavou, OD, oslava narozenin Františka Josefa I. - plakát, 1861
Týn nad Vltavou, Oslavy Matěje Kopeckého, poštovní razítko, 1947
Týn nad Vltavou, otáčivé hlediště
Týn nad Vltavou, otáčivé hlediště, 1983
Týn nad Vltavou, Sokol, sokolovna, 1925
Týn nad Vltavou, Základní škola, 2007


Mapa - Týn nad Vltavou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Týn nad Vltavou, otáčivé hlediště
Týn nad Vltavou, budova sokolovny - divadla
Týn nad Vltavou, otáčivé hlediště, 1983
Loutka Zinduláka Pošvejce, který kriticky a humorně glosoval události ve městě


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.